L Opinion du 12-01-2022
12 pages
Français

L'Opinion du 12-01-2022 , magazine presse

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
12 pages
Français
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Informations

Publié par
Date de parution 12 janvier 2022
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Exrait

N° 2177 DATÉ DU 12 JANVïER 2022 2,80 €
Un candidat de plus, mais c’est pour tout simplifier
Pàŝ àààgé çéé ôŝ qûé léŝ È-çÈééŝ, l’Oô é ŝôûéà é çàà À l’Èléçô Èŝééllé. Màŝ Çà é ôûŝ émêçhéà àŝ ’àlàû- À l’mmxô ’û ôûél àçéû àŝ çéé ôé ’émôgé qû’éŝ là çàm-àgé Èléçôàlé : ŝàlûé lé hlôŝôhé Gàŝà Kôég é ŝà Èmàçhé ’éŝ àŝ lé ŝôûé. Dé à, lé ôgàmmé û ôû éé çàà é àé (ŝmlîçàô
é Èûçô éŝ ôméŝ) éà Èçlé-çhé é ôûŝ çÔÈŝ l’éhôûŝàŝmé. E -çé léŝ àûéŝ çààŝ, léŝ lûŝ ŝÈéûx é ôû çàŝ, À Ègé mmÈàémé àŝ léû çààlôgûé é ôôŝôŝ léŝ lûŝ ààéŝ ’éé élléŝ. Aéç û ôb-jéç ŝmlé : ŝé à 100 lé ômbé é lôŝ é é ôméŝ. E ÈàlÈ, l y à éû é çhàçé qûé là çlàŝŝé ôlqûé ŝô ŝàŝé à çéé ÈÈ-
làô. Là àçé ŝôûŝ Cô éŝ lûŝ à-mŝÈé, lûŝ çôÔlÈé, lûŝ ômÈé, lûŝ ÈgûlÈé, lûŝ ŝûéllÈé qûé jàmàŝ. Ellé ŝ’éŝ éôçÈé àŝ û çôô ô-mà àŝŝûà àçé À û ûŝ mûà. Ellé à àlàû àûx mllàŝ ’éûôŝ ÈéŝÈŝ, ŝàŝ éé gàé àûx ôbl-gàôŝ é ôûéŝ ŝôéŝ qû jàlôàé léŝ çôôŝ ’ôbéô éŝ àéŝ. E éŝôé é éû àŝôàblémé È-
éé qû’l y àà ûé àûé àÇô é ŝûé À çéé « gûéé ». E àl ô-çhà, çé ’éŝ ôûà àŝ û PÈŝé ôû émŝ ’ÈÈmé qû’l àûà Èlé, màŝ çélû qû ŝôà lé àyŝ é çé Èà é Èéàçé àŝ léqûél l ŝ’éŝ ŝ-àllÈ. Gàŝà Kôég é ŝô môûémé « Smlé » ô ûé ŝôlûô : ŝmlîé, é éôé À là lô ŝô ŝéŝ émé, ŝà mà-jéŝÈ, ŝà àéÈ. Pàçé qû’àûjôû’hû, 
L’UWB, la technologie qui promet la fin des mots de passe et des clés de voiture
lé çàà, là mûllçàô éŝ éxéŝ à qûé « ôû lé môé ÈŝôbÈ À éŝ lôŝ qûé lûŝ éŝôé é çômé ». Lé ôlÀ ôç làçÈ àŝ là qûêé é ŝéŝ 500 àààgéŝ, àŝ lé éŝéç éŝ ôméŝ àmŝàéŝ é lÈgàléŝ qû çôŝèé lé ŝôŝ. U àà-gôÛ àûx àllûéŝ ’î. Nîcolas Beytout t @çôlàŝbéyôû
L’exgarde des Sceaux et la maire de Paris savent qu’il n’y aura pas de place pour leurs deux candidatures. Entre elles, une guerre des nerfs s’est installée pour faire céder l’autre Hidalgo-Taubira, bal tragique à gauche
Tango mortel
Anne Hîdalgo présentera jeudî matîn son programme. Chrîstîane Tau-bîra s’apprête, elle, à oicîalîser sa candîdature d’îcî à mercredî pro-chaîn.Ellé Èôléà àûŝŝ léŝ gàéŝ lgéŝ é ŝô ôjé. Léŝ éûx Èé-àéŝ À l’ElyŝÈé mŝé çhàçûé ŝû l’éfôémé é l’àûé.
Carolîne Vîgoureux
Avant de sortIr é ŝô ŝléçé m-È-çémbé, Chŝàé Tàûbà àà ŝôÈ Aé Hàlgô. S éllé ŝé làÇà àŝ là çôûŝé À l’ElyŝÈé, qûé éà là m àé é Pàŝ ? L à Èôŝé é là ŝôçàlŝé àà ÈÈ çlàé : éllé é ŝé àgéà àŝ éèé éllé. Léŝ Èçhàgéŝ ààé ÈÈ béŝ màŝ lŝ ààé ŝûi À àé çôm -éé À Aé Hàlgô qûé Chŝàé Tàû b à ŝé  È àà À é é  à ŝ l’àèé ÈlyŝÈéé. C é ’éŝ àŝ ôû é qûé là çààé û PS ŝ’éŝ È-çÈé ŝû lé làéàû é T1, çé ŝô û 9 Èçémbé, ôû ôôŝé ’ôgà-ŝé ûé gàé màé À gàûçhé. Ué
màèé é çôûé l’hébé ŝôûŝ lé é é l’àçéé gàé éŝ Sçéàûx. Màŝ çé àél à é ÈàlÈ éû l’éfé éŝé : l à ôûé là ôé À Chŝàé Tàûbà, qû à û ŝé làçé àŝ là bààllé éû jôûŝ lûŝ à ŝàŝ êé ŝé é Èàû é lôyàûÈ à àô À Aé Hàlgô. U môŝ lûŝ à, àûçûé éŝ éûx émméŝ é bÈÈîçé ’ûé yàmqûé q û  lû   é  m é   é  é   é l’à ŝ ç é  -à ŝû l’àûé. Elléŝ ŝô Èŝômàŝ égàgÈéŝ àŝ ûé gûéé éŝ éŝ. E çhàçûé m ŝé ŝû l’éôém é é l’àûé. « Elléŝ ŝô àŝ û jéû û çhà é é là ŝôûŝ », Èŝûm é û ç à -
çqûé û PS, qû çôà bé léŝ éûx ôàgôŝéŝ. L éŝ éûx ç ààéŝ ’Èçhàgé àŝ éçém é. Léûŝ ôçhéŝ ŝ’é çhàgé ôû élléŝ.
Légîtîmîté.Déèé çéé àlÈ, léŝ àçéŝ ôéûŝ û PS ŝô À là màœûé. CÔÈ Tàûbà, l’éx ÈûÈ é là Nèé, Chŝà Pàûl, gèé léŝ ô  Èàô  ŝ. C Ô È H  àlgô, ŝô  m à Jé à  -M à ç G é m à  , à  ç é   È  û È
éŝ Hàûŝ-é-Séé, éŝ àûŝŝ ŝçé qû’lûé àŝ là çàmàgé é ŝô Èôûŝé. L é wéék-é éé, Chŝàé Tàûbà Èçé ’àççÈlÈé lé yhmé. Ellé éà àé ŝàô lé 15 jàé ŝ éllé È  à ç à   àé ôû  ô  À là   -màé ôûlàé, çé ŝçû ôgàŝÈ à û çôlléç çôyé çéŝÈ ŝé é  û 2 7 àû 3 0 jà  é . M à  ŝ lô  ŝ  ’û   È  là ç é m é   À B ô   y, é llé m é  F 
Eric Zemmour pense se présenter... aux législatives Vœux ôlà, é éé, À éé léû ôléçé ôû lû, ç’éŝ Èéllémé î, mêmé ŝ’l lÈgŝlàéŝ qû ŝûô. ïl ’à àŝ é-çôé ŝô àçéé ôéŝŝô. Èçhôûé À l’Èléçô Èŝééllé, àû çôé é ççôŝçô é êé. « Ué Un coup de cIdre, ûé à é gàléé L’éx-Èôàlŝé ûFigaroôû çômmé àû ŝéçô. S’l é ’é- émé hàé àèŝ l’àûé », -l. Màŝ àŝ ŝô éŝ ôŝ, ûé Fèé (ôû là ôŝèm é ŝàgé àŝ ûé ŝéûlé ŝéçôé é éé À çôqûé àŝ l’ElyŝÈé, Eç Zémmôû Èqûé, l’ïlé-é-àçé é là çôé. ôŝ) ôû àô là çôûôé... Eç Zém- ŝéŝ émèéŝ àmôûŝ. Lé jôûàlŝmé, éŝàgé ’êé çàà àûx Èléçôŝ Eç Zémmôû ’màgé àŝ àbà-môû Èà ôû ŝôûé, lû 10 jàé  ô   é là  ô lqû é é ç àŝ ’Èçh éç. àû ŝô ,  à ŝ ŝô  Q G  é ç àm  àg é, Pôû béàûçôû é çàéŝ é ŝô à, éôûÈ é ŝéŝ àmŝ, éûx é ôûéàûx çômmé ôû ŝéŝ àllÈŝ ôlqûéŝ, ç’éŝ – Phlé é Vlléŝ, Làûéçé Tôçhû, û à môà : l ôûà éé Jàçlé Môûàû é Gûllàûmé Pélé. ïlŝ l à  ê  é  é l à ç à m  à g  é l È g  ŝ l à   é . Electricité : l’encombrant bouclier tarifaire ô qûÈ é ŝé ŝô éŝçlàfÈŝ. Lé çà- « Qû’éŝ-çé qû’l ŝé àŝŝéà ŝ çé ’éŝ : 3,20€ à é Réçôqûêé ! ’Èà àŝ éû îé : àŝ lû qû mèé léŝ ôûéŝ é jû ô-l éà ’àômŝé léŝ jôûàlŝéŝ éLà mŝé é làçhà ? », ŝé émàà l y à qûélqûéŝ lé môé mÈàqûé lôŝ é ŝéŝ œûxTàŝô Èçôlôgqûé,jôûŝ û ôçhé. Léŝ ŝôûéŝ û çà-BELGIQUE À là éŝŝé. L’hûmôû àŝ ŝéŝ ôôŝBàbàà Pôml, l’à ÈÈÈà é Réçôqûêé ! éŝèé qûé çé mà mà : é È é l’Èà û màçhÈ é l’ÈléççÈ, là hàûŝŝé éŝ E Jusqu’où Macron Del’opportunitépour àŝ ÈgléméÈŝ ŝéà 2,80lmÈé À 4% çéé àÈé. F:doit-il « réparer »Cômmé ŝ’y é àlôŝl’UE de sanctionner les Français? le Kazakhstan qûé là éàlôŝàô é - 112 -Èé éŝhÈôqûé àû 1 àû-l éŝŝûŝçé là hÈôé û lûŝ ôçhé é 40% ? E Èàgŝŝà, léŝ Vg-çàé é çôîé àûx éŝôŝàbléŝ Page 5Sé éàé là çôé SIPA PRESS ôlqûéŝ lé ŝô é ŝ’ôççûé lômàqûé é Pôûé M 00118 3’:HIKKLB=]UW]U[:?k@l@b@c@a"; é l’mé é çhàçû ?Page 4ŝû l’UkàéPage 6
KAK àû ŝûŝéŝé : « J’àççéé lé ŝqûé é là Èmôçàé. J’àççééà lé éç é là Pm àé ôûlàé. » Léŝ m ôŝ é ŝô àŝ çhôŝŝ àû hàŝà. Ellé ŝé ŝ ô û m é   à àû È ŝû l à   ’û  ŝ ç  û   qû là ôé éûŝ lé Èbû é gàé àôé. Sà çààûé é ŝéà àŝ lé û ’ûé Èçŝô mé màŝ ’û lÈbŝçé û éûlé é gàûçhé. « Sà lôgqûé éŝ ŝôûx. Ellé jôûé ŝû û é-l l lPages 2 et 3
ŝçû ŝ’ŝçà çômmé ûé Èàé é lûŝ àŝ lé ôçéŝŝûŝ é éçômôŝ-ô ôlqûé À ôé. S çé ’éŝ, îàlémé, àŝ l’àçé çhôqûéû é CNéwŝ qû bàà lé àÈ, çéàŝ ôé Gûllàûmé Pélé, ÈûÈ û L ô-é-Ché é ém èé àé ŝé é gûéé çhéz léŝ RÈûbl-çàŝ, éé lé élàŝ ôû léŝ lÈgŝlà-éŝ. U àûé ôm éŝ ŝôûé ÈôqûÈ à léŝ ôûéŝ zémmôûééŝ, çélû é Màô MàÈçhàl, mêmé ŝ éllé éŝé èŝ ààçhÈé À ŝà « éàé » ôlqûé. Paul Laubacher @Pàûl_Làûbàçhé t
Hong Kong: Pékin sort l’épouvantail de l’armée
U ŝÈçàlŝé é là lûé àéôŝé àû Xjàg à ÈÈ ÈŝgÈ ôû gé là gàŝô hôgkôgàŝéPage 7
  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents