12 pages
Français

L'Opinion du 16-10-2020

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Informations

Publié par
Date de parution 16 octobre 2020
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo
N° 1864 DATÈ DES 16 ET 17 OCTOBRE 2020 2,80 €
Le travail contre l’horreur économique
Pûîŝqû’î àû àppÉdÉ À vîvÉ à v É ç  É v î  û ŝ , î   à û  à û ŝ ŝ î à p -p É d É À àvàîÉ m àg û î. Q û î pÉû îmàgîÉ ûÉ àçÉ àû àÉî, ŝ ô û ŝ p É   û ŝ î ô  , à û m ô î  ŝ  û ŝ q û ’À ’ 2021 ? « Nôûŝ àôŝ çôîûÉ À àvàîÉ », à àîŝî îŝîŝ mÉçÉdî ŝôî Em m àûÉ M àç ô. ï ûŝîfîàî bîÉ ŝÛ É çhôîx dû çôûvÉ-Éû, m ôîdÉ mà àçÉ À û çôiÉmÉ gàîŝ
dô É pàyŝ ’à pûŝ Éŝ môyÉŝ. ï Éŝ-pôŝàbîîŝàî àûŝŝî Éŝ çîôyÉŝ, ŝôm -mŝ dÉ çômbàÉ à pàdmîÉ ûŝqûÉ dàŝ à ŝphèÉ pîvÉ pàçÉ qûÉ ’Eà É pÉû pàŝ ôû. Cà ûÉ àm bîgû dÉm ÉûÉ. LÉŝ àÇàîŝ ô, pàà-î, àççÉp dÉ pî-vîgîÉ à ŝà ŝû ’çôômîÉ. L’ô-îŝ àî pà pû àûîŝmÉ, É ŝôî-dîŝà ÉÉ dÉŝ dûÉŝ ôîŝ dû çàpîàîŝmÉ, ôû
pàçÉ qû’îŝ îgôàîÉ É vàî pîx À pàyÉ pôû çÉ çhôîx ? L’ô-îŝ àî ŝôûŝ É çôûp dÉ à ŝîdàîô ôû pà ÉvîÉ dÉ pôûŝŝÉ à ŝôçî vÉŝ û môdèÉ pûŝ çôÉçîvîŝÉ ÉçôÉ ? LÉ « qûôîqû’î É çôÛÉ » à dô ’îûŝîô qûÉ ’àgÉ màgîqûÉ dvÉŝ pà dîzàîÉŝ dÉ mî-îàdŝ d’Éûôŝ ààî vîÉ ’hôÉû çôômîqûÉ. O, àôŝ qûÉ ’pîdmîÉ ŝ’îŝàÉ dàŝ à dûÉ, î Éŝ çàî qûÉ
É Éôû dÉŝ ôûŝ hÉûÉûx và ŝÉ àîÉ àÉdÉ. D ’îç î À , p à ŝ qû É ŝîô  qû É ’à ç î -vî ŝ’àêÉ, ŝàû À pçîpîÉ É çhàôŝ ŝôçîà. Sû É àvàî pà ÉxÉmpÉ, à  û p û É É ŝ  p à É  É . L’Éx ç û î y îçîÉ dàŝ ’ôpîqûÉ dÉ pôûŝûîvÉ É àvàî àûÉmÉ É ô pûŝ, çômmÉ dûà É çôfîÉm É, àû ôm d’û împàî ŝàîàîÉ d’îŝôÉmÉ. Tôû À
La production télévisuelle fait peau neuve face à la pandémie
ŝô ÔÉ dÉ pôÉçÉû, çÉ çhàgÉmÉ dÉ pîÉd ’Éŝ pàŝ mîçÉ dÉ à pà dû PŝîdÉ. Sô àûôî ŝÉà àûgÉ ŝû ŝà çàpàçî À îm pôŝÉ çÉÉ ôûvÉÉ p  îvàîô  d É îb É   , m à î ŝ àû ŝŝî ŝû  çÉÉ dÉ pÉŝûàdÉ çhàçû dÉ à vàî-dî d’û vîÉûx ŝôgà : É àvàî, ç’Éŝ à ŝà. Rémî Godeau t @ÉmîgôdÉàû
Le gouvernement fait appel à la « responsabilité » des Français pour juguler la pandémie de Covid-19. Il doit déminer les problèmes un par un pour maintenir leur vigilance Deuxième vague: les6embûches de Castex
De la suite dans les ennuis
Accompagné des ministres de la Santé, de l’Economie, du Travail et de l’Intérieur, Jean Castex a précisé jeudi les conditions d’application des nouvelles mesures de lutte contre la Covid-19.UÉ àÉŝàîô ŝÉà ôbî-gàôîÉ pôû ŝÉ dpàçÉ àpèŝ 21 hÉûÉŝ É ïÉ-dÉ-àçÉ É dàŝ hûî mô-pôÉŝ. Dàŝ çÉŝ zôÉŝ ŝôûmîŝÉŝ À çôûvÉ-Éû, 12 000 pôîçîÉŝ É gÉdàmÉŝ ŝÉô ÉîèÉmÉ ddîŝ àûx ôpàîôŝ dÉ çôÔÉ.
Matthîeu Deprîeck
D’un jour sur l’autre, ’Éçôçhôç à pÉdû É vôàgÉ. MÉçÉdî ŝôî, Emmà-ûÉ Màçô pîvàî pèŝ d’û àÇàîŝ ŝû ôîŝ dÉ ŝôîÉŝ ôçûÉŝ pôû, àû mîîmûm, qûàÉ ŝÉmàîÉŝ. JÉûdî àpèŝ-mîdî, ŝô PÉmîÉ mîîŝÉ, Éôû d’ûÉ pàîÉ dû gôûvÉÉmÉ, dàîàî à mîŝÉ É œûvÉ dÉ çÉ çôûvÉ-Éû dàŝ à gîô àçîîÉÉ É hûî m ô -pôÉŝ. L’ÉxÉçîçÉ Éŝ îgà : î çôŝîŝÉ À pôdÉ À ôûÉŝ Éŝ dÉmàdÉŝ dÉ çàŝ pàîçûîÉŝ. « E ŝî ’àî û àî À pÉdÉ À 21 h 01 ? » « E ŝî mô çhîÉ Éŝ pîŝ d’ûÉ ÉvîÉ pÉŝŝàÉ ? » « E ŝî É ÉvîÉŝ dû
çîmà ? » JÉà CàŝÉx à pôdû pà É « bô ŝÉŝ », dô ô É ŝàî pàŝ bîÉ çÉ qû’î ŝîgîiÉ, ŝî çÉ ’Éŝ qû’î Éŝ ’ôppôŝ dÉ à ègÉ çàîÉ. Màg ’àggàvàîô dÉ ’pîdmîÉ, ’Éxçûî dî ôûôûŝ çômp-É ŝû à Éŝpôŝàbîî îdîvîdûÉÉ dÉŝ àÇàîŝ. « ï àû àççÉpÉ çÉŝ mÉŝûÉŝ, pàŝ pôû àîÉ ôûŝ pàîŝî màîŝ pàçÉ qûÉ ç’Éŝ ’îê dÉ çhàçû », à çôçû É PÉmîÉ mîîŝÉ À ’îŝŝûÉ d’ûÉ hÉûÉ É dÉmîÉ dÉ çôÉçÉ dÉ pÉŝŝÉ. Là mî-ûÉ pçdÉÉ, î Éxpîqûàî qûÉ ’ûÉ dÉŝ « pÉmîèÉŝ çôdîîôŝ dÉ ’àççÉpà-îô, ç’Éŝ d’êÉ çôŝçîÉ dÉ à ŝîûàîô.
Sî ’ô pÉŝÉ qûÉ ’ô Éŝ À ’àbî dû vîûŝ, ô ûgÉ dîŝpôpôîô ’îŝàûàîô d’û çôûvÉ-Éû. »
Confiance.L’ôpîîô pûbîqûÉ à--ÉÉ bîÉ çôŝçîÉçÉ dÉ à hàûÉû dÉ à dÉûxîèmÉ vàgûÉ ? EÉ Éŝ îÉvÉîôŝ d’Em m àûÉ Màçô É dÉ JÉà Càŝ-Éx, ÉÉ à  àbÉûvÉ dÉŝ ààqûÉŝ dÉ ’ôppôŝîîô, dÉŝ ÉvÉdîçàîôŝ dÉŝ ŝÉç-Éûŝ d’àçîvîŝ Éîŝ É dÉŝ îmàgÉŝ
dÉ àŝpôŝ É çômmû bôdŝ. Là çôfîàçÉ dàŝ ’àçîô gôûvÉÉmÉ-àÉ É pÉd À çhàqûÉ ôîŝ û çôûp. LÉ PÉmîÉ mîîŝÉ É à çôŝçîÉçÉ. Lûî qûÉ ’ô dî pÉû pôîîqûÉ à pôdû pà dÉûx ôîŝ À ŝÉŝ ôppôŝàŝ : « J’ÉÉdŝ dîÉ qûÉ à bôÉ pôŝÉ àûàî  dÉ çÉ pûŝ dÉ çàpàçîŝ É àîmàîô. C’Éŝ dôûbÉmÉ àûx : àûçû ŝyŝèmÉ hôŝpîàîÉ É ŝÉàî çàpàbÉ dÉ àîÉ àçÉ À ûÉ ÉÉ pîdmîÉ. » Pôû màîÉî
KAK à vîgîàçÉ dÉŝ àÇàîŝ àû pûŝ hàû, î và dÉvôî dôûÉ ôûŝ Éŝ pôîŝ dÉ bôçàgÉ qûî ŝÉ pŝÉÉ dÉvà ûî, dÉŝ pûŝ pôîîqûÉŝ (Épô dÉŝ Éçîôŝ dÉ màŝ 2021) àûx pûŝ ÉçhîqûÉŝ (ŝû-Éçîô dÉ ’àppî SôpCôvîd). Là âçhÉ Éŝ dîçàÉ. Pûŝ qûÉ d’àppûyÉ ŝû É bôû-ô dû çôûvÉ-Éû. Matthîeu Deprîeck @mdÉpîÉçk t l l l Pages 2 et 3
Pécresse et Retailleau enrôlent les anciens de l’équipe Fillon Recyclage ûÉ. ï à  ŝô àŝŝîŝà pàÉmÉàîÉ, MîôàôF ’à pàŝ  pôû îÉ. Rgû- pîqûŝ. Apèŝ û pàŝŝàgÉ dàŝ É pîv àvàî hmàîqûÉŝ ŝû É gàîÉ, qûî pûîŝ mÉmbÉ dÉ ŝô çàbîÉ dàŝ Éŝ îèÉmÉ ŝàûÉ, à qûàî dÉŝ dîŝçôûŝ àû ÉdÉmàî dÉ à dàîÉ dÉ àÇôîŝ dôîvÉ àîmÉÉ ŝô pôÉ. Va l é r I e P é c r e s s e à û  É  ô û vÉ   É dîFÉÉŝ ôçîôŝ gôûvÉÉmÉàÉŝ dÉ ’àçîÉ PÉmîÉ mîîŝÉ à pÉmîŝ À îô É 2017, ïgô MîôàôF à àî û Dŝômàîŝ É « pçàmpàgÉ » É pûmÉ. DÉpûîŝ É dbû d’ôçôbÉ, à qûÉ É dpû dÉ à SàhÉ à ôççûpÉŝ. çÉ dÉîÉ dÉ É àmàîŝ êÉ ôàÉmÉ pàŝŝàgÉ dàŝ É pîv. A ’àppôçhÉ dÉŝ vûÉ dÉ 2022, Bûô RÉàîÉàû à, ûî, pŝîdÉÉ dÉ à gîô ïÉ-dÉ-àçÉ à Dàŝ ’àŝçÉŝîô dÉ àÇôîŝ îô, ïgô ôûbî, qûàd Éŝ Émpŝ àîÉ çôm - gîôàÉŝ dÉ màŝ pôçhàî, î Éôî ÉÔ û àûÉ hômmÉ ç dû ŝûççèŝ Éçû ïgô Mîôàô àû ŝÉî dÉ ŝô VàîÉ PçÉŝŝÉ, qû’î çôà dÉ ôgûÉ dÉ àÇôîŝ îô : Aàûd dÉ Môàû çàbîÉ. Chàg dÉ à dàçîô dÉ ŝÉŝ dàÉ É qûî à  ûÉ idèÉ dÉ ’Éx-PÉmîÉ àî É çhàgÉ dÉ à çôÉçÉ dÉ ôdŝ dîŝçôûŝ, î à àûŝŝî pàmî ŝÉŝ àîbûîôŝ mîîŝÉ ÉÉ 2007 É 2016. CÉÉ qûî ôŝ dÉ à pîmàîÉ É dÉ à pŝîdÉîÉÉ. à pôŝpÉçîvÉ. ÉgàdÉ àûŝŝî dÉ pèŝ à pŝîdÉîÉÉ dÉ Aûpèŝ dû pŝîdÉ dû gôûpÉ LR dû S-LÉ çhôîx dÉ çÉÉ ÉçûÉ É pàŝŝÉ pàŝ 2022 çômpÉ dÀ àûpèŝ d’ÉÉ û pîîÉ à, î Émpî à mêmÉ mîŝŝîô, ôûôûŝ Villiers, ce général qui intrigue la droite îàpÉÇû. PÉdà pèŝ d’û qûà dÉ dÉ ’àçîÉÉ qûîpÉ fîôîŝÉ : Pàîçk çûçîàÉ. CÉÉ ŝÉmàîÉ, î à pôpôŝ û : 3,20€ ŝîèçÉ, ïgô MîôàôF à  û pôçhÉ dÉ SÉàîî, ’Éx-dîÉçÉû dÉ çàmpàgÉ pà pôû çôÉ, dàŝ Éŝ pôçhàîŝ àÇôîŝ îô. LÉ pÉmîÉ à àççômpà-BÉàûçôûp ô Éçômôîŝ, 500 000 Éûôŝ.dÉ àÇôîŝ îô ôŝ dÉ à pîmàîÉ g É ŝÉçôd ôû àû ôg dÉ ŝà çàîèÉ,É gà VîîÉŝ çÉŝpûîŝ à pŝîdÉîÉÉ, pîôÉ, àû ŝÉî dÉLudovîc Vîgogne BELGIQUE t mÉà À ŝô ŝÉvîçÉ ŝÉŝ àÉŝ d’çî-dÉîÉŝ môîŝ. CÉ dÉîÉŝô môûvÉmÉ LîbÉŝ ! Éŝ gôûpÉŝ dÉ @LVîgôgÉ Éû à àŝŝû qû’î ’àvàî pàŝ d’àmbîîô pôîîqûÉ. Eï à ŝôî çÉÉ ŝÉmàîÉ L’automobile va Ces activistes noirs Shenzhen, symbole L’équiibRE Est un couRàgE. 2,80 DÉpûîŝ ŝô îmôgÉàgÉ F:devoir assumer une qui militent pour de la technologie dÉ ŝÉŝ ôçîôŝ dÉ çhÉ nouvelle taxe Donald Trump à la chinoise d’à-màô dÉŝ àmÉŝ É - 1016 -ûîÉ 2017, î Éŝ ŝçû pà Màg à çîŝÉ, É gôûvÉÉmÉ É mîîÉû pôîîqûÉ dàŝ à L’hÔÉ dÉ à Màîŝô BàçhÉ Pôû Éŝ qûààÉ àŝ dÉ à ZôÉ à dçîd dÉ dûçî É màûŝ pÉŝpÉçîvÉ dÉ 2022.Page 4pÉû çômpÉ ŝû ûÉ àgÉ çôômîqûÉ ŝpçîàÉ, Xî Jîpîg à SIPA PRESS àûômôbîÉ pôû Éŝ vhîçûÉŝ àô-àmîçàîÉ èŝ ÉmôÉ çôim É ÔÉ dÉ à vîÉ çômmÉ M 00118 3’:HIKKLB=]UW]U[:?l@k@b@g@a"; dÉ pûŝ dÉ 1,8 ôÉPage 5çôÉ É Pàî dmôçàÉPage 7pÔÉ d’îôvàîô màÉûPage 7