Time s Up! Dating the Minoan Eruption of Santorini
300 pages
English

Time's Up! Dating the Minoan Eruption of Santorini , livre ebook

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
300 pages
English
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Papers by natural scientists, archaeologists, egyptologists and classicists discussing the newest evidence of the Santorini eruption. The papers fall into two sections. I: Evidence, geology, archaeology & chronology; II: Debate: typology, chronology, methodology. Contributors include: Walter L. Friedrich & Jan Heinemeier, Philip P. Betancourt, Max Bichler, Thomas M. Brogan, Peter M. Fischer, Karen Polinger Foster, Hermann Hunger, Felix Hoflmayer,Rolf Krauss, Bernd Kromer, Alexander R. McBirney, Floyd W. McCoy, J. Alexander MacGillivray, Sturt W. Manning, Robert Merrillees, Raimund Muscheler, Christopher Bronk Ramsey, Nikolaos Sigalas, Chrysa Sofianou, Jeffrey S. Soles, Georg Steinhauser, Johannes H. Sterba, Annette Hen Sensen,Peter Warren, Malcolm H. Wiener.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 31 décembre 2009
Nombre de lectures 0
EAN13 9788779346529
Langue English
Poids de l'ouvrage 21 Mo

Informations légales : prix de location à la page 0,012€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Exrait

Tîmé’ŝ U! Dàî é Mîôà Eûîô ô Sàôîî
Açŝ ô é Mîôà Eûîô Côôô Wôkŝô, Sàjé Nôémé 2007
1
2
Té ôîé àç (àôé) à é éŝûŝ ô é OCà ôàmmé (éôw) ûŝé ô àé é Mîôà éûîô ô Sàôîî
C
A B C D 13 rings 24 rings 22 rings 13 rings The Minoan eruption Uŝî D X-à ômôà î wàŝ ôŝŝîé ô çôû 72 ôw îŝ î ôû ôûŝ. Té àŝ î wàŝ ômé î é éà ô é éûîô. Té ûé îûŝàîô ŝôwŝ é ôîîà (îéé) X-à îçûé, wîé ô é ôwé îmàé çîçéŝ àé éé àé ô îîçàé é ôŝîîô ô é îîîûà îŝ.
First ring
Variable Sequence
Dened Sequence
A
B
C
D
Last ring
2 sigma, 95,4% probability
1613 ± 22 BC
1613 ± 13 BC
13 rings 24 rings 22 rings 13 rings Minoan eruption Té îààm ŝôwŝ é éFéç ô é ôîôŝ “Vàîàé Séqûéçé” à “Défié Séqûéçé” ô é OCà ôàmmé. Té ôîô “Défié Séqûéçé” wàŝ ûŝé, ŝîçé wé kéw é ûmé ô îŝ î éàç ôû. Té é ôŝ ŝôw é méàŝûé méàŝ ô é î ôûŝ A-D. Té ôîô “Vàîàé Séqûéçé” àôwŝ ô à ôŝŝîé ûçéàî î é àûà î çôû à éàŝ ô ŝî îé ûçéàî î é çàîàé àé. ï é éàmé ŝôw, é à wî îŝ îçéàŝé  25% à é ûçéàî î é à wî îŝ ŝé ô 25%.
Tîmé’ŝ U! Dàî é Mîôà éûîô ô Sàôîî
Açŝ ô é Mîôà Eûîô Côôô Wôkŝô, Sàjé Nôémé 2007 îîîàé  Jan HeînemeîerWater L. Frîedrîch
Eîé  Davîd A. Warburton
Môôàŝ ô é Dàîŝ ïŝîûé à Aéŝ Vôûmé 0
3
Für meîne geîebte Tochter Margareth,
dîe sîch ür dîe Physîk entschossen hat
– în der Meînung, dass dîe Physîk mît der Archäoogîe nîchts zu tun hätte…
5
© Côî Té Dàîŝ ïŝîûé à Aéŝ, Aéŝ 2009
Tîmé’ŝ U! Dàî é Mîôà Eûîô ô Sàôîî
Môôàŝ ô é Dàîŝ ïŝîûé à Aéŝ Vôûmé 0
Gééà Eîô: Eîk Hààé Gàîç éŝî: Eîk Hààé Pîé à Nàààà Péŝŝ
Té ûîçàîô wàŝ ŝôŝôé : Té àçû ô Sçîéçé, Uîéŝî ô Aàûŝ Aàûŝ Uîéŝî Réŝéàç ôûàîô
ïSBN: 978-87-794-652-9
Dîŝîûé : AARHUS UNïVERSïTY PRESS Làéàŝàé 77 DK-8200 Åûŝ N www.ûîéŝŝ.k
Gàzéé Bôôk Séîçéŝ L. Wîé Côŝŝ Mîŝ, Hîôw Làçàŝé LA 4XS, Eà www.àzééôôkŝ.çô
Té Dàî Bôw Bôôk Cômà (DBBC) P.O. Bô 5 Oàkîé, CT. 0779, USA www.àîôwôôkçô.ûk
Côé îûŝàîô: àwî ûçàîç éûîô, © Wàé îéîç ô çôé: Sôé àŝé NM 592, © Nàîôà Mûŝéûm, Aéŝ Oîé àç ôm Téà éûîô, © Wàé îéîç
6
Côéŝ
9 Sçîéîfiç  éçîçà ôàîzî çômmîéé
0 Lîŝ ô çôîûôŝ
 Eîô’ŝ éàçé Davîd A. Warburton
5 Bîîôà
5 Gééà îôûçîô Davîd A. Warburton
5 Té Mîôà éûîô ô Sàôîî àîôçàô àé ô  ±  bc Water L. FrîedrîchJan Heînemeîer
5 Pà ï: Eîéçé, éôô, àçàéôô  çôôô
7 Vôçàîç çôôô ô Sàôîî Aexander R. McBîrney
7 Té éûîô wîî é éàé àôû é àé Foyd W. McCoy
9 Té éFéçŝ ô é Mîôà éûîô Water L. FrîedrîchNîkoaos Sîgaas
0 Eîéçé ôm Pŝéîà ô é Sàôîî éûîô Phîîp P. Betancourt
07 Té îmàç ô é Mîôà éûîô ô Sàôîî ô Môçôŝ Jefrey S. Soes
7 Pààîôkàmôŝ: éw éîéçé ô é îmàç ô é Téà éûîô Thomas M. BroganChrysa Sofianou
25 Té àŝîŝ ô é Eîà àéŝ Ro Krausŝ Davîd A. Warburton
45 Hôw ûçéàî îŝ Méŝôôàmîà çôôô? Hermann Hunger
7
8
5
54
7
8
87
97
207
227
247
25
27
275
285
295
Pà ïï: Déàé: ôô, çôôô, méôôô
Téà, Hàŝéŝû, à é Kéîû: çîŝîŝ à éŝôŝé J. Aexander MacGîîvray
Té Téà éûîô à E: ûmîçé, éŝ à çôôô Karen Poînger Foster, Johannes H. Sterba, Georg SteînhauserMax Bîcher
Té àé ô é Làé Bôzé Aé éûîô ô Sàôîî Peter Warren
Aééà-Eîà ŝçôîŝmŝ à àîôçàô çôôô Feîx Höflmayer
Té ŝàé ô é éàé àôû é àé ô é Téà éûîô Macom H. Wîener
Béô é Sàôîî éûîô Sturt W. Mannîng
Té àî ô é éàîé Làé Mîôà ïA éîô Sturt W. MannîngChrîstopher Bronk Ramsey
Côôôîçà çôûûmŝ: Cîô à Léàîé îmôŝ ôm Téà Robert Merrîees
ç Té çôôô ô Té é- Ajjû, Gàzà Peter M. Fîscher
A ûàé ô é çôôôîçà àûé ô Mîôîçà î é Léà à Cûŝ Annette Højen Sørensen
4 0 C à Bé àôû 50 çà bc Raîmund Muscheer
Té Mîôà éûîô ô Sàôîî àîôçàô àé Jan Heînemeîer, Water L. Frîedrîch, Bernd KromerChrîstopher Bronk Ramsey
Eîôûé Davîd A. Warburton
  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents