La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

Sarrià-Sant Gervasi

De
4 pages

Sumari. Edita: Convergència Democràtica de Catalunya. Agrupació de Sarrià - Sant Gervasi. Responsable de comunicació: Cristina Soler. Maquetació: Dept. d' ...

Publié par :
Ajouté le : 17 avril 2012
Lecture(s) : 25
Signaler un abus
Sumari
Edita
:
Convergència Democràtica de Catalunya
Agrupació de Sarrià - Sant Gervasi
Responsable de comunicació:
Cristina Soler
Maquetació:
Dept. d’Informació
Correcció
:
Lourdes Nonell
Actualitat
Més d'una cinquantena de persones de
l'agrupació han participat al dinar de ger-
manor tradicional celebrat amb motiu del
gran concurs de paelles de la Festa de
Sarriá. Entre els assistents, s'hi comptava el
futur alcalde de Barcelona, Xavier Trias i el
vicepresident de la mesa del Congrés, Jordi
Vilajoana. La jornada d'aquest any va ser un
èxit i tots vam poder tastar una exquisita
paella que, també com és habitual, ens van
cuinar l'Oriol Puig i la Beth Abad.
3
1 i 2
Actualitat
Sarrià-Sant
Gervasi
Política Municipal
Notícies de l’Agrupació
Ciu s’oposa al Pla de les
casetes de l’hort
Entra en vigor l’Àrea Verda
4
Activitats
Activitat del Grup
Municipal
Participació massiva de CiU
al Dinar-Concurs de Paelles
Notícies de l’Agrupació
El dissabte dia 5 de novembre el barri de Sant Gervasi va celebrar la
fira-mostra de comerç, al carrer Muntaner. La nostra Agrupació, no va
voler fallar a aquesta cita anual i durant tot el dia, vam poder entrar en
contacte amb la realitat del barri, estar més a prop dels ciutadans i
retrobar-nos per fer petar la xerrada.
La Parada a la Fira del Comerç,
una de les més concorregudes
P
a
r
l
e
m
-
n
e
·
n
o
v
e
m
b
r
e
d
e
2
0
0
5
Actualitat
Sarrià-Sant
Gervasi
Parlem-ne ·
novembre de 2005 · pàg. 2
El passat mes de juny el jove Pol Lliró va sortir ele-
git per unanimitat nou cap de Col·lectiu de la JNC
de l'Agrupació de Sarriá-Sant Gervasi. D'aquesta
manera Lliró relleva Eulàlia Civit, després de sis
mesos al capdavant del col·lectiu. Animem el nou
equip a continuar a treballar amb empenta i il·lusió
per una Catalunya lliure.
Relleu a la JNC
Malauradament, aquest any ens han deixat molts
dels nostres militants més estimats. Durant una
pila d'anys,
van treballar amb ganes, entrega i
il·lusió pel Partit i l'Agrupació. És per tot això, que
el passat mes de novembre, els vam voler retre
una missa-homenatge de record a l'església de la
Bonanova. A tots ells: Fèlix Amat i Parcerisa, Jordi
Graupera i Ollé, Joan Salvà i Pla, Xavier Solà i Cot,
Jaume Vilalta i Gonzàlez, Bertila Ysamat i Bosch,
Francesc-Xavier Durà , moltes gràcies.
Missa Homenatge als
militants que ens han deixat
Els joves de CDC van ven-
dre prop d'una cinquantena
de senyeres i material
divers a la parada que van
instal·lar al barri de Sarriá
per la Diada Nacional de
Catalunya. A la tarda, a
més, van participar en la
manifestació nacional de la
JNC.
La JNC ven senyeres
per la diada
El qui fou exregidor del districte i de l'Ajuntament i
militant històric de la nostra agrupació, Fèlix Amat,
ha estat proposat per CiU per rebre la Medalla de la
Ciutat. Cada Districte pot propasar fins a 3 persones.
Posteriorment, la proposta es tramita i el consistori
pren la decisió final.
Fèlix Amat, proposat per rebre
la Medalla de la Ciutat
El número que aquest
any
ha
adquirit
l'Agrupació de CDC és
el 29251. Per la seva
banda, la JNC ha apos-
tat pel 24.304, com-
prat a la Bruixa d'Or de
Sort. Tots dos números
es venen a la seu de
l'Agrupació.
Tenim Loteria de Nadal
Notícies de l’Agrupació
Glòria Renom Diputada al
Parlament de Catalunya i mili-
tant de l'Agrupació va oferir-nos
una interessant sessió sobre la
vintena de propostes que CiU
ha presentat al Parlament per
afavorir la compatibilització
dels horaris laborals amb els de
casa.
“Mesures de conciliació
horària laboral i familiar”
Política Municipal
Sarrià-Sant
Gervasi
P
a
r
l
e
m
-
n
e
·
n
o
v
e
m
b
r
e
d
e
2
0
0
5
·
p
à
g
3
Notícies Grup Municipal
En el plenari del mes d'octubre
el
Consell de Districte es va posi-
cionar, amb una majoria aclaparado-
ra (12 vots en contra CIU-PP-ICV, 1
abstenció ERC i només 2 vots favor-
ables, PSC-PSOE), en contra del Pla
de Millora urbana conegut popular-
ment amb el nom de "Pla de les
Casetes Hort de la Vila", a Sarrià.
Aquest Pla, que pretén substituir
teòricament per millorar-lo, el Pla
que enderrocava les dues casetes
de l'Hort de la Vila i que va ser
aprovat fa 6 anys amb l'únic vot en
contra de CiU, pretén construir dos
blocs d'edificis de PB+7 davant
aquestes casetes i és el resultat
d'una operació especuladora per
part de l'Ajuntament.
El fet que l'Ajunatment no estigui
disposat a renunciar a edificar en
aquest solar, o
transferir la possibil-
itat d'edifcació en una altra zona per
destinar-la a habitatge protegit, és
un indici de la disminució de sòl
públic que pateix la ciutat, venut tot
a empreses privades davant la
necessitat de recaptar fons per
a
les arques municipals.
Si el pla que defensa l'Ajuntament
es tira endavant, s'edificaran dos
grans blocs que deixaran uns espais
en planta baixa estrets i amb poca
visibilitat, que a més afectaran l'im-
pacte visual del barri. Al seu lloc,
CiU proposa permetre que només
s'edifiqui un edifici, més baix, i no
ubiacat al costat de les
dues
casetes d'arquitectura tradicional
que simbolitzarien l'entrada a la anti-
ga vila de Sarrià.
CiU s’oposa al Pla de les casetes d’Hort de la vila
El proper 14 de novembre l'Àrea
Verda entra en vigor a Sarrià-Sant
Gervasi -les places ja estan pin-
tades- implantada per l'Ajuntament
de Barcelona. Es tracta d'una inicia-
tiva discriminatòria per als veïns del
districte en particular, ja que no
s'aplica a tot Barcelona -com és el
cas de Nou Barris, Sant Andreu o
Sant
Martí-,
i
injusta
pels
barcelonins en general, que viuen
en una ciutat amb una elevada
pres-
sió fiscal i suporten diversos impos-
tos.
Aquesta mesura del Tripartit de
Barcelona no constava en cap dels
seus programes electorals i s'ha
implantat sense informar-ne prèvia-
ment en el Pacte per la Mobilitat, als
ciutadans,
comerciants
ni
Associacions de Veïns.
Si bé segons el Tripartit aquesta
mesura s'aplica per "reduir la con-
gestió a la ciutat i gaudir d'una
Barcelona amb menys fums i menys
sorolls", també és cert que dels 8
milions d'euros
gastats per implan-
tar l'àrea verda, l'Ajuntament
pre-
veu recaptar-ne 25.
D'altres ciutats del món, com Los
Àngeles i Madrid, també apliquen
aquest sistema, però en amdues
ciutats
l'àrea verda és entre un
50% i un 65% més econòmica que
a Barcelona, on a més, a Sarrià-Sant
Gervasi no hi haurà
cap plaça exclu-
siva per a veïns.
Malgrat que hi haurà 55 nous con-
troladors d'àrees verdes, CiU con-
sidera prioritari enviar més Guàrdia
Urbana de barri, més places de càr-
rega i descàrrega, i una millora del
transport públic d'acord amb el la
resta de ciutats mundials
-Madrid,
Londres, París, Nova York- que dis-
posen de reguladors d'aparcament:
Ampliació de l'horari, la freqüència
de pas i el recorregut de les línies
metropolitanes de metro i bus.
En aquest sentit, la proposta que fa
Xavier Trias, per a l´Àrea Verda com-
prèn:
1. Una única zona que sigui
tot Barcelona.
2. Gratuïtat per a tots els
residents a Barcelona i
eliminació de les zones
mixtes
3. Revisió de l'aplicació i el
funcionament al cap de 2
anys per analitzar si conve-
nen més zones i realització
de consultes amb els ciu
tadans per avaluar-ne la
idoneïtat o no.
4. Augment de les zones de
càrrega i descàrrega.
L’Àrea Verda entra en vigor al districte
Sarrià-Sant
Gervasi
Activitats
Parlem-ne ·
novembre de 2005 · pàg. 4
Activitat del Grup Municipal
El Grup Municipal de CiU al Districte ha
reprès una intensa activitat per
seguir
atenent el nostre compromís amb els
veïns per tal de
millorar els nostres
barris i la qualitat i dignitat de vida dels
ciutadans. Amb la nostra implicació al
barri pretenem fer una oposició constructi-
va i responsable com a alternativa al pro-
jecte esgotat de l'actual Govern
Municipal. Aquestes són algunes de les
activitats on hem participat durant els
mesos de setembre i octubre:

Sopar de Festa Major del barri de Mas
Guimbau

Funeral per la mort d'en Joan Garcia
(en "Joanet" de la Casa Rafael, de Sarrià )

Sopar i activitats diverses durant la
Festa Major de Vallvidrera

Actes de celebració de la Diada
Nacional al Districte

Trobada amb l'Associació de Veïns del
barri de la Font del Mont per tal de
conèixer de primera mà les seves peti-
cions durant la Festa Major d'aquest
barri.

Festa Major de Sarriá. No ens hem
volgut perdre la Diada castellera amb
Artur Mas, el pregó, la recepció d'enti-
tats, el Sopar de Festa Major i el con-
curs de paelles amb Xavier Trias, la
trobada de gegants, la botifarrada del
Carrer Canet i la del Mercat de Sarrià, la
recepció de les pubilles, la Missa de
Festa Major, les havaneres, la trobada
de gent gran, la passejada literaria.
I aquestes, són algunes de les trobades
amb els veïns de tots els
barris:

4 reunions amb veïns: Amb els del
Carrer Portolà. Atenent la indignació dels
veïns pel Pla de Millora Urbana que
l'Ajuntament vol aprovar en la finca
núm. 6 d'aquest carrer, (xamfrà Claudi
Sabadell) i en la qual hi ha una edificació
catalogada, des de CiU hem presentat
una sèrie d'al.legacions a un Pla que
considerem excedeix l'edificabilitat per-
mesa i no garanteix la conservació ni el
respecte vers aquest edifici mo-
dernista. amb veïns de Sarriá afectats
per les vibracions ocasionades
pel pas
de trens i vehicles per la Via Augusta i
preocupats per la futura construcció de
la nova L-9 del metro i amb veïns del
Carrer Canet preocupats per la manera
com es durà a terme el canvi de qualifi-
cació de les cases d'artesans on ara
viuen i assistència a l'assemblea convo-
cada per veïns del Carrer Mandri arran
dels darrers episodis d'atracaments i
robatoris que hi ha hagut pel barri.

Presentació del Projecte de remo-
delació i rehabilitació de l'edifici de la
Vila Florida -Puericultura- i els seus
jardins.

Hem seguit realitzant noves visites a
comerços del Districte. Actualment ja
en són uns 700.

Hem organitzat 2 Comissions de
política Municipal per a informar, dialo-
gar i escoltar les aportacions sobre l'es-
tat del Districte.
Hem participat en les següents activi-
tats institucionals:

Audiència Pública del mes de setem-
bre a la Seu del Districte

Comissions Consultives prèvies al
Plenari del Consell Plenari del mes d'oc-
tubre

Consell Plenari del mes d'octubre, en
què des de CiU vam presentar les
següents iniciatives:
- Preguntar quina és, i quan es donarà, la
resposta que els veïns de Sarriá esperen
de l'Ajuntament respecte a les vibra-
cions excessives de la llosa de Via
Augusta, quines solucions s'aplicaran i
preguntar
quin és el calendari i l'estat
actual del procés participatiu per a l'e-
laboració del futur Pla d'Equipaments
del Districte.
- Fer un prec: que el Pla d'Equipaments
que s'aprovi al Districte no sigui modifi-
cat per l'Ajuntament de Barcelona com
va passar amb el Pla d'Actuació del
Districte quadrianual.
- Tancar una proposta d'acord per
iniciar
dels treballs necessaris per a soterrar
les vies de FGC entre el Pg. Bonanova i
el c. Immaculada.

Hem presentat les següents pre-
guntes al Govern Municipal al Districte:
- En quins dies de la setmana
i en quin
horari obren les Biblioteques públiques
al Districte
- Previsió de poda dels arbres ubicats al
Carrer Benet Mateu entre Manel Girona
i Francesc Carbonell i en cas que no hi
hagi previsió, hem sol.licitat que es
podin
- Quins diners ha destinat l'Ajuntament
al 2005 per a
les Festes Majors dels
barris del Districte i quin és el ratio de
cotxes del Districte per cada plaça
d'àrea verda creada.
- Quantes places d'aparcament per a
cotxes s'han perdut
als carrers de la
zona sud de Sant Gervasi per la
implantació de l'àrea verda, quantes n'hi
ha de Centre de Dia per a gent gran a
Sarrià-Sant Gervasi i quantes se'ns adju-
dicaran en el si del nou Parc Pere Virgili
- 3 sol·licituds: Modificació del nom
d'una parada d'autobús ubicada al
Passeig Sant Gervasi, col·locació d'un
senyal de Cedeixi el Pas a la cruïlla entre
els carrers Manacor i Homer, modifi-
cació de la ubicació d'uns contenidors
d'escombraries del Carrer Muntaner, si-
tuats davant una carnisseria i un forn de
pa.

Hem participat en representació del
nostre Districte a les següents activitats
internes de CiU:
- Trobada amb Xavier Trias per a la detec-
ció i la definició de solucions pels prob-
lemes d'incivisme que viu la nostra ciu-
tat.
L'ÚLTIM DIMARTS DE CADA MES, A
LES 20:00 H, REUNIÓ DE LA
COMISSIÓ DE POLÍTICA MUNICIPAL.
T'HI ESPEREM!
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin