La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

Revista 75

16 pages

A guanyar!!! Eleccions al Parlament 2003. Núm. 75 l novembre de 2003. Info rr mm aa tt ii uu full. La gran festa de la renovació. Una nova generació ...

Publié par :
Ajouté le : 17 avril 2012
Lecture(s) : 30
Signaler un abus
Núm. 75 l
onvembre de 2003
A g on u s a a l P n l y am a en r t ! 20 ! 0 ! 3 Elecci ar
Primera festa de CiU La gran festa de la renovació
Conferència d’Artur Mas Una nova generació per a Catalunya
Nmúre oatidE300terceS :emov n75 2dee br .oCcaóiègcnvnre  d´arianitzorgaa.nyrsCòCae lutaitàrd acD aicomena - Tel Barcelo- 0 0873ge,a3 131  336 293. ax F- 00 13 632 39 .ail: e-morg-cia.grnenoevwwc.81w  CM.s uíasinomoridrooC .ceSóican@con cdcencivergDgri.aro:ólLceic. ntoo CinrdióaccoR:reF dnàn .zeretaria de ComuncicaóiR:cira doFR naoJ:srodarobaor Cs.alas ConamgaanS:succóieRadol.l.  Ceras CasnoG elàziM:aleuq Gnyfirà Dz.seisuodrseN erccóiL:otografíonell. F1 .8B.:.39lE35-2 Ibeques D.Lria.sserpmI ifàrG:óirdraGec:a.osañ MaiD mecoàritacd ió de Convergènc sé  anulbupcaciul FInl rmfoiuatseusels ió dresse´pxtad ebtrl illaa ctpees rllFu lE .aynulataC ea seva eols en ladt nas erlfceitreó a st´o Lnipidaro.sroloc bal..ditorial
r
i
u
s
a
m
Conferència d’Artur Mas i Jordi Pujol a la Pedrera del 8 de setembre de 2003
12
Primera festa de CiU
14
Eleccions al Parlament de Catalunya 2003. Resum del Programa
4
d i t o r i a l
A Guanyar!!! ment de Catalunya. La lletra del nostre himne nacional diu allò de “ ara és l’hora S í, ha arribat el moment de la veritat. El proper 16 de novembre: eleccions al Parla-segadors”. Doncs ha arribat l’hora que entre tots plegats demostrem del que som capaços. Tenim projecte, President, candidats, programa, arguments i objectius. I ara per afrontar aquesta recta final ens cal sobretot tenir il·lusió. Ens hem d’omplir d’il·lusió i hem d’estar segurs de la vi ctòria. Fa 2 anys ningú apostava per la Federació, deien que no teníem projecte, ni candidat, ni res de res. I amb aquests dos anys hem conso-lidat un candidat, l’Artur Mas, que ja la gent percep com el proper president de la Generalitat. Les enquestes fa dos anys ens oferien unes possibilitats minses per guanyar les properes eleccions. Avui tenim totes les possibilitats del món de guanyar. Només depèn de nosaltres. De la nostra capacitat d’engrescar al més d’un milió de ciutadans de Catalunya que ens han de dipositar al seva confiança per pode r guanyar les eleccions. Però com podem mobilitzar Catalunya? Ho podem fer amb publicitat als diaris? Sí però no és suficient. Ho podem fer amb uns bons anuncis a la tele? Sí però no és suficient. La demostració palpable, cada dia, que tenim el millor candidat és suficient? No. E xplicant el nos-tre programa arreu i els nostres objectius ambiciosos en tindrem prou? No. Necessitem alguna cosa més. La implicació de tots el s militants, simpatitzants, amics i coneguts és com sempre i avui, més que mai imprescindible. Mireu una gran part de la gent que anirà a vo tar el dia 16 ( potser més de la que ens imaginem) segurament no tindrà en compte pràcticament res del que en prodríem considerar punts objec tius a favor de votar CiU, i que fins ara he anat enumerant. Molta gent vota simplement per sensacions. I aquesta gent la teniu al vo stre entorn, constantment, al metro, a la feina, al carrer, al restaurant, a la cua d’un cinema. Per això és tan important que aquest vegada més que mai – penseu que ens trobem en una cruïlla històrica pel nostre país – tinguem i demostrem la nostra moral de victòria, el nostre org ull de patrio-tes i el nostre convenciment que el proper diumege 16 de novembre guanyarem i l’Artur Mas serà el proper President de Catalunya . Força, empenta, il·lusió i convenciment, això ens cal ara, la resta està de la nostra part.
Pere Macias i Arau Secretari General adjunt de CDC i CiU
3
e l e c c i o n s P a r l a m e n t d e C a t a l u n y a 2 0 0 3
4
Un projec t e renovat pel país, en el qual u ets primer
l tspderersea  roc pptCuraaeon trd aeplspou rsento lyeepgasrcr  acovidjmoaeen cant  sC eiem alUlrée  escPn ptaoeoerlrvrna laallatàm,    epldeneeselts La Federació ha pogut concretar innovador en els seus continguts. un aquests objectius, en la línia del nou Les propostes de CiU tenen nostre país. Un projecte basat enfocament sorgit de la conferència vocació de futur, però no depenen en la identitat, que ens permet dema- d’Artur Mas “Catalunya sense límits”, de l’aprovació de l’Estatut per fer-se nar més autogovern, base del pro- gràcies a l’ampli coneixement de les realitat, perquè són propostes rigo-grés econòmic, que permet propor- necessitats i preocupacions de la roses, que poden concretar-se en la cionar benestar a tota la ciutadania. societat catalana, que ha pogut apro- propera legislatura. L’eix central de totes les propos- fundir amb l’experiència que donen Aquesta és una campanya en tes de la Federació nacionalista són els anys de govern al front de la que és important la feina de tothom, les persones, perquè CiU vol fer un Generalitat i pel treball desenvolupat l’esforç i la il·lusió de tots els mili-servei al conjunt i a la globalitat de en les sis Conferències Nacionals tants i simpatitzants de CiU, la tasca Catalunya. És per això que tots els Sectorials, l’anàlisi d’experiències de dels candidats arreu de tot el territo-plantejaments s’han fet des del punt fora de Catalunya i el treball de les ri, però, sobretot, una campanya en de vista de la ciutadania, buscant Comissions Sectorials de la Federa- la que es vol escoltar tothom. Digues solucions als seus problemes quoti- ció, consultes a experts i la participa- la teva a través de la web del nostre dians, en funció del lloc on visquin o ció ciutadana a través de la web. Tot candidat a la presidència de la Gene-del sector en el qual treballin, amb això permet afirmar que CiU és la ralitat. A www.arturmas.org podreu propostes territorialitzades i secto- força política que millor coneix el expressar opinions i fer suggeri-rialitzades. Aquest èmfasi en les per- país. ments, dirigir-vos personalment a sones es reflecteix en el lema “Tu i CiU vol que aquest programa l’Artur Mas i conèixer més detalls del Catalunya: Tu ets el primer”, en el sigui, en realitat, un contracte amb programa de CiU, notícies d’actuali-qual s’engloben totes les propostes, els ciutadans de Catalunya pels pro- tat i fer un seguiment exhaustiu de que poden resumir-se en 14 punts pers quatre anys, i és per això que es com va transcurrint la nostra cam-(veure gràfics). tracta d’un programa concís, precís i panya.
EL NOSTRE COMPROMÍS
UN NOU ESTATUT
Potenciar el reconeixement de la identitat nacional de Catalunya. Assolir i desenvolupar la plena sobirania amb l’objectiu de poder decidir el futur per nosaltres mateixos . Promoure una economia productiva i competitiva sostenible que incentivi l’esforç i la creativitat per generar riquesa i treball de qualitat per a tothom . Assegurar la igualtat d’oportunitats i garantir la consolidació i el creixement de l’Estat del Benestar .
Com ho volem fer? Sense complexos , amb convicció, decisió i fermesa. Amb humilitat , conscients que no ho podem resoldre tot. Amb coherència , defensant sempre el mateix a Catalunya, a Madrid i a Brussel∙les. Amb fidelitat al país .
Proposarem un Nou Estatut Nacional de Catalunya que garanteixi i promogui: El dret a l’afirmació com a poble i a la defensa de la personalitat pròpia. El dret al ple reconeixement dels nostres símbols (de la llengua a les seleccions esportives nacionals). Més competències per atendre els nous reptes i les noves necessitats del s. XXI. Un finançament inspirat en la fórmula del concert econòmic. Un model de sobirania compartida . Veu pròpia en l’organització del territori i en les infraestructures . La facultat de projectar l’economia i la cultura de Catalunya a l’exterior, amb participació directa a la UE i a la UNESCO . El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ( TSJC ) com a última instància jurisdiccional . La Generalitat com a administració única a Catalunya.
5
e l e c c i o n s P a r l a m e n t d e C a t a l u n y a 2 0 0 3 u i... Propostes per reforçar LA el concepte de la família FAMÍLIA com a nucli d’una societat cohesionada.
tu i
..L.ArPposoetsepra
una educació FORMACIÓ integradora, de qualitat, catalana i oberta al món.
tu i... Propostes per impulsar LA TEVA el creixement econòmic FEINA que Catalunya necessita.
6
Triplicarem els ajuts a les famílies amb fills menors de 3 anys i reforçarem el suport a les famílies nombroses. Defensarem doblar el permís de maternitat introduint el permís de paternitat obligatori. Promourem noves places de llars d’infants arreu del territori, facilitant-ne l’accés a totes les famílies. Promourem l’augment de les pensions més baixes , en especial les de viduïtat, i la compatibilitat amb el SOVI. Potenciarem la participació activa de la gent gran i la seva formació permanent. Farem que les persones que no es valguin per si mateixes es puguin quedar a casa, donant-los un suport integral a elles i als seus cuidadors , a més de crear noves places de residència i nous centres de dia. Avançarem en el reconeixement de drets a les persones discapacitades per fer un nou pas cap a la seva integració social . Destinarem més recursos per reforçar la qualitat de les escoles i per revalorar la professió de mestre . Garantirem el respecte a la lliure elecció de les famílies entre l’escola de titularitat pública i la concertada . Seguirem construint un nou equipament educatiu públic per setmana durant els propers 4 anys. Farem de Catalunya un país trilingüe, on a més del català i el castellà, els alumnes dominaran l’anglès o un tercer idioma als 16 anys . Posarem en marxa un Pacte Social per a la Formació al llarg de la vida, que possibilitarà 100 dies de formació per cada 5 anys d’activitat laboral. Crearem noves titulacions de Formació Professional i implantarem el contracte dual per als estudiants que vulguin fer pràctiques remunerades a les empreses . Convertirem Catalunya en el campus universitari de referència del sud d’Europa i de la Mediterrània.
Fixarem el doble objectiu d'assolir la plena ocupació i una ocupació de qualitat : de la feina per sempre a la formació permanent que possibiliti la seguretat de trobar feina. Impulsarem la igualtat retributiva entre homes i dones . Igualarem els drets dels autònoms als de la resta de treballadors. Donarem suport als emprenedors i a la creació d’ocupació. Farem de la innovació i la recerca els motors d’una ocupació d’un alt valor afegit. Fomentarem la creació d’ocupació arreu del territori , promocionant empreses netes i potenciant el sector agrari i ramader.
ldedpialalmesngaidleàrcitsòFaciats.remlitaevssessstienecapadr-tasloleaslearohsirrepflexibilitzaremesevsafímilseititasicódnulacreatiesambóedceicegdmtepçalecapedera,raFissopmellaebleleurlielsebenuerióqelssieitnpcaorllMia.icèdmiócamrofnialmeratenciódcomlobnoaponiuansgetrenhoetriaicea,iíxitipsrala
Farem que l’administració de justícia sigui més accessible, propera, ràpida i àgil per donar resposta a les necessitats de tots els ciutadans i ciutadanes. Convertirem la Generalitat en la principal administració responsable de la seguretat pública a Catalunya, acabarem el desplegament dels mossos d’esquadra a tot el conjunt del territori l’any 2008 -amb més de 15.000 professionals i més de 150 seus policials d’atenció ciutadana- i promourem plans de seguretat amb participació de tots els cossos policials . Aplicarem una política de tolerància zero cap a aquells actes greus d’incivisme , d’intolerància o de violència contra les persones. Impulsarem l’enduriment de les penes per als delinqüents habituals que cometin delictes greus contra les persones. Prestarem una atenció prioritària a la seguretat als carrers i a la prevenció i lluita contra la violència de gènere i domèstica , i a la protecció dels menors i de la gent gran. Posarem en marxa un nou sistema integral de gestió d’emergències a través del telèfon 112. 7 Potenciarem el model català d’execució penal , garantint la seguretat dels ciutadans i afavorint la reinserció.
d’alta resolució i desplegarem nous recursos per fer front a malalties cròniques o de llarga durada. Oferirem un major confort hospitalari , amb més intimitat i facilitats d’accés als familiars. Farem un nou pla específic d’atenció sanitària per a la gent gran . Continuarem reduint les llistes d’espera , establint terminis màxims d’espera segons cada patologia i intervenció. Augmentarem la presència d’experts en salut mental en els centres d’atenció primària .
Consolidarem el Programa Prolloguer, que pretén l’adquisició de pisos de propietaris particulars per destinar-los al lloguer , fent-se càrrec de la rehabilitació si és necessari. Equipararem les deduccions fiscals, especialment l’IRPF, dels lloguers al règim d’adquisició d'habitatge. Defensarem l’ampliació del termini previst per la deducció de l’IRPF dels “Comptes Habitatge” de 4 a 7 anys de duració. Impulsarem la construcció de nous habitatges de protecció oficial .
tu i... tes perquè Propos LA TEVA puguis viure en un SEGURETAT país segur on créixer i viure en llibertat.
sistema sanitari que millorin la qualitat de vida de totes les persones.
SALUT
tu i
una política d’habitat-ges més justa amb tothom.
TEVA
tu i
laabmir,seiatpropalspermentarbocedaitnaragmbas,itbusgebiel.ssassequsapreuasevojagolol-rdetelrnafitaliPropostespe...ACASifederrrin...dlepiremrahibtatgeenrègimdpoceiportateslaenmsor3dean5aelsy,ímilsafombresniaosespacsidsl.staticaemarogLlatitabhropostesLAPaldeacarnsfimretaorAptsocled%02la
geartiedrdolaiesaLleida,TagarranoiGianorer.Pstedrenlaealteormeaistsopolmetrolaitàóicaerctsisledritaaemntirifansportpdeltrabemuserbúilcmaarblselcosdomsermedliuqtemòt,desportrandecaoinucicemotles.eirvseedinssúlmeraicnetoPeldaesporosrtganitserpóaipòunya.AvançaremeioptrsedCtalaorspantrovrrfetsegaleledóitDefeaís.emunsaredlaiirerpontstropedstedsnarreaastyaunlaarpssàdrameetls,demanrodaliecorreFsledievrseldettaliuaqtalaedCtitarelaGenelalsdarritnediccaàrtedseiitnsde%57lrpponEsrdesomeel5uirels3%dcacinóiarolaideldstnopres.aí,nerteelsocamrquesilacomunesccalsdeaorllstatuicselasos.Acacióuniccomaimmelugrinoessvansaerxeartrslanoedsislgaidementinlincredlseximllroa
tu i... Propostes per defensar EL l’equilibri i el progrés TERRITORI del conjunt del territori.
8
u i
a fer més fàcil la utilització LLIURE del temps lliure .
tu i... Propostes per millorar EL el transport, la mobilitat TRANSPORT i la interconnectivitat entre els municipis.
003ya 2nulataC ed tnemarlPas onciecels.acatalenereterslescaregresdenupnstslatslaesimormslectvítnriaGaryn.aatulelsotsuetemqprepsipicinumingusiequsitetnivadrp-itgniuerveissòpiaisuqsleecifutneipinspropesetrmsiccions.Deasalrameefsnuqlile'eldriibtoriertrep,irgedlatarantirlaigualatdtooptrnutitaisqlaliuattavedadiotaaCtcnsgolípoésmi,larurtnemapuloatsivitactovesanpreacslmoranoalvarevaunm.seuorpAnoceqimòlelecceapropiotarluqelileceiavesaltatitneddiarerrsaenefpaormlóedavicbme,amscosureumsticin.sipupmIaleiLledtipegoaramdeedesvnlsaremunnouPrsertuirledsonsreçaenmisanavermlesgranaitcològicscabalseeuqlepébmat,axda,guailaaficórtcuocsnlaxarsenpaídunnsdaqisueuiigsertcepasoubmaiódelscàrrecseeltcseaslcuiategotPrs.leemiredatleD,erbEldivelaattrsitotirreirpíalaedetotelFaremquxraax.ulynaneauntaCaVos.mleotcelairuqitsserxessxaeleésdrtvaaarupoaEatctneoncntmenaelpiugitsesíapsboejtcuisileine.AplicaremelsavsnemaedtoRlenefntsaleantretsaotopílelsdeCa21nyataluastreladnegAleritcrsabsteis.LE..rearle.CnpremuamdgoarirmseutarpeeragntgelbmanuitcejbodepromoureelcnoieexemtndlepsaíliteinanrceivertnssaaicoF.mooisnrecafsdeuriseltrementa,tatilauqedemrmeisurtelbamlutirmsrulaielcomaeculturanuuonotomdsrstsoibenrituesmselasrratropretalicicéaclmmséabmpimaeuqelteudtorierrizlocnemaatseltsenamimébresevsiaelseseventitatsesportinaioocomPrs.ntceselodaistnafnipaídelatiusocitsaieixletermsisoondrésurec-tnamihedsnitspació.Faparticisévueina-tilmrueulegesilctativistadedcacueeducatiumitjaçnnatnuallieqgunecoreastlairofedacaóicamnelióeurelleinsiodtipuroaseepbmafailímenepntdeonrsdes,sprearaojevan,pergentgrmeruomorP.selossmniioaccisoaslsrnoaepeprsiuinstigueeesqermrpgoaremsedCreaceaiepstepmlneucredelgitsdirinesstatminàeseurleltienbamubricorrintteospesporPMETSP
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin