La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

Algemene Inkoopvoorwaarden EJP Audit bv concept nieuwe versie verkleind

De
2 pages
Algemene Inkoopvoorwaarden EJP audit bv* Artikel 7. Transport 7.1 De wederpartij zorgt voor het transport. Artikel 1. Toepasselijkheid 7.2 De wederpartij is aansprakelijk voor schade aan of verlies van zaken veroorzaakt bij het laden, tijdens transport en/of bij 1.1 Elke rechtsbetrekking tussen EJP audit bv, hierna te noemen: het lossen, alsmede voor schade ontstaan door ondeugdelijke en/of onvoldoende verpakking. De wederpartij dient zich "EJP", waarbij EJP zaken en/of diensten van een derde, nader te noemen: "wederpartij", betrekt wordt uitsluitend beheerst voldoende te verzekeren tegen risico's gedurende het transport. door de onderhavige voorwaarden. 1.2 Eventueel afwijkende voorwaarden die door de wederpartij worden gehanteerd zijn voor EJP slechts verbindend indien en zover EJP zich daar schriftelijk mee akkoord heeft verklaard. 1.3 Aan eventueel overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kan de wederpartij geen rechten voor de toekomst ontlenen. Artikel 8. Eigendomsovergang 1.4 Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling in 8.1 De eigendom van de aan EJP (af)geleverde zaken zal op EJP overgaan op het moment waarop deze conform de deze algemene voorwaarden of in de overeenkomst geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua onderhavige voorwaarden aan EJP zijn (af)geleverd en door EJP zijn goedgekeurd. inhoud en strekking een zoveel mogelijk ...
Voir plus Voir moins

Vous aimerez aussi

Alg em ene In koopvoorw aarde n EJP audit bv*
Artik el 1. T oepasselijk heid
1 .1 E lke rech tsbe trekking tu ssen EJ P aud it bv, hie rn a te noem en:
"EJ P", waarb ij EJ P zaken en/of diensten van een de rde, n ader te noem en: "we derpa rtij", betrekt wordt uitsluite nd beh eerst
door de onderhavig e vo orwaa rd en.
1 .2 E ventueel afwijkende voo rwaarden die door de wederpartij wo rd en gehantee rd z ijn voo r EJ P slechts ve rb indend ind ie n
en zo ver EJP z ich da ar sch riftelijk m ee akkoord heeft ve rklaard.
1 .3 Aan e ven tu eel overeengekom en afwijkingen van deze voo rwaarde n kan de wederpa rtij g een rechte n voo r d e toekom st
ontle nen.
1 .4 In dien en voo r zove r op g rond van de re delijkheid en b illijkhe id o f het o nredelijk b ezw arend karak ter op enige bep aling in
deze algem ene voo rwaarden of in d e overeenkom st geen beroep kan worden gedaan, d an k om t aan d ie bepaling qua
inh oud en strekking een zoveel m ogelijk o vereenkom stige beteken is to e, z oda t d aarop w el een beroep kan worden gedaan .
Artik el 2 . Aa nbie dingen
2 .1 Een d oor de we derpa rtij o p ve rzoek van EJP uitgebrachte aanbied ing be va t m inim aal een du idelijke om sch rijvin g van de
door de wederpartij g eoffreerde zaak en /of die nst - m et ve rm e lding van even tueel da arop betrekkin g hebbende voo rsch riften
en va n to epa ssing zijnde norm en, de prijs, a lsm ede de term ijn van leveran tie .
2 .2 Een d oor de we derpa rtij g edane aanb ieding is b indend gedu rende de term ijn w elke in de offe rte is ve rm eld. M o ch t in de
o fferte geen term ijn z ijn genoem d , dan geldt d e aanbied ing gedurende e en term ijn van 2 m aanden.
2 .3 D e aan het uitbrengen van een aanbie ding verbonden kosten kom en te allen tijde voor reken ing va n de w ede rp artij.
Artik el 3. O vereenko m sten
3 .1 O vereenkom sten kom en tot stand op he t m om ent dat de d oor EJP sch rifte lijk verstrekte opdracht b innen 14 we rkdagen
o f zo ve el eerde r als p artijen z ijn o ve reeng ekom en d eugdelijk door de wederpa rtij voo r akkoo rd ondertekend, do or E JP retour
is o ntvangen, b ij gebreke waa rvan EJP ge rechtigd is d e opd rach t te annuleren .
3 .2 In dien de wederpartij geen schriftelijke opdrachtbe vestig ing zend t, doch de zaken en /of d ie nsten, w aarop de opdracht
betrekk ing heeft, binn en de te rm ijn va n 14 we rkdagen na he t d oor EJP verstrekken van de opdracht (af)levert c .q . verrich t,
wo rd t z ij geach t de opdrach t te aa nvaarden zoals deze do or E JP is geplaa tst.
3 .3 H et is p artijen verboden werknem ers va n de andere partij, voo r de andere pa rtij we rkzam e derden c.q. aan hen geliee rde
personen te be weg en tot presta ties, toezeggingen e tc . tegen en ige vorm van b elonin g of g ift aan deze werknem ers, de rden
en aan hen gelieerde perso nen. O vertreding van he t b epaalde in d e vorige alin ea geeft de and ere partij h et recht een
dadelijk opeisbare, niet voo r com pensatie vatba re boe te te vorderen , onve rm inderd zijn rechten om o ntbind in g, n ak om ing
en/of volled ig e schadevergoeding te vorderen . D e h oogte va n de boete wo rd t bepaald aan de hand van hetgeen hierom trent
is b epa ald in de Program m a’s van Eisen, die integ raal deel uitm aken van de tu ssen pa rtijen gesloten o vereenkom st.
Artik el 4. Intellectue le eigendom
4 .1 T ekeningen , m od ellen, be reken ingen, specific aties, instruc ties en de rgelijke welke EJP aan de wederpartij he eft
verstrekt, o f d ie d e wederpa rtij voor en op aan wijz ing en koste n van EJP hee ft gem aak t of aange schaft, b lijve n of worden
e ig endom van EJ P en alle intellec tuele eigendom srechten h ierop be ru sten b ij EJP. D eze hulpm iddelen w orden doo r de
wederpartij duide lijk als e igen dom van EJ P gem erkt en zij m ogen door de wederpa rtij nie t ve rm enigvuldigd , gekopiee rd of
aan derden ter hand ge steld wo rden of andersz ins benu t wo rden dan uitsluitend te r uitvo ering va n de onde rhavig e op drach t.
De wederpartij za l ha ar m ede werkin g verlenen aan ee n eventueel ben odigde eig endom sove rd rach t van deze hulpm iddelen
en intellectuele eigendom srechten.
4 .2 Zaken en w erkwijze n, d ie de wederpa rtij in sam enwerking m et of in o pdracht van E JP heeft o ntwikkeld, kom en
u itslu ite nd aan EJP toe en m ogen n iet d an m e t vo orafgaande schriftelijke toestem m ing van EJP aa n derden ter b eschikking
wo rden g esteld .
4 .3 In dien de wederpartij de in lid 1 bedoelde hu lpm iddelen niet, niet volled ig o f in be schad igde staat aan EJP (te rug)zendt
ten tijde van de laatste (af)levering of op eerste ve rzoek , is EJ P ge rechtigd haar be talin g op te schorten .In ge val van
schend in g va n he t bepaalde in de a rtikelen 4.1 en 4 .2 is d e wederpa rtij a an EJ P een dad elijk ope isbare , niet voor
com pensatie vatb are boe te verschuld igd, onverm inderd het rech t va n EJ P op ve rgoeding van de doo r deze schend ing
veroorzaak te schade. D e hoo gte va n de boete wo rd t bepaald aan de hand van hetgeen hierom tren t is be paald in de
P rogram m a’s van Eisen, die integ raal deel uitm aken van de tu ssen pa rtijen gesloten overeenkom st.
4 .4 In g eval de tu ssen pa rtijen gesloten ove reenkom st betrekk ing heeft op het sp eciaal ten behoeve va n EJ P ontwikkelen
van softw are draag t d e wederpartij reed s, bij voorbaat, voor zover rechtens vereist, a lle intellec tuele eigendom srechten op
de desbe treffende softwa re alsm ede op de bijbehorende docum en ta tie o ver aa n EJP. De wede rp artij verplich t zich haa r
m edew erking te verlenen aan h et vervu lle n van de hie rb ij eventu eel ve re iste fo rm aliteiten.
4 .5 In dien de tu ssen pa rtijen ge sloten ove re enkom st betrekk ing heeft op het speciaal ten b ehoeve va n EJP u itvoeren van
een m odificatie te n aanzien van standaardsoftware, afkom stig van de wed erpa rtij, ve rschaft de w ede rpartij EJP o p deze
m odificatie een e xc lusief licen tierecht, m e t d ie n ve rstande , d at het e xc lusie ve ka rakter va n dit licen tie recht be perkt is to t e en
perio de van 5 jaa r. Indien de wederpartij b in nen de term ijn van 5 jaa r een licen tie a an de rd en wenst te ve rstrekken m et
betrekk ing tot d e m od ifica tie is zij hiertoe uitsluiten d gerechtigd na zowel c reditering aa n EJP van de aan EJP in rekening
gebrachte on tw ik kelin gskoste n als voorafgaan de schriftelijke m ededeling aan EJ P. D e wederpartij ve rp licht z ich in
voorkom end ge val ha ar m ede werking te verlene n aan de totstandkom ing van he t voornoem de licentierecht.
4 .6 In a lle g eval e n, w aarin de intellec tuele eigendom srechten m et betrekk ing tot zaken e n/of d iensten, welke onderwerp va n
de tu ssen p artijen geslo ten overeenkom st vorm en , bij de wederpartij b lijve n be ru sten , zal de wed erpartij op e erste ve rzoek
van EJ P m ee werken aan het to t s ta nd kom en van e en e sc ro w-regeling.
4 .7 D e wederpartij vrijwaart EJP volledig voor alle directe en in directe ge volgen van aansprake n, welke derde n jegens EJP
geldend zouden kunnen m aken u it hoofde van inb reuk op de aan de desbetreffende derde to ekom ende intellec tuele
e ig endom srech ten m et betrekking tot zaken en/of diensten, welke aan EJP door de wederpa rtij z ijn geleverd.
4 .8 In g eval van een door een derde m e t succes teg en de wed erpartij danwel tegen EJ P gevoerd e actie terzake va n inbreuk
op intellectuele eigendom srechten is de w ede rpartij, te harer keuze, gehouden tot:
• het va n de de sbetreffende derde verwerven va n een licentie te n behoe ve van EJ P m et betrekking tot de d esbetreffende
zaak en/of dienst;
• het ve rvangen van de desbe treffend e zaak en/of d ienst d oor een gelijk waard ige en gelijksoortig e za ak en/of d ie nst, welke
n ie t inb re uk m akend is;
• ongedaanm aking va n de verrich te prestatie tegen re stitu tie van h et betaalde.
Artik el 5. P rijzen
5 .1 D e in de overeenkom st ve rm elde prijs m et betrekk ing tot h et le veren van zaken en/of het verric hten van d iensten is
b in dend. W ijz ig inge n in lonen , b elastingen en and ere ko stprijsbe palende fac toren ku nnen door de wederpa rtij n ie t aan EJ P
wo rden d oorbe rekend behoudens, onde r om stand ig heden , he t in lid 2 va n het onderha vige a rtike l bepaalde. Verlag in gen te n
opzichte va n de in de o vereenkom st verm elde p rijs zullen aan EJP wo rd en d oorbe rekend.
5 .2 In dien in ge val va n duurove reenkom sten m e t be trekking to t he t leveren van zaken en /o f he t verrich ten va n dien sten
tarief- en/of prijsw ijzig in ge n plaatsvind en ten o pzichte van het te n tijde van het te kenen van de overeenkom st geldende
p rijspeil, dien t d e wederpartij uiterlijk één m aand voor ingangsda tum aan EJP schriftelijk m eldin g te doen van de ge wen ste
p rijswijzig in g onder verm eld ing va n grondslag en be rekeningswijze. Indien de wederpa rtij d eze sch riftelijke m elding
achte rwege laa t, is zij g ehouden de ove reenkom st volgens de eertijd s ove reengekom en condities te blijven u itvoeren .
5 .3 A l e o vereeng ekom en p rijzen gelden, behoudens schriftelijk anderslu idend bed ing, voo r (af)le vering van de zaken franco
op de o vereengekom en plaatsen en z ijn inclusie f alle ko sten van em ballag e, lading, tra nsport, insta l atie, lo ssing va n de
zaken en kosten va n ve rzeke ring.
5 .4 D e prijzen luiden in Euro en z ijn e xc lusief BTW .
Artik el 6. L eve ringsterm ijn
6 .1 D e in de overeenkom st ve rm elde term ijn van (af)levering o f ve rrich ting van de dienst is fa ta al. D e w ede rpartij zal bij
o verschrijding hie rvan van rechtswe ge in ve rzuim zijn, zonder dat daartoe en ige aanm an ing of ingebreke stelling vereist zal
z ijn . In geval van oversch rijding van de overeengekom en term ijn van (af)le ve ring o f verrich tin g va n de die nst is de
wederpartij aan EJP een dadelijk opeisbare, n ie t voor com pensa tie vatbare boete ve rschuldigd voo r elke dag dat de
term ijnoverschrijd ing vo ortduurt. D e b oe te kom t EJP toe onverm inde rd a l haar ove rig e rechten en vorderingen, zoa ls
opgenom en in artik el 6.4. D e hoogte van de boe te w ordt b epaald aan de h and van h etgeen hie rom tren t is b epa ald in de
P rogram m a’s van Eisen, die integ raal deel uitm aken van de tu ssen pa rtijen gesloten overeenkom st.
6 .2 In dien EJ P, om welke reden ook, niet in staat is om de door haar beste lde zaken op he t overeengekom en tijd stip in
ontva ngst te nem en en deze ge reed z ijn voor ve rzend ing, zal de w ede rpartij te gen een redelijke, in o nd erling ove rle g te
bepalen ve rgoeding, de zaken be waren , beve ilige n en alle redelijk e m aa tregelen treffe n om achteruitgang in de k waliteit te
voorkom en , zulks totda t E JP in staa t is de zaken in on tvangst te nem en.
6 .3 Zodra de wederpartij wee t o f ve rwacht, da t de zaken en/of d iensten niet op tijd geleverd zullen worden, dient zij EJP
sch rifte lijk in kennis te ste llen van de reden(en ) va n de vertrag ing, de door haa r ge troffen m aatrege l(en ) ter voo rkom ing van
verdere vertrag ing en een n ie uwe term ijn waa ro p zij a lsno g zal kunnen leveren . Bij g eb reke van een de rg elijke schriftelijk e
m ededeling zal de wederpa rtij z ich niet m ee r op o ve rm ach t ku nnen be roep en.
6 .4 EJP is b ij ove rsch rijding van de leve rtijd gerechtigd om te ha re r k euze en beoo rdeling nakom ing van de o ve reenkom st en
aanvullen de scha devergoedin g te vorde ren, d anwel de overeenkom st te o ntbinden en aan vu l ende schade ve rgoed ing te
vorderen, d anwel vervangende sc hadevergoeding en aanvu l ende schade vergoed ing te vo rderen. G elijke rechten heeft EJP
ind ien zij nakom ing binnen een doo r haar sc hriftelijk n ader gestelde term ijn heeft verlang d, doch hieraan wederom niet do or
de wed erpartij is vo ld aan.
6 .5 D e wederpartij dien t d e zaken af te leveren op d e plaa ts(en) en op de wijze als in d e opdrach t is bepaald of naderhand
sch rifte lijk is overeengekom en.
6 .6 D e wederpartij dien t d e te le veren zaak deugdelijk op de o ve reengekom en wijze danwel bij geb reke van die n op een
dusd an ige wijze, dat de zaak in goede staat aankom t, te verpakken. De de sbe treffende z aak d ient te zijn voo rz ien va n een
pakb on , waarop verm eld: aan tal, (deel)leverin g, a rtikelom schrijving, artik elnum m er e n opdrach tnum m er van EJ P.
6 .7 T enzij u itdrukke lijk ande rs is o vereengekom en , die nt a flevering u itslu itend op w erkdagen voo r 16 .00 uu r te ge schieden.
De wederpartij dien t haar vervoerde r hierom tren t in te lichten.
6 .8 D e wederpartij is ve rp licht op ve rzoek van EJP van een be paalde zaak een voorraad aan te leggen , ten aanzien wa arvan
E JP he t tijd stip van (a f)leve ring nad er kan vaststellen door a froep. De op verzoek van EJ P aangele gde voo rraad is
e ig endom van EJ P en terzake z al doo r de w ede rpartij aan EJP ee n eigend om sverkla ring w orden verstrekt. D e wederpartij is
verplicht de desbetreffende voo rraad tege n ve rvang ingswaa rd e te verzeke re n en E JP in het bezit te ste llen van een
bewijsstuk waa ru it blijkt d at een d ergelijke verzekering is a fg eslo ten.
Artik el 7 . T ranspo rt
7 .1 De wederpartij zo rg t voor het tran sport.
7 .2 De wederpartij is aan sp rakelijk voor schade aan o f verlie s van zaken veroorzaak t b ij he t lade n, tijdens tra nsport e n/of bij
het lossen, a lsm ede voor schade ontstaan door ondeugdelijke en/of onvoldoende ve rp akking. De wederpartij d ient zich
voldoende te verzeke ren te gen risic o's gedurende h et transpo rt.
Artik el 8 . Eige ndo m sovergang
8 .1 De eigendom van de aan EJP (af)geleverde zaken zal op EJP o ve rgaan op he t m om ent waa rop deze conform de
onde rhavig e vo orwaa rd en aan EJ P z ijn (af)ge le ve rd en doo r EJ P zijn goedgekeurd.
8 .2 Ind ien de w ede rpartij op verzoek va n EJP de ve rzending u itste lt, z al de eig endom va n de zaken op E JP overgaan o p de
datum , d ie daa rtoe nader wordt o ve reeng ekom en . De w ederpartij houdt de zaken vo or haar rekening en ris ic o to t h et
m om ent da t de z aken b ij EJP z ijn afgeleverd conform lid 1 van d it artik el.
Artik el 9 . Ve rzekerin g
De w ede rpartij zal alle hulpm iddelen en zaken, die z ij van EJP heeft/zal on tvangen , ten behoeve van EJP genoegzaam
verzekeren tegen al e risico ’s w aaraan zij bloot staan zolang z ij onder hoede van de wederpartij zijn.
Artik el 1 0. Gehe im h oud in g
10.1 De wederpa rtij verplicht zich to t geheim houd ing ten aanz ien van:
• d e do or E JP in ve rband m et e en offerte, een o vereenkom st of an dersz ins aa n de wede rpartij verstrek te in fo rm atie , we lk e
door EJP is g ekenm erk t als vertrou welijk of waa rvan de wederpartij he t ve rtrouw elijk karak te r kent of behoort te kennen ;
• d e inform atie m et betrekk ing tot bed rijfsaang elege nhede n van EJP , wa arvan de wederpa rtij o p enig m om en t kenn is n eem t;
• h et onderwerp van de tusse n partije n ge sloten o ve reenkom st;
• d e know-ho w, d ie de wederpa rtij verwerft bij de on tw ikkelin g van zaken en/of w erkwijzen, als bed oeld in a rtikel 4.2 van
deze algem ene inkoopvo orwaa rden .
10.2 De wederpa rtij is, vo or zover van toepassing , verplicht de in de vorige alinea bedoe lde inform atie op een du sd anige
wijze o p te slaan, d at onbevo egden daa rvan ge en kennis kunnen nem en. De wederpa rtij is verplicht haar person eelsleden,
we lke op enige rlei w ijze betrokken zijn bij de uitvo erin g va n de tussen partije n gesloten o vereenkom st en u it d ien hoo fde
kenn isnem en van op EJP betrekk ing hebbende in fo rm a tie , te bind en aan dezelfde geheim houdingplich t als welke in ge vo lge
het b epaalde in h et eerste lid van het onderha vige a rtikel op haa r ru st. In g eval van schendin g van de ge he im houdingsplich t
door de wederpa rtij e n/of haa r we rknem ers is de wederpa rtij a an EJP ee n dadelijk ope isba re , nie t vo or c om pensatie va tb are
boete verschuldigd , onve rm in derd he t recht van EJP op vergoedin g van de door d eze schending veroo rzaak te sc hade. D e
hoog te van de boete wordt bepaald aan de han d van he tgeen h ierom trent is b epaald in de P rogram m a’s van E isen , die
integ ra al deel u itm aken van d e tu ssen partijen geslo ten overeenkom st.
Artik el 1 1. Recla m es
11.1 De door de wederpa rtij g eleverde presta tie w ordt geacht doo r EJ P te zijn aan vaard wannee r de prestatie is
goedgekeu rd . G oedkeuring en aanvaarding gelde n uitsluitend voor de hoe veelheid en de uiterlijke staa t va n de verric hte
p re statie. G o edkeu rin g onthe ft de wede rpartij niet van enige aansprakelijkhe id .
11.2 EJP heeft to t 30 dagen na verrichting van de p re statie door de wederpartij in ge val van direct waa rneem bare gebreken
de bevoe gdheid tot h et in dienen va n reclam es terzake van de desbetreffende presta tie . M et be trekking tot niet-direct
waarneem bare geb reken geldt een reclam e te rm ijn va n 30 dagen na d e da tum van constatering va n he t gebrek, m et dien
verstande da t een reclam e uiterlijk binnen 6 m aanden na he t ve rrich ten va n de p re statie dient te zijn in gediend ,
onve rm in derd he t bepaalde in a rtikel 12 .1 .
11.3 In dien de presta tie wo rd t a fgekeurd, stelt E JP de w ederpartij hierva n onm iddellijk sch riftelijk gem o tiveerd in kennis.
11.4 In g eval van een reclam e door EJP die nt de wederpa rtij de geb reken in d e door haar ge le ve rde presta tie zo spoed ig
m ogelijk, doch binnen een redelijke te rm ijn na de kennisgeving als bedoeld in artik el 11.3, in ove rleg m et EJP te he rstellen.
De h ieraan verbonden ko sten z ijn voor rekening van d e wederpartij. In dien herstel niet m oge lijk is of, g elet op de daa raan te
besteden tijd en ko sten , nie t ve ra ntwoo rd is, is EJ P gerechtigd om te ha rer k euze en b eoordeling , de p re statie vo or reken ing
en risic o va n de wederpa rtij te retou rneren en heruitvo erin g te vorde ren binnen een nader overeen te kom en term ijn, en
aanvullende scha devergoeding , danwel de overeenkom st te ontbinden en aan vullende schade vergoed ing te vorde ren,
danwel verva ngend e en aa nvullende schadevergoeding te vorderen .
11.5 EJP is g erech tig d haar betalingen op te scho rten in geval van een door haa r ingedien de reclam e, te rw ijl e ventueel
reeds vooruitbetaalde bedragen m e t be trekking to t ge re tourne erde zake n onm iddel ijk doo r de wederpartij aan EJP d ienen te
wo rden terugbetaald.
Artik el 1 2. Garantie
12.1 Ten aanzien van door de wederpa rtij g eleverde zaken zal een ga rantie van een duur va n 12 m aanden na factuurdatum
gelden , d och in dien de fabrieksga rantie la nge r is da n de h ie rvoo r bedoelde, zal deze fab rieksg aran tie gelden . Ten aanzien
van druk werk geldt eve nwel een afwijkende garan tieperiode van 13 weken .
12.2 De wederpa rtij g arandeert dat de geleve rde presta tie g eheel en al bean twoordt aan de overeengekom en eisen m et
betrekking to t b eschrijving, m odel o f m onster, hoe veelheid, func tio naliteit en kwaliteit. Te n aanzien van d rukwerk geldt da t
een m axim ale toleran tie van 10 % , zowel naar boven als n aar beneden, ten opzich te van de overeengekom en ho eveelheid is
toegestaan .
12.3 De wederpa rtij is bin nen d e garantiepe riode ve rp licht d e presta tie , we lk e niet aan de overee nkom st beantwoordt, ter
keuze va n EJP k osteloos te (doen) herste l en en/of ve rvang en , on ve rm ind erd EJ P’s rechten op schade vergo edin g. D e aan
herstel en/of ve rvang ing ve rb onden koste n zijn vo l edig vo or reken in g va n de wederpa rtij.
12.4 In dien de wederpartij ha ar garan tie verplich tin gen n iet b in nen 10 we rkdagen na sc hriftelijke som m atie zijdens EJ P
nakom t, is EJ P b evoegd de volge ns haar noodzakelijke m aatregelen voor reken ing en risic o van de wederpa rtij u it te la ten
voeren . In sp oedeisende situaties is EJ P teve ns gerech tig d om ze lf (voo rlop ig) rep araties op kosten va n de wederpartij te
(doen) verrichten .
12.5 De wederpa rtij is gehouden iede re schade , we lke he t g evolg is van (een dreigin g van ) m ilieuverontreinig ing van , d oor of
vanwege de gele ve rde presta ties te rsto nd te vo orkom en c .q . te he rstel e n. D e wederpartij is in het de sbe treffende ge va l
tevens verplich t EJ P volledig schadeloo s te stellen en te vrijwaren te gen m ogelijke aan spraken van derden .
12.6 De wederpa rtij sta at er jegens EJP voor in dat de o veree ngekom en p re statie, z aak en /o f dienst wordt
geïnstal eerd /u itg evoerd/onderhouden m e t inachtnem ing van de daa rvoor geldende wettelijke (veilighe ids-) voo rschiften. De
wederpartij g arandee rt dat de personeelsleden danwel de rd en , waarvan z ij z ich bedient ter u itvoering van de m et E JP
geslote n ove re enkom st, voldoende gek walific ee rd z ijn voor de hen opge dragen werkzaam heden .
Artik el 1 3. Aansprake lijkheid
13.1 De wederpa rtij is aansprakelijk voor alle schade, inclusief bedrijfsschad e en win stdervin g, w elke E JP en /o f derden ,
waaronder beg repe n de op drachtgever van EJP en de venn ootschappen waarvoo r EJ P ondersteunende en facilita ire
d ie nste n verleent, m ochten lijden te n gevolge van een tekortkom ing in d e nakom ing va n de overeenkom st dan wel een
onrech tm atig e daad va n de w ede rpartij.
13.2 De wederpa rtij is verplicht de financiële gevo lgen van haar aan sp rakelijkheid als be doeld in dit artikel vo or e en
voldoende bed rag te ve rzeke ren door m id del va n een ade qua te beroepsaan sp rakelijkhe ids- en
bedrijfsaan sp rakelijkhe idsverzeke ring .
13.3 De wederpa rtij is en blijft te allen tijde ve rantwoordelijk en a ansprakelijk voo r de op haar rustende verplichtin gen
k rachtens de b elastin g- en sociale verzekeringswetge ving . D e w ede rpartij zal, op ee rste verzoek van EJP, binnen 30 dagen
aan EJ P verkla ringen o verleg gen , we lke be wijzen dat de wederpartij tijd ig en volledig om zetbelasting , loon belasting, prem ies
volksverzeke ringen e n prem ies werknem ersverzeke ringen heeft a fged ragen voo r de in verband m et de u itvoering van een
o veree nkom st inge schakelde d erden. D eze verklaringen die nen doo r respec tievelijk de be trokken bela stingd ienst e n de
betrokken bedrijfsveren ig ing te zijn opgeste ld en als o rigin eel te zijn gewaarm erkt. Tevens dient de wede rpartij, n a een
daartoe strekkend ve rzoek va n EJP , binnen 30 dagen na afloop van elk kwa rtaal een verklaring, opgem aakt en onde rtekend
door een in onde rling o ve rleg tussen pa rtijen aan te w ijzen registe raccoun tant, w aarin deze ste lt dat over de achterlig gende
perio de aan de verplich ting en u it of krach tens de fiscale en sociale verzekeringswetge ving is voldaan, aan EJP te
verstrekken. D e ko sten voo r de h ierboven bedoelde verklaringen zijn vo or reken ing va n de w ede rpartij.
13.4 In dien de wederpartij n ie t binn en 30 dagen na een daa rtoe strekkend verzoek tot afgifte van de in het vo rige lid
genoem de verkla ringen is overgegaan, is EJP bevoeg d alle betalingen aan de w ederpartij in g evolge enige o veree nkom st op
te scho rten . In da t ge va l is EJ P geen ve rtragingsren te aan de wed erpartij ve rschuldigd . Ind ie n de wede rpartij de ve rklarin gen
n ie t bin nen 60 dagen na een daartoe strekkend verzoek heeft afgegeven, is EJP bevo egd alle lo pende o ve reenkom ste n
zond er rechterlijke tu ssenkom st m e t onm idde llijke ing ang doo r m iddel van een aangetekend schrijve n te ontbinden .
Artik el 1 4. Vrijw aring
De w ede rpartij vrijwa art EJP vo or alle aanspraken van derden , waaronder beg repen de op drachtgever van EJP e n de
venn ootschappen voor wie EJP o nde rsteunend e en facilita ire dien sten verleen t, weg ens het niet naleven door de wederpartij
van haar con trac tuele e n wettelijk e ve rp lichtin gen .
Artik el 1 5. Factu re ring
15.1 De door de wederpa rtij a an EJP in twe evoud te verzende n facturen d ie nen te voldoen aan de eisen zoa ls gesteld in de
W et Om zetbelastin g 1968. D e wederpa rtij d ie nt op de opdrachtbe vestig ing, paklijst en factuur tenm in ste de volgende
gege vens du idelijk en overzic htelijk te verm elden: h et num m er van de bestelling van EJP, he t artik elnum m er, een
om sch rijvin g va n het artik el o ve re enkom stig d e opd rach t van EJ P, de aantallen, factuu ra dres van EJ P onder verm eld in g va n
zowe l he t BT W -identific atie num m er van EJP alsm ede dat van d e wederpa rtij. O p de opd rachtbeve stiging en factuu r dienen
tevens de prijzen te wo rden verm eld.
15.2 Fac turen, welke niet aan d e in lid 1 van he t o nde rhavig e artik el gestelde voorwaa rden voldoen, m ogen door EJP
geretourneerd worden zonder in behandelin g te w orden genom en .
Artik el 1 6. Betaling
16.1 Betaling vindt plaa ts n a volledige e n deugdelijke le ve ring van de presta tie d oor de wede rpartij.
16.2 Onverm inde rd h et bepaalde in h et eerste lid va n dit a rtikel vin dt b etaling plaats conform d e overeengekom en
betalingscondities, dan wel, bij g ebreke hierva n binnen 30 dag en na re gistratie van de on tvangst va n de fac tuur d oo r EJ P. De
adm inistratie van EJP is da arbij bepalend , b ehoudens teg enbew ijs door de wederpa rtij.
16.3 Betaling ontslaa t d e wederpartij niet va n enige garan tie e n/of aan sprakelijkhe id, voo rtvloe iende uit d e overeenkom st o f
de wet.
16.4 Indien EJP ten o nrech te betaling van een door de wederpa rtij g ezonden fac tu ur ach te rwege la at, is EJ P aan de
wederpartij, n a deu gdelijk door de wede rpartij in g ebreke te zijn ge steld, een vertraging srente ten bedrage van de geldende
we tte lijke ren te verschu ld igd.
16.5 EJP is, zonder rechterlijke tu ssenkom st be voegd to t schu ld ve rgelijk ing en opscho rting van betaling va n en ig bed rag,
ing eval EJP, op g ro nd van we lke titel dan ook , een vordering heeft dan wel zal ve rk rijgen op d e wederpartij.
Artik el 17. O ntbinding
17.1 EJP is g erechtig d de o vereenkom st zonder nade re in geb reke stelling of rechte rlijke tussenkom st doo r haar enkele
sch rifte lijke m ededeling geheel of gedeeltelijk te ontbinden , ongeach t haar recht op schade vergo ed ing, in d e na volgende
geva llen:
a . ind ie n de wede rpartij in sta at van fa illissem en t wo rd t verklaard, su rséance van betaling aanvraagt, onder b ewind , b eheer
o f cu ratele wordt gesteld of op haar goe deren beslag wo rd t gelegd ;
b . ind ie n de wede rpartij (onde rdelen van) ha ar onde rnem ing , g eheel o f gedeeltelijk o ve rd raagt, liqu id eert of stil legt;
Ing eval één van de hierboven onder a . en b . genoem de gevallen van toepassing is/z ijn , is de w ede rpartij verplich t EJ P
h ie rvan tersto nd te inform eren.
17.2 Indien de wederpartij é én of m eer va n haar verplichting en terzake van de ove re enkom st n ie t, niet tijdig o f niet behoo rlijk
nakom t, waaronder m ede is b egrepen een be roep door de wede rpartij op niet-to erekenbare niet-nakom ing, is EJP
gerechtig d de o vereenkom st zo nder rechterlijke tu ssenkom st door haa r enkele sch rifte lijke m edede ling geheel of ged eeltelijk
te on tbinden on verm inderd haar recht o p scha devergoeding . Alle vo rderingen, die EJP op de w ede rpartij m och t h ebben o f
verkrijgen, hieronder begrepe n eventuele vo rd eringen to t ve rg oeding van schade en kosten en uit boetes, z ijn ing eval van
ontbind ing va n de o vereenkom st door EJP ing evolge he t onde rhavig e artik el, onm idde llijk en geheel opeisbaar.
17.3 Tussen pa rtije n aa ngega ne ve rp lichtingen, welke naar hu n aard bestem d zijn ook nà on tb inding van de overeenkom st
voort te d uren, du ren ook na ee n on tb in ding van de overeenkom st n og voort.
Artik el 18. Duur en opzegging van de ove reenk om st
E en vo or bepaalde duu r tussen partijen aangegan e overeenkom st kan in o nde rling o verleg telkenm ale worden verlengd m et
een door partije n schriftelijk o ve reen te kom en perio de . Inge val uitdrukkelijke sch rifte lijke verleng ing achterwege blijft, d oc h
de wed erpartij m et ke nnelijke in stem m ing van EJP haar presta ties con tin uee rt, w ordt d e overeenkom st geacht stilzwijgen d te
z ijn om gezet in een o ve reenkom st voor ónbep aalde tijd. Elk der partijen is bevoegd de ove reenkom st voor onbep aalde tijd
sch rifte lijk op te zeggen m e t ina ch tn em ing van e en redelijke te rm ijn doch m inim a al van twee m aanden.
Artik el 19. T oepasse lijk re cht
O p a lle rechtsbetrekk ingen tu ssen EJ P en de wederpartij alsm ede de daarvan dee l u itm akende o nde rhavig e algem ene
voorwa arden , is u itslu itend he t N ederland s rech t van toepassing .
Artik el 20. Bev oeg de rechte r
G eschille n tu ssen EJ P en de wederpartij zulle n, in dien beho rende to t de com peten tie van ee n Arrond issem entsrechtbank , bij
u itslu iting w orden berecht doo r de A rrondissem en tsrech tbank te ’s-H ertogen bo sch , beho udens in dien EJ P als eisend e of
verzoekend e partij kiest voor de bevoegde rechter van de woo n- o f vestiging splaats va n de we de rpartij.
* EJP audit bv is inge schreven in he t handelsregiste r onder num m er 172646 82 D e Alg em ene Vo orwaa rden z ijn
gedeponeerd b ij de Kam er va n ko ophandel te ’s-He rtogenbosch e n in te z ien op
www.ejp.nu
.
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin