//img.uscri.be/pth/93f2ac5f6de0477ef64d64120453150a19e16b53
Cet ouvrage fait partie de la bibliothèque YouScribe
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le lire en ligne
En savoir plus

Partition complète, haut voix (D minor), Kojo no Tsuki (Moon over pour Ruined Castle) par Rentaro Taki

De
1 page
Visionnez les partitions de Kojo no Tsuki (Moon over pour Ruined Castle) partition complète, haut voix (D minor), chansons, composition de Taki, Rentaro , B minor. Cette partition romantique célèbre dédiée aux instruments tels que: voix
Cette partition propose plusieurs mouvements et l'on retrouve ce genre de musique classifiée dans les genres pour voix non accompagnées, chansons, Japanese langue, pour 1 voix, partitions pour voix
Visionnez encore d'autres musique pour voix sur YouScribe, dans la rubrique Partitions de musique romantique.
Date composition: 1901
Rédacteur: Shin-Itchiro Yokoyama
Edition: YOKOYAMA Shin-Itchiro's Sheet Music Library
Libbretiste: Doi Bansui(????)(1871-1952)
Voir plus Voir moins
原調 ロ短調 g minor Ori . B
  は る こう ろ う の ha-ruko- o -ro- ono 2、あ き じん え い の a -kiji- n - e - ino 3、い ま こじょう の i -mako- o -jo- ono ち よ の え がま つ chi-yonoma-tsugae う う る ぎ につ る u - u -rutsu-ru-gini か き に るの こ は ka-kinino-ko-ruwa
   Kj no Tsuki (Moon overthe RuinedCastle)
は なえ ん ぐ る さ か ず き め ha-nanoe-nme-gu-rusa-ka-zu-ki し もい ろ な き ゆ く か り の shi-monoi-rona-kiyu-kuka-rino よ わ わ ら ぬ ひ か り かつ き yo-wanotsu-kika-wa-ra-nuhi-ka-ri わ け し の か ひ か り むい で し wa-kei -de-shimu-ka-shinohi-ka-ri て り し の ひ か り む かそ い し te-riso-i-shimu-ka-shinohi-ka-ri た だか つ ら つ ま う に た う は ta-daka-tsu-rama-tsuniu -ta-uwa
土井   作詞   i ly ic Doi Bansurs 廉太 作曲 Taki Rentarmusic    
か げ さ しka-gesa-shi-te か ず み せka-zumi-se-te た が た めta-gata-mezo
い ま い ずi-mai-zu-ko い ま い ずi-mai-zu-ko た だ あ らta-daa -ra-shi
  楼の 花の   haru kooroo no hana no en         る盃 か          guru sakazuki kage sashite me 荒城             松が枝   chiyono matsu gae wake ideshi Kj no Tsuki  しの光        mukashino hikari ima izuko
晩翠  Doi Bansui
営の 霜              aki jin-ei noshimono iro    
 鳴き行く 数見        kiy      na ukukarino kazu misete  suru ni teri s  植うるつるぎに 照りそいし uuru t gi oishi
しの いまい     mukashino hikari ima izuko       
城の 夜          ima koojoonoyowa notsuki   らぬ光        kawaranuhikaritagatame zo    
  のこるは      kakininokoru wa tada katsura
  歌うは          matsuni utauwatadaarashi
影は か         tenjoo kagewakawaranedo
  は移る姿          eiko wautsuruyo nosugata
  んとてか  utsusantote kaimamo nao            
  荒城の         aakoojoono yowano tsuki
横山真一郎 の 楽譜書庫           ! "#