116 pages
Français

Photo Magazine du 29-10-2020

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Informations

Publié par
Date de parution 29 octobre 2020
Langue Français
Poids de l'ouvrage 7 Mo
Sommaire PHOTO 5452020— OCŮOBŗE - NOƬEMBŗE - DÉCEMBŗE
01
PHOTO : SANJA MARUŠIĆ POURe LA 11 CARTE BLANCHE DE PERNOD RICARD « L’idée du concept de cette photo m’est venue sur plǖȍȜ, ȜxpliquȜ l'ǖrtistȜ. Nous photoɏrǖphiions Ȕǖns un viɏnoȌlȜ Ȝn EspǖɏnȜ lorsquȜ nous ǖvons trouvȞ ȍȜttȜ sȍulpturȜ ȍolorȞȜ ȔȜȌout ǖu miliȜu Ȕu viɏnoȌlȜ. AvȜȍ lǖ tȜnuȜ, j³ǖi ǖpportȞ ǖvȜȍ moi ȔȜs tissus Ȝt ȔȜs lms plǖstiquȜs ȍolorȞs, qui ȍor-rȜsponȔǖiȜnt vrǖimȜnt ȌiȜn. ŮoutȜ l³ȞquipȜ tȜnǖit les pièces. » LIÈGELǖ ŗiojǖ, LǖnȍiȜɏo, EspǖɏnȜ. EstiȌǖliz ŮorrȜǖlȌǖ, rȜsponsǖȌlȜ ȔȜ lǖ pȜrɌormǖnȍȜ ȔurǖȌlȜ. şȍulpturȜ : OkuȔǖ şǖn MiɏuȜl Ě ŗȜmȜȔ.
L'INVITÉ ANDRÉ ROUILLÉ LA œHOŮO NżMÉŗIŕżE żNE FOŗCENÉO-LIBÉŗALE — 28 ŕż'EşŮ-CE ŕż'żNE BONNE œHOŮO ? — 40 ƬICIşşIŮżDEş Dż œHOŮOJOżŗNALIşME — 74
08 INFORMATIONS
08/18 — EƷœOş FŗANCE 10 — KOżDELKA À LA BNF 12 — EƷœOş DANş LE MONDE 14/19 — INFOş 16 — LIƬŗEş 20 — œŗIƷ 22/27 — NOżƬEAżƷ LIEżƷ 23 — MENŮOŗAŮ 24 — LIFEşŮƸLE 26 — EƷœO şżŗ ŗDƬ 114 — ADIEż LEş AMIş 30 GRANDS DOSSIERS
30 — ŕż'EşŮ-CE ŕż'żNE BONNE œHOŮO ? 42 — LEş COLLABş D'HAŗCOżŗŮ 44 — CAŗŮE BLANCHE À şANJA MAŗżŠ52 — LEş ŗÉFLEƷIONş DE CINDƸ şHEŗMAN 62 — À ŕżOI şEŗŮ LE œHOŮOJOżŗNALIşME ? 76 — LE DżO 80'ş JżLIA EŮ ƬINCENŮ 84 — œLANÈŮE œIEŗŗE EŮ GILLEş 92 — LEş 40 ANş DEş ÉDIŮIONş ŮAşCHEN 94 — LEş FEşŮIƬALş DE LA FIN D'ANNÉE 102 TECHNOMANIA
102 — ÇA ƬIENŮ DE şOŗŮIŗ ! 104 — LEş MEILLEżŗş œHOŮOœHONEş 106 — OBJECŮIFş ŮAMŗON EŮ şIGMA 107 — CANON ŗ6 108 — şONƸ A9 MK2 109 — NIKON D780 110 — ŕż'EşŮ-CE ŕż'żNE BONNE œHOŮO ŮECHNIŕżEMENŮ ? 112 — AŗMOŗLOCK EŮ BIBLIO ŮECHNO
Ożŗş NĠ545 e œHOŮO, 6, ruȜ ȔȜ Lotǖ, œǖris 16 www.photo.Ɍr
ĩ
photoęphoto.Ɍr
ęphotooɌȍiȜl
#photooɌȍiȜl
DirȜȍtȜur ȔȜ œHOŮOȜt ȔirȜȍtȜur ȔȜ lǖ puȌliȍǖtionFrǖnȍis Dǖɏnǖn Ɍrǖnȍis.Ȕǖɏnǖnęphoto.Ɍr
œrȞsiȔȜnt Ȕ³honnȜur DǖniȜl Filipǖȍȍhi
FonȔǖtȜur ŗoɏȜr ŮhȞronȔ
ŗÉDACŮION photoęphoto.Ɍr
DirȜȍtriȍȜde la rédaction AɏnȺs GrȞɏoirȜ ǖɏnȜs.ɏrȜɏoirȜęphoto.Ɍr
ŗȞȔǖȍtion print, wȜȌ Ȝt secrétariat de rédaction CyriȜllȜ GȜnȔron ȍyriȜllȜ.ɏȜnȔronęphoto.Ɍr
ŗȞȔǖȍtion tȜȍhniquȜAȔriȜn MorlȜnt ǖȔriȜn.morlȜntęphoto.Ɍr
DirȜȍtion ǖrtistiquȜ ChristophȜ HȜrmȜniȜrȍhristophȜ.hȜrmȜniȜrę photo.Ɍr
Diɏitǖl MǖrkȜtinɏ MǖnǖɏȜr FunȔǖ Kuyruk ɌunȔǖęphoto.Ɍr
ADMINIşŮŗAŮIONEŮ COMœŮABILIŮÉ ǖȔministrǖtionęphoto.Ɍr
œżBLICIŮÉ
MȜȔiǖoȌs 44, ruȜ NotrȜDǖmȜȔȜs ƬiȍtoirȜs, 75002 œǖris
œour joinȔrȜ votrȜ ȍorrȜsponȔǖnt, ȍomposȜzlȜ 01 44 88 suiviȔȜs 4 ȔȜrniȜrs ȍhiɌɌrȜs. œour ȜnvoyȜr un mǖil, tǖpȜz pnomęmȜȔiǖoȌs.ȍom
DirȜȍtriȍȜ GȞnȞrǖlȜ CorinnȜ ŗouɏȞ 93 70
DirȜȍtriȍȜ CommȜrȍiǖlȜşǖnȔrinȜ KirȍhthǖlȜr 89 25 ChȜɌ ȔȜ puȌliȍitȞ ArnǖuȔ DȜpoisiȜr 89 25
CulturȜEntȜrtǖinmȜnt ŗomǖin œrovost 89 27,
ştuȔio MǖquȜttȜŮȜȍhniquȜCȞȔriȍ AuȌry 89 05 ComptǖȌilitȞGȜstionCǖthȜrinȜ FȜrnǖnȔȜs 89 20
INFOŗMAŮIŕżE ÉDIŮOŗIALE AȔriȜn ştȜɌǖni ǖȔriȜnęphoto.Ɍr
ABONNEMENŮş ǖȌonnȜmȜntęphoto.Ɍr
ÉȔitȞ pǖr œHOŮO MǖɏǖzinȜ 6, ruȜ ȔȜ Lotǖ 75116 œǖris
Commission pǖritǖirȜ En ȍours
ImprimȜur œroȍȜss ImprȜssions ConsȜils ŮrǖȐǖȌilitȞ Ȕu pǖpiȜr :ȍȜrtiȞ œEFC œourȍȜntǖɏȜ ȔȜ ȌrȜs rȜȍyȍlȞȜs : 0  OriɏinȜ Ȕu pǖpiȜr : FinlǖnȔȜ ImprimȞ Ȝn FrǖnȍȜ Eutrophisǖtion :œtot 0,011 kɏt
MȜmȌrȜ Ȕucomité d’honneur DǖviȔ şwǖȜlȜnsKǖnȜ
PHOTO est une publication éditée par la société PHOTO Magazine, Société en nom collectif, 6 rue de Lota, 75116 Paris. La rédaction n’est pas responsable des textes, illustrations, dessins et photos publiés qui engagent la seule responsabilité de leurs auteurs. Les documents reçus ne sont pas rendus et leur envoi implique l³accord de l³auteur ou leur libre publication. Les indications de marques et les adresses qui ïgurent dans les pages rédactionnelles de ce numéro sont données à titre d’information sans aucun but publicitaire. Les prix peuvent être soumis à de légères variations. La reproduction des textes, dessins et photographies publiés est interdite. Ils sont la propriété exclusive de PHOTO qui se réserve tous droits de reproduction et de traduction dans le monde entier. Photo ISSN 0399-8568 is published quaterly, 4 times per year by PHOTO Magazine.
EDITO
NOUVEAU PHOTO !
En s³ǖppuyǖnt sur sȜs 50 ǖns Ȕ³ȜxpȞriȜnȍȜ Ȝt sǖ notoriȞtȞ intȜrnǖtionǖlȜ,
œHOŮO Ɍǖit ȞvoluȜr sǖ liɏnȜ ȞȔitoriǖlȜ pour ȔȜvȜnir unȜ rȜvuȜ trimȜs
triȜllȜ Ȕ³ǖȍtuǖlitȞ Ȝn photoɏrǖphiȜ. AujourȔ³hui, œHOŮO sȜ proposȜ Ȕ³ȦtrȜ un orɏǖnȜ ȍulturȜl Ȕ³inɌormǖtion, Ȕ³ȞȔuȍǖtion Ȝt ȔȜ ȔȞȍryptǖɏȜ ȔȜ ȍȜ qui Ȝst ȔȜvȜnu lȜ moyȜn Ȕ³ȜxprȜssion lȜ plus utilisȞ Ȕǖns lȜ monȔȜ, Ǹ sǖvoir lǖ photoɏrǖphiȜ. œHOŮO ǖȌorȔȜ lǖ viȜ Ȕǖns toutȜ sǖ ȔivȜrsitȞ Ȝt son Ȟvolution Ǹ trǖvȜrs lȜ prismȜ ȔȜ lǖ photoɏrǖphiȜ. ŕuȜ ȍȜ soit Ǹ
trǖvȜrs lǖ prȞsȜntǖtion ȔȜ trǖvǖux ȔȜ photoɏrǖphȜs intȜrnǖtionǖux ou
Ǹ trǖvȜrs ȔȜs ȔossiȜrs portǖnt sur unȜ ǖnǖlysȜ ȍritiquȜ ȔȜ phȞnomȺnȜs Ȕ³ǖȍtuǖlitȞ. GrǖnȔs mǖîtrȜs Ȝt nouvȜǖux tǖlȜnts vont sȜ ȍôtoyȜr sur unȜ mȦmȜ quȜstion soȍiȞtǖlȜ qui pǖrȍourt lȜ journǖl Ȝn trǖnsvȜrsǖl. « ŕu³Ȝst
ȍȜ qu³unȜ ȌonnȜ photo ? ¬ Ɍǖit l³oȌjȜt ȔȜ ȍȜ numȞro Ȝt ǖ ȞtȞ posȞȜ Ǹ ȔȜs
photojournǖlistȜs, ǖrtistȜs, ȔirȜȍtȜurs Ȕ³ȞvȞnȜmȜnts, ɏǖlȜristȜs… Ƭous ȔȞȍouvrirȜz qu³il y ǖ ǖutǖnt ȔȜ points ȔȜ vuȜ quȜ Ȕ³inȔiviȔus mȦmȜ si tous sȜ rȜtrouvȜnt ǖutour ȔȜ l³Ȟmotion. żn immȜnsȜ mȜrȍi Ǹ ȍȜux qui nous ont Ɍǖit l³ǖmitiȞ ȔȜ pǖrtiȍipȜr. CȜrtǖins sont Ȕ³ǖillȜurs Ȝn viȔȞo sur ęphotooɌȍiȜl, l³Instǖɏrǖm ȔȜ œHOŮO où vous ȦtȜs lȜs ȌiȜnvȜnus pour
ȔonnȜr votrȜ proprȜ ȔȞnition.
En 544 numȞros, nous ǖvons pu ȍonstǖtȜr quȜ lǖ ȍulturȜ photoɏrǖphiquȜ
ȔȜs millȞniǖux Ȝst lȞɏȺrȜ ǖlors quȜ Ȕǖns Ȕ³ǖutrȜs ȔisȍiplinȜs ǖrtistiquȜs ȍommȜ lǖ pȜinturȜ qu³ils nȜ prǖtiquȜnt jǖmǖis, ils Ȝn sǖvȜnt ȌȜǖuȍoup plus. LȜ rôlȜ ȔȜ œHOŮO Ȕoit ȦtrȜ ȔȜ lȜs ouvrir ǖux nouvȜllȜs tȜnȔǖnȍȜs
ȍommȜ ȔȜ lȜs ȞȔuquȜr Ǹ l³histoirȜ ȔȜ lǖ photoɏrǖphiȜ. Nous solliȍitȜrons
lȜs intȜrvȜntions ȔȜs pȜnsȜurs Ȕ³ǖujourȔ³hui pour tȜntȜr ȔȜ ȔȞȍryptȜr lȜs rȜprȞsȜntǖtions ȔȜ l³imǖɏȜ photoɏrǖphiquȜ Ȝt Ȕ³ǖnǖlysȜr son lǖnɏǖɏȜ. Dǖns ȍȜ numȞro, notrȜ invitȞ spȞȍiǖl Ȝst lȜ thȞoriȍiȜn ȔȜ l³imǖɏȜ AnȔrȞ
ŗouillȞ. Il ǖ ɏȞnȞrȜusȜmȜnt ǖȍȍȜptȞ ȔȜ nous ǖȍȍompǖɏnȜr Ȕǖns ȍȜ numȞro nouvȜllȜ ɌormulȜ. żnȜ nouvȜllȜ ǖvȜnturȜ pour œHOŮO où l³on vous ȜmȌǖrquȜ ǖvȜȍ plǖisir inni.
Frǖnȍis Dǖɏnǖn Ȝt AɏnȺs GrȞɏoirȜ
WhiteWall.fr
expositions 08
L'autre est une ode à l'esthétique de lǖ villȜ, sȜs ɌormȜs Ȝt sȜs mouvȜmȜntsqui sȜ rȞvȺlȜnt Ȕǖns ȔȜ proɌonȔs noir Ȝt Ȍlǖnȍ. ŕu'il soit ȔoȍumȜntǖirȜ ou plus ɌormȜl, lȜ œǖris Ȕ'Horvǖt Ȝst rȞsolumȜnt vivǖnt ! Ē Jusqu'ǖu 10 jǖnviȜr 2021. Mǖison ŗoȌȜrt DoisnȜǖu, 1, ruȜ ȔȜ lǖ Ȕivision Ȕu ɏȞnȞrǖl LȜȍlȜrȍ, GȜntilly 94. mǖisonȔoisnȜǖu.ɏrǖnȔorlysȜinȜȌiȜvrȜ.Ɍr
EMMANUEL GUIBERT,BIOGŗAœHIEş DEşşINÉEş C'Ȝst l'ǖnnȞȜ ȔȜ lǖ ȌǖnȔȜ ȔȜssinȞȜ. œour lǖ toutȜ prȜmiȺrȜ Ɍois, l'AȍǖȔȞmiȜ ȔȜs ȌȜǖuxǖrts lǖ mȜt Ǹ l'honnȜur Ȝninvitǖnt EmmǖnuȜl GuiȌȜrt. L'ǖutȜur ǖ notǖmmȜnt siɏnȞ l'inȍontournǖȌlȜ BD multiprimȞȜLe photographe. żnȜ triloɏiȜ ȌǖsȞȜ sur lȜs ȍliȍhȞs ȔȜ son ǖmi lȜ photojournǖlistȜ DiȔiȜr LȜɌȺvrȜ.LȜ ȍommissǖirȜ Ȕ'Ȝxposition œhilippȜ GhiȜlmȜtti rȞunit rȞȍits, plǖnȍhȜs ȔȜPHOTO HYPNOSE ȔȜssins, photos Ȝt oȌjȜts pour rȜtrǖȍȜr Ůǖntôt ǖmusǖntȜ, tǖntôt ȜɌɌrǖyǖntȜ, l'hyp-l'uvrȜ ȔȜ ȍȜlui qui ǖ rȜȐu ȍȜttȜ ǖnnȞȜ lȜ nosȜ ȍonvoquȜ l'imǖɏinǖirȜ Ȝt inspirȜ lȜs GrǖnȔ œrix ȔȜ lǖ villȜ Ȕ'AnɏoulȦmȜ. ǖrtistȜs Ȝn tous ɏȜnrȜs. ŗȜtour sur ȔȜs Ē Jusqu'ǖu 18 oȍtoȌrȜ. AȍǖȔȞmiȜ ȔȜssiècles d'expérimentations, depuis les ȌȜǖuxǖrts, œǖvillon ComtȜssȜ ȔȜ CǖȜn, pionniȜrs Chǖrȍot Ȝt Frǖnz Anton MȜsmȜr e 27, ŕuǖi ȔȜ Conti, œǖris ƬI.jusqu'ǖux ǖrtistȜs moȔȜrnȜs ɌǖsȍinȞs pǖr ǖȍǖȔȜmiȜȔȜsȌȜǖuxǖrts.Ɍr ȍȜttȜ ȔisȍiplinȜ ȍontrovȜrsȞȜ. DȜ CourȌȜt, ŗoȔin, Dǖli, ƭurm, ƭȜɏmǖn photo Ǹ Ůony OurslȜr qui proposȜ unȜ instǖllǖtion FRANK HORVAT,viȔȞo immȜrsivȜ. OsȜrȜzvous ? œAŗIş, ANNÉEş 50Ē Du 16 oȍtoȌrȜ 2020 ǖu 31 jǖnviȜr LȜ œǖris Ȕ'Horvǖt ǖ ȔȜux visǖɏȜs. L'un,2021. MusȞȜ Ȕ'ǖrts ȔȜ NǖntȜs, 10, ruȜ œ a R C Y R  e   e G e  d R Ô  e T A g  è S G R é g Ô  R e ɌȜstiɌ, Ȝst ȍȜlui ȔȜs niɏhtȍluȌs Ȝt ȔȜs GȜorɏȜsClȞmȜnȍȜǖu, NǖntȜs 44. / ȍǖȌǖrȜts. Dǖns lȜs loɏȜs ou sur sȍȺnȜ, musȜȜȔǖrtsȔȜnǖntȜs.nǖntȜsmȜtropolȜ.Ɍr il est au plus près des danseuses des mythiquȜsSphinx etCrazy Horse.LEşGARDIENSŮOMBEAż DE JÉşżş œAŗ L'AFœ Avǖnt Ůhomǖs CoȜx, ǖuȍun pho-tojournǖlistȜ n'ǖvǖit jǖmǖis poussȞ lȜs portȜs ȔȜs ɌrȺrȜs Ɍrǖnȍisȍǖins ȔȜJȞrusǖlȜm. œour l'AFœ, il ǖ Ȝu un ǖȍȍȺs privilȞɏiȞ Ǹ l'univȜrs ȔȜ ȍȜs hommȜs, ɏǖrȔiȜns Ȕu tomȌȜǖu ȔȜ JȞsus ȔȜpuis 800 ǖns. żn tȞmoiɏnǖɏȜ inȞȔit ȔȜ leur quotidien, des processions et i n f o r m a t i o n s
temps de prières aux scènes de vie en communauté et autres matchs deȌǖskȜtȌǖll. Ē Jusqu'ǖu 13 ȔȞȍȜmȌrȜ. BǖsiliquȜ Ȕu e şǖȍrȞCur ȔȜ MontmǖrtrȜ, œǖris ƷƬIII. ǖɌp.ȍom
MIGUEL RIO BRANCO Aż BAL ll Ɍǖut ɏrǖttȜr lȜ vȜrnis ȍhȜz ŗio Brǖnȍo. DȜrriȺrȜ l'Ȟȍlǖt ȔȜs ȍoulȜurs sȜ ȍǖȍhȜ unȜ rȞǖlitȞ plus ȔȞrǖnɏȜǖntȜ. Il Ȝst quȜstion ȔȜcorps, de vie et de mort, de sensualité et ȔȜ violȜnȍȜ Ȕǖns l'uvrȜ Ȕu BrȞsiliȜn qui ȜxprimȜ lȜs ȍontrǖstȜs ȔȜ son pǖys. LȜs ȍommissǖirȜs Ȕ'Ȝxposition AlȜxis FǖȌry Ȝt DiǖnȜ DuɌour, rȜviȜnnȜnt sur lǖ pȞrioȔȜ ȔȜ 1968 Ǹ 1992, prȜmiȺrȜs ǖnnȞȜs photo Ȕu mȜmȌrȜ ȔȜ Mǖɏnum œhotos. żn rȜȍuȜil Ȟȍlǖtǖnt ȔȜ sȜs « imǖɏȜspoȺmȜs ¬. Ē Jusqu'ǖu 6 ȔȞȍȜmȌrȜ. LȜ Bǖl, 6, impǖssȜ e ȔȜ lǖ DȞɌȜnsȜ, œǖris ƷƬIII. lȜȌǖl.Ɍr
ANTONIN PERSONNAZ, œHOŮOGŗAœHE IMœŗEşşIONNIşŮE Il ǖ ȍollȜȍtionnȞ lȜs plus ɏrǖnȔs pȜintrȜs Ȕu mouvȜmȜnt imprȜssionnistȜ : DȜɏǖs, MonȜt, ŗȜnoir, şislȜy… qu'il ǖ lȞɏuȞ ǖux musȞȜs nǖtionǖux. Antonin œȜrsonnǖz 18541936 s'y Ȝst ȜssǖyȞ Ǹ l'ǖutoȍhromȜ mis ǖu point pǖr lȜs ɌrȺrȜs LumiȺrȜ Ȝt proȍhȜ ȔȜ l'ȜsthȞtiquȜ piȍturǖlȜ. LȜ Bǖyon-nais a réalisé plus d'un millier de plaques, ȔȜ pǖysǖɏȜs Ȝt ȔȜ sȍȺnȜs ȔȜ ȍǖmpǖɏnȜ ; ȍrȞǖnt unȜ vȞritǖȌlȜ uvrȜ imprȜssion-nistȜ Ȝn photoɏrǖphiȜ. Ē Jusqu'ǖu 15 novȜmȌrȜ. MusȞȜ ȔȜs ȌȜǖuxǖrts ȔȜ ŗouȜn, ȜsplǖnǖȔȜ MǖrȍȜl Duȍhǖmp, ŗouȜn 76. mȌǖrouȜn.Ɍr
ŮOżŮ CE ŕżI EşŮ ƬŗAI EşŮ BEAż DEJAN GROOVER Il y ǖ ȔȜ lǖ pȜinturȜ pǖrtout Ȕǖns lȜs imǖɏȜs ȔȜ Jǖn GroovȜr. œǖssȞȜ ȔȜs ȌȜǖux ǖrts Ǹ lǖ photo, l'AmȞriȍǖinȜ ȜxpȞrimȜntȜlȜs tȜȍhniquȜs Ȝt ȜxplorȜ lȜs ɌormȜs, prȦtȜ Ǹ tout rȞinvȜntȜr. À ȍommȜnȍȜr pǖr l'ǖȍǖ-démique nature morte qu'elle transpose ǖvȜȍ ȔȜs oȌjȜts Ȕu quotiȔiȜn, ȌiȌȜlots Ȝt ustȜnsilȜs ȔȜ ȍuisinȜ. DȜ quoi rȜȔonnȜr Ǹ ȍȜttȜ pionniȺrȜ ȔȜ lǖ ȍoulȜur, sǖ justȜ e plǖȍȜ Ȕǖns l'histoirȜ Ȕu 8art. Ē Jusqu'ǖu 24 oȍtoȌrȜ. GǖlȜriȜ Foliǖ, 13, ruȜ e ȔȜ l'AȌȌǖyȜ, œǖris ƬI.ɏǖlȜriȜɌoliǖ.Ɍr
JOƸEżƷ ANNIƬEŗşAIŗE MONşIEżŗCAUCHETIER ŗǖymonȔ CǖuȍhȜtiȜr ǖ ɌȦtȞ sȜs 100 ǖns Ȝn jǖnviȜr. Dǖns sȜs ȍlǖssȜurs Ȕ'ǖrȍhivȜs, Juliǖ Grǖɏnon ǖ ȔȞniȍhȞ ȔȜs trȞsors inȞ-Ȕits. JȜǖn şȜȌȜrɏ, Annǖ Kǖrinǖ, JȜǖnœǖul BȜlmonȔo, JȜǖnnȜ MorȜǖu, FrǖnȐoisȜ DorlȞǖȍ, JȜǖnœiȜrrȜ LȞǖuȔ… LȜ photo-ɏrǖphȜ lȜs ǖ tous ȍôtoyȞ sur lȜs plǖtȜǖux ȔȜ ŮruɌɌǖut, GoȔǖrȔ ou DȜmy. LȜ prȞȍiȜux tȞmoiɏnǖɏȜ Ȕ'unȜ histoirȜ Ȕu ȍinȞmǖ Ȝn mǖrȍhȜ, Ȕ'unȜ NouvȜllȜ ƬǖɏuȜ ȜnȞȌullition, Ȕ'unȜ jȜunȜssȜ ǖu ȍhǖrmȜ Ɍou ! Ē Jusqu'ǖu 22 novȜmȌrȜ. GǖlȜriȜ ȔȜ e l'Instǖnt, 46, ruȜ ȔȜ œoitou, œǖris III.lǖɏǖlȜriȜȔȜlinstǖnt.ȍom
LE œAşşÉ-œŗÉşENŮ DESARAH MOON On rȜȍonnǖît sȜs photos ǖu prȜmiȜr ȍoup Ȕ'il. żnȜ vision Ȕu monȔȜ un pȜu « ouȜ ¬ ȔȜ sȜs proprȜs mots, ȔȜsɌrǖɏmȜnts ȔȜ viȜ qui ȍǖptȜnt ǖvǖnt ȔȜ ȔispǖrǖîtrȜ, unȜ prȞsȜnȍȜ, un mirǖɏȜ. œȜnsȞȜ pǖr Fǖnny şȍhulmǖnn, ȍȜttȜ rȞtrospȜȍtivȜ ȔȜ şǖrǖh Moon plonɏȜ Ȕǖns son ȜsthȞtiquȜ si sinɏuliȺrȜ, rȞtroȜt moȔȜrnȜ Ǹ lǖ Ɍois. ŮoutȜ unȜ uvrȜ entre passé et présent, à la recherche Ȕ'un tȜmps « qui ɏǖɏnȜ Ǹ tous lȜs ȍoups ¬.
Ē Jusqu'ǖu 10 jǖnviȜr 2021. MusȞȜ Ȕ'Art MoȔȜrnȜ, 11, ǖvȜnuȜ Ȕu œrȞsiȔȜntƭilson, e œǖris ƷƬI.mǖm.pǖris.Ɍr
DANş LEş ŮEŮEş DESTÉPHANE DE BOURGIES LȜs visǖɏȜs sont ȍonnus, ştȞphǖnȜ ȔȜ BourɏiȜs nous lȜs Ɍǖit rȜȔȞȍouvrir ǖvȜȍ ȍompliȍitȞ. LȜs ȍhȜɌ.ɌȜ.s AnnȜşophiȜ œiȍ Ȝt œǖul BoȍusȜ, lȜs ǖrtistȜs ƬȞroniquȜ şǖnson, Gims, JȜǖnJǖȍquȜs GolȔmǖn, ou ȜnȍorȜ lȜ ȍomȞȔiȜn John Mǖlkoviȍh photo… Ils sont tous suȌlimȞs pǖr lȜ noir Ȝt Ȍlǖnȍ ȍontrǖstȞ ȔȜvȜnu lǖ siɏnǖturȜ ȔuportrǖitistȜ ! Ē Jusqu'ǖu 5 ɌȞvriȜr 2021. ChǦtȜǖu l'Hospi-tǖlȜt, routȜ ȔȜ NǖrȌonnȜ œlǖɏȜ, NǖrȌonnȜ 11.chateau-hospitalet.com
09
événement 010
LES TRACESDE JOSEF KOUDELKA
C³Ȝst l³Ȝxposition ȞvȞnȜmȜnt ȔȜ lǖrȜntrȞȜ. LȜ ɏrǖnȔ KouȔȜlkǖ ȔȞvoilȜ Ǹ lǖ BnF unȜ sȞriȜ historiquȜ :ŗuinȜs. À 82 ǖns ǖujourȔ³hui, lȜ mȜmȌrȜ historiquȜ ȔȜ œ a R C Y R  e   e G e  d R Ô  l³ǖɏȜnȍȜ Mǖɏnum œhotos n³ǖ pǖs rǖȍȍro-/ ché l’appareil. CollȜȍtion ȔȜ trȞsors ȔȜ l³humǖnitȞ,ŗuinȜsdévoile une certaine histoire du monde.EntrȜ 1991 Ȝt 2012, lȜ photoɏrǖphȜ ǖ pǖr-ȍouru ȔixnȜuɌ pǖys, lǖ şyriȜ, lȜ Mǖroȍ, lǖ FrǖnȍȜ, lǖ GrȺȍȜ, lǖ ŮurquiȜ, lǖ LiȌyȜ,l³AlɏȞriȜ… Ȝt visitȞ prȺs ȔȜ ȔȜux ȍȜntssitȜs ǖrȍhȞoloɏiquȜs, Ȝn quȦtȜ ȔȜshǖuts liȜux ȔȜ lǖ ȍulturȜ ɏrȜȍquȜ ȜtlǖtinȜ, ȌȜrȍȜǖux ȔȜ notrȜ ȍivilisǖtion.En ȍȜnt Ȕix pǖnorǖmiquȜs, lȜ mǖîtrȜ Ȕu noir Ȝt Ȍlǖnȍ rȞvȺlȜ lǖ ȌȜǖutȞ ȍhǖotiquȜ ȔȜ ȍȜs vȜstiɏȜs trǖnsɌormȞs Ǹ lǖ Ɍois pǖr i n f o r m a t i o n s
lȜ tȜmps, lǖ nǖturȜ Ȝt lȜs hommȜs. Cǖr si ȍȜrtǖins ȔȜ ȍȜs vȜstiɏȜs sont ȜnȍorȜ ȔȜȌout, ȍommȜ lȜ tȜmplȜ Ȕ³Apollon Ǹ DȜlphȜs, Ȝn GrȺȍȜ, ou ȍȜlui Ȕ³HȜrȍulȜ Ǹ Ammǖn Ȝn JorȔǖniȜ, Ȕ³ǖutrȜs ontmalheureusement depuis disparu, Ǹ l³instǖr Ȕu sitȜ ȔȜ œǖlmyrȜ, viȍtimȜ Ȕu ȍonit syriȜn. AvȜȍ ȍȜ mǖɏistrǖltravail documentaire, celui qui n’ajǖmǖis ȍȜssȞ ȔȜ ȔoȍumȜntȜr lǖ viȜdes hommes, poursuit son œuvre enɌǖisǖnt pǖrlȜr lȜs piȜrrȜs : « lȜs ruinȜs, ce n’est pas le passé, c’est l’avenir. Ůout, ǖutour ȔȜ nous, un jour, sȜrǖ ȜnruinȜs ¬. À trǖvȜrs ȜllȜs, KouȔȜlkǖraconte la vie, celle qui passe, évolue, tomȌȜ, sȜ rȜlȺvȜ Ȝt trǖvȜrsȜ lȜ tȜmps. En pǖrǖllȺlȜ ȔȜ l'Ȝxposition, JosȜɌ Kou-ȔȜlkǖ ǖ Ɍǖit Ȕon ȔȜ ȍȜntȜ soixǖntȜȔix tirǖɏȜs ȔȜ lǖ sȞriȜ ǖu ȔȞpǖrtȜmȜnt ȔȜs EstǖmpȜs Ȝt ȔȜ lǖ photoɏrǖphiȜ ȔȜ lǖ BiȌliothȺquȜ nǖtionǖlȜ ȔȜ FrǖnȍȜ, qui Ɍǖit ǖinsi ȜntrȜr Ȕǖns sȜs ǖrȍhivȜsun tȞmoiɏnǖɏȜ prȞȍiȜux.
1
2 1. TIMGAD, ALGÉRIE, 2012 2. MYRA, TURQUIE, 2013
LȜ ȍǖtǖloɏuȜ Ȝst ȔisponiȌlȜ ǖux ȞȔitions ƷǖviȜr Bǖrrǖl  BnF 368 p., 55 Ò.
Ē Jusqu³ǖu 16 ȔȞȍȜmȌrȜ. BnF, GǖlȜriȜ 2, e quǖi FrǖnȐoisMǖuriǖȍ, œǖris ƬI.ȌnɌ.Ɍr