La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

Sant Vicenç dels Horts

De
4 pages

Sumari. Edita: Convergència Democràtica de Catalunya. Agrupació de Sant Vicenç dels Horts. Maquetació: Departament d'Informació. Editorial. Encara no han ...

Publié par :
Ajouté le : 17 avril 2012
Lecture(s) : 32
Signaler un abus
Sumari
Edita
:
Convergència Democràtica de Catalunya
Agrupació de Sant Vicenç dels Horts
Maquetació:
Departament d’Informació
Editorial
Encara no han passat dos mesos des del dia 27 de maig (dia de les elec-
cions) i ja es pot intuir com aniran aquests quatre anys.
L'equip de govern ha pres mesures que afecten a molts regidors/es i a
molts vicentins/es sense donar cap oportunitat d'expressar-nos:
1.- PLENS A LA UNA DEL MIGDIA:
- No tenen ganes que hi hagi participació.
- Pèrdua d'hores de treball i desplaçaments inútils dels regidors/es de
l'oposició.
2.- AUGMENT DELS SEUS SOUS:
- Creiem que són desproporcionats.
3.- MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL:
- Punts que afecten els plens i el seu funcionament, limitant el temps dels
regidors de l’oposició per poder-nos expressar...
4.- CÀRRECS DE CONFIANÇA
(quatre):
- Són necessaris?
- Quines atribucions tindran?
- Serviran per pagar favors rebuts els últims quatre anys?
No ho sabem, només sabem el que cobraran, i és molt. Ens costaran
150.000 euros l'any (25 milions de pessetes). Jo crec que així no es fan les
coses.
Ja sabem que amb el vot del PP tenen majoria absoluta, però recordin que
els altres 10 regidors també hem estat elegits democràticament.
Vostès sembla que no comptin amb ningú per governar Sant Vicenç.
Esperem que en el futur siguin més sensibles a les demandes de l'oposi-
ció i dels vicentins i vicentines.
Caterina Mestres i Guasch
Cap de llista
2
1
Editorial
Actualitat
Comencem malament
4
L’article
3
Quadern de
bitàcora...
Comencem malament...
P
a
r
l
e
m
-
n
e
n
.
7
·
j
u
l
i
o
l
2
0
0
7
US DESITGEM
UNA MOLT BONA FESTA MAJOR!!!!!
Discurs Cati Mestres al
Ple de Constitució
Continuaré treballant pel
poble que volem...
...dels Plens Municipals
Sant Vicenç dels Horts
Sant Vicenç dels Horts
Actualitat
Parlem-ne n.7 ·
juliol 2007 · pàg. 2
Discurs Cati Mestres al Ple de Constitució
Senyora alcaldessa, senyors regi-
dors, amics vicentins i vicentines:
bon dia a tothom.
Senyora Alcaldessa amb el meu
nom i amb el del meu partit rebi la
nostra sincera felicitació.
Des de Convergència a Sant Vicenç
ens hem passat la campanya dient
que érem un partit dialogant i que
parlaríem i escoltaríem a tothom.
Nosaltres creiem en la negociació i
en el diàleg. Creiem que no hi ha
veritats absolutes per part de ningú,
i que ningú és posseïdor en exclusi-
va de la veritat.
Nosaltres volem el millor per a Sant
Vicenç, igual que vostès i tots els
grups municipals; en els nostres
programes tenim coincidències,
diferències i ideologia. Però per
saber fins a quin punt es tenen coin-
cidències o discrepàncies cal trobar-
se, parlar, negociar, buscar acords...
Per això senyora alcaldessa NO li
hem donat el vot. Ens ha estat
impossible de donar-li el nostre vot
en l'elecció de l'alcaldia perquè vo-
saltres i nosaltres NO hem parlat.
Qui presenta la seva candidatura és
qui ha de buscar i guanyar-se els
vots que la beneficiïn.Nosaltres en
el nostre programa dèiem NO a l'en-
frontament i NO a la crispació i a
això ens comprometem. Amb
rancúnies, retrets i mentides creiem
que no és la millor manera d'encarar
aquests quatre anys.
Nosaltres, Senyora Alcaldessa, el dia
27 de maig ja la varem felicitar
perquè vostè i el seu partit va gua-
nyar les eleccions. La rivalitat no
està renyida amb l'educació.
Nosaltres,
Senyora Alcaldessa,
abans o durant la campanya elec-
toral no l'hem atacada ni injuriada.
Aquest no és el nostre estil;
esperem i desitgem que això no
torni a passar.
Aquests quatre anys que avui
encetem tindrem grans reptes i pro-
jectes; un gran projecte serà el de la
Façana, el qual no pot ser ni ha de
ser un projecte d'un partit polític. Ha
de ser el projecte de tots els vicen-
tines i vicentins i és per això que
nosaltres, els polítics, hem de ser
capaços de dialogar i consensuar
aquest gran projecte. Sant Vicenç
mereix que nosaltres siguem
capaços de fer-ho.
I res més. Per acabar volem agrair a
totes les persones que el dia 27 de
maig ens van donar la seva confi-
ança i ens van votar. No els defrau-
darem! Moltes gràcies.
Cati Mestres i Guasch
Regidora de CiU
CiU en aquestes eleccions
municipals ha passat a ser la
quarta força política del consis-
tori amb 2 regidors.
CiU ha obtingut 975 vots i un
9’13% incrementant en 1% el
percentatge de vots. La nota
negativa és l’increment de vots
del PSC que s’ha quedat a un
regidor de la majoria absoluta
.
Discurs de la CATI MESTRES el dia de la
constitució de l'Ajuntament, el 16 de juny
de 2007, dirigides a tots els regidors i al
poble de Sant Vicenç, explicant per què
el vot de CiU va ser a la candidata de CiU
i no a la candidata "oficial" del PSC.
Resultats Eleccions Municipals 2007
Regidors
Sant Vicenç dels Horts
Sant Vicenç dels Horts
Actualitat
P
a
r
l
e
m
-
n
e
n
.
7
·
j
u
l
i
o
l
2
0
0
7
·
p
à
g
3
Ens estrenem els nous regidors de
CiU a l'Ajuntament de Sant Vicenç.
Amb aquestes ratlles, que espero
siguin periòdiques, voldria explicar la
meva experiència com a regidor. No
tan sols a nivell polític, sinó, espe-
cialment, voldria plasmar-hi el com
ho veig, el com ho sento i fer palès
la vessant humana i personal.
La primera experiència va ser el dia
de la constitució de l'Ajuntament i
elecció de l'alcalde. L'experiència va
començar una setmana abans quan
des de la Secretaria m'informen que
sóc el regidor més gran i per tant
hauré de presidir la mesa d'edat.
Vaig efectuar el meu guió i el meu
discurs d'entrada en el qual, dirigint-
me a tots els regidors, volia fer-los
saber que el poble espera de no-
saltres una bona gestió, una edu-
cació, una bona manera de governar
i que eradiquéssim la crispació i la
violència verbal. Estic segur que tots
els regidors em van escoltar i més
d'un va fer un somriure interior pen-
sant l'il·lús que sóc en creure que
unes paraules poden canviar el que
tota la vida han estat fent... però,
tant me fa! El bon fer no està renyit
amb l'educació, i una cosa són els
adversaris polítics i l'altra és la mala
educació i la crispació.
La segona experiència va ser el dia
28 de juny, el dia del primer Ple "ordi-
nari"; el dia del Ple anomenat del
"cartipàs municipal".
El primer que em va sorprendre és
que quan els regidors s'asseuen al
seu "escó" deixen de ser el que eren
per passar a "actuar" i a fer i pensar
com a càrrec polític. Contrastava la
serietat dels regidors del govern
encapçalats per l'Alcaldessa amb
actituds fortes i el cap enlaire, amb
la insistència verbal d'alguns regi-
dors de l'oposició, que usant els
drets legítims en tots els moments
en què ens deixaven, buscàvem i
exposàvem arguments enginyosos
per trobar una falca per poder esber-
lar la roca del govern...
Un dels moments "forts" va ser quan
se'ns va imposar l'horari dels Plens,
que passaran a ser a les 13 hores
dels segons dijous de cada mes.
Primer els del govern volen explicar
el que és inexplicable: que si amb
aquest horari conciliàvem la vida
familiar, que si els funcionaris no
haurien de tornar a la tarda que si...
no ho sé! No ens van donar cap
argument convincent i tot per no dir
que no els donava la gana de fer-los
a les tardes. Per l'altra part tota
l'oposició els hi varem recriminar la
manca de diàleg, de no posar els
peus a terra i afrontar la realitat; que
amb aquest horari no tan sols es
perjudica a l'oposició sinó al poble,
que no té opció a assistir-hi. Es va
acabar amb la votació reglamentària
i en el temps reglamentari: deu vots
en contra, cap abstenció i a favor... la
resta! Curiosa forma de demanar el
vot per part de l'Alcaldessa: pregun-
ta qui vota que no, qui s'absté i als
que voten que sí, ni els pregunta,
perquè entén que la resta vota afir-
matiu!; de fet els regidors del go-
vern poca feina tenen ja que ni han
d'aixecar el braç per dir que sí; ja
s'entén que volen dir que sí!
Al final la "gran estrella": s'havia de
votar els sous dels regidors...del
govern, és clar, perquè els de
l'oposició, ínfims augmentaven l'IPC
i poca cosa més... Però els del go-
vern si que valia la pena votar-los,
augmentaven un promig del 54%, i
curiosament
els regidors del gov-
ern, a part del seu portaveu, no van
tenir de fer res, ni d'aixecar el braç;
es van aprovar "per la resta que són
que sí". Aquest punt de l'ordre del
dia va portar més "tomacat"; tothom
va aprofitar tots els torns de
paraules, uns en sentit contrari i
altres tot el contrari del contrari. Es
van dir moltes paraules exagerades;
situacions excèntriques, exemples
extrems...; uns defensant el seu sou
i altres criticant-lo. I es va acabar tal
com ja he dit, amb l'aprovació dels
mateixos.
A
destacar:
la
fermesa
de
l'Alcaldessa a l'hora de donar i treure
paraules, com n’era d’expeditiva en
tots els assumptes i que anava per
feina, que contrasta tota la seva acti-
tud amb l'amabilitat i petoneig que
té pel carrer... bé, estava fent el seu
paper, que en aquest cas era de pro-
tagonista! Continuo defensant que
els adversaris polítics no són els
enemics. Continuo defensant que
per sobre d'ideologies hi ha d'haver
sentit de país i voler fer les coses
ben fetes i que per sobre d'idees i
partits hi ha el poble que es mereix
ser molt ben administrat, ja que en
realitat és el qui paga!
I per acabar una tercera experiència
on es demostra la manca de sensi-
bilitat i el poc saber fer del govern
municipal. Ple del dia 12 de juliol; a la
pregunta al govern d'un regidor
d'ICV de si hi haurà pregó de Festa
Major i qui el farà, no se li respon,
només es donen evasives i no es diu
res. Dissabte dia 14 de juliol; en el
"full parroquial" s'informa que el
pregó de la Festa Major el farà Mn.
Mateu Santacana. Res a dir que el
faci el rector del poble, n’estem con-
tents i el felicitem. SÍ MOLT A DIR
de la ignomínia que té el govern
municipal envers l'oposició. Tots els
regidors, inclosos els de l'oposició,
són persones escollides pel poble, i
tenen uns drets polítics que el go-
vern municipal està obviant. Que no
s'adona l'Alcaldessa i el seu govern
que aquesta manera d'actuar, un dia
o altre se'ls hi tornarà en contra?
Miquel Font i Sagristà
Regidor de CiU
Quadern de bitàcora... dels Plens municipals.
Sant Vicenç dels Horts
Sant Vicenç dels Horts
L’article
Continuaré treballant pel poble que volem...
Parlem-ne n.7 ·
juliol 2007 · pàg. 4
Si miro enrera, havent passat un
cert temps, em pregunto: qui
m'anava a dir que acabaria formant
part de la llista de Convergència i
Unió al meu poble? Ha estat així, i
he tingut el plaer de poder formar
part de l'equip de Convergència i
Unió, encapçalat per la Cati.
Quan ella em va demanar formar
part del seu equip i acceptar anar el
número 3 de la llista, no vaig dubtar
ni un segon a plantejar-me què
podria fer jo des de l'Ajuntament per
Sant Vicenç. Podia ajudar a que fos
un poble modern, un poble on tots
nosaltres ens hi sentim còmodes,
un poble on et vingui de gust anar a
comprar al comerç local i que trobis
totes les facilitats del món, un poble
on els infants tinguin zones d'esbar-
jo i també zones verdes, un poble
on els joves tinguem l'oportunitat
de trobar una vivenda a un preu
assequible... Només de pensar en
tot allò que podia fer, o intentar fer
per ajudar, vaig decidir que accep-
taria la proposta. Volia el millor per
Sant Vicenç.
Fa molts anys que hi treballo en CiU
i per CiU. La campanya, viscuda tan
directament, tan al costat de la gent
del poble, ens ha ensenyat molt.
Ens ha aportat molt. Realment, ha
estat una gran experiència.
Després dels 15 dies va arribar el dia
27 de maig, dia de les Eleccions
Municipals, el dia clau. Anar al
col·legi a fer d'apoderada, i vetllar
perquè la jornada electoral es
desenvolupés
amb
normalitat.
Recollir les actes i anar cap al local
de CDC, un cop al local anar veient
com van arribant els altres com-
panys i companyes apoderats/des
amb les actes i començar a fer
sumes... Nervis, molts nervis.
Trucades de la gent que s'interessa
per tu, i perquè han dipositat la con-
fiança en què un altre projecte era
possible.
CiU manté els 2 regidors, però amb
1% de vots més que les darreres
eleccions municipals, i passa a ser
la 4a força política de Sant Vicenç.
El resultat ha estat bo, a CiU estem
contents. El repte d'un equip nou,
d'un estil diferent, era difícil, però el
resultat ha estat satisfactori. Crec
poder afirmar amb contundència
que la il·lusió, l'estima, la voluntat i
la capacitat que ha mostrat tot l'e-
quip de CiU envers les ganes de mi-
llorar el nostre poble ens ha donat
uns bons frutis.
Però deixant a part els resultats,
estic orgullosa del meu partit,
d'haver format part de la llista i
d'haver defensat el nostre progra-
ma. Puc dir que m'he quedat a les
portes. Que CiU s'ha quedat a les
portes d'obtenir el 3r regidor. Però
l'optimisme és el motor que ens ha
de guiar durant aquests quatre anys.
Hem de continuar treballant des de
l'oposició amb la Cati i el Miquel. I
treballar perquè el Jaume, el Pere, el
Marcel, el Llorenç i la resta de com-
panys de l'equip d'aquí 4 anys aju-
dem que CiU tingui més represen-
tants a l'Ajuntament.
Sempre amb la vostra ajuda.
Gràcies a tots els nostres familiars,
amics i coneguts que ens han donat
confiança en aquestes eleccions.
Continuarem treballant, amb vo-
saltres i per vosaltres.
Magda Marcè i Siñol
Núm. 3 de la llista de CiU
A PARTIR DE L’1 D’OCTUBRE
CDC canvia de local !!!
NOVA ADREÇA: Carrer Barcelona, 50
www.convergencia.cat/santvicencdelshorts
Vine i visita’ns
Sant Vicenç dels Horts
Sant Vicenç dels Horts
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin