L'Opinion du 30-06-2020

-

Français
8 pages
Lire un extrait
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Informations

Publié par
Date de parution 30 juin 2020
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo
Signaler un problème
N° 1787 DAT DU 30 JUïN 2020 2,80 €
Le Président et le quatrième joker
Aûx càtÈS, lÈ jôkÈ ÈmÈt tôûtÈS lÈS àûdàcÈS dÈ jÈû. DàS là màî d’ÉmmàûÈl Màcô, îl S’ÈtÈd lû-tÔt cômmÈ û dôît dÈ àSSÈ Sô tôû. DÈàt lÈS 150 cîtôyÈS dÈ là CôÈtîô clîmàt, lÈ PSîdÈt S’ÈSt Ègàg À È-ÈdÈ « SàS iltÈ » là qûàSî-tôtàlît dÈS mÈSûÈS îmàgîÈS lôS d’û ÈxÈcîcÈ îdît dÈ dmôcàtîÈ dlîbàtîÈ. ïl S’ÈSt Èû tÈdû Sû lÈS ûtûÈS ôblîgàtîôS,
màlûS Èt àûtÈS îtÈdîctîôS dÈ Sô ô-jÈt dÈ tàSômàtîô côlôgîqûÈ. ïl à È ÈàchÈ Èxlîqû ôûqûôî îl àôSàît Sô Ètô, Sô « jôkÈ » dît-îl, Sû tôîS ô-ôSîtîôS ÈmblmàtîqûÈS. CômmÈ Sî SÈS dSàccôdS bàlîSàîÈt mîÈûx lÈ « ôû-Èàû chÈmî » qûÈ Sô ààl. AÈc lÈ ÈûS d’ûÈ ôûÈllÈ tàxà-tîô dÈS dîîdÈdÈS, lÈ chÈ dÈ l’Étàt dÈd Sô bîlà : àS qûÈStîô dÈ È-
Èî Sû lÈ màcôîSmÈ ôîgîÈl, àît dÈ bàîSSÈS d’îmÔtS Èt dÈ ôlîtîqûÈ dÈ l’ôÈ. AÈc lÈ ÈjÈt dÈS 110 km/h Sû lÈS àûtôôûtÈS, îl dSàmÈ lÈ îgÈ d’û ôcS – tô côû – È dcôÈxîô. Ét àÈc lÈ ô À là ôt Èû côSÈSûÈllÈ cîtûÈ dû àmbûlÈ dÈ là CôStîtû-tîô, îl dûît lÈ dàgÈ dÈ ôî lÈ Sà àîblÈSSÈ ôlîtîqûÈ àcÈ À û PàlÈmÈt càb. Aû lÈdÈmàî dÈS mûîcîàlÈS
màqûÈS à là ôûSSÈ d’ÉÉLV, îl tÈtÈ àîSî dÈ SÈ îÈtÈ È Èt màîS SàS SÈ ÈîÈ, dÈ SÈ ÈlgîtîmÈ màîS SàS tô S’ÈxôSÈ. ÉcôÈ àût-îl qûÈ Sà côÈSîô à-àîSSÈ SîcÈ. DàS cÈttÈ ôàtîô cû-cîàlÈ ààt 2022, lÈ PSîdÈt à dàS Sà màchÈ û qûàtîmÈ jôkÈ. « AllôS-y ! AgîSSôS ! », ÈxhôtÈ-t-îl, È û ôûS î-clûSî qûî îmlîqûÈ lÈS côÈtîôÈlS àû-
Comment les développeurs sabordent leurs applis pour ne pas payer Apple
Page 8
dÈlÀ dÈ lÈû « tààîl dÈ côîctîô ». É SômmÈ, À Èûx d’àfôtÈ lÈS màdÈS dÈ l’àdmîîStàtîô, d’ÈmbàqûÈ lÈS lûS lôcàûx, dÈ mÈSûÈ lÈS lôûdÈûS Èûô-ÈÈS, dÈ àîÈ lÈ àî d’û SÈcôd Èdûm àcÈ qû’îl àût « Èût-êtÈ àîÈ cô Fîà cÈ àû x à ç àîS ». Aû x côSÈîllÈûS dÈ dÈÈî lÈS àyÈûS. Rémî Godeau @ÈmîgôdÈàû t
Au lendemain de la « vague verte » des municipales, le chef de l’Etat a annoncé son intentionde reprendre la presque totalité des 149 propositions de la Convention citoyenne pour le climat Ecologie Macron sans filtre mais pas sans calcul
Conversion
Le chef de l’Etat a annoncé lundi son intention de retenir 146 des 149 propositions formulées par les 150 membres, tirés au sort, de la Convention citoyenne pour le climat. ïl cûSÈ È ÈàchÈ là lîmîtàtîô À 110 km/h Sû àûtôôûtÈ, là tàxÈ dÈ 4% Sû lÈS dîîdÈdÈS Èt là cîtûÈ dû àmbûlÈ dÈ là CôStîtûtîô.
Nathalîe Segaunes
L a r é p o n s E d ’ É m m à  û È l M à c  ô  àû x 150 m Èm b È S d È là C ô È tîô  c î t ô y È   È  ô û  l È c l î m à t à û  à î t -È l l È  t  l à m ê m È S î l È S  c ô l ô g î S t È S ’ààîÈt àS Èm ôt Sîx îllÈS dÈ lûS dÈ 100 000 hàbîtàtS dîmàchÈ ? O l’îgôÈ. MàîS àû lÈdÈmàî dÈ là « àgû È È tÈ », lÈ ch È d È l’É tàt È St ààû, c îqû àtÈ m îûtÈS dûàt, cômmÈ lÈ ÈmîÈ PSîdÈt côlôgîStÈ dÈ là Ve. ÉdôSSàt àÈc ÈthôûSîàSmÈ qûàSîmÈt tôûtÈS lÈS ôôSîtîôS dÈ là CôÈtîô. « O dôît ÈmÈttÈ l’àmbî-tîô côlô gîqûÈ àû cœ û dû m ôdlÈ
ôdûctî », à-t-îl àFîm SôûS lÈS à -làûdîSSÈmÈtS, SàS jàmàîS ôqûÈ lÈS SûltàtS dû SÈcôd tôû dÈS mûîcî-àlÈS, Sî cÈ ’ÈSt dàS ûÈ àllûSîô Sîbyl-lîÈ À « cÈ jôû û Èû àtîcûlîÈ. » CôômmÈt àû « côtàt môàl » qûî lÈ lîÈ àûx côÈtîôÈlS, Émmà-ûÈl Màcô S’ÈSt Ègàg À ÈÈdÈ lÈûS ôôSîtîôS « SàS FîltÈ ». « JÈ  È û x q û È t ô û t È S  ô S   ô  ô S î t î ô  S SôîÈt mîSÈS È œûÈ àû lûS îtÈ », à-t-îl àôc. CôctÈmÈt, cÈtàîÈS d’ÈtÈ ÈllÈS, qûî ÈlÈt dû dômàîÈ glÈm ÈtàîÈ, SÈôt àbôdÈS « àû
SÈî dû CôSÈîl dÈ dÈSÈ côlôgîqûÈ d’îcî i jûîllÈt ». D’àûtÈS, d’ôdÈ lgîS-làtî, igûÈôt dàS û là dÈ ÈlàcÈ « côômîqûÈ, côlôgîqûÈ Èt Sôcîàl » qûî SÈà « SôûmîS àû àlÈmÈt dS là Fî dÈ l’t ». « Pà àîllÈûS, û ôjÈt dÈ lôî ScîFîqûÈ SÈà SÈt À là Fî dÈ l’t. ïl îtgÈà ôS mÈSûÈS Fîà-lîSÈS dàS lÈS ôchàîÈS SÈmàîÈS Èt d’àûtÈS, qûî mîtÈt d’êtÈ ÈcôÈ à-iÈS ôû cômltÈS ». LÈS 150 SÈôt
« tôîtÈmÈt àSSôcîS » àû tààîl lgîS-làtî, àû môyÈ dÈ « gôûÈS dÈ tààîl » mîS È làcÈ dS màdî. LÈ SîdÈt dÈ l’ASSÈmblÈ Rîchàd Èàd ÈcÈà cÈS gôûÈS « dS lÈ môîS ôchàî. »
C o n s u lt a t io n s .É  l È à  à l l  l È , gôûÈÈmÈt à mÈttÈ È làcÈ dÈS c ô  Sû lt àtîô  S àÈ c lÈ S à SSô c îàtîô  S d’lûS. LÈS mÈmbÈS dÈ là CôÈtîô Èôt û ôît « chàqûÈ môîS » àÈc
SIPA PRESS lÈ gô û È   È m È  t Sû  l’à à  c  È d È S tààûx. U dÈîÈ tàî dÈ mÈSûÈS dÈà êtÈ dÈdû « À l’chÈlô Èûô-È, àôîS îtÈàtîôàl », à Sôûlî-g lÈ chÈ dÈ l’Étàt, cÈ dôt îl S’àcqûît-tÈà dS lÈ 17 jûîllÈt, dàtÈ dû ôchàî CôSÈîl ÈûôÈ. ÉmmàûÈl Màcô à àûSSî àôc qûÈ « 15 mîllîàdS d’ÈûôS SûlmÈ-tàîÈS Sû dÈûx àS SÈôt îjÈctS ôû Pages 2 à 4 l l l
Cent foncières publiques pour loger 6000 petits commerces Collectivisation cÈt SôcîtS ôcîÈS à là BàqûÈ qûî dôît ÈmÈttÈ dÈ SôûtÈî là ôû- d’ÈûôS d’Èxôàtîô dÈ chàgÈS SÈôt 8 000 ÈûôS dÈ lÈûS côtàtS MàdÈlî, dÈS tÈîtôîÈS (CàîSSÈ dÈS dÔtS) qûî, ÈtûÈ dÈS cômmÈcÈS dàS lÈS cÈtÈS- ôtS Èt lÈ ôdS dÈ Sôlîdàît SÈà ô- dôt 2 000 ÈûôS SÈôt diScàlîSS. Après avoIr nourrI Èt blàchî lÈS ÈtÈ- d’îcî À cîq àS, ôÈôt lÈS lôcàûx îllÈS Èt cÈtÈ-bôûgS dSÈtS. lôg d’û môîS àÈc 500 mîllîôS dÈ Éi, l’Étàt Èût àûSSî àîdÈ lÈS ÈtîtS îSÈS dûàt là cîSÈ àÈc dÈS ÈôtS ôû dÈ 6 000 ÈtîtS cômmÈcÈS. « CÈS ô- Pà àîllÈûS, ôû SôûtÈî là tSôÈ- cdîtS SûlmÈtàîÈS. LÈS îdÈ- cômmÈcÈS Èt dÈS ÈtîtÈS ÈtÈîSÈS À dÈS ÈxôàtîôS dÈ chàgÈS, lÈ ôdS dÈ cîÈS côStîtûÈS àÈc lÈS côllÈctîîtS îÈ dÈS ÈtîtÈS ÈtÈîSÈS, 400 mîllîôS dàtS ôûôt àûSSî dblôqûÈ jûSqû’À ûmîSÈ lÈû àctîît. « CÈûx qûî SàÈt Sôlîdàît Èt lÈ chÔmàgÈ àtîÈl, l’Étàt lôcàlÈS – lÈS cômmûÈS, lÈS dàtÈ- àîÈ dû “clîck àd côllÈct” ôû dÈ là ÈtÈ S’àêtÈ àûSSî À lÈS lôgÈ. mÈtS ôû lÈS gîôS – àchtÈôt dÈS È lîgÈ ôt û SàûÈ lÈS mÈûblÈS dû-L û  d î, À l’ô cc àSîô  d û d b û t d È lôcàûx àcàtS ôû dÈS cômmÈcÈS Sû àt là cîSÈ. ïl y à ûÈ àîÈ dîÈcÈ l’ÈxàmÈ È SàcÈ ûblîqûÈ dÈ là dîS- lÈ ôît dÈ ÈmÈ, lÈS ôÈôt Èt lÈS ÈtÈ cÈûx qûî È lÈS màtîSÈt àS Èt cûSSîô gàlÈ dû tôîSîmÈ ôjÈt lôûÈôt À û tàî ÈtîÈl À dÈS lÈS àûtÈS », îdîqûÈ û mÈmbÈ dû gôû-Billet.Triomphe du chemin dÈ lôî dÈ FîàcÈS ÈctîFîcàtîÈ dÈ l’à- cômmÈçàtS chÈchàt û lôcàl », à ÈÈmÈt. L’ÈjÈû ôû BÈcy : qûÈ là : 3,20€ È, Bûô LÈ MàîÈ à dôîl û là ÈxôS lÈ mîîStÈ dÈ l’ÉcôômîÈ. môîtî dÈS cômmÈcÈS bicîÈ À tÈmÈ dÈ SôûtîÈ ôû lÈS îdÈdàtS, lÈS C’ÈSt û SôûtîÈ Sûlm ÈtàîÈ LÈ chÈmî à û bôûlÈàd RûblîcàîS jûàît qûÈ Sô àtî dÈ l’àûî dÈ cÈS ôûtîlS. àtîSàS Èt lÈ cômmÈcÈ dÈ cÈtÈ-îllÈ. dÈ 300 mîllîôS àû là « Actîô cœû dÈàt lûî. A ’È àS dôûtÈ, tàît « àû dbût dû chÈmî ». ÉtRaphaël Legendre BELGIQUE Pàmî lÈS mÈSûÈS, lÈ dlôîÈmÈt dÈ dÈ îllÈS » mîS È làcÈ l’t dÈîÈ Èt cÈ tÈmÈ à àîÈ ûÈû, êt À AÈ Hîdàlgô ômÈttàît ôûlôî @LÉGÉNRA t dtÔÈ lÈ « ÈSSÈtî », ôcàblÈ È làîSSÈ ÈSôÈ « Sû lÈ bôd dû mîS À tôûtÈS lÈS SàûcÈS Èt À là môdÈ chÈmî ». U tîômhÈ, ôûS dîS-jÈ, dÈûîS dÈS àÈS. LÈ chÈmî, Èt ôûblîÈ là ôûtÈ àgûÈ lôûÈ E « Associer le salarié Le torchon brûle Avant de présider lûî, à l’àttàît dÈ là ôûÈàût à Ràfàî, qûî là jûgÈàît « dôîtÈ 2,80màîS là ÈtÈ ôtÈ ». PôûtàtÈt û cÔt côlô, càmàgÈ, È F:entre Canberraà la réussite de È dît dÈ Sô SûccS, tôût ’ÈStàccôd àÈc l’àî dû tÈmS. CÈ l’UE, Merkel veut l’entreprise » et Pékin renouer avec Macron lûdî, dÈàt lÈS 150 cîtôyÈS àS gàg : îl àîÈ qûÈ lÈ chÈmî tîS àû Sôt, ÉmmàûÈl Màcô iîSSÈ È îmàSSÈ. - 630 -LÈ îcÈ-SîdÈt dlgû LÈS ÈlàtîôS ÈtÈ l’AûStàlîÈ Èt làl’à ûtîlîS À lûSîÈûS ÈîSÈS. ïlMîchel SchîfresLÈS dÈûx dîîgÈàtS SÈ Sôt dÈ l’ASSôcîàtîô àtîôàlÈ dÈS ChîÈ È cÈSSÈt dÈ SÈ dgàdÈ,’tàît àS lÈ SÈûl. U dîîgÈàt dÈSmschires@lopinion.rÈtôûS lûdî. Aû mÈû : lÈ DRH mîlîtÈ ôû là Èôdàtîô àîSàt chô àûx tÈSîôS là dÈ ÈlàcÈ ÈûôÈ Èt lÈS M 00118 3’:HIKKLB=]UW]U[:?k@g@d@a@k"; dû àctÈ SôcîàlPage 5Sîô-àmîcàîÈSPage 6dôSSîÈS îtÈàtîôàûxPage 7