The independent du 22-06-2022
215 pages
Français

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

The independent du 22-06-2022 , magazine presse

-

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
215 pages
Français
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Informations

Publié par
Date de parution 22 juin 2022
Langue Français
Poids de l'ouvrage 38 Mo

Exrait

7 8 ( 6 ' $< - 8 1 (

0DULH /H &RQWH
6RXWKJDWH LV LQ WKH
VDPH Ə[ DV 6WDUPHU

6LPRQ &DOGHU
%UH[LW LV WR EODPH
VD\V DLUOLQH FKLHI

6DSKRUD 6PLWK
+RZ *ODVWRQEXU\
FXWV RXU HPLVVLRQV

: : : , 1 ' ( 3 ( 1 ' ( 1 7 & 2 8 .

$OH[ 3DWWOH
-RVKXDŗV UHPDWFK LV
QRW KLV ODVW FKDQFH

/H 3HQ WULXPSKDQW DIWHU ŘVHLVPLFř JDLQV

7KH IDUULJKW OHDGHU ZDV MXELODQW \HVWHUGD\ DIWHU YRWHUV JDYH KHU SDUW\ LWV JUHDWHVW HYHU SDUOLDPHQWDU\ UHVXOW

8QLRQ EODPHV PLQLVWHUV
IRU EORFNLQJ UDLO SD\ GHDO

%LJJHVW VWULNH LQ \HDUV JRHV DKHDG DIWHU ODVWGLWFK WDONV IDLO

$1'5(: :22'&2&.
32/,7,&$/ (',725

8QLRQV KDYH DFFXVHG WKH
JRYHUQPHQW RI SUHYHQWLQJ WKH
UHVROXWLRQ RI D GLVSXWH WKDW ZLOO
VHH PLOOLRQV RI MRXUQH\V
GLVUXSWHG LQ WKH PRVW

VLJQLƑFDQW UDLO VWULNHV VLQFH WKH
V 7KH 507 SXOOHG WKH
SOXJ RQ WDONV ZLWK HPSOR\HUV
EODPLQJ PLQLVWHUV IRU
SUHYHQWLQJ 1HWZRUN 5DLO DQG
WUDLQ FRPSDQLHV IURP
QHJRWLDWLQJ RQ SD\ 7KH
'HSDUWPHQW IRU 7UDQVSRUW

GLVPLVVHG WKH FODLP DV
śDEVROXWHO\ QRW WUXHŜ -XVW
SHU FHQW RI QRUPDO VHUYLFHV DUH
H[SHFWHG WR UXQ RQ WKH VWULNH
GD\V Ŗ WRGD\ 7KXUVGD\ DQG
6DWXUGD\ Ŗ ZLWK WUDLQV UXQQLQJ
SULPDULO\ RQ PDLQ OLQHV DQG IRU
RQO\ KRXUV D GD\

1HZV

(GLWRULDOV

78(6'$< -81(

,W ZLOO EH FRVWO\ DQG FKDRWLF
WR VROYH WKH UDLO GLVSXWH

:HUH %ULWDLQřV UDLOZD\V HQWLUHO\ SULYDWHO\ RZQHG RSHUDWLQJ

HQWLUHO\ LQGHSHQGHQWO\ DQG OLJKWO\ UHJXODWHG RQO\ E\ JHQHUDO

FRPSDQ\ DQG FRPSHWLWLRQ ODZ LW PLJKW EH DSSURSULDWH HYHQ

FRPPHQGDEOH IRU PLQLVWHUV WR VWD\ RXW RI WKH FXUUHQW GLVSXWH ,Q

UHDOLW\ RI FRXUVH WKH UDLOZD\V DUH DQ\WKLQJ EXW DQG DUH PXFK

FORVHU WR EHLQJ FUHDWXUHV RI WKH VWDWH WKDQ IUHH DJHQWV WDNLQJ

WKHLU FKDQFHV LQ WKH IUHH PDUNHW

9DULRXV SDUWV RI WKH UDLOZD\ QHWZRUN DQG LWV RSHUDWLRQV DUH LQ

IDFW SXEOLFO\ RZQHG WKH IUDQFKLVHV WKH WUDLQ RSHUDWRUV HQMR\ DUH

DZDUGHG E\ WKH VWDWH IRU D OLPLWHG SHULRG WKHLU IDUH VWUXFWXUHV

DUH GLFWDWHG E\ PLQLVWHUV LQ HƐHFW WKH\ DUH VXEMHFW WR VSHFLDO

VDIHW\ UHJXODWLRQ E\ WKH JRYHUQPHQW DQG WKH 7UHDVXU\ SD\V IRU

PXFK RI WKH VWLOOKXJH SURJUDPPH RI LQYHVWPHQW LQ WKHP DQG

VXEVLGLVHG WKHP EHIRUH GXULQJ DQG DIWHU WKH &RYLG ORFNGRZQV

6R *UDQW 6KDSSV LV DFWLQJ UDWKHU IRROLVKO\ LQ SUHWHQGLQJ WKDW WKH

JRYHUQPHQW LVQřW DQ DFWLYH LQWHUHVWHG SDUW\ LQ WKLV GLVSXWH ,I

QRWKLQJ HOVH WKH JRYHUQPHQW RXJKW WR WDNH QRWLFH RI WKH ZLGHU

GDPDJH WR WKH HFRQRP\ WKDW WKHVH VWRSSDJHV ZLOO FDXVH DQG GR

HYHU\WKLQJ LW FDQ WR PHGLDWH WKH GLVSXWH Ŗ ERWK LQ LWV RZQ

LQWHUHVW DV VKDUHKROGHU DQG FKLHI IXQGHU DQG WD[SD\HUV PRUH
ZLGHO\

,W ORRNV DQG IHHOV KLJKO\ GRJPDWLF DQG FRXQWHUSURGXFWLYH ,W LV

YHU\ PXFK WKH NLQG RI VWDQFH WKDW XVHG WR EH WDNHQ XQGHU

0DUJDUHW 7KDWFKHU PRVW QRWRULRXVO\ GXULQJ WKH PLQHUVř VWULNH

RI 0DQ\ WKRXJKW LW LQFUHGLEOH DW WKH WLPH DQG ZH QRZ

NQRZ WKHUH ZDV PXFK FROODERUDWLRQ EHWZHHQ PLQLVWHUV DQG

ERVVHV WR WKZDUW WKH XQLRQV 6R LW LV QRZ ,W LV GLƓFXOW WR EHOLHYH

WKDW 0U 6KDSSV LVQřW LQWLPDWHO\ DZDUH RI ZKDW LV JRLQJ RQ

,W LV DQ HVSHFLDOO\ GDQJHURXV PRPHQW EHFDXVH WKH 507 XQLRQ LV
RQH RI WKH PRUH HƐHFWLYH ZKHQ WDNLQJ VWULNH DFWLRQ DQG LW WKLQNV
WKURXJK VWUDWHJ\ DQG WDFWLFV 7KH UDLO ZRUNHUV LI WKH\ DUH VROLG
ZLOO EULQJ PRVW RI WKH WUDQVSRUW QHWZRUN LQ WKH ELJJHVW VWRSSDJH
LQ GHFDGHV

$W ODVW IURP WKHLU SRLQW RI YLHZ WKH XQLRQV KDYH EHHQ DEOH WR

RYHUFRPH WKH IUDJPHQWDWLRQ RI WKHLU LQGXVWU\ DQG WKH EDQ RQ

VHFRQGDU\ DFWLRQ E\ FRRUGLQDWLQJ FURVVFRPSDQ\ DQG FURVV

VHFWRU DFWLRQ :LWK D WDFWLF SLRQHHUHG RQ WKH 7XEH D VXFFHVVLRQ

RI SKDVHG RQHGD\ DFWLRQV ZLOO PD[LPLVH GLVUXSWLRQ OHDYLQJ

UROOLQJ VWRFN LQ WKH śZURQJŜ SODFHV WR EULQJ VHUYLFHV VZLIWO\ EDFN

WR QRUPDO 6WULNH SD\ KDV EHHQ LQFUHDVHG WR UHGXFH WKH ORVV RI

UHJXODU SD\ E\ WKH VWULNHUV DQG WKHUH LV WKUHDW RI D VXFFHVVLRQ RI

DFWLRQV WKURXJK WKH VXPPHU

0U 6KDSSV VHHPV XQZLOOLQJ WR GR PXFK DERXW DOO WKLV EH\RQG

DVNLQJ 6LU .HLU 6WDUPHU WR FDOO WKH VWULNH RƐ ZKLFK KH FRXOGQřW

HYHQ LI KH ZDQWHG WR ,I KH ZDV WR GHOHJDWH KLV PLQLVWHULDO SRZHUV

WR 6LU .HLU RU WR WKH VKDGRZ WUDQVSRUW VHFUHWDU\ /RXLVH +DLJK

0U 6KDSSV PLJKW EH RQ WR VRPHWKLQJ %XW RI FRXUVH KH LV QRW

DQG KH LV SRVWXULQJ Ŗ PXFK WR WKH GLVPD\ RI WKH QRQ WUDYHOOLQJ

SXEOLF 3HUKDSV 0U 6KDSSV LV ORRNLQJ IRU D SURPRWLRQ LQ WKH QH[W

UHVKXƔH RU HYHQ JUHDWHU SUHIHUPHQW XQGHU D QHZ OHDGHU EXW D

SURWUDFWHG GLVSXWH KH LV RQ WUDFN WR ORVH ZLOO GR KLV FDUHHU

SURVSHFWV QR JRRG DW DOO

7KH PRVW OLNHO\ FRQFOXVLRQ WR WKH GLVSXWH LV D PHVV\ RQH ZLWK

WKH JRYHUQPHQW PDNLQJ FRVWO\ FRQFHVVLRQV WKDW LW FRXOG EH

PDNLQJ QRZ :KDW WKH GLVSXWH ZLOO QRW GR DQG KHUH 0U 6KDSSV

GRHV KDYH WKH EHWWHU RI WKH DUJXPHQW LV WR PRGHUQLVH DQG UDLVH

SURGXFWLYLW\ RQ WKH UDLOZD\V DQG KHOS WKH LQGXVWU\ DGMXVW WR WKH

SRVWSDQGHPLF FKDQJHV LQ FRPPXWLQJ DQG SDWWHUQV RI XVDJH

7KHUH LV QR UHDVRQ LQFOXGLQJ VDIHW\ ZK\ WKH UDLOZD\V VKRXOG EH

H[HPSW IURP FKDQJH DQG QR UHDVRQ WR EHOLHYH WKDW WKHUH LV QR

EHWWHU ZD\ WR VSHQG SXEOLF PRQH\ ,W DOVR VHHPV DSSDUHQW WKDW
WKH VHPLSULYDWLVHG UDLOZD\ LURQLFDOO\ RZQHG E\ WKH )UHQFK DQG
*HUPDQ SXEOLF RQ VRPH OLQHV KDVQřW EHHQ DQ XQDOOR\HG VXFFHVV
VLQFH WKH 0DMRU JRYHUQPHQW KXUULHGO\ VROG WKHP RƐ LQ WKH
V

7KHUH LV PXFK IRU 0U 6KDSSV WR WDON WR WKH XQLRQV DQG WR WKH UDLO

FRPSDQLHV DERXW (YHQWXDOO\ KH ZLOO KDYH WR SXW KLV VWUXJJOLQJ

ORFRPRWLYH LQWR UHYHUVH

:DQW \RXU YLHZV WR EH LQFOXGHG LQ7KH ,QGHSHQGHQW 'DLO\ (GLWLRQ
OHWWHUV SDJH" (PDLO XV E\ WDSSLQJ KHUH OHWWHUV#LQGHSHQGHQWFRXN
3OHDVH LQFOXGH \RXU DGGUHVV

% $ & .7 27 2 3

1HZV

78(6'$< -81(

8QLRQV DQG PLQLVWHUV SOD\
EODPH JDPH DV ZRUVW UDLO
VWULNHV LQ GHFDGHV DUULYH

-XVW RQH WUDLQ LQ ILYH H[SHFWHG WR UXQ GXULQJ WKUHHGD\V RI LQGXVWULDO DFWLRQ *HWW\

$ 1 ' 5 ( :: 2 2 ' & 2 & .
32 /,7 ,&$ /(' ,72 5

5DLO XQLRQV KDYH DFFXVHG WKH JRYHUQPHQW RI SUHYHQWLQJ WKH

UHVROXWLRQ RI D GLVSXWH WKDW ZLOO VHH PLOOLRQV RI SDVVHQJHUVř

MRXUQH\V GLVUXSWHG IURP WRGD\ LQ WKH PRVW VLJQLƑFDQW VWULNHV WR

KLW WKH QHWZRUN VLQFH WKH V

7KH 507 SXOOHG WKH SOXJ RQ ODVWGLWFK WDONV ZLWK HPSOR\HUV

\HVWHUGD\ EODPLQJ PLQLVWHUV IRU VWRSSLQJ 1HWZRUN 5DLO DQG

WUDLQ RSHUDWLQJ FRPSDQLHV IURP QHJRWLDWLQJ IUHHO\ RQ SD\ MREV

DQG FRQGLWLRQV

%XW *UDQW 6KDSSVř 'HSDUWPHQW IRU 7UDQVSRUW GLVPLVVHG WKH

FODLP DV śDEVROXWHO\ QRW WUXHŜ LQVLVWLQJ WKDW D dEQ VKRUWIDOO LQ

UHVRXUFHV IRU WKH QDWLRQDO QHWZRUN WKDW WKH 507 DWWULEXWHG WR

JRYHUQPHQW FXWV ZDV LQ IDFW WKH UHVXOW RI UHGXFHG SDVVHQJHU

QXPEHUV IROORZLQJ &RYLG


1RUPDO VHUYLFHV
H[SHFWHG WR UXQ DFURVV
WKH FRXQWU\ RQ VWULNH
GD\V

EHWZHHQ

-XVW SHU FHQW RI QRUPDO

VHUYLFHV DUH H[SHFWHG WR UXQ

DFURVV WKH FRXQWU\ RQ WKH VWULNH

GD\V RI WRGD\ 7KXUVGD\ DQG

6DWXUGD\ WKLV ZHHN ZLWK WUDLQV

UXQQLQJ SULPDULO\ RQ PDLQ OLQHV

DQG IRU RQO\ KRXUV D GD\

0DVVLYH GLVUXSWLRQ LV DOVR

H[SHFWHG RQ WKH GD\V LQ

1LJKWPDUH MRXUQH\V DUH H[SHFWHG QRW RQO\ IRU FRPPXWHUV WU\LQJ

WR JHW WR ZRUN EXW DOVR PXVLF IDQV KHDGLQJ IRU WKH *ODVWRQEXU\

IHVWLYDO DQG VFKRRO SXSLOV WDNLQJ *&6(V 7KH ZDONRXWV E\

PHPEHUV RI WKH 507 DQG 8QLWH DOVR ORRNHG OLNHO\ WR NLFN RƐ D

śVXPPHU RI GLVFRQWHQWŜ ZLWK XQLRQV UHSUHVHQWLQJ WHDFKHUV

EDUULVWHUV DQG QXUVHV DOVR WKUHDWHQLQJ LQGXVWULDO DFWLRQ

%RULV -RKQVRQ PHDQZKLOH LV H[SHFWHG WR DUJXH DKHDG RI D FDELQHW

PHHWLQJ WRGD\ WKDW XQLRQV DUH śKDUPLQJ WKH YHU\ SHRSOH WKH\

FODLP WR EH KHOSLQJŜ E\ JRLQJ DKHDG ZLWK WKH ELJJHVW RXWEUHDN RI

LQGXVWULDO DFWLRQ RQ WKH UDLOZD\V IRU D JHQHUDWLRQ ś, ZDQW WR EH
FOHDU Ŗ ZH DUH QRW ORDGLQJ KLJKHU IDUHV RQ SDVVHQJHUV WR FDUU\ RQ
SD\LQJ IRU ZRUNLQJ SUDFWLFHV WKDW GDWH EDFN LQ VRPH FDVHV WR WKH
WK FHQWXU\Ŝ WKH SULPH PLQLVWHU VDLG LQ D VWDWHPHQW \HVWHUGD\
HYHQLQJ

8QLRQV DUH WKRXJKW WR EH VHHNLQJ SD\ ULVHV RI DURXQG SHU FHQW

ZKLOH HPSOR\HUVř RƐHUV DUH XQGHUVWRRG WR EH LQ WKH UDQJH RI

SHU FHQW DW D WLPH ZKHQ LQ

DWLRQ LV H[SHFWHG WR UHDFK SHU FHQW

LQ WKH FRPLQJ PRQWKV 7KH 507 VDLG DQ RƐHU UHFHLYHG IURP

WUDLQ RSHUDWRUV \HVWHUGD\ ZDV śXQDFFHSWDEOHŜ DQG WKHUH ZDV QR

IXUWKHU RƐHU IURP 1HWZRUN 5DLO IROORZLQJ RQH ZKLFK ZDV

UHMHFWHG ODVW )ULGD\

%RULV -RKQVRQ LV VHW WR FDOO IRU D śVHQVLEOH FRPSURPLVHŜ DKHDG RI

D FDELQHW PHHWLQJ WRGD\ DQG VD\ XQLRQV DUH śKDUPLQJ WKH YHU\

SHRSOH WKH\ FODLP WR EH KHOSLQJŜ

0LFN /\QFKJHQHUDO VHFUHWDU\RI WKH 507 XQLRQJLYLQJ D
VWDWHPHQW RQ WKH QDWLRQDO UDLO GLVSXWH \HVWHUGD\3$

*HQHUDO VHFUHWDU\ 0LFN /\QFK VDLG ś7KH 507 QDWLRQDO

H[HFXWLYH FRPPLWWHH KDV QRZ IRXQG ERWK VHWV RI SURSRVDOV WR EH

XQDFFHSWDEOH DQG LW LV QRZ FRQƑUPHG WKDW WKH VWULNH DFWLRQ

VFKHGXOHG WKLV ZHHN ZLOO JR DKHDG ,W LV FOHDU WKDW WKH 7RU\

JRYHUQPHQW DIWHU VODVKLQJ dEQ RI IXQGLQJ IURP 1DWLRQDO 5DLO

DQG 7UDQVSRUW IRU /RQGRQ KDV QRZ DFWLYHO\ SUHYHQWHG D

VHWWOHPHQW WR WKLV GLVSXWH

ś7KH UDLO FRPSDQLHV KDYH QRZ SURSRVHG SD\ UDWHV WKDW DUH

PDVVLYHO\ XQGHU WKH UHOHYDQW UDWHV RI LQ

DWLRQ FRPLQJ RQ WRS RI

WKH SD\ IUHH]HV RI WKH SDVW IHZ \HDUV $W WKH EHKHVW RI WKH

JRYHUQPHQW FRPSDQLHV DUH DOVR VHHNLQJ WR LPSOHPHQW

WKRXVDQGV RI MRE FXWV DQG KDYH IDLOHG WR JLYH DQ\ JXDUDQWHH

DJDLQVW FRPSXOVRU\ UHGXQGDQFLHVŜ

7KHUH ZDV DQJHU RYHU SODQV DQQRXQFHG E\ EXVLQHVV VHFUHWDU\

.ZDVL .ZDUWHQJ WR UHSHDO ODZV WKDW SUHYHQW HPSOR\HUV IURP

KLULQJ DJHQF\ ZRUNHUV WR ƑOO JDSV OHIW E\ VWULNLQJ ZRUNHUV 7KH

78& ZDUQHG WKDW WKH PRYH ZRXOG EUHDFK LQWHUQDWLRQDO ODZ

ZKLOH UHSUHVHQWDWLYHV RI HPSOR\PHQW DJHQFLHV VDLG WKH\ ZDQW

WKH EDQ WR VWD\ WR VDYH WKHP IURP EHLQJ SUHVVXUHG WR VHQG

WHPSRUDU\ VWDƐ LQWR śKRVWLOH DQG SRWHQWLDOO\ GDQJHURXV

VLWXDWLRQVŜ

$ VRXUFH FORVH WR 0U .ZDUWHQJ DFNQRZOHGJHG WKH FKDQJH ZRXOG

PDNH OLWWOH GLƐHUHQFH WR WKH UDLO GLVSXWH DV LW ZRXOG SURYH

DOPRVW LPSRVVLEOH WR UHFUXLW DJHQF\ ZRUNHUV DW VKRUW QRWLFH WR

ƑOO VNLOOHG DQG VDIHW\FULWLFDO UROHV VXFK DV WKDW RI WUDLQ GULYHU RU

VLJQDOPDQ EXW VDLG LW ZLOO KHOS HPSOR\HUV GHDO ZLWK IXUWKHU

WKUHDWHQHG VWULNHV ODWHU LQ WKH VXPPHU

*UDQW 6KDSSV VD\V WKH VWLNH LV ŘQRW DERXW SD\ EXW RXWGDWHG
XQLRQV RSSRV

  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents