La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Partagez cette publication

3םאלסאהתואלפנ

תולכירדאןונ-ןבלאגי 14.5.2014! redesign.co.il !Redesign Magazineךותמ

Ouarzazate

תירפכההיינבבםילבוקמויהשםייבוציעהוםייתונמאהםייוטיבהלע
לאגיר"דתאמהרדסבתישילשהבתכ–הבסקהורסקה:וקורמבלכ"
Ecole Pratique des Hautes Etudesתטיסרבינואמןונ-ןב
.(היינשהוהנושארהתובתכל)זירפבתויורשפאה
תויטתסאה
,םירברבה)יִרֶּבְרֶּבהרפכבתודוצמהוםיתבה

1תוילנויצקנופהו
ןופציבשותלשירוקמהםמש,ן'עיזמיאה

ינרדומ־טסופהןדיעבו,תישונאהותירבדמה
הביבסהםעתמלשומהינומרהםירצוי(הקירפא
13
תויוצמרבכ

0
תועמטיההרבדבתולאשםיררועמתולכירדאב"הבסקב

.ילנויצקנופליטתסאהןיברשקהוהביבסב
0

1
תויטתסאהתויורשפאהלכ.ויבשותבורבדמבהיוצמשוזאיההדיחיהתירשפאההקיטתסאה"
םזינרדומ־טסופהיבא,(Ricardo Bofill)ליפובודרקירןעוט,"הבסקבתויוצמרבכתוילנויצקנופהו
.תולכירדאב
ןנוגתהלידכםיאלקחההיבשותידילעהתנבנש,רבדמהלובגלערצבמריעאוה(סֻקרּוםיברב)רָסְקה
איהשתיתרבחהדיחיהווהמו,תיפצתילדגמוהמוחףקומרסקה.רבדמהידוונלשתוירשפאתופקתהמ
םהיתוטלחהתאםילבקמהתוחפשמהישארללכידילעתלהונמה,יפותיש-יטרקומדלוהינלתפומוהמגוד
.ףתושמב

רצחומכ,ללכלךיישהיפותיששוכרםהרסקהינבממקלח
,תויוסנכתההםלוא,םימראב,האלכמ,האובתינסחמ,תירוביצ
,תוחפשמהיתבםייוצמחטשהראשב.השרדמוהליפתםוקמ
.םילצומוםירצתונורדסמבםהיניבםירבוחמה

ןוטלשהדצמואםינכשדצמתוירשפאתופקתהבדומעלידכםיימוקמהםיגיהנמהונבשרצבמ–הבסקה
.םיסימבדיבכהשיזכרמה
ץומבהלולבהמדאםיכפושתוריקהתיינבםשל.ימוקמרתאמחקלנהסוחדרמחתמדאמםייונברפכהיתב
הגרדהבתסחדנהמדאה.ריקהתונפודתאםיווהמה,ץעיחטשמינשידילערצונשללחךותלםינבאו
ףקומוחוטשןוילעהגגה.תוריקהןמםיטלובהםייקפואץעתורוקלעםיחנומתוגגהו,ץעמילעתועצמאב
םילדגמםיססונתמגגהתוניפב.'מ20-מרתוילעיגמתוריקההבוג.המוחבלבוקמכםיננושמרמחתוקעמ
המוחהינישםיתעל.ןבלדיסתרזעבןיעלתוטלבומה,תוגרודמותושלושמהמוחינישבםיננושמוםיעבורמ
םהיתוצקמרתויבחרםילדגמהיסיסב.ערהןיעקיחרהלתורומאהתוילובמיסתורוצבהמדאבתולסופמ
.דיחירעשתלעבהמוחףקומולוכרסקהו,םינוילעה

םיירטמואגםיביטומבןוילעהםקלחבםירטועמםינבמהילתוכ
םיטשפומ,םידממילודגםירוטיעה.רמוחבםיקוקחואםיריוצמ
,םיניועמ,םיעובירתורוצםיללוכו,חמוצהויחהןמגוצייירדענו
.םילוגעםיווקטעמוםיבלצ,המחילגלג,םישלושמ

ילתוכבםידממתלודגהרחתלשהארמןהלהוושמלולחההארמהו,תוילטנמונומותוירטמיסןהתורוצה
ןוימדםייק.ףסוניוסיכאללםירתונבורלךא,דיסוסבגםיתעלםיסוכמםיימינפהתוריקה.םימדמדאהרפכה
לשהקימרקהותשוחנהילכ,םיחיטשהלשהקיטנמנרואהןיבלן'עיזמיאהלשהיינבהירוטיעןיברורבינונגס
תיבהתנגהלשמישאוהו,םילחנתודגלעופסאנשםינבאמםילדגמהדחאתאונבםיתבהבורב.םיירפכה
םיביצמלדגמהתוריקןיב.ןוילעהוקלחבםוטקוךראומילדימריפיעובירהנבמאיהותרוצ.המחלמןמזב
המדאואהסוחדהמדאויתוריקשלדגמהלעןעשנתיבהראש.הנבמהמתוטלובש,תויקפואץעתורוק
.םינבאתבולש

ביבסתונורדסמבםהיניבםירבוחמהםירדחהמכללוכתיבה
תיבהירדחראשלהנממרדוחםוירואש,(ויטפ)תימינפרצח
.םייטמרדםיינוסכלאהרואתיקחשמםיתעלרצויו

,לדגמהלשחוורמהוישארהרדחלםיסנכנ.ןבאהלדגממרתויבקחורמהםוקמבאצמנישארהרעשה
עיגמםסיסבשרתויםילודגתונולחינשללוכהזרדח.הרובשתשקלעברעשךרד,םיחרוארדחכשמשמה
.ףונבטלושהםודאהעבצהתאקוריבםימילשמלקדהיצע.תינוריעההיינבבםגלבוקמכ,הפצרההבוגל

סלטאהירהתורשרששולשילגרלםיאצמנרוסקהןמםידחא
ומסרכעבטהיעגפוןמזה.חטשההנבמלםמצעתאםימיאתמו
.םירוטיעהתאטעמושטשטו,םיניינבהתויווזתאולגיעו

םיינוציחתוריקםינפדמועבטהיעגפלערבגתהלםיסנמ(רלקפיליפולאיומילא)שכרממםילכירדא
םילולעןמזהיניששהבושחתיתוברתתרוסמרמשלהרטמב,תוביטרדגנדודיבירמוחבוןבאייוסיכב
.לילכהמילעהל

זירכהו"קסנואןוגראו,םיבררבדמיטרסלםימוליצרתאכשמשמ,המגודל,תָ זָ זראַ ודילודח־ןבתייאלשרסקה
דחוימבםימישרמרוסק.ירברבהרפכהתוברתלהיחהמגודכורמשלהרטמבתימלועתשרומרתאכוילע
תוקינכטבויללכההארמבםייקשברהינושהתורמל.זיזהוסְדאָדה,ה'תהּוְדָע,עְרָדהיקמעבםייוצמ
תולכירדאברוטיעהןיבל,ירברבההנבמברוטיעהןיבשיסיסבהןוימדבןיחבהלאלשרשפאיא,תוגוהנה
הסיפתב,ירטמואגהוקבשומישהתרוצבתאשרתיבאטבתמרבדה.יברגמ־ירביאהןונגסבתינוריעה
ודמעשםיעצמאהשקפסןיא,תאזםע.תפלוגמהרחתלשללוכהארמתריציבו,טשפומהלשתילקידרה
םייתונמאההייוטיבןיבלתוירפכהתויונמאהןיבינושורצישםיאנתוביתכההָּבסקהוארָסקהיבשותתושרל
.וקורמבתינוריעהתוברתהלש

Taourirt Kasbah

היינשהוהנושארהתובתכל

Ouarzazate

Ouarzazate

Taourirt Kasbah, photo by Jean & Nathalie, CC BY 2.0

Taourirt Kasbah, photo by Maureen, CC BY 2.0

At the Taourirt Kasbah, photo: Bex Walton, CC BY-NC-ND 2.0

Taourirt Kasbah, photo by Rol1000, CC BY-NC-ND 2.0

Taourirt Kasbah, photo by Maria Vilaro, CC BY-NC-SA

יואלגדזגאתלגונמת

Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin