The independent du 05-08-2022
216 pages
Français

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

The independent du 05-08-2022 , magazine presse

-

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
216 pages
Français
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Informations

Publié par
Date de parution 05 août 2022
Langue Français
Poids de l'ouvrage 86 Mo

Extrait

) 5 , ' $< $8 * 8 6 7 : : : , 1 ' ( 3 ( 1 ' ( 1 7 & 2 8 .
/LWWOH SLOO EOXHV<RXQJ PHQ DUH WDNLQJ 9LDJUD EXW LV LW WKH DQVZHU"

0LJXHO 'HODQH\ 5LFKDUG -ROO\ DQG 0DUN &ULWFKOH\ ORRN DKHDG WR D 3UHPLHU /HDJXH VHDVRQ RI WZR KDOYHV

%ULWDLQ WR HQWHU\HDUORQJ
UHFHVVLRQ E\&KULVWPDV

%DQN SUHGLFWV GHHSHVW FXW WR KRXVHKROG LQFRPHV LQ \HDUV

%(1 &+$30$1
%86,1(66 &255(6321'(17

%ULWDLQ ZLOO SOXQJH LQWR D \HDU
ORQJ UHFHVVLRQ WKLV DXWXPQ LQ

ZKLFK KRXVHKROGV ZLOO EH KLW
E\ WKH GHHSHVW IDOO LQ OLYLQJ
VWDQGDUGV RQ UHFRUG WKH %DQN
RI (QJODQG KDV ZDUQHG ,Q D
EOHDN DVVHVVPHQW WKH %DQN

VDLG LQƒDWLRQ ZLOO SHDN DW
SHU FHQW WKLV \HDU ZKLOH WKH
HFRQRP\ LV IRUHFDVW WR VKULQN
RYHU ƑYH FRQVHFXWLYH TXDUWHUV
IRU WKH ƑUVW WLPH VLQFH

1HZV

(GLWRULDOV

)5,'$< $8*867

3HORVLŗ VYLVLW WR7DLZDQ
DUULYHV DW D SUHFDULRXV WLPH

,I 1DQF\ 3HORVL ZHQW WR 7DLZDQ ZLWK WKH DLP RI PDNLQJ LWV

SHRSOH IHHO PRUH VHFXUH WKHQ KHU YLVLW PD\ EH MXGJHG WR KDYH

HQMR\HG PL[HG UHVXOWV DW EHVW

,W ZDV D UDUH YLVLW DQG 3UHVLGHQW 7VDL ,QJZHQ RI 7DLZDQ ZDV QR

GRXEW GHOLJKWHG WR JUHHW 6SHDNHU 3HORVL WHFKQLFDOO\ VHFRQG RQO\

WR YLFHSUHVLGHQW .DPDOD +DUULV LQ VHQLRULW\ %XW LW LV QRW

REYLRXV WKH YLVLW HQMR\HG VXSSRUW IURP WKH :KLWH +RXVH RU

VLJQDOOHG DQ\ VXEVWDQWLDO QHZ FRPPLWPHQW RI $PHULFDQ

UHVRXUFHV WR WKH GHIHQFH RI 7DLZDQ

0V 3HORVL LQ RWKHU ZRUGV ZDV HQJDJHG LQ JHVWXUH SROLWLFV DOEHLW
RI D ORIW\ NLQG DQG WKH JHVWXUH ZDV WDNHQ WR EH DQ H[FHSWLRQDOO\
UXGH RQH LQ %HLMLQJ ZKLFK KDV FKRVHQ WR LJQRUH WKH QXDQFHV RI
KRZ IDU 6SHDNHU 3HORVL ZDV DFWLQJ ZLWK WKH DXWKRULW\ RI 3UHVLGHQW
%LGHQ

7KHUH DUH IHZ LVVXHV PRUH OLNHO\ WR VHQG &KLQHVH RƓFLDOGRP

LQWR SDUR[\VPV RI UDJH WKDQ 7DLZDQ DQG 6SHDNHU 3HORVL PXVW

KDYH NQRZQ WKLV $ SROLWLFLDQ RI XQXVXDO VWUHQJWK RI PLQG VKH

KDV D ORQJ UHFRUG LQ GHIHQGLQJ WKH XQLYHUVDO KXPDQ ULJKWV RI WKH

&KLQHVH SHRSOH DJDLQVW WKHLU DXWKRULWDULDQ JRYHUQPHQW

0RUHRYHU VKH KDV SOHQW\ RI H[SHULHQFH LQ XQGHUVWDQGLQJ WKH

GLSORPDWLF VHQVLWLYLWLHV LQYROYHG LQ VXFK DQ LQLWLDWLYH DV KHU

RƓFLDO WULS

&KLQD KDV QRZ HƐHFWLYHO\ EORFNDGHG WKH LVODQG VXUURXQGLQJ LW

ZLWK ZDUVKLSV ƑJKWHU MHWV DQG ERPEHUV DQG ƑUHG OLYH VKHOOV LQWR

7DLZDQřV XQUHFRJQLVHG WHUULWRULDO DLUVSDFH 7KH SHRSOH RI

7DLZDQ QR GRXEW SURXG DQG ZLOOLQJ WR ƑJKW IRU WKHLU IUHHGRP

PXVW QRQHWKHOHVV EH SHUWXUEHG E\ WKLV VKRZ RI IRUFH 7KH\ DUH

ORQJ XVHG WR &KLQD PHQDFLQJ WKHP RIWHQ PLOLWDULO\ HYHU VLQFH

WKH V ERPELQJ FDPSDLJQV LQ 4XHPR\ DQG 0DWVX D QRZ

IRUJRWWHQ ƒDVKSRLQW GXULQJ WKH &ROG :DU

%XW &KLQDřV HPHUJHQFH DV WKH ZRUOGřV SUHHPLQHQW LQGXVWULDO

SRZHU KDV PDGH VXFK WKUHDWV KDUGHU WR LJQRUH 8QGHU 3UHVLGHQW

;L -LQSLQJ &KLQD KDV EHFRPH D PRUH FRQƑGHQW DQG DVVHUWLYH

VXSHUSRZHU HYHQ WKDQ LQ 0DRřV WLPH ZLWK D JOREDO VWUDWHJ\

FHQWUHG RQ QDWLRQDO XQLW\ DQG DQ LQWHUQDWLRQDO QHWZRUN RI

LQƒXHQFH YLD WKH %HOW DQG 5RDG ,QLWLDWLYH

:LWK WKH 5XVVLDQ LQYDVLRQ RI 8NUDLQH VWLOO KDXQWLQJ WKH ZRUOG

QR RQH LV TXLWH UHDG\ WR UXOH RXW 3UHVLGHQW ;L HPXODWLQJ 9ODGLPLU

3XWLQ DQG LQYDGLQJ 7DLZDQ E\ IRUFH (YHQ LI WKLQJV GRQřW

GHWHULRUDWH WKDW EDGO\ WKH VLWXDWLRQ LV VWLOO JUDYHO\ FRQFHUQLQJ

4XLWH DSDUW IURP WKH VDIHW\ RI WKH 7DLZDQHVH SHRSOH DQG VWDELOLW\

LQ WKH UHJLRQ 7DLZDQ LV D PDMRU H[SRUWHU RI WKH NLQG RI DGYDQFHG

VHPLFRQGXFWRUV WKDW DUH QHFHVVDU\ IRU QXPHURXV LQGXVWULHV $

SXQLWLYH EORFNDGH RI 7DLZDQ E\ &KLQD ZRXOG IXUWKHU IXHO JOREDO

LQƒDWLRQ DQG GDPDJH WKH OLYHOLKRRGV RI PLOOLRQV RI SHRSOH

7KH EUXWDO JHRSROLWLFDO IDFW LV WKDW WKH JOREDO EDODQFH RI SRZHU LQ

UHFHQW GHFDGHV KDV VKLIWHG DZD\ IURP WKH 8QLWHG 6WDWHV DQG

WRZDUGV WKH ULVLQJ HFRQRPLF DQG PLOLWDU\ SRZHU RI &KLQD

:HDULHG E\ IRUHLJQ HQJDJHPHQWV LQ $IJKDQLVWDQ DQG ,UDT DQG

QRZ VWUHWFKHG E\ SURPLVHV WR VXSSRUW 8NUDLQH WKH 86 FDQ QR

ORQJHU FRQWHPSODWH FRQVWUDLQLQJ ERWK 5XVVLD DQG &KLQD OHW

DORQH HQJDJH WKHP VLPXOWDQHRXVO\

,QVWHDG WKH :HVW LV ZDWFKLQJ DV &KLQD SURFODLPV LWV śXQHQGLQJŜ

IULHQGVKLS ZLWK 5XVVLD LV OXNHZDUP RQ VDQFWLRQV DQG VKRZV QR

VLJQV RI HDVLQJ LWV SHUVHFXWLRQ RI WKH 8\JKXU 0XVOLP DQG

7LEHWDQ SHRSOH RU LWV YLROHQW LQWLPLGDWLRQ RI 7DLZDQ ,W LV D

SUHFDULRXV WLPH IRU WKH ZRUOG ZH QHHG PRUH FRRO KHDGV UDWKHU

WKDQ FRQIURQWDWLRQV

:DQW \RXU YLHZV WR EH LQFOXGHG LQ7KH ,QGHSHQGHQW 'DLO\ (GLWLRQ
OHWWHUV SDJH" (PDLO XV E\ WDSSLQJ KHUH OHWWHUV#LQGHSHQGHQWFRXN
3OHDVH LQFOXGH \RXU DGGUHVV

% $ & .7 27 2 3

1HZV

)5,'$< $8*867

5HFHVVLRQ WR FDXVH GHHSHVW
SOXQJH LQ OLYLQJ VWDQGDUGV
RQ UHFRUG %DQNZDUQV

7KH HFRQRP\LV RQ FRXUVH WR VKULQN IRU ILYH VWUDLJKW TXDUWHUV IRU WKH ILUVW WLPH VLQFH WKH
ILQDQFLDO FUDVK *HWW\L6WRFN

% ( 1& + $ 3 0 $ 1
%8 6,1 (66&2 5 5 (632 1 ' (1 7

%ULWDLQ ZLOO SOXQJH LQWR D \HDUORQJ UHFHVVLRQ WKLV DXWXPQ LQ

ZKLFK KRXVHKROGV ZLOO EH KLW E\ WKH GHHSHVW IDOO LQ OLYLQJ

VWDQGDUGV RQ UHFRUG WKH %DQN RI (QJODQG KDV ZDUQHG ,Q RQH RI

LWV EOHDNHVW HYHU DVVHVVPHQWV RI 8. HFRQRPLF SURVSHFWV WKH
%DQNřV 0RQHWDU\ 3ROLF\ &RPPLWWHH 03& VDLG LQƒDWLRQ ZLOO
QRZ SHDN DW SHU FHQW LQ WKH ƑQDO WKUHH PRQWKV RI WKLV \HDU
DV DYHUDJH HQHUJ\ ELOOV WUHEOH IURP d LQ WR d E\
2FWREHU

7KH HFRQRP\ LV QRZ IRUHFDVW WR VKULQN LQ ƑYH FRQVHFXWLYH

TXDUWHUV IRU WKH ƑUVW WLPH VLQFH WKH JOREDO ƑQDQFLDO FUDVK RI

7KH LQƒDWLRQ IRUHFDVW ZDV XS VKDUSO\ IURP WKH SHU FHQW

SUHGLFWHG MXVW WKUHH PRQWKV DJR ZLWK SULFHV QRZ RQ WUDFN WR

FRQWLQXH ULVLQJ UDSLGO\ WKURXJKRXW ,W PHDQV WKH FRVW RI

OLYLQJ FULVLV ZLOO FRQWLQXH WKURXJKRXW QH[W \HDU DQG RQO\ EHJLQ WR

HDVH LQ DFFRUGLQJ WR WKH %DQNřV ODWHVW IRUHFDVWV 5HDO

KRXVHKROG LQFRPHV DUH H[SHFWHG WR GHFOLQH E\ DURXQG SHU

FHQW RQ DYHUDJH RYHU WZR \HDUV Ŗ WKH GHHSHVW IDOO VLQFH UHFRUGV

EHJDQ LQ

7KH GLUH ƑJXUHV ZLOO FDXVH FRQFHUQ IRU ZKRHYHU EHFRPHV WKH

QH[W SULPH PLQLVWHU /L] 7UXVV KDV SOHGJHG WR VODVK WD[HV E\

ELOOLRQV LQ D ELG WR ZLQ RYHU &RQVHUYDWLYH 3DUW\ PHPEHUV ZKLOH

5LVKL 6XQDN KDV DWWDFNHG WKH SODQ DV EHLQJ ƑVFDOO\ LUUHVSRQVLEOH

1HLWKHU FDQGLGDWH KDV ODLG RXW GHWDLOHG SODQV IRU KRZ WKH\ ZRXOG

VXSSRUW IDPLOLHV VWUXJJOLQJ WKURXJK D UDSLGO\ ZRUVHQLQJ FRVW RI

OLYLQJ FULVLV

-RVHSK 5RZQWUHH )RXQGDWLRQ FKLHI HFRQRPLVW 5HEHFFD

0F'RQDOG VDLG ś:H DOUHDG\ NQRZ PLOOLRQ ORZLQFRPH

IDPLOLHV KDG WR VDFULƑFH IRRG KHDWLQJ HYHQ VKRZHUV WKLV \HDU

EHFDXVH WKH\ FRXOGQřW DƐRUG WKHP :KLOH WKH JRYHUQPHQW PLJKW

KDYH WDNHQ D EUHDN IURP DFWLQJ RQ WKH FRVW RI OLYLQJ HPHUJHQF\

WKHVH IDPLOLHV FDQřW WDNH D KROLGD\ IURP WKH \HDU RI ƑQDQFLDO IHDU

7KH\ ZLOO EH ZRQGHULQJ ZK\ IXUWKHU XUJHQW VROXWLRQV QHHGHG WR

VKRUH XS IDPLO\ ƑQDQFHV DKHDG RI WKH ZLQWHU DUH QRW \HW EHLQJ

SXW LQ SODFHŜ

/DERXUřV VKDGRZ FKDQFHOORU 5DFKHO 5HHYHV VDLG ś7KLV LV IXUWKHU

SURRI WKDW WKH &RQVHUYDWLYHV KDYH ORVW FRQWURO RI WKH HFRQRP\

ZLWK VN\URFNHWLQJ LQƒDWLRQ VHW WR FRQWLQXH ZKLOH PRUWJDJH DQG

ERUURZLQJ UDWHV FRQWLQXH WR ULVH $V IDPLOLHV DQG SHQVLRQHUV

ZRUU\ DERXW KRZ WKH\řUH JRLQJ WR SD\ WKHLU ELOOV WKH 7RU\

OHDGHUVKLS FDQGLGDWHV DUH WRXULQJ WKH FRXQWU\ DQQRXQFLQJ

XQZRUNDEOH SROLFLHV WKDW ZLOO GR QRWKLQJ WR KHOS SHRSOH JHW

WKURXJK WKLV FULVLVŜ

([SHUWV VDLG WKDW HQHUJ\ FRVWV FRXOG ULVH IXUWKHU VWLOO LQ -DQXDU\

ZLWK ,QYHVWHF SUHGLFWLQJ ELOOV IRU WKH DYHUDJH KRXVHKROG ZLOO QRZ

KLW d LQ -DQXDU\ ZKHQ UHJXODWRU 2IJHP UHYLVHV LWV SULFH

FDS 7KH 03& ZDUQHG WKDW WKHUH ZDV śH[FHSWLRQDOO\ ODUJHŜ ULVN

DURXQG LWV ODWHVW SURMHFWLRQV DQG WKH VLWXDWLRQ FRXOG GHWHULRUDWH

IXUWKHU LI JDV SULFHV PRYH KLJKHU VWLOO

$QDO\VWV EHOLHYH WKDW VFHQDULR LV LQFUHDVLQJO\ OLNHO\ DIWHU 5XVVLD

FXW EDFN VXSSOLHV WR (XURSH ODVW PRQWK DQG JRYHUQPHQWV DFURVV

WKH FRQWLQHQW EHJDQ WR UDWLRQ VXSSOLHV (YHQ DIWHU WKH HFRQRP\

EHJLQV WR JURZ IXUWKHU SDLQ OLHV LQ VWRUH ZLWK XQHPSOR\PHQW

VHW WR FOLPE IURP SHU FHQW WR SHU FHQW LQ

'HVSLWH WKH EOHDN RXWORRN WKH %DQNřV QLQHPHPEHU 03& YRWHG

HLJKWWRRQH LQ IDYRXU RI KLNLQJ LQWHUHVW UDWHV E\ SHUFHQWDJH

SRLQWV WR SHU FHQW Ŗ WKH KLJKHVW VLQFH -DQXDU\ 2YHUDOO

WKH HFRQRP\ LV H[SHFWHG WR VKULQN E\ SHU FHQW PHDQLQJ WKH

UHFHVVLRQ ZLOO EH RI FRPSDUDEOH VFDOH WR WKRVH RI WKH HDUO\ V

DQG V WKH %DQN VDLG

:KHQ WKH FRXQWU\ HPHUJHV IURP UHFHVVLRQ LQ WKH %DQN

H[SHFWV JURZWK WR UHPDLQ FORVH WR ]HUR WKURXJKRXW WKH IROORZLQJ

\HDU 7KH PDVVLYH LQFUHDVH LQ LQƒDWLRQ ZLOO DOVR KDPPHU WKH

SXEOLF ƑQDQFHV DGGLQJ ELOOLRQV WR JRYHUQPHQW GHEW DQG WR

LQWHUHVW SD\PHQWV RQ ERQGV WKDW DUH LQGH[HG WR LQƒDWLRQ

$QGUHZ %DLOH\ WKH %DQNřV JRYHUQRU GHIHQGHG WKH UDWH KLNH

DUJXLQJ WKDW SHUVLVWHQW LQƒDWLRQ ZRXOG EH śHYHQ ZRUVHŜ LI

LQWHUHVW UDWHV ZHUH QRW LQFUHDVHG DQG WKDW ORZHULQFRPH

KRXVHKROGV ZRXOG EH KDUGHVW KLW

&KDQFHOORU 1DGKLP =DKDZL VDLG ś$GGUHVVLQJ WKH FRVW RI OLYLQJ

LV D WRS SULRULW\ DQG ZH KDYH EHHQ WDNLQJ DFWLRQ WR VXSSRUW

SHRSOH WKURXJK WKHVH WRXJK WLPHV ZLWK RXU dEQ SDFNDJH RI

KHOS IRU KRXVHKROGV ZKLFK LQFOXGHV GLUHFW SD\PHQWV RI d

WR WKH PRVW YXOQHUDEOH IDPLOLHV DQG D d GLVFRXQW RQ HQHUJ\

ELOOV IRU HYHU\RQH

ś:H DUH DOVR WDNLQJ LPSRUWDQW VWHSV WR JHW LQƒDWLRQ XQGHU

FRQWURO WKURXJK VWURQJ LQGHSHQGHQW PRQHWDU\ SROLF\

UHVSRQVLEOH WD[ DQG VSHQGLQJ GHFLVLRQV DQG UHIRUPV WR ERRVW

RXU SURGXFWLYLW\ DQG JURZWKŜ

:DQW \RXU YLHZV WR EH LQFOXGHG LQ7KH ,QGHSHQGHQW 'DLO\ (GLWLRQ
OHWWHUV SDJH" (PDLO XV E\ WDSSLQJ KHUH OHWWHUV#LQGHSHQGHQWFRXN
3OHDVH LQFOXGH \RXU DGGUHVV

% $ & .7 27 2 3

1HZV

)5,'$< $8*867

7UXVVřV SODQ ZRXOG ŘIXHOř ƑUH
RI UHFHVVLRQ DUJXHV 6XQDN

5LVKL 6XQDN VHOOV KLV FDVH GXULQJ D OLYH 79 GHEDWHODVW QLJKW 3$

. $ 7 (' ( 9 / , 1
: + ,7 (+ $ //(' ,72 5

5LVKL 6XQDN KDV DFFXVHG /L] 7UXVV RI HFRQRPLF SODQV WKDW ZRXOG

SRXU IXHO RQ WKH ƑUH MXVW KRXUV DIWHU WKH %DQN RI (QJODQG

ZDUQHG WKH 8. ZDV KHDGLQJ IRU D UHFHVVLRQ

7KH IRUPHU FKDQFHOORU ZKR KDV DUJXHG WKDW 0V 7UXVVřV SODQQHG

WD[ FXWV DUH LQƒDWLRQDU\ WROG D 7RU\ OHDGHUVKLS GHEDWH RUJDQLVHG

E\ 6N\ 1HZV ś,řP ZRUULH

  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents