Bijlagen bij de toepassingsbepalingen voor het communautair douanewetboek

Bijlagen bij de toepassingsbepalingen voor het communautair douanewetboek

-

Documents
584 pages
Lire
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

EUROPESE COMMISSIE BIJLAGEN BIJ DE TOEPASSINGSBEPALINGEN VOOR HET COMMUNAUTAIR DOUANEWETBOEK Situatie per 1 november 1994 • • •*•* NL EUROPESE COMMISSIE BIJLAGEN BIJ DE TOEPASSINGSBEPALINGEN VOOR HET COMMUNAUTAIR DOUANEWETBOEK Situatie per 1 november 1994 • ** • • ••NL ■ Bibliografische data bevinden zich aan het einde van deze publikatie. Luxemburg: Bureau voor officiële publikaties der Europese Gemeenschappen, 1995 ISBN92­827­4194­X © EGKS­EG­EGA, Brussel · Luxemburg, 1995 Overneming met bronvermelding toegestaan, behalve voor commerciële doeleinden. Printed in Luxembourg WOORD VOORAF Deze verzameling teksten die voornamelijk door het Directoraat-generaal Douane en Indirecte Belastingen van de Commissie is bijeengebracht, is geen officiële publikatie, maar heeft ten doel een beter overzicht te geven van de douanewetgeving van de Gemeenschap. Noch de Commissie van de Europese Gemeenschappen noch enig persoon die namens dee optreedt is verantwoordelijk voor het gebruik dat van deze informatie wordt gemaakt. m TOELICHTING Deze geconsolideerde versie van de bijlagen bij de toepassingsbepalingen voor het communautair douanewetboek (Verordening (EEG) nr. 2454/93) bevat alle wijzigingen die zijn vastgesteld sinds genoemde verordening is gepubliceerd. De hoofdtekst van de richtlijn (uitgezonderd de bijlagen) is reeds in een vorige editie verschenen. De gecoördineerde tekst De wijzigingen zijn als volgt aangegeven: 1.

Informations

Publié par
Nombre de lectures 87
EAN13 928274194
Langue Nederlandse
Signaler un problème

EUROPESE COMMISSIE
BIJLAGEN
BIJ DE
TOEPASSINGSBEPALINGEN
VOOR HET
COMMUNAUTAIR
DOUANEWETBOEK
Situatie per 1 november 1994
• •

*•*
NL EUROPESE COMMISSIE
BIJLAGEN
BIJ DE
TOEPASSINGSBEPALINGEN
VOOR HET
COMMUNAUTAIR
DOUANEWETBOEK
Situatie per 1 november 1994
• **
• •


NL ■
Bibliografische data bevinden zich aan het einde van deze publikatie.
Luxemburg: Bureau voor officiële publikaties der Europese Gemeenschappen, 1995
ISBN92­827­4194­X
© EGKS­EG­EGA, Brussel · Luxemburg, 1995
Overneming met bronvermelding toegestaan, behalve voor commerciële doeleinden.
Printed in Luxembourg WOORD VOORAF
Deze verzameling teksten die voornamelijk door het Directoraat-generaal Douane en
Indirecte Belastingen van de Commissie is bijeengebracht, is geen officiële publikatie,
maar heeft ten doel een beter overzicht te geven van de douanewetgeving van de
Gemeenschap.
Noch de Commissie van de Europese Gemeenschappen noch enig persoon die
namens dee optreedt is verantwoordelijk voor het gebruik dat van deze
informatie wordt gemaakt.
m TOELICHTING
Deze geconsolideerde versie van de bijlagen bij de toepassingsbepalingen voor het
communautair douanewetboek (Verordening (EEG) nr. 2454/93) bevat alle
wijzigingen die zijn vastgesteld sinds genoemde verordening is gepubliceerd.
De hoofdtekst van de richtlijn (uitgezonderd de bijlagen) is reeds in een vorige editie
verschenen.
De gecoördineerde tekst
De wijzigingen zijn als volgt aangegeven:
1. Gewijzigde tekst
— Een wijziging die de oorspronkelijke tekst vervangt of aanvult is op de
volgende wijze aangegeven:
„ gewijzigde tekst " [nr.]
De nieuwe tekst is tussen aanhalingstekens geplaatst en wordt door een nummer
tussen haakjes gevolgd. Aanhalingstekens die niet door een nummer tussen
haakjes worden gevolgd maken deel uit van de tekst.
— Een wijziging waarbij enkel een deel van de oorspronkelijke tekst werd
geschrapt is als volgt aangegeven:
„ ... " [nr.]
2. Oorsprong van de wijziging
De oorsprong van de wijziging wordt aangegeven door het tussen haakjes
geplaatste nummer achter de nieuwe tekst dat naar het nummer van het besluit
tot wijziging verwijst (zie bladzijde 1). De hiema volgende gecodificeerde tekst wordt door de Commissie ter informatie gepubliceerd en schept geen andere rechten of verplichtingen dan die welke voortvloeien uit de
wettelijk goedgekeurde en gepubliceerde teksten. Alleen die laatste teksten zijn rechtsgeldig.
LIJST VAN BIJLAGEN
Nummer Onderwerp Bladzijde
Bindende tariefinlichting
Formulier voor de mededeling 3
13 Certificaat van echtheid — Druiven voor tafelgebruik „Empereur"
Certificaat voor de „fondues" geheten-preparaten 15
Certificaat van benaming van oorsprong — Tokayerwijn (Aszu, Szamorodni) 17
Certificaat van echtheid — Bourbonwhiskey 19
Certificaat van echtheid — Finse wodka 21
Certificaat van echtheid — Tabak 25
Kwaliteitscertifcaat — Nitraat uit Chili 27
Inleidende aantekeningen bij de lijst van be- of verwerkingen van materialen die niet van
oorsprong zijn waardpor het vervaardigde produkt al dan niet het karakter van produkt van g verkrijgt 29
10 Lijst van be- of verwerkingen van materialen die niet van oorsprong zijn waardoor het
vervaardigde produkt al dan niet het karakter van produkt van oorsprong verkrijgt —
Textielstoffen en textielwaren die onder afdeling XI zijn ingedeeld 32
11 Lijst van bc- of verwerkingen van materialen die niet van oorsprong zijn waardoor het
vervaardigde produkt al dan niet het karakter van produkt van oorsprong verkrijgt —
Andere produkten dan textielstoffen en textielwaren die onder afdeling XI zijn ingedeeld 37
12 Certificaat van oorsprong en daarop betrekking hebbende aanvraag 41
13 Certificaat van oorsprong voor de invoer van landbouwprodukten in de Europese Economi­
47 sche Gemeenschap
14 Inleidende aantekeningen van toepassing op de drie preferentiële regelingen 49
15 Lijst van be- of verwerkingen van materialen die niet van oorsprong zijn waardoor het
vervaardigde produkt het karakter van produkt van oorsprong verkrijgt (APS) 54
16 Be- of verwerkingen die van de regionale cumulatie zijn uitgesloten (APS) 94
17 Formulier voor het certificaat van oorsprong — Formulier A 94
18 Formulier APR 99
19 Lijst van be- of verwerkingen van materialen die niet van oorsprong zijn waardoor het
vervaardigde produkt het karakter van produkt van oorsprong verkrijgt — Bezette gebie­
den 105
20 Lijst van be- of verwerkingen van materialen die niet van oorsprong zijn waardoor het
vervaardigde produkt het karakter van produkt van oorsprong verkrijgt (Republieken
Bosnië-Herzegovina. Kroatië, Slovenië en het grondgebied van de voormalige Joegoslavische
Republiek Macedonië) 144
186 21 Certificaat inzake goederenverkeer EL'R.l
Formulier EUR.2 22 191
23 Aantekeningen voor de interpretatie van de douanewaarde 195
24 Toepassing van algemeen aanvaarde boekhoudkundige beginselen voor de vaststelling van de
douanewaarde
201
In de douanewaarde op te nemen luchtvrachtkosten
201
VII De hierna volgende gecodificeerde tekst wordt door de Commissie ter informatie gepubliceerd en schept geen andere rechten of verplichtingen dan die welke voortvloeien uit de
wettelijk goedgekeurde en gepubliceerde teksten. Alleen die laatste teksten zijn rechtsgeldig.
Nummer Onderwerp Bladzijde
Klasse-indeling van de goederen waarop cenheidswaarden van toepassing zijn 26 258
Handelsccntra die in aanmerking worden genomen voor het berekenen van de eenheidsprij­27
261
zen per rubriek van de klasse-indeling
265 2S Aangifte van gegevens inzake de douanewaarde D.V.I
Aanvullende lijst D.V.I bis 29 267
Label dat moet worden aangebracht op de in een communautaire luchthaven geregistreerde 30
269 rinmbagagc
31 F.nig document — ED 273
32 ED — Geautomatiseerde systemen voor de verwerking van aangiften 289
33 ED — Aanvullend formulier 297
34 ED —d formulier 313
35 Opgave van de exemplaren van de in de bijlagen 31 en 33 opgenomen formulieren.
Gegevens die op één exemplaar worden aangebracht verschijnen door middel van een
zei (kopiërend procédé ook op de andere exemplaren 321
Opgave van de exemplaren van de in de bijlagen 32 en 34 opgenomen formulieren. 36
Gegevens die op één exemplaar worden aangebracht verschijnen door middel van een
zelfkopiërend procédé ook op de andere exemplaren 322
37 Toelichting bij het gebruik van de formulieren 323
3 S Bij het invullen van de formulieren te gebruiken codes 336
39 Lijst van aardolieprodukten waarop de voorwaarden ten einde in aanmerking te komen voor
een gunstige tariefbehandeling wegens hun bijzondere bestemming van toepassing zijn 343
40 Lijst van produkten bestemd voor luchtvaartuigen, schepen en boor- of werkeilanden die in
aanmerking komen voor een gunstige tariefbehandeling wegens hun bijzondere bestem­
ming 345
41 Lijst van andere goederen waarop, onder verwijzing naar de artikelen 291 tot en met 304,
de voorwaarden ten einde in aanmerking te komen voor een gunstige tariefbehandeling
347 wegens hun bijzondere bestemming niet van toepassing zijn
42 Geel etiket 347
43 Formulier T 2 M 349
44 Toelichting (aan te brengen op bladzijde 2 van de omslag van het boekje dat formulieren
T 2 M bevat) 353
355 45 Ladingslijst
46 T.C. 10 — Kennisgeving van doorgang 357
47 359 T.C.11 — Ontvangstbewijs
48 Communautair douanevervoer — Model voor doorlopende zekerheid 361
49 rr — Model voor zekerheidstelling voor een enkele aangifte 363
50 Communautair douanevervoer — Model voorg voor een vast bedrag 365
51 T.C.31 — Certificaat van borgtocht 367
lijst van goederen waarvan het vervoer aanleiding kan geven tot een verhoging van de
368 zekerheidstelling voor een vast bedrag
Lijst van goederen waarvan het vervoer aanleiding geeft tot een verhoging van het bedrag
van de doorlopende zekerheid 369
370 T.G.52 — Bewijs van zekerheidstelling voor een vast bedrag >4
Vrijstelling van zekerheidstelling — Verbintenis van de belanghebbende 371
VIII