L
12 pages
Français
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

L'Opinion du 10-06-2021

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
12 pages
Français

Informations

Publié par
Date de parution 10 juin 2021
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Exrait

N° 2027 DATÈ DU 10 JUïN 2021 2,80 €
Le président américain n’est pas un saint
Dôà Tû côÉ ûÉ ôû-vÉÉ ÉÉû ’ààyŝÉ. Tôû côÉ JôÉ BÉ ’à àŝ « ’Éô » c ûà à cààgÉ ŝÉÉÉ,  ’Éŝ àŝ àvààgÉ û « ŝà » côÉ  É qûàiÉ àûjôû’hû, êÉ ŝ c’Éŝ ’ûÉ àèÉ ôqûÉ. O Éû cô-ÉÉ à ûŝàô É ’àcÉ ôccû-à É à Màŝô BàchÉ É vô à ÉŝŝÉ àcàÉ É àgèÉ ŝàûÉ
Éŝ ŝÉŝ É ôŝô É ŝô ŝûccÉŝŝÉû. EÉŝ É fèÉ gûèÉ Éŝ ŝÉÉŝ ŝû à ûà Éŝ ŝûjÉŝ. Nô ŝÉûÉÉ JôÉ BÉ Éŝ É à É É Éŝ ûŝ É -cŝôŝ ŝÉŝ à ŝÉŝ ŝôŝ, côÉ c’Éŝ É càŝ àvÉc Éŝ vàccŝ côÉ à Côv-19 ô  à iàc É vÉôÉÉ, àŝ  Éû ŝÉ ÉÉÉ É ŝ’ÉôgÉ ôû hàû ŝû ’ôgÉ chôŝÉ û vûŝ ŝàŝ êÉ à É côôŝÉ.
É ô ŝ À à, ôcÉ Éŝ É Écô-àÉ qûÉ Éû É chôŝÉŝ ô chàg À cÉ jôû É ’àûÉ cÔ É ’AàqûÉ. CÉÉŝ, Éŝ Eàŝ-Uŝ ô g ’Ac-cô É Pàŝ ŝû É cà É ŝûŝÉû ûÉ àÉ Éŝ ŝàcôŝ côÉcàÉŝ ŝÉŝ À ’ÉcôÉ Éŝ àyŝ ÉûôÉŝ à Dôà Tû. Màŝ ôû É ÉŝÉ, c’Éŝ ôûjôûŝ « AÉcà iŝ ». E à-èÉ É vàccàô, É ôÉ àÉ
É cô É qû É Wàŝh  g ô  cô   É cÉ À ÉxôÉ ŝÉŝ ôŝÉŝ. C É qû ’à àŝ Éêch JôÉ BÉ É ôôŝÉ, ŝàŝ côcÉàô àûcûÉ, É ÉvÉ Éŝ bÉ-vÉŝ ŝû Éŝ vàccŝ. ï É à  É êÉ ôû ’àôcÉ û ŝÉgàgÉÉ -àÉ ’Aghàŝà ôù ŝô ôûà qûŝ ’àûÉŝ àyŝ É ’Oà. C’Éŝ É cÉ ŝÉŝ qûÉ à ôûÉ Éûô-ÉÉ û ôûvÉàû ŝÉ Éŝ Eàŝ-
Comment le modeste Ørsted est devenu le géant du renouvelable
Uŝ Éŝ ôàÉ. ï và û àô ô ŝÉûÉÉ ÉŝàûÉ É É É côiàcÉ bŝ à Dôà Tû ,  àŝ àûŝŝ àccôÉ ŝÉŝ àcÉŝ À ŝô ŝcôûŝ. A ’Eû-ôÉ ’êÉ À à hàûÉû É ’vÉÉ, É ’ôûbà àŝ qûÉ JôÉ BÉ ’Éŝ àŝ û ŝà. E qûÉ ŝô ŝôûc ÉÉûÉ ’AqûÉ… É Éŝ Écôŝ É -à-à É 2022.Gîlles Sengès @GÉŝÉgÉŝ t
Le président des EtatsUnis effectue sa première tournée sur le VieuxContinent depuis son arrivée au pouvoir. Il va devoir préciser ce qui le différencie vraiment de Donald Trump Joe BidenLe test européen
Sommets en série
JôE BîdEN îNàuguE Sà ôuNéE EuôpéENNE, cE jEudî, àu RôyàumE-UNî ôù îl S’ENEîENdà àvEc BôîS JôhNSôN, lE PEmîE mîNîSE bîàN-NîquE. ï àcÉà, ÉŝûÉ, àûx ŝôÉŝ û G7 û 11 àû 13 jû àûx Cô-ôûàÉŝ, É ’Oà, ûŝ É ’Uô ÉûôÉÉ Éŝ 14 É 15 jû À BûxÉÉŝ àvà ûÉ ÉcôÉ É êÉ À êÉ àvÉc Và PôûÉ É 16 jû À GÉèvÉ.
Gîlles Sengès
« Joe Bîden n’a pas montré û ÉgàgÉ-É ŝ ôà qûÉ cÉà àvÉc Éŝ Eû-ôÉŝ. ï ’à àŝ  bÉàûcôû àŝ à ŝûbŝàcÉ. Aû-ÉÀ û ôÉ ôà-qûÉ qûÉ ÉŝÉÉà à ÉcôÉ,  y à ûÉ ûc gàÉ vŝ-À-vŝ Éŝ Acàŝ. » A ’ŝà É cÉ hàû Éŝ-ôŝàbÉ É ’Uô ÉûôÉÉ, Éŝ -gÉàŝ û VÉûx-CôÉ àÉÉ àvÉc cûôŝ àŝ ŝÉvÉ É ÉÉ côàc ôÉ àvÉc É ôûvÉ ôccûà É à Màŝô BàchÉ. EÉ É ŝôÉ û G7 (AÉàgÉ, Cààà, Eàŝ-Uŝ, àcÉ, ïàÉ, Jàô , Rôyàû É -U  àvÉc ’UE àû àg ’ôbŝÉvàÉû) qû ŝÉ
ôûÉà û 11 àû 13 jû É GàÉ-BÉ-àgÉ, àûx CôôûàÉŝ ; à ûô Éŝ àyŝ ÉbÉŝ É ’Oà qû ŝÉ Éà É 14 jû À BûxÉÉŝ ; É ÉÉz-vôûŝ bàà Uô ÉûôÉÉ-Eàŝ-Uŝ qû ŝÉ ôûÉà É 15 jû àŝ à cà-àÉ bÉgÉ É û êÉ-À-êÉ àvÉc ŝô hô-ôôgûÉ É RûŝŝÉ Và PôûÉ, É 16 jû À GÉèvÉ, É ŝÉ à-cà Évà vôÉ û Éû ûŝ ŝÉŝ Éôŝ ŝû à ŝcèÉ ÉàôàÉ. « Aû-ÉÀ É à vôô àFchÉ É àb à ŝàûÉ  ôàÉ Éŝ Eàŝ-U ŝ, ô cÉ É ŝ  É cô  ŝàÉ qû É É ŝ ŝgàûx Évôyŝ À cÉ jôû ô  Éà-
vÉ É côàcôÉŝ », côŝàÉ  àû É  c É N à  ô  , É ŝ  ô  ŝ à b  É  û  ô g  à   É A     q û É  û N ô   É ’ïŝû àçàŝ Éŝ Éàôŝ É-àôàÉŝ (ï) (*). Sôûŝ à hôûÉÉ É JôÉ BÉ, Éŝ Eàŝ-Uŝ ô g ’àccô É Pàŝ ŝû É cà É ŝûŝ-Éû ôû ûÉ ûÉ É qûàÉ ôŝ (àŝ-jûÉ 2021) Éŝ ŝàcôŝ cô-ŝÉŝ (vŝ àçàŝ, ôàgÉŝ àÉŝ, Éc.) àôÉŝ àŝ É ŝÉcÉû àôàû-
qûÉ. Màŝ  ’à àŝ  ŝ i ôû àû-à àûx àxÉŝ ŝû ’àcÉ É ’àûû cÉŝ ûààÉÉ à Dôà Tû êÉ ŝ Éŝ gôcàôŝ ô  ÉàÉŝ.
Trois C.S’ à à û gÉŝÉ É Éc-ô É ’AÉàgÉ É Évà ŝô vÉô àû gàzôûc Nô SÉà 2, É ŝÉ à c à à à  ô c É Éà ’c àû 11 ŝÉÉbÉ Éŝ ôcÉŝ àcàÉŝ
Réforme des retraites: tout est dans le calendrier Météo  É c à É    É  É ŝ  àû ŝ ŝ  É ŝ ô û c  MÉÉ, àIÉ qû’ àû àŝŝÉ ’âgÉ É à CDT Éŝ ’àccô ŝû ’àèŝ 2022. û MÉÉ É É à CDT. Màŝ Éûx à- à À 64 àŝ, àŝ qûÉ É ŝûjÉ ô « Pôû Éûx àŝôŝ,  c SèvÉ, Pa r a s o  o u pa r a p u îe ? Tô  g ŝ ô û ŝôÉ É ôŝ ôû É àÉ, àŝ É ŝ’ŝcÉ àŝ É bà ôû à ŝ- ŝÉcàÉ àôà chàg Éŝ ÉàÉŝ. bôÉŝ ? E ôû àûôÉ ? EàûÉ Mà- ŝÉ àÉŝ. D àŝLÉŝ EchoŝD’àbô, ŝÉ à àûÉ É à ÉŝÉ ;ÉÉÉ É Éŝ cŝôŝ ŝÉ ÉÉ û 9 jû, cô Lch àû càÉÉ ôû àô- GÉôôy Rôûx É BzÉûx, ŝÉ û èŝ vÉ àèŝ, èŝ ŝÉÉ bÉ 2022. ÉŝûÉ, ÉÉÉ àûx àcÉûŝ ŝôcàûx, cÉ à ôÉ Éŝ ÉàÉŝ. S É côÉû ûŝŝ à à cŝÉ, É ŝôûlÉ É É ŝÉ ÉŝÉ yŝÉûx, É ôÉ É ŝà v- côŝàcÉ àû bôûô É à ÉÉ 2021. » àô Éŝ ’ôÉŝ É jÀ Éŝ, ŝôûÉŝ. ’ààcÉ MÉÉ-CDT ŝ’àêÉ À : ’àvààgÉ É à ÉÉ : à côjôcûÉ, É ŝycà É vÉû àŝ É cÉ àŝŝàgÉ Éŝ ÉÉŝ É à ÉŝÉ, à ô ŝôcàÉ À 64 àŝ. Màŝ ŝà ôŝô Éŝ ûŝ ŝûbÉ Zemmour : une aubaine pour Le Pen ? ŝÉô Éûx côûŝ. ïê É ’àvà- qû’ÉÉ ’y àà. Aûjôû’hû, à CDT : 3,20€ vàcàcÉŝ : vôÉ ôû É ŝûÉ à àûÉ Écôà Éŝ ôbè Éŝ É FàcÉ -Éŝ ÉŝûÉŝ ÉÉà ’ÉÉgŝÉà àôÉ ûÉ. « Nôûŝ àvôŝ ôŝ É ÉŝŝôûcÉŝ   àÉ É Éŝ àc ôŝ, ôûRàŝŝÉbÉÉ àôàcà ôŝ É côŝàôŝ É É CSG, à-BELGIQUE ’vÉûÉÉŝ côÉcôŝ.ŝûvÉÉ Éŝ vÉŝiÉ c SèvÉ, àŝ côÉ É ô-û ôŝÉ ŝà É CÉwŝ côÉ É à ŝû É Éû. CÉàŝ ŝàègÉŝ E û à vÉûÉ vô É La macronie va LR: un sondage 2,80vÉÉ À ô É. F:payer l’infidélitéCà Ec ZÉôûafin de trouver un de ses électeurs candidat pour 2022 ôûà côŝûÉ - 610 -à ŝÉvÉ É vôx qû Aûx gôàÉŝ, û Éŝ Éŝ àqûÉ À MàÉ É PÉ. JÉà ÉôÉ àchÉ ŝû àchÉûŝ và vôÉ ôû ÉPage 4û « ôcÉŝŝûŝ É ŝÉcô » SIPA PRESS ŝÉ ŝôà ûÔ qûÉ ôû ŝ ÉŝôÉ É ŝ’ôŝÉ M 00118 3’:HIKKLB=]UW]U[:?a@q@b@k@a"; É càà É MàcôPage 3àûÉÉÉPage 5
KAK É Aghàŝà ŝàŝ vÉ ŝÉŝ àŝ É ’Oà, àû ŝqûÉ É Éŝ ÉÉ àŝ ûÉ ŝûàô FcÉ. DÉ êÉ, ôû-jôûŝ ŝàŝ côcÉàô,  à ŝûŝ ôû É ôÉ É àôà ŝô ŝôûÉ À ûÉ ÉŝûÉ ôàÉ É Éôcàô àûx ôŝ É ô ÉÉcûÉÉ ôû Éŝ vàccŝ côÉ à Côv-19 àôŝ qûÉ ŝô àyŝ ’àvà àŝ àcûèÉ-É b jûŝqûÉ-À à ŝà gôŝ. l l l Page 2
bèÉ É vÉ àŝ Éŝ ÉŝÉŝ,  ’Éŝ àŝ ôgqûÉ ’àûgÉÉ ’âgÉ É -à. » E ôû càŝ, àŝ ÉxcûŝvÉÉ. à CDT ŝÉ  êÉ À ÉxàÉ É côck-à càŝŝqûÉ Éŝ ôÉŝ Éŝ ÉàÉŝ : hàûŝŝÉ Éŝ côŝàôŝ, ÉŝûÉ ŝû ’âgÉ, Éŝôŝ ôŝ àvààgÉûŝÉŝ. Tôû Éŝ qûÉŝô É càÉÉ. ï É ŝÉà qûÉŝ-ô ôŝ É à ÉcôÉ ÉÉ É P -ŝÉ É Éŝ àÉàÉŝ ŝôcàûx, bû jûÉ, àôcÉ É 9 jû à GàbÉ Aà, ôÉ-àôÉ û gôûvÉÉÉ, ŝû EûôÉ 1. Corînne Lhaïk @chàk t
Dépenses publiques : même les keynésiens sont rassasiés
’ÉvÉôŝÉ à  ôûŝŝ À ŝÉŝ Éŝ É à ûcô û b ’àgÉ àqûÉ à ŝôàŝ côŝÉŝûŝPage 6
  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents