La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

Lomé-Konvention AVS-EØF

De
300 pages
AVS/EØF-MINISTERRADET Bruxelles TEKSTSAMLING XVII LOME-KONVENTION AVS-EØF 1. januar 1992 — 31. december 1992 AVS/EØF-MINISTERRADET Bruxelles TEKSTSAMLING XVII LOME-KONVENTION AVS-EØF 1. januar 1992 — 31. december 1992 Bibliografiske data findes bagest i denne publikation. Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 1994 ISBN 92-824-1158-3 © EKSF-EF-EAEF, Bruxelles · Luxembourg, 1994 Eftertryk tilladt med kildeangivelse, dog ikke til kommercielle formål. Printed in Italy Indholdsfortegnelse I. AVS/EØF-retsakter Ministerrådets retsakter Side Afgørelse nr. 1/92 truffet af AVS/EØF-Ministerrådet den 15. december 1992 om fastsættelse af ansættelsesvilkårene for personalet ved Centret for Industriel Udvikling inden for rammerne af fjerde AVS/EØF-konvention 3 Konklusioner, vedtaget af AVS/EØF-Ministerrådet, om anvendelse af fleksibili-tetskriterier på bistanden til Somalia 36 IV-2. Retsakter vedtaget af Ambassadørudvalget Side Afgørelse nr. 1/92 truffet af AVS/EØF-Ambassadørudvalget den 26. marts 1992 om udnævnelse af medlemmerne af Det Rådgivende Udvalg for Det Tekniske Center for Samarbejde på Landbrugsområdet og i Landdistrikterne 39 Afgørelse nr. 2/92 truffet aft den 22. december 1992 om fastsættelse af ansættelsesvilkårene for personalet ved Det Tekniske Center for Samarbejde på Landbrugsområdet og i Landdistrikterne inden for rammerne af fjerde AVS/EØF-konvention 43 Afgørelse nr.
Voir plus Voir moins

Vous aimerez aussi

AVS/EØF-MINISTERRADET
Bruxelles
TEKSTSAMLING
XVII
LOME-KONVENTION AVS-EØF
1. januar 1992 — 31. december 1992 AVS/EØF-MINISTERRADET
Bruxelles
TEKSTSAMLING
XVII
LOME-KONVENTION AVS-EØF
1. januar 1992 — 31. december 1992 Bibliografiske data findes bagest i denne publikation.
Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 1994
ISBN 92-824-1158-3
© EKSF-EF-EAEF, Bruxelles · Luxembourg, 1994
Eftertryk tilladt med kildeangivelse, dog ikke til kommercielle formål.
Printed in Italy Indholdsfortegnelse
I. AVS/EØF-retsakter
Ministerrådets retsakter
Side
Afgørelse nr. 1/92 truffet af AVS/EØF-Ministerrådet den 15. december 1992
om fastsættelse af ansættelsesvilkårene for personalet ved Centret for Industriel
Udvikling inden for rammerne af fjerde AVS/EØF-konvention 3
Konklusioner, vedtaget af AVS/EØF-Ministerrådet, om anvendelse af fleksibili-
tetskriterier på bistanden til Somalia 36 IV-
2. Retsakter vedtaget af Ambassadørudvalget
Side
Afgørelse nr. 1/92 truffet af AVS/EØF-Ambassadørudvalget den 26. marts 1992
om udnævnelse af medlemmerne af Det Rådgivende Udvalg for Det Tekniske
Center for Samarbejde på Landbrugsområdet og i Landdistrikterne 39
Afgørelse nr. 2/92 truffet aft den 22. december
1992 om fastsættelse af ansættelsesvilkårene for personalet ved Det Tekniske
Center for Samarbejde på Landbrugsområdet og i Landdistrikterne inden for
rammerne af fjerde AVS/EØF-konvention 43
Afgørelse nr. 3/92 truffet af AVS/EØF-Ambassadørudvalget den 22. december
1992 om udnævnelse af et medlem af Det Rådgivende Udvalg for Det Tekniske
Center for Samarbejde på Landbrugsområdet og i Landdistrikterne 75
Afgørelse nr. 4'92 truffet aft den 22. december
1992 om vedtagelse af budgettet for Det Tekniske Center for Samarbejde på
Landbrugsområdet og i Landdistrikterne (1993) 78 ■V­
3. Aftaler mellem EØF og AVS­staterne
Sukker ')
Side
Aftale i form af brevveksling mellem EØF og Barbados, Belize, Folkerepu­
blikken Congo, Republikken Côte d'Ivoire, Fiji, Den Kooperative Republik Gu­
yana, Jamaica, n Kenya, Den Demokratiske Republik Madagascar,
Republikken Malawi, Mauritius, St. Christopher og Nevis, Republikken Surin­
am, Kongeriget Swaziland, Den Forenede Republik Tanzania, Republikken
Trinidad og Tobago, Republikken Uganda og Republikken Zimbabwe om
garanterede priser for rørsukker i leveringsperioden 1992/1993 ') 85
') Forhandlingerne om aftalen mellem AVS­staterne og Fællesskabet blev først
afsluttet den 7. februar 1994. Denne aftale vil derfor blive offentliggjort i
tekstsamlingen for 1994. ■VI­
4. Retsakter vedtaget af Udvalget for Industrielt Samarbejde
Sitie
Afgørelse nr. 1/92 truffet af Udvalget for Industrielt Samarbejde AVS­EØF den
22. december 1992 om tilpasning af de vederlag og de beskatningstrin, der er
fastsat i henholdsvis artikel 3 og i bilaget til afgørelse nr. 4/86 truffet af AVS/
EØF­Ministerrådet om fastsættelse af ansættelsesvilkårene for personalet ved
Centret for Industriel Udvikling 89
Afgørelse nr. 2/92truffetafAVS/EØF­Udvalget for Industrielt Samarbejde den
22. december 1992omvedtagelseafbudgettet for Centret for Industriel
Udvikling (1993)93 ■vu­
il. Fællesskabsakter om anvendelsen af Lomé­konventionen
Α. Beskyttelsesforanstaltninger
Side
Kommissionens beslutning 92/554/EØF af 2. december 1992, om bemyndigelse
af Den Franske Republik til at anvende beskyttelsesforanstaltninger over for
importen of bananer med oprindelse i Republikken Cameroun og Côte d'Ivoire 105
Β. Samhandel
a) Landbrugsprodukter
Rådets forordning (EØF) nr. 444/92 af 25. februar 1992 om forlængelse af
gyldighedsperioden for forordning (EØF) nr. 715/90 om den ordning, der skal
gælde for landbrugsprodukter og visse varer fremstillet af landbrugsprodukter
med oprindelse i AVS­stateme eller i de oversøiske lande og territorier (OLT) 109
Rådets forordning (EØF) nr. 2322/92 af 23. juli 1992 om ophævelse af forord­
ning (EØF) nr. 1638/80 om den ordning, der skal garantere stabilisering af
indtægterne ved udførsel af visse basisprodukter, til fordel for AVS­staterne og
de oversøiske lande og territorier, der er associeret Fællesskabet 110
Kommissionens forordning (EØF) nr. 3060/92 af 23.oktober1992 om åbning
og forvaltning af fællesskabstoldkontingenter for visse landbrugsvarer med op­
rindelse i AVS­staterne (1993) 111
Kommissionensforordning(EØF) nr. 3061/92 af 23. oktober 1992 om åbning
og forvaltningaffallesskabstoldkontingenter for visse landbrugsvarer med op­
rindelse iAVS­staterne(1992/93)113
Kommissionens forordning (EØF) nr. 3076/92 af 26. oktober 1992 om den
ordning, der skal gælde for visse landbrugsprodukter, som er undergivet en
referencemængde, med oprindelse i AVS­staterne 116
Kommissionens forordning (EØF)nr.3808/92af29.december 1992 om æn­
dring af forordning (EØF) nr. 970/90omfastsættelseafgennemførelsesbestem­
melser til Rådets forordning (EØF)nr.715/90omdenordning, der skal gælde
for landbrugsprodukter og visse varer fremstillet af landbrugsprodukter med
oprindelse i AVS­staterne eller i de oversøiske lande og territorier 119 ■VIII-
Side
b) Korn
Kommissionen forordning (EØF) nr. 338/92 af 12. februar 1992 om gennem­
førelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 3763/91 for så vidt angår
et EF­kontingent for import af 8000 tons hvedeklid, henhørende under KN­
Kode 2302 30 og med oprindelse i AVS­landene, til det franske departement
Réunion 123
c)Oksekød
Kommissionensbeslutning 92/16/EØF af 18. december 1991 om importlicenser
forvarerindenforoksekødsektoren med oprindelse i Botswana, Kenya, Mada­
gaskar,Swaziland,Zimbabwe og Namibia 127
Kommissionens beslutning92/22/EØFaf 13. november 1991 om dyre­
sundhedsmæssige betingelserogudstedelse af sundhedscertifikat ved indførsel
af fersk kød fra Botswana128
Kommissionens beslutning92/23/EØFaf13. november 1991 om veterinærpolit­
imæssige betingelser og udstedelseafsundhedscertifikat ved indførsel af fersk
kød fra Swaziland 134
Kommissionensbeslutning 92/24/EØFaf 12. november 1991 om veterinærpolit­
imæssigebetingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved indførsel af fersk
kødfraNamibia140
Kommissionensbeslutning 92/25/EØFaf 13. november 1991 om veterinærpolit­
imæssige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved indførsel af fersk
kød fra Zimbabwe146
Kommissionens beslutning 92/89/EØF af 17. januar 1992 om importlicenser for
varer inden for oksekødsektoren med oprindelse i Botswana, Kenya, Madagas­
kar, Swaziland, Zimbabwe og Namibia 150
Kommissionens beslutning92/145/EØFaf19. februar 1992 om importlicenser
for varer inden for oksekødsektorenmedoprindelse i Botswana, Kenya. Mada­
gaskar, Swaziland, ZimbabweogNamibia151
Kommissionens beslutning92/166/EØFaf 28. februar 1992 om ændring af s g92/25/EØFom veterinærpolitimæssige betingelser
og udstedelse af sundhedscertifikat ved indførsel af fersk kød fra Zimbabwe 153
Kommissionens forordning (EØF) nr. 691/92 af 19. marts 1992 om fastsættelse
af de beløb, hvormed importafgiften for oksekød med oprindelse i staterne i
Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS) nedsættes 156
Berigtigelse til Kommissionens forordning(EØF)nr.691/92 af 19. marts 1992
om fastsættelse af de beløb, hvormedimportafgifternefor oksekød med oprind­
else i staterne i Afrika, Vestindien ogStillehavet(AVS) nedsættes 158

Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin