La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

יגאל בן-נון: עיצוב אדריכלי כפרי במרוקו, מאמר שלישי בסדרה

De
11 pages
"האסתטיקה האפשרית היחידה היא זו שמצויה במדבר ובתושביו. כל האפשרויות האסתטיות והפונקציונליות כבר מצויות בקסבה", טוען ריקרדו בופיל Ricardo Bofill, אבי הפוסט־מודרניזם באדריכלות. ה ְקסָר, ברבים ֻקסו ּר, הוא עיר מבצר על גבול המדבר, שנבנתה על ידי תושביה החקלאים כדי להתגונן מהתקפות אפשריות של נוודי המדבר. הקסר מוקף חומה ומגדלי תצפית, ומהווה יחידה חברתית שהיא דוגמה ומופת לניהול דמוקרטי-שיתופי, המנוהלת על ידי כלל ראשי המשפחות המקבלים את החלטותיהם במשותף.
Voir plus Voir moins

3םאלסאהתואלפנ

תולכירדאןונ-ןבלאגי 14.5.2014! redesign.co.il !Redesign Magazineךותמ

Ouarzazate

תירפכההיינבבםילבוקמויהשםייבוציעהוםייתונמאהםייוטיבהלע
לאגיר"דתאמהרדסבתישילשהבתכ–הבסקהורסקה:וקורמבלכ"
Ecole Pratique des Hautes Etudesתטיסרבינואמןונ-ןב
.(היינשהוהנושארהתובתכל)זירפבתויורשפאה
תויטתסאה
,םירברבה)יִרֶּבְרֶּבהרפכבתודוצמהוםיתבה

1תוילנויצקנופהו
ןופציבשותלשירוקמהםמש,ן'עיזמיאה

ינרדומ־טסופהןדיעבו,תישונאהותירבדמה
הביבסהםעתמלשומהינומרהםירצוי(הקירפא
13
תויוצמרבכ

0
תועמטיההרבדבתולאשםיררועמתולכירדאב"הבסקב

.ילנויצקנופליטתסאהןיברשקהוהביבסב
0

1
תויטתסאהתויורשפאהלכ.ויבשותבורבדמבהיוצמשוזאיההדיחיהתירשפאההקיטתסאה"
םזינרדומ־טסופהיבא,(Ricardo Bofill)ליפובודרקירןעוט,"הבסקבתויוצמרבכתוילנויצקנופהו
.תולכירדאב
ןנוגתהלידכםיאלקחההיבשותידילעהתנבנש,רבדמהלובגלערצבמריעאוה(סֻקרּוםיברב)רָסְקה
איהשתיתרבחהדיחיהווהמו,תיפצתילדגמוהמוחףקומרסקה.רבדמהידוונלשתוירשפאתופקתהמ
םהיתוטלחהתאםילבקמהתוחפשמהישארללכידילעתלהונמה,יפותיש-יטרקומדלוהינלתפומוהמגוד
.ףתושמב

רצחומכ,ללכלךיישהיפותיששוכרםהרסקהינבממקלח
,תויוסנכתההםלוא,םימראב,האלכמ,האובתינסחמ,תירוביצ
,תוחפשמהיתבםייוצמחטשהראשב.השרדמוהליפתםוקמ
.םילצומוםירצתונורדסמבםהיניבםירבוחמה

ןוטלשהדצמואםינכשדצמתוירשפאתופקתהבדומעלידכםיימוקמהםיגיהנמהונבשרצבמ–הבסקה
.םיסימבדיבכהשיזכרמה
ץומבהלולבהמדאםיכפושתוריקהתיינבםשל.ימוקמרתאמחקלנהסוחדרמחתמדאמםייונברפכהיתב
הגרדהבתסחדנהמדאה.ריקהתונפודתאםיווהמה,ץעיחטשמינשידילערצונשללחךותלםינבאו
ףקומוחוטשןוילעהגגה.תוריקהןמםיטלובהםייקפואץעתורוקלעםיחנומתוגגהו,ץעמילעתועצמאב
םילדגמםיססונתמגגהתוניפב.'מ20-מרתוילעיגמתוריקההבוג.המוחבלבוקמכםיננושמרמחתוקעמ
המוחהינישםיתעל.ןבלדיסתרזעבןיעלתוטלבומה,תוגרודמותושלושמהמוחינישבםיננושמוםיעבורמ
םהיתוצקמרתויבחרםילדגמהיסיסב.ערהןיעקיחרהלתורומאהתוילובמיסתורוצבהמדאבתולסופמ
.דיחירעשתלעבהמוחףקומולוכרסקהו,םינוילעה

םיירטמואגםיביטומבןוילעהםקלחבםירטועמםינבמהילתוכ
םיטשפומ,םידממילודגםירוטיעה.רמוחבםיקוקחואםיריוצמ
,םיניועמ,םיעובירתורוצםיללוכו,חמוצהויחהןמגוצייירדענו
.םילוגעםיווקטעמוםיבלצ,המחילגלג,םישלושמ

ילתוכבםידממתלודגהרחתלשהארמןהלהוושמלולחההארמהו,תוילטנמונומותוירטמיסןהתורוצה
ןוימדםייק.ףסוניוסיכאללםירתונבורלךא,דיסוסבגםיתעלםיסוכמםיימינפהתוריקה.םימדמדאהרפכה
לשהקימרקהותשוחנהילכ,םיחיטשהלשהקיטנמנרואהןיבלן'עיזמיאהלשהיינבהירוטיעןיברורבינונגס
תיבהתנגהלשמישאוהו,םילחנתודגלעופסאנשםינבאמםילדגמהדחאתאונבםיתבהבורב.םיירפכה
םיביצמלדגמהתוריקןיב.ןוילעהוקלחבםוטקוךראומילדימריפיעובירהנבמאיהותרוצ.המחלמןמזב
המדאואהסוחדהמדאויתוריקשלדגמהלעןעשנתיבהראש.הנבמהמתוטלובש,תויקפואץעתורוק
.םינבאתבולש

ביבסתונורדסמבםהיניבםירבוחמהםירדחהמכללוכתיבה
תיבהירדחראשלהנממרדוחםוירואש,(ויטפ)תימינפרצח
.םייטמרדםיינוסכלאהרואתיקחשמםיתעלרצויו

,לדגמהלשחוורמהוישארהרדחלםיסנכנ.ןבאהלדגממרתויבקחורמהםוקמבאצמנישארהרעשה
עיגמםסיסבשרתויםילודגתונולחינשללוכהזרדח.הרובשתשקלעברעשךרד,םיחרוארדחכשמשמה
.ףונבטלושהםודאהעבצהתאקוריבםימילשמלקדהיצע.תינוריעההיינבבםגלבוקמכ,הפצרההבוגל

סלטאהירהתורשרששולשילגרלםיאצמנרוסקהןמםידחא
ומסרכעבטהיעגפוןמזה.חטשההנבמלםמצעתאםימיאתמו
.םירוטיעהתאטעמושטשטו,םיניינבהתויווזתאולגיעו

םיינוציחתוריקםינפדמועבטהיעגפלערבגתהלםיסנמ(רלקפיליפולאיומילא)שכרממםילכירדא
םילולעןמזהיניששהבושחתיתוברתתרוסמרמשלהרטמב,תוביטרדגנדודיבירמוחבוןבאייוסיכב
.לילכהמילעהל

זירכהו"קסנואןוגראו,םיבררבדמיטרסלםימוליצרתאכשמשמ,המגודל,תָ זָ זראַ ודילודח־ןבתייאלשרסקה
דחוימבםימישרמרוסק.ירברבהרפכהתוברתלהיחהמגודכורמשלהרטמבתימלועתשרומרתאכוילע
תוקינכטבויללכההארמבםייקשברהינושהתורמל.זיזהוסְדאָדה,ה'תהּוְדָע,עְרָדהיקמעבםייוצמ
תולכירדאברוטיעהןיבל,ירברבההנבמברוטיעהןיבשיסיסבהןוימדבןיחבהלאלשרשפאיא,תוגוהנה
הסיפתב,ירטמואגהוקבשומישהתרוצבתאשרתיבאטבתמרבדה.יברגמ־ירביאהןונגסבתינוריעה
ודמעשםיעצמאהשקפסןיא,תאזםע.תפלוגמהרחתלשללוכהארמתריציבו,טשפומהלשתילקידרה
םייתונמאההייוטיבןיבלתוירפכהתויונמאהןיבינושורצישםיאנתוביתכההָּבסקהוארָסקהיבשותתושרל
.וקורמבתינוריעהתוברתהלש

Taourirt Kasbah

היינשהוהנושארהתובתכל

Ouarzazate

Ouarzazate

Taourirt Kasbah, photo by Jean & Nathalie, CC BY 2.0

Taourirt Kasbah, photo by Maureen, CC BY 2.0

At the Taourirt Kasbah, photo: Bex Walton, CC BY-NC-ND 2.0

Taourirt Kasbah, photo by Rol1000, CC BY-NC-ND 2.0

Taourirt Kasbah, photo by Maria Vilaro, CC BY-NC-SA

יואלגדזגאתלגונמת

Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin