The independent du 10-08-2022
240 pages
Français

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

The independent du 10-08-2022 , magazine presse

-

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
240 pages
Français
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Informations

Publié par
Date de parution 10 août 2022
Langue Français
Poids de l'ouvrage 44 Mo

Extrait

: ( ' 1 ( 6 ' $< $ 8 * 8 6 7 : : : , 1 ' ( 3 ( 1 ' ( 1 7 & 2 8 .
6SHFLDO UHSRUW,QVLGH WKH ŘGRRPVGD\ FXOWř UHFUXLWLQJ 8. &KULVWLDQV

-RKQ 5HQWRXO
+RZ ZRXOG 7UXVV
KDQGOH EHLQJ 30"

$QQD ,VDDF
$ KROH DW WKH KHDUW
RI SXEOLF VHUYLFHV

/DXUD +DPSVRQ
7KH IDVKLRQ OHJDF\
RI ,VVH\ 0L\DNH

-DPLH %UDLGZRRG
(QG RI DQ HUD IRU D
WUXH WHQQLV JUHDW

7UXPS UDLOV DJDLQVW )%, UDLG RI KRPH

6XSSRUWHUV RI WKH IRUPHU 86 SUHVLGHQW KROG D SURWHVW RXWVLGH KLV 0DUD/DJR UHVLGHQFH LQ )ORULGD \HVWHUGD\

0DMRULW\ EHOLHYHER\FRWW
RI HQHUJ\ELOOV ŖMXVWLILHGŗ

3ROO FRPHV DV FRVWV SHU KRXVHKROG SUHGLFWHG WR KLW d D \HDU

$1'5(: :22'&2&.
32/,7,&$/ (',725

0RUH WKDQ KDOI RI %ULWRQV
SHU FHQW EHOLHYH DQ RUJDQLVHG
FDPSDLJQ RI QRQSD\PHQW RI

HQHUJ\ ELOOV LV MXVWLƑHG LI SULFHV
URFNHW XSZDUGV DV IRUHFDVW WKLV
ZLQWHU DFFRUGLQJ WR D SROO E\
6DYDQWD $QG DOPRVW KDOI
SHU FHQW IHDU WKDW WKHUH ZLOO EH
ULRWV LI FRQVXPHUV DUH JLYHQ QR

IXUWKHU KHOS ZLWK ELOOV
H[SHFWHG WR WRS d IURP
2FWREHU DQG d E\ WKH
VSULQJ 5LVKL 6XQDN VXSSRUWV
PRUH GLUHFW KHOS ZKLOH /L]
7UXVV LV QRQFRPPLWWDO

1HZV

(GLWRULDOV

:('1(6'$< $8*867

$PHULFDQV GHVHUYH WKH
WUXWK DERXW WKH7UXPS UDLG

$FFRUGLQJ WR WKH 86 1DWLRQDO $UFKLYHV DQG 5HFRUGV

$GPLQLVWUDWLRQ VRPH ER[HV RI :KLWH +RXVH GRFXPHQWV ZHUH

UHFRYHUHG IURP 'RQDOG 7UXPSřV )ORULGD KRPH VRPH RI ZKLFK

FRQWDLQHG FODVVLƑHG PDWHULDOV D IHZ PRQWKV DJR 7KH\ KDG EHHQ

VHQW WR 0DUD/DJR LQVWHDG RI WKH QDWLRQDO DUFKLYHV DV UHTXLUHG

E\ IHGHUDO ODZ 7KH )%, UDLG VKRXOG \LHOG VRPH PRUH DOEHLW

SRVVLEO\ QRW LQ SULVWLQH FRQGLWLRQ

7KH TXHVWLRQ LV ZKDW ZHUH WKH\ GRLQJ WKHUH" 6RPH RI WKH PRUH

LQQRFHQW H[SODQDWLRQV PD\ EH UHDVRQDEO\ GLVFRXQWHG 0U
7UXPS ZLWK D SUHVLGHQWLDO ELG LQ PLQG DQG LQ DSSDUHQWO\
UXGH KHDOWK LV QRW UHDG\ \HW WR FRPSRVH KLV SUHVLGHQWLDO
PHPRLUV SURXG DV KH LV RI FODVVLFV VXFK DV7KH $UW RI WKH 'HDO
7KLQN %LJDQG7KH $UW RI WKH &RPHEDFNSDUWLFXODUO\ DSW ULJKW
QRZ +H GRHVQřW VHHP WKH W\SH WR GZHOO RQ KLV SDVW GHFLVLRQV RU
UHƒHFW RQ OHVVRQV OHDUQHG

7KHUH LV PXFK DW VWDNH GHSHQGLQJ RQ KRZ PXFK VHQVLWLYH

PDWHULDO VXUYLYHV LQFOXGLQJ LQ 0U 7UXPSřV VDIH ,I WKH PLVVLQJ

SDSHUV VXEVWDQWLDWH WKH FODLPV WKDW 0U 7UXPS VXSSRUWHG WKH

-DQXDU\ LQVXUUHFWLRQ WKDW ZLOO VWUHQJWKHQ WKH FKDQFHV RI D

VXFFHVVIXO SURVHFXWLRQ IRU VXFK XQFRQVWLWXWLRQDO DFWLRQ 7KH

FRQVHTXHQFH PD\ EH WKDW WKH WK SUHVLGHQW ZLOO IRUIHLW WKH ULJKW

WR WU\ DQG EH WKH WK SUHVLGHQW $W WKH YHU\ OHDVW WKH\ ZLOO LI

QRZ UHOHDVHG YLD MXGLFLDO SURFHVV FDVW DQ XQƒDWWHULQJ OLJKW RQ

WKH ƑQDO GD\V RI WKH 7UXPS SUHVLGHQF\

7KH FKDQFHV WKRXJK DUH WKDW WKH UDLG DQG WKH ORQJ OHJDO EDWWOHV

WR FRPH ZLOO WDNH WRR ORQJ WR SUHYHQW D ELG IRU WKH :KLWH

+RXVH E\ 0U 7UXPS ,W LV IDU IURP LPSUREDEOH WKDW KH PLJKW ZLQ

DJDLQ JLYHQ WKH SUHVVXUH RQ $PHULFDQVř OLYLQJ VWDQGDUGV DQG

WKH GHGLFDWLRQ RI WKH VL]DEOH EDQG RI FRUH 7UXPS IDQV 7KHVH

SHRSOH ZHUH UDGLFDOLVHG LQ DQG DIWHU DQG IRU WKHP WKHUH FDQ

EH QR DOWHUQDWLYH WR 3UHVLGHQW 7UXPS

6WLOO PDQ\ $PHULFDQV PD\ VRRQ OHDUQ PXFK PRUH DERXW WKH

IRUPHU SUHVLGHQWřV FRPSOLFLW\ LQ WKH DWWDFN RQ GHPRFUDF\ RQ

-DQXDU\ MXVW DV WKH\ PD\ EHJLQ WR XQGHUVWDQG ZKDW D UHWXUQ WR

7UXPSLVP ZRXOG PHDQ IRU WKHLU IUHHGRPV

1RW OHDVW $PHULFDQV FDQ QRZ FRPSUHKHQG WKH FOHDU DQG SUHVHQW

GDQJHU WR D ZRPDQřV ULJKW WR FRQWURO KHU RZQ ERG\ DQG WKH

IUDJLOH UDFLDO DQG VRFLDO FRKHVLRQ RI WKH QDWLRQ 7KH PRUH

UHPLQGHUV WKHUH DUH RI WKH H[FHVVHV RI WKH 7UXPS SUHVLGHQF\

WKH OHVV FKDQFH WKHUH ZLOO EH RI D VHTXHO

7KLV LV ZK\ WKH SURFHVV RI GLVFRYHULQJ WKH WUXWK LV QRZ YLWDO 0U

7UXPS FRPSODLQV WKDW QRQH RI KLV SUHGHFHVVRUV KDG EHHQ

SHUVHFXWHG LQ WKLV ZD\ ZDUQLQJ WKDW WKHVH DUH śGDUN GD\VŜ IRU

$PHULFD <HW WKDW LV SUHFLVHO\ EHFDXVH QR SUHYLRXV SUHVLGHQW KDV

DOOHJHGO\ GHVWUR\HG GRFXPHQWV DQG VWROHQ RWKHUV 7KH PRUH WKDW
FRPHV RXW LQ FRXUW FRQJUHVVLRQDO LQTXLULHV OHDNV DQG LQ VZRUQ
DQG SXEOLVKHG WHVWLPRQ\ WKH PRUH $PHULFDQV ZLOO VXUHO\ WXUQ
DZD\ IURP WKH KDUVKQHVV GLYLVLRQV DQG YLROHQFH RI WKH 7UXPS
HUD

7KH UHYHODWLRQV QHYHU HQG DQG QHYHU FHDVH WR DSSDOO XV $ QHZ

ERRN IRU H[DPSOH FODLPV WKDW GXULQJ KLV WHUP LQ WKH 2YDO
2ƓFH 0U 7UXPS ZDQWHG WKH 3HQWDJRQřV JHQHUDOV WR EH OLNH
1D]L *HUPDQ\řV JHQHUDOV LQ WKH 6HFRQG :RUOG :DU DQG KDG WR
EH UHPLQGHG WKDW WKH\ WULHG WR DVVDVVLQDWH +LWOHU RQ WKUHH
RFFDVLRQV

6XUHO\ $PHULFDQV ZLOO QRW ZDQW WR VWDQG E\ DQG ZDWFK DOO WKDW
SURWHFWV WKHLU OLEHUWLHV Ŗ WKH UXOH RI ODZ IRU DOO DQ LQGHSHQGHQW
MXGLFLDU\ DJHQFLHV DQG DUPHG IRUFHV OR\DO WR WKH FRQVWLWXWLRQ Ŗ
GLVPDQWOHG E\ 0U 7UXPS" 7KH\ PXVW WKLQN WR WKHPVHOYHV śQHYHU
DJDLQŜ

:DQW \RXU YLHZV WR EH LQFOXGHG LQ7KH ,QGHSHQGHQW 'DLO\ (GLWLRQ
OHWWHUV SDJH" (PDLO XV E\ WDSSLQJ KHUH OHWWHUV#LQGHSHQGHQWFRXN
3OHDVH LQFOXGH \RXU DGGUHVV

% $ & .7 27 2 3

1HZV

:('1(6'$< $8*867

(QHUJ\ FRVWVSUHGLFWHG WR
WRS d DV PDMRULW\RI
%ULWRQV EDFN ER\FRWW RI ELOOV

0DQ\ IHDU WKHUH ZLOO EH ULRWV LI WKH JRYHUQPHQW LJQRUHV WKH SULFH ULVH *HWW\

$ 1 ' 5 ( :: 2 2 ' & 2 & .
- 2 16 7 2 1 (

0RUH WKDQ KDOI RI %ULWRQV SHU FHQW EHOLHYH DQ RUJDQLVHG

FDPSDLJQ RI QRQSD\PHQW RI HQHUJ\ ELOOV LV MXVWLƑHG LI SULFHV

URFNHW XSZDUGV DV IRUHFDVW WKLV ZLQWHU DFFRUGLQJ WR D QHZ SROO

$QG DOPRVW KDOI SHU FHQW IHDU WKDW WKHUH ZLOO EH ULRWV LI

FRQVXPHUV DUH JLYHQ QR IXUWKHU KHOS ZLWK ELOOV H[SHFWHG WR WRS

d IURP 2FWREHU DQG d E\ WKH VSULQJ

7KH ƑQGLQJV E\ SROOVWHU 6DYDQWD FDPH DV IRUPHU FKDQFHOORU 5LVKL

6XQDN SURPLVHG śKXQGUHGV RI SRXQGV PRUHŜ WR WKH PRVW

YXOQHUDEOH KRXVHKROGV LI KH EHFRPHV SULPH PLQLVWHU ZKLOH KLV

ULYDO IRU WKH &RQVHUYDWLYH OHDGHUVKLS /L] 7UXVV UHIXVHG WR

FRPPLW WR GLUHFW SD\PHQWV WR WKRVH PRVW LQ QHHG

7KH 7RU\ OHDGHUVKLS KRSHIXOV Ŗ HPEURLOHG LQ DQ LQFUHDVLQJO\
YLFLRXV EDWWOH WR VXFFHHG %RULV -RKQVRQ Ŗ VKRZHG QR VLJQ RI
UHVSRQGLQJ WR FDOOV IURP IRUPHU 30 *RUGRQ %URZQ DQG WKH &%,
WR FRPH WRJHWKHU EHKLQG DQ HPHUJHQF\ SDFNDJH RI LPPHGLDWH
KHOS

%XW 0U -RKQVRQ VDLG KH ZDV śDEVROXWHO\ FHUWDLQŜ WKDW ZKRHYHU

HQWHUV 1R LQ 6HSWHPEHU ZLOO DQQRXQFH PRUH DVVLVWDQFH +H

WROG D UHFHSWLRQ DW 'RZQLQJ 6WUHHW ś,řP DEVROXWHO\ FRQƑGHQW

WKDW ZH ZLOO KDYH WKH ƑVFDO ƑUHSRZHU DQG WKH KHDGURRP WR

FRQWLQXH WR ORRN DIWHU SHRSOH DV ZHřYH GRQH WKURXJKRXWŜ

&RQVXPHU H[SHUW 0DUWLQ /HZLV VDLG WKDW WKH ś]RPELHŜ

JRYHUQPHQW QHHGV WR śZDNH XSŜ VRRQHU WKDQ 6HSWHPEHU ZKHQ

WKH QHZ SULPH PLQLVWHU ZLOO EH FKRVHQ E\ &RQVHUYDWLYH SDUW\

PHPEHUV 7KH 0RQH\ 6DYLQJ ([SHUW IRXQGHU ZDUQHG WKDW WKH

DPRXQWV EHLQJ GHPDQGHG DUH śXQDƐRUGDEOH IRU PLOOLRQVŜ

DGGLQJ ś3HRSOHřV OLYHOLKRRGV PHQWDO ZHOOEHLQJ DQG LQ VRPH

FDVHV YHU\ OLYHV GHSHQG RQ WKLVŜ

L

L

L

L

LOO K

LOOL

I

0DUWLQ/HZLV ZDUQV JRYHUQPHQWLQDFWLRQ ZLOOKDUP PLOOLRQV RI
SHRSOH 3$

$OPRVW SHRSOH KDYH QRZ VLJQHG D SOHGJH ZLWK

FDPSDLJQ JURXS 'RQřW 3D\ 8. WR FDQFHO HQHUJ\ ELOO GLUHFW GHELWV

IURP 2FWREHU LI WKH\ DUH QRW UHGXFHG WR DQ śDƐRUGDEOHŜ OHYHO

<HVWHUGD\řV 6DYDQWD SROO IRU7KH ,QGHSHQGHQWIRXQG WKDW SHU

FHQW RI FRQVXPHUV VD\ WKH\ KDYH DOUHDG\ UHIXVHG WR SD\ WKHLU ELOOV

LQ IXOO DQG D IXUWKHU SHU FHQW DUH FRQVLGHULQJ GRLQJ VR -XVW

SHU FHQW VDLG WKDW DQ RUJDQLVHG QRQSD\PHQW FDPSDLJQ ZRXOG EH

XQMXVWLƑHG ZLWK SHU FHQW VD\LQJ WKH\ GLG QRW NQRZ

6LPLODU QXPEHUV VDLG WKH\ ZRXOG EH UHDG\ WR MRLQ SURWHVWV

DJDLQVW HQHUJ\ FRPSDQLHV ZKLOH SHU FHQW VDLG WKH\ EHOLHYH

FLYLO XQUHVW ZRXOG EH MXVWLƑHG DV SDUW RI WKH GULYH IRU FKDQJH

6RPH SHU FHQW VDLG WKH\ EHOLHYHG ULRWLQJ ZDV OLNHO\ RYHU WKH

FRPLQJ PRQWKV DV DQJHU JURZV RYHU WKH PRXQWLQJ FRVW RI JDV

DQG HOHFWULFLW\ %XW MXVW SHU FHQW WKRXJKW LW ZRXOG EH DQ

HƐHFWLYH ZD\ RI VHFXULQJ DGGLWLRQDO KHOS

%\ FRQWUDVW SHU FHQW EHOLHYHG WKDW D SD\PHQWV ER\FRWW ZRXOG
EH HƐHFWLYH DJDLQVW SHU FHQW ZKR WKRXJKW LW ZRXOG QRW EH
7KH DXWKRU RI WKH ERRN&DQř W 3D\ :RQř W 3D\Ŗ D KLVWRU\ RI
0DUJDUHW 7KDWFKHUřV śFRPPXQLW\ FKDUJHŜ ZKLFK VSDUNHG
PDVVLYH SURWHVWV OHDGLQJ WR KHU GRZQIDOO LQ Ŗ VDLG WKDW WKH
LVVXH FRXOG EH D śSROO WD[ PRPHQWŜ IRU WKH FXUUHQW JRYHUQPHQW

ś(YHU\RQH FLWHV WKH ULRW LQ 0DUFK DQG WKDW ZDV TXLWH

LPSRUWDQW EHFDXVH LW VHQW VKRFNZDYHV DFURVV WKH HVWDEOLVKPHQWŜ

6LPRQ +DQQDK WROG7KH ,QGHSHQGHQW ś%XW ZKDW UHDOO\ VWRSSHG

WKH SROO WD[ ZDV WKDW PLOOLRQV RI SHRSOH MXVW GLGQřW SD\ LW RU

GLGQřW SD\ LW FRPSOHWHO\

ś,WřV D SUHWW\ VLPLODU VRFLDO FRPEXVWLEOH PL[ WKHUH DUH ORWV RI

SHRSOH ZKR DUH VWUXJJOLQJ RQ TXLWH ORZ EHQHƑWV RU KDYHQřW KDG D

SURSHU SD\ LQFUHDVH IRU RYHU D GHFDGH VR , WKLQN WKHUH LV WKH

SRWHQWLDO Ŗ LWřV MXVW WKDW LWřV DLPHG DW HQHUJ\ FRPSDQLHV UDWKHU

WKDQ WKH JRYHUQPHQW GLUHFWO\ LW KDV WKDW GLƐHUHQW G\QDPLFŜ

(QHUJ\ E\ IDU WRSSHG WKH OLVW RI FRQFHUQV DV %ULWRQV EUDFH

WKHPVHOYHV IRU D WRXJK ZLQWHU ƑQDQFLDOO\ 6RPH SHU FHQW VDLG

SD\LQJ SRZHU ELOOV ZDV WKHLU JUHDWHVW ZRUU\ IROORZHG E\ SD\LQJ

IRU IRRG SHU FHQW PRWRU IXHO SHU FHQW DQG ULVLQJ LQWHUHVW

UDWHV SHU FHQW

,QVWHDG RI IDQWDV\LVODQG SURPLVHV WKDW ZLOO EH SDLG
IRU E\HYHQ PRUH FXWV ZH QHHG DFWLRQ QRZ IURP
PLQLVWHUV EXW LQVWHDG WKLV ]RPELH JRYHUQPHQW DUH
RQO\ RƐ HULQJHYHQ PRUH KDUGVKLS

'HVSLWH 0V 7UXVVřV IRFXV RQ WD[ FXWV RYHU GLUHFW SD\PHQWV DV D

VROXWLRQ WR WKH FRVW RI OLYLQJ FULVLV MXVW SHU FHQW VDLG WKDW

H[FHVVLYH WD[DWLRQ ZDV WKHLU ELJJHVW ƑQDQFLDO DQ[LHW\ 6RPH

SHU FHQW RI WKRVH TXHVWLRQHG Ŗ LQFOXGLQJ SHU FHQW RI RYHUV

Ŗ VDLG WKH\ KDG DOUHDG\ VWDUWHG FXWWLQJ EDFN RQ HQHUJ\ XVH LQ D

ELG WR VDYH PRQH\

$OPRVW KDOI SHU FHQW VDLG WKH\ ZHUH KDYLQJ WR FXW EDFN

VSHQGLQJ RQ RWKHU HVVHQWLDOV OLNH IRRG DQG FORWKLQJ LQFOXGLQJ

SHU FHQW RI WKH RYHUV $ IXUWKHU SHU FHQW VDLG WKH\ ZHUH

FRQVLGHULQJ FXWWLQJ EDFN RQ JDV DQG HOHFWULFLW\ DQG SHU FHQW

RQ RWKHU HVVHQWLDOV LQ WKH PRQWKV WR FRPH

/DERXUřV VKDGRZ ZRUN DQG SHQVLRQV VHFUHWDU\ -RQDWKDQ

$VKZRUWK VDLG WKHUH ZDV FOHDU HYLGHQFH WKDW ROGHU SHRSOH ZHUH

JRLQJ ZLWKRXW EHFDXVH RI IHDUV RI ULVLQJ SULFHV +H

  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents