Lai - Page 27

expand_more
Overexpression of serine racemase in retina and overproduction of D-serine in eyes of streptozotocin-induced diabetic retinopathy - Jiang, Haiyan, Fang, Junxu, Wu, Bo, Yin, Guibin, Sun, Lin, Qu, Jia, Barger,, Wu,, Wu, Shengzhou
Overexpression of serine racemase in retina and overproduction of D-serine in eyes of streptozotocin-induced diabetic retinopathy
Jiang, Haiyan, Fang, Junxu, Wu, Bo, Yin, Guibin, Sun, Lin, Qu, Jia, Barger,, Wu,, Wu, Shengzhou
8 pages