L
12 pages
Français
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

L'Opinion du 08-04-2021

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
12 pages
Français

Informations

Publié par
Date de parution 08 avril 2021
Langue Français
Poids de l'ouvrage 3 Mo

Exrait

N° 1985 DATÈ DU 8 AVRïL 2021 2,80 €
Euthanasie: pseudo-débat et immaturité politique
Pôû fêÉ É cqûèmÉ àÉ-ŝàÉ É ŝà càô, cÉÉ ŝÉmàÉ, Là RûbqûÉ É màchÉ à ôFÉ À ôûŝ ûÉ ômàbÉ môŝàô ’mmà-û ôqûÉ. Là màèÉ ô ûÉ àgÉ àÉ Éŝ ûŝ É cÉ môûÉ-mÉ à Éŝŝày ’môŝÉ û bà ŝû ’ÉûhààŝÉ (ûqûÉmÉ ÉbàŝÉ « f É É »)  bÉàûcôû Éŝ chŝ É jÉûÉŝŝÉ É É à côûÉ hŝôÉ É
cÉ gôûÉ àÉmÉàÉ. L’àÉ Éŝ ÉûÉ ’û û û ŝôûŝ ’qûÉÉ Màcô, É à ÉŝûÉ ôÉ û àûÉ m-gôûÉ, ûŝàô É ’ôŝô côûÉ É cÉÉ ôcÉ ôqûÉ. PûÔ qûÉ É à côcÉô cômmÉ ûÉ àÉ àŝ à ŝûcûàô ’û àŝÉ bà ûbc, à ôôŝô É ô « gààŝŝà » É ô « À ûÉ I É É bÉ É chôŝÉ » à  ÉŝÉ cômmÉ
û gÉŝÉ ôqûÉ, ôû môÉ qûÉ à màjô ŝàà àûŝŝ êÉ É gàûchÉ ûŝqûÉ, àûÉÉmÉ, Éŝ ŝûjÉŝ ŝôc-àûx (ÉûhààŝÉ, ïVG, PMA ôû ôûÉŝ) ŝô cÉŝŝ êÉ û màqûÉû û ô-gÉŝŝŝmÉ. LÉ ôû, ÉI, ŝ’Éŝ hÉû À à ôûÉÉ ’ûÉ ôgÉ É àÉmÉàÉŝ É ôÉ, bÉ cŝ À àÉ chôûÉ à à ôcûÉ cÉ ŝÉûô-bà. LÉ ôû ŝàŝ cômÉ ’mmôbŝmÉ bÉ-
Éà ’EmmàûÉ Màcô qû àà cômŝ, û, qûÉ cÉŝ ŝûjÉŝ É ô, É-ÉmÉ cômÉxÉŝ, É ŝÉ ègÉ àŝ É qûÉqûÉŝ ÉÉŝ É bûÉ. LÉ chÉ É ’Eà ’àà ’àÉûŝ àŝ ŝc cÉ ô-màÉ É ’hûmà àŝ É cààôgûÉ É ŝÉŝ ômÉŝŝÉŝ. Là àcÉ à jÀ ô Éûx ôŝ ŝû à I É É, ô ’ÉxcÉÉÉ ô LÉôÉ. PÉû-êÉ àû- ŝômàŝ àÉ ûŝ ô,
Les Américains veulent abolirles règlesde lutte contrela pandémie
màŝ àŝ cÉ ômàÉ, É É Éà ŝÉ àÉ ŝàŝ ûÉ ŝÉ É côŝcÉcÉ É û bà É ôôÉû àŝ ’ôô ûbqûÉ. O cÉû-c ’à àŝ Éû Éû. Aû ÉmÉûà, û Éû É màû ôqûÉ ŝûôŝÉà ’É É É àcÉ àû mô-mÉ ôù, cŝmÉ, Éŝ hÔàûx ŝÉ bàÉ ôû àÉ ŝûÉ Éŝ mÉŝ É àÉŝ.Nîcolas Beytout @côàŝbÉyôû t
Silencieux depuis 2017 sur le douloureux sujet de l’euthanasie, le chef de l’Etat, sensible à l’évolution de l’opinion, n’a pas pour autant tranché et laisse faire, pour l’instant, le Parlement Fin de vie: le nonchoix d’Emmanuel Macron
Ethique et politique
Les députés examînent ce jeudî dans l’hémîcycle une proposîtîon de loî du député Olîvîer Falornî (Lîbertés et Terrîtoîres) sur la in de vîe. Aôŝ qûÉ cq ûŝ LR ôôŝŝ àû ÉxÉ ô ôŝ 2 300 àmÉÉmÉŝ àI É àÉ ôbŝûcô, 270 ûŝ É ôûŝ bôŝ, ŝô à qûàŝ-màjô, ŝ’ŝûgÉ àŝ ûÉ bûÉ àûJoûàl û DiMàchÉcôÉ à gûà qû ŝ’àôcÉ.
Nathalîe Segaunes
Sauvé par la droîte ! L’ôbŝûcô É cq ûŝ LR àŝ ’hmcycÉ É ’AŝŝÉmbÉ àôàÉ à ôûÉŝ Éŝ ch à cÉ ŝ ’É m  ê ch É  ’à ô  ô  , jÉû, É à ôôŝô É ô ’OÉ àô (LbÉŝ É TÉôÉŝ) ŝû à f É É. E ôà àŝ û ôûÉàû  À EmmàûÉ Màcô ŝû cÉ ŝûjÉ ŝÉŝbÉ. Aô à ŝÉmàÉ ÉèÉ À ûÉ èŝ àgÉ màjô É cômmŝŝô, cÉ ÉxÉ ŝûÉ û ô À « ûÉ I É É bÉ É chôŝÉ ». E  ’ûÉ ôÉ
môbŝàô Éŝ ûŝ É ôû bô É ŝà àÉû, É Émŝ ŝqûÉ É mà-qûÉ ôû ÉxàmÉ Éŝ qûÉqûÉ 3 000 àmÉÉmÉŝ ôŝŝ, ô 2 300 É cÉŝ cq ûŝ. Là ôôŝô àô ô qûÉ « ôûÉ ÉŝôÉ cààbÉ É màjÉûÉ, É hàŝÉ ààcÉ ôû ÉmàÉ ’ûÉ àÉc ô  gàÉ É  cû àb É, qû ÉÉ qû’É ŝô à c àûŝÉ, ôôqû à ûÉ ŝôûFàcÉ hyŝqûÉ ôû ŝychqûÉ qû É Éû êÉ ààŝÉ ôû qû’ÉÉ jûgÉ   ŝ û   ô   à b  É » ,  û  ŝ ŝ É  É m à   É 
ûÉ « àŝŝŝàcÉ mcàŝÉ àcÉ À môû ».
TroIsIème tentatIve.DÉûŝ 2017,  ŝ’àg É à ôŝèm É ÉàÉ Éŝ ûŝ É à màjô ôû àÉ ô -ûÉ à gŝàô ŝû à I É É. Cà É gôûÉÉmÉ y Éŝ ôôŝ. OicÉÉ-mÉ À càûŝÉ É ’mÉ. « JÉ É côŝ àŝ qûÉ É mômÉ chôŝ ôû mô-IÉ É gmÉ jûqûÉ É à I É É
ŝô É mômÉ ôôû », àfmà É m ŝÉ É à Sà OÉ Và àû Sà É 11 màŝ, àû ŝûjÉ ’ûÉ ô-ôŝô É ô PS ŝà À ÉcôàÉ ’àÉ àcÉ À môû. « CÉà à ûŝ ’û à qû’ô àÉ É mô É ô Éû û ÉxÉ ŝû à mô ? QûÉÉ màgÉ É ôÉ ŝôc ! AchÉÉ É qûqûÉà ŝû Éŝ qûÉŝôŝ É mô, cÉ ’Éŝ àŝ gà ! », àbôÉ û èŝ ôchÉ û chÉ É ’Eà.
Une deuxième « charte » de l’islam de France Déclinaison àŝŝÉ É ŝûFàgÉ ûÉŝÉ, ÉjÉÉ ’ààÉcÉ hyŝqûÉ… EI, ÉÉŝ É- « CÉ ’Éŝ àŝ àcÉ qûÉ ’ô ’à àŝ ôûÉ ŝcmàô É ÉŝcÉ ûÉ ûŝÉ ôû côûà ôôgqûÉ qû - ŝg à chàÉ àÉ É ’à qûÉ ’ô Les troîs édératîons mûŝûmàÉŝ àôchÉ gààÉ, ŝàŝ ŝcô É ûŝÉà ûÉ ôcÉ ôqûÉ àŝ Éŝ à ôc àÉc à RûbqûÉ, jûŝfÉ C C M T , C ïM G  à  c É É  ô  É   à - Égô, É àgûÉ, É ŝÉxÉ, ’àà- môŝqûÉŝ É àimÉ Éû É- ï b à h m A c ,   ŝ É    û C C M T . qûÉ, ô-ŝgààÉŝ É à ChàÉ É ÉàcÉ ÉhqûÉ, ’ôgÉ ŝôcàÉ, àcÉ à àô àûx Eàŝ àgÉŝ. N ô û ŝ à ô  ŝ b É ŝ ô   É É m  ŝ  ô û  ’ŝàm É àcÉ ôûûÉ à Em m à- côŝûÉ ôÉ bàŝÉ àI É ŝgÉ ûÉ ûÉ M àcô, ô àô ûÉ cà -   c à àô  qû É ô û ŝ  ô ŝ m É m b É ŝ àô É cÉŝ mà, àÉà ôûô ÉôŝŝÉ. » L Éŝ ôŝ  -Éû ààchÉmÉ À à Côŝûô, àûx àôŝ àÉÉ ’Eà É Éŝ àûÉŝ àÉûŝ É àc É àûx cÉŝ É à ÉŝÉàŝ É ’ŝàm É àcÉ À Le réveil des libéraux chez LR RûbqûÉ. RÉŝÉà àgÉmÉ à ÉÉÉ É àôgûÉ àÉc ÉÉŝ, ôû : 3,20€ cômmûàû àcô-ûqûÉ, ÉÉŝ - mÉÉ É àcÉ É CôŝÉ àôà Éŝ càÉ ŝgûÉ É ô ÉÉ ÉŝUcŝ cÉŝ ÉÉŝmàmŝ É àcÉ à ômàô ÉgÉûŝÉ. Égôŝ û ô ôŝ, ŝ’ÉgàgÉ Àmôŝ à Éŝ ôŝôŝc ô m   ô m  ŝŝ ô   c h à    É  ŝ C É ŝ BELGIQUE ÉŝÉcÉ Éŝ ôŝ ûbcàÉŝ, Écô-ŝÉŝ à Éû à, Éŝà Éŝ qûÉÉÉŝ ÉÉŝ àû ŝÉ û ûŝ LÉŝ Rûbcàŝ ô-ÉÉŝÉŝ, ô JÉà-Lôûŝ Thô(É E Ce que la France « Il faut organiser hoo), ô c É 2,80ŝ’ôgàŝÉ. A ’ÉxÉû F:devra emprunterÉ ’AŝŝÉmbÉ àôàÉ,des formes hybrides cette année de travail » ûŝÉûŝ ôx ô - 408 -gàÉmÉ ÉÉÉ L’ÉŝÉmbÉ Éŝ àmŝàôŝ ûÉ àûÉ mûŝqûÉ. Bûô MÉg ààyŝÉ Éŝ ûbqûÉŝ àûà bÉŝô É ôûÉPage 4côŝqûÉcÉŝ û àà ŝû SIPA PRESS 400 màŝ ’Éûôŝ É 2021, à ôûc Éŝ ÉÉŝÉŝ M 00118 3’:HIKKLB=]UW]U[:?a@o@a@i@k"; càcûÉ à ôàô ïàPage 5É Éû mààgÉmÉPage 6
KAK Màŝ É qûÉÉ ôm É ŝôcàÉ EmmàûÉ Màcô, qû ŝÉ  ôgÉŝ-ŝŝÉ, ôûà-- ŝ’ÉôgûÉ É 2022 ? LÉ ôjÉ É ô Éà À à bôhqûÉ, qû àg ôàm m É à PM A (ô -càô mcàÉmÉ àŝŝŝÉ) àûx c ô û  É ŝ  É É m m É ŝ É  àû x É m m É ŝ ŝÉûÉŝ (ômÉŝŝÉ É càmàgÉ ’Em -m àûÉ M àc ô), ’Éŝ ôûjôûŝ àŝ àô. L’àôgÉmÉ Éŝ àŝ ôû Page 2 l l l
CôŝÉ àçàŝ û cûÉ mûŝûmà É à à ûûÉ Éŝ Éàôŝ ÉÉ ’Eà É Éŝ àôŝ ô-ŝgààÉŝ É à ChàÉ. Sû É Éà, ôû É mômÉ, Éŝ Éŝ àÉ Éŝ AŝŝŝÉŝ É ’ŝàm É àcÉ àÉc Éŝ ŝÉûŝ ŝgààÉŝ, àû ŝqûÉ É ŝÉ côûÉ ’ŝàcÉŝ èŝ É-ŝÉàÉŝ. CÉÉ « chàÉ bŝ » É-mÉà--ÉÉ À cÉÉŝ-c É ÉÉ àŝ É jÉû ? L’ïÉû, qû à ûÔ ôûŝŝ ’EyŝÉ À ûc ŝà gÉ cÉŝ ÉÉŝ môŝ, ’à àŝ ÉcôÉ àg. Pascal Aîrault @P_Aàû t
Mali : et si l’Algérie intégrait la force militaire onusienne...
PûŝÉûŝ àyŝ û SàhÉ É à àcÉ ÉcôûàgÉ AgÉ À ÉôyÉ Éŝ CàŝqûÉŝ bÉûŝ chÉz ŝô ôŝ û ŝûPage 7