//img.uscri.be/pth/98eab66495274ab34f87ce7daf2d0b7d54ddb4db
Cet ouvrage fait partie de la bibliothèque YouScribe
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le lire en ligne
En savoir plus

Partition complète (TTBB), Niepojęte dary dla nas daje

De
2 pages
Consultez les partitions de Niepojęte dary dla nas daje partition complète (TTBB), chants, fruit du travail de Kowalewski, Jakub. Cette partition moderne dédiée aux instruments tels que: SATB ou TTBB
La partition comprend plusieurs mouvements et l'on retrouve ce genre de musique classifiée dans les genres
  • chants
  • religieux travaux
  • pour chœur mixte
  • partitions chœur mixte
  • pour non accompagné chœur
  • pour chœur masculin
  • partitions chœur masculin
  • Polish langue

Visualisez en même temps d'autres musique pour SATB ou TTBB sur YouScribe, dans la catégorie Partitions de musique variée.
Edition: Jakub Kowalewski
Voir plus Voir moins
Niepojęte dary dla nas daje Allegretto opr. J. Kowalewski F > . . . .œ >. . . 2 .. . b .. œœ œ œœ œœ œ .œ œ œ œ b œœ œ. .œ T1V 4 œ . . Nie - po -ję - teda - rydla nasda - jedzi - siajz nie- baOj - ciecłas - ka -Pa - tri - ar- chówświę - tychu - pra- gnio- nespeł - ni- łysię o- cze - ki - wa -Już pro- ro- ckichprze - po - wie - dzeńsku - tkiod - mie - ni- łyświat ca- łymi -p . .> > 2 .. .. b .. œœ .œœ œ b ∑œ œœ œœ œœ . T2.œ V 4 œ . . Nie - po -ję - teda - rydla nasda -je dzi- siajz nie- ba Pa - tri - ar- chówświę - tychu - pra- gnio- nespeł - ni- łysię Już pro- ro- ckichprze - po - wie - dzeńsku - tkiod - mie - ni- ły . . p œœ .. . . .> > . œœ œ ? 2œ œœ œœ b ∑ ∑ . B1b 4 Nie - po -ję - teda - rydla nasda - je Pa - tri - ar- chówświę - tychu - pra- gnio- ne Już pro- ro- ckichprze - po - wie - dzeńsku - tki P ? 2˙ b œ œ œœ .œ B2œ œœb 4 Nie - po- ję- teda - rydla nasda -- - -Pa - tri- -ar - chówświę - tychu - pra- - -gnio -- - -Już pro- ro- ckichprze - po- - -wie - dzeńsku -- - -6 > . . . .œ >. . . b .. œœ œ œœ œœ œ .. . . œ œœ œ b ˙œ œœ . œ V œ . . wy, gdysię wie- czneSło - wocia - łemsta - jemo - cąswo - jejcu - do- wnejspra -nia, kie- dySło - woz Pa- nnyna - ro- dzo- nedo - peł - ni- łowszy - stkichżą - da -le, od- da - la - jącu - przy- krzo- nesmu - tki,przy - wró- ci -ły we- so - łechwi -. .> > . . b....œœ..œœ.œ œ œ bœœœœœœœ.œ V œœ ˙ œ. . .. Oj - ciecłas - ka- wy,gdy się wie- czneSło - wocia - łemsta - jemo - cąswo - jej o - cze- ki - wa- nia,kie - dySło - woz Pa- nnyna - ro- dzo- nedo - peł -ni - ło świat ca- łymi - le,od - da - la - jącu - przy- krzo -ne smu- tki,przy - wró- ci -ły . . . œœ .. . . .> > . .œ œ œ ? œœ . .. . . .˙ œ œœ œœ b œœ œ œ œ œ b dzi - siajz nie- baOj - ciecłas - ka- wy,gdy się wie- czneSło - wocia - łemsta - je speł - ni- łysię o- cze - ki - wa- nia,kie - dySło - woz Pa- nnyna - ro- dzo- ne od - mie - ni - łyświat ca- łymi - le,od - da - la - jącu - przy- krzo -ne smu- tki, ? ˙ b œ œ Œœ œœ œ b œœ œ je gdysię wie- czneSło - wocia - łemsta -- - -ne kie- dySło - woz Pa- nnyna - ro- dzo- - - -tki od- da- la- jącu - przy- krzo- nesmu -- - -12 . . . . . . œ œ œ .. . .. > b œœ œ œ .œ œ œ .. œ œ œœ b ˙œ V wy. Nę- dześwia - taprecz od- mia - ta,a pła- czli - weję - cze - nia nia. Gwia- zdano - waJa - ku - bo - wawy - pu - ści -ła pro- mie - nie, le. Wszę- dye - chobrzmi zpo - cie - chą,że zda - ruZba - wi- cie - la P . . . . œœœ..œ.œ . b..œœœ b œœ ∑ V œœ ˙ . . cu - do- wnejspra - wy.Nę - dześwia - taprecz od- mia - ta, wszy - stkichżą - da- nia.Gwia - zdano - waJa - ku - bo - wa Wszę - dye -brzmi zpo - cie - chą, we - so - łechwi - le.. .P .ch.o. . . . . .œ œ œ œœ œ œ œ œ œ .. . . . b œ ? œ. œœ œ œ˙ b mo - cąswo - jejcu - do- wnejspra - wy.Nę - dześwia - taprecz od- mia - ta, do - peł - ni - łowszy - stkichżą - da- nia.Gwia - zdano - waJa - ku - bo - wa przy - wró- ci -ły we- so - łechwi - le.Wszę - dye - chobrzmi zpo - cie - chą, . .> ? œœ œ b œ Œ b œœ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ . . . .. . . .. . . . je Nę- dześwia - taprecz od- mia - ta,a pła- czli - weję - cze - nia ne Gwia- zdano - waJa - ku - bo - wawy - pu - ści -ła pro- mie - nie, tki, Wszę- dye - chobrzmi zpo - cie - chą,że zda - ruZba - wi- cie - la