La lecture en ligne est gratuite
Lire Télécharger
КАНАЛОПОЧИСТВАНЕ
ʯ̌пу̹̦̏̌ето ̦̌к̦̌̌л̶̛̛̌̚о̛̦̦те ̥̬е̛̙, ̸̭̌т̸̛̦о ̛л̛ п̻л̦о, е ̥̦о̐о ̦еп̛̬́т̦о ̦еудо̭̍т̏о, т̻̜ к̌то ̌̍̌̏́̚ отт̸̛̦̌ето ̦̌ ̏од̌т̌. ʯ̌пу̹е̦̌т̌к̦̌̌л̶̛̛̥̌́̚о̙е д̌ е ̴̌кто̬ ̌̚ ̦̌̏од̦е̛̦́ ̛ ко̬о̛́̚ ̦̌ т̬̻̍оп̬о̏од̌, к̌кто ̛ ̌̚ ̦епо̭то̦̦́о ̦̌л̦́̐̌е ̦̌ ̏од̌т̌ ̏т̛̬̻̍те до ʦ̛̹̌те по̥е̺е̛̦́. T́ ̥о̙е д̌ п̬ед̛̛̏̚к̌ ̦еп̛̬́т̦̌ ̛̛̥̬̥̌̚ ̛ ̏ло̹е̛̦ ̵̛̛̐е̸̛̛̦̦ у̭ло̛̏́.˃е̛̚ у̭ло̛̏́ ̭̌ ̍л̌̐оп̛̬́т̦̌ ̭̬ед̌ ̌̚ ̬̻̙̌̏̚д̦̌е ̦̌ ̸̛̛̬̐̌̚ ̛ ̍оле̭тот̏о̛̬̦ о̛̛̬̦̥̐̌̚.
П̸̛̛̛̬̦те ̌̚ ̌̚пу̹̦̏̌ето ̦̌к̦̌̌л̥̌о̐̌т д̌ ̻̍д̌т ̦̜̌-̬̌̚л̸̛̛̦-поп̌д̦̌л̛ ̍оклу̶̛, ̥̬̻̭от̛́, ̭т̬о̛тел̛̦ отп̌д̶̛̻ ̛ ̦е̬̌̚т̏о̛̛̬̥ тел̌, ̦̌т̬уп̦̌̌ ут̜̌к̌ ̛л̛ отл̛̦̌̐̌́ ̭ те̸е̛̦е ̦̌ ек̭пло̌т̶̛̌́т̌, к̌кто ̛ о̬̍̌те̦ ̛л̛ ̦едо̭т̌т̸̻е̦ ̦̌кло̦ ̦̌ т̛̬̻̍те п̛̬ ̥о̦т̙̌̌.˃̌к̌ по ̭те̛̦те ̦̌к̦̌̌л̶̛̛̌̚о̦̦̌т̌ т̬̻̭̍̌е о̬̍̌̚у̏̌т ̦̌леп̛ от ̛̛̥̦̦̌̚,̛̦е̬т̛̦те ̥̌те̛̬̌л̛ ̭е ут̌́̏̌т ̦̌ д̻̦ото ̦̌ к̦̌̌л̌,̏ ̭лед̭т̛̏е ̦̌ което ̭е ̦̥̌̌л́̏̌ ̭е̸е̛̦ето ̥у,̏ло̹̌̏̌ ̭е ̸ел̦ото ̭̻п̬от̛̏ле̛̦е, което ок̌̏̌̚к̦̌̌л̵̻̬̌̏у ̏од̌т̌,̌ от т̥̌ ̛ ̦е̐о̏̌т̌ п̬опу̭кл̛̏о̭т.К̦̌̌л̶̛̛̌̚о̛̦̦те т̛̬̻̍, ко̛то ̭̌ от̐о̏о̛̬̦ ̌̚ ̬̌̚п̬едел̦́ето ̦̌ отп̌д̦̌т̌ ̏од̌, ̭̌ под̬еде̛̦ по т̌к̻̏ ̸̛̦̦̌, ̸е т̵̦́ото ̥̻̬̭̦̌́̏̌̚е е по̸т̛ ̦е̛̍̚е̙̦о ̛ ̏ ед̛̦ ̥о̥е̦т ̛д̏̌ ̌̚пу̹̦̏̌ето.Подд̻̬̙̦̌ето ̦̌ ̸̛̭̏к̛к̦̌̌л̶̛̛̌̚о̛̦̦ ̛̭̭те̛̥̏ п̛̬̌̏л̦̌ ̴о̬̥̌, е ̙̏̌е̦ ̭̌пект ̛ п̛̬д̌̏̌ ̛̭̐у̬̦о̭т ̛ ко̴̥о̬т. ʦ ̭лу̸̌́ ̦̌ ̥̻̬̭̦̌́̏̌̚е ̦̌ д̌де̦ к̦̌̌ле̦ у̸̭̌т̻к, ̦е̐о̏̌т̌ ̭̥̦́̌ ̦е е ̦̜̌-уд̸̦̌ото ̬е̹е̛̦е, т̻̜ к̌то ̦о̛̏те т̛̬̻̍ ̭̻̭̏е̥ ̭ко̬о ̺е ̌̚по̸̦̌т д̌ т̬уп̌т отл̛̦̌̐̌́ то̸̦о к̌кто ̛ п̬ед̛̛̹̦те.
По̸̛̭т̦̏̌ето ̛ отпу̹̦̏̌ето ̦̌к̦̌̌л̶̛̛̌́̚т̭̌е ̛̻̬̹̏̏̌̚ по̭лед̛̦те ̥етод̛: ̥е̵̸̛̦̌е̦, ̵̛д̬од̸̛̛̦̥̌е̦, топл̛̦е̦ ̛ ̵̸̛̛̥е̦. ʰ̚пол̦̏̌̚ето ̦̌ ̭̏ек̛ от то̛̚ ̛̏д е ̙̦̏̌о ̏ д̌де̦̌т̌ ̛̭ту̶̛̌́.
1
КАНАЛОПОЧИСТВАНЕМе̵̸̛̦̦̌о по̸̛̭т̦̏̌е ̦̌ т̛̬̻̍тео̸̦̌̌̏̌̚,̸е п̬е̵̥̦̌̏̌ето ̦̌ ̥̬̻̭от̛́т̌ ̭е о̭̻̺е̭т̏́̏̌ ̭̻̭ ̭то̥̦̌е̦ к̌̍ел ̛̥ет̌ле̦ ̦̌к̛̬̜̦̌к, ̛л̛ ̛̛̏̏̚к̌. Ме̵̸̛̦̦̌о по̸̛̭т̦̏̌е ̭е ̛̚пол̏̌̚, ̌ко т̬̻̍̌т̌ е ̭ д̛̥̌ет̻̬ от ϯϬ ̥̥ до ϮϬϬ ̥̥, т.е. ̌̚ по-̥̌лк̛ ̬̥̌̚е̛̬. ˃о̛̚ ̥етод е ̦̜̌-п̛̬е̥л̛̏ ̌̚ отпу̹̦̏̌е ̦̌к̦̌̌л̛п̛̬ от̭т̬̦̦̌́̏̌ето ̦̌ ко̬е̛̦, п̶̬̌̌л̛, ̛̛̥̦̦̌̚ ̛ ̦̌т̬уп̦̏̌ето ̦̌ отл̛̦̌̐̌́ ̏ т̛̬̻̍те.П̛̬ ̦е̐о ̭е ̛̚пол̏̌̚т „е̚д̸̛̌“, ̥е̵̸̛̦̦̌о о̍о̬уд̦̏̌е, което ̛̭̚т̻̬̐̏̌ ̛л̛ ̛̬́̏̌̚̚ ̍лок̛̙̌те ̏к̦̌̌л̶̛̛̌́̚т̌.
Х̛д̬од̸̛̛̦̥̦̌отоп̬о̸̛̭т̦̏̌е е ̭̻̺о е̴ект̛̏е̦ ̸̛̦̦̌, ̛ ̭е ̛̚пол̏̌̚ п̛̬отпу̹̦̏̌е̭ ̬̌̚л̸̛̦̌ ̭ло̙̦о̭т. С̻̺̦о̭тт̌ ̦̌ то̛̚ ̥етод ̭е ̭̻̭то̛ ̏ ̛̛̥̦̏̌̚е ̦̌ т̛̬̻̍ ̭ ̏од̌ под ̛̭̏око ̦̌л̦́̐̌е от около ϭ5Ϭ-ϯϬϬ ̌т̥о̴̭е̛̬. ˃о̛̚ ̥етод ̌̚ по̸̛̭т̦̏̌е ̥о̙е д̌ ̭е п̛̬л̌̐̌ ̏ по̸т̛ ̸̛̭̏к̛ ̭лу̸̛̌, т̻̜ к̌то то̜ ̦е ̦̬̌у̹̌̏̌ ̶́ло̭тт̌ ̦̌т̛̬̻̦̍те ̬̻̏̚к̛.
Х̛д̬од̸̛̛̛̦̥̦̌́ ̥етод ̏кл̸̀̏̌ ̛̚пол̦̏̌̚ето ̦̥̬̌̌ку̸̛̌̚ отпу̹̦̏̌е ̦̌ к̦̌̌л̶̛̛̌́̚ под ̛̭̏око ̦̌л̦́̐̌е-т̌к̌ ̦̬̌е̸е̛̦те ̏од̛̦ „д̙ето̏е“. ʦод̦̌т̌ ̭т̬у́ ̭е ̏п̬̻̭к̏̌ по т̛̬̻̍те ̦̌ к̦̌̌л̶̛̛̌́̚т̛̌ п̬е̵̥̌̏̌ ̦̌т̬уп̛̦̌те т̛̦́,к̌л ̛ отло̥к̛ к̌то ̛̐ ̬̌̚п̬̻̭к̏̌ ̛ о̭̏о̍о̙д̌̏̌, ̏ ̬е̚улт̌т ̦̌ което̭е п̬о̛̥̏̌т.
П̬о̶е̭̌ ̭е ̭̻̭то̛ от д̏̌ ко̥по̦е̦т̌,к̌то п̛̻̬̏́ ко̥по̦е̦т е ̛̚по̥п̦̏̌е ̦̌ ̏од̌ под ̛̭̏око ̦̌л̦́̐̌е, ̌ ̏то̛̬́ ко̥по̦е̦т е ̏̌куу̥̦о ̛̭̥̚ук̦̏̌е̭т̬̦̭̌по̬т̛̛̬̦̌те ̥̌те̛̬̌л̛ от к̦̌̌л̶̛̛̌̚о̦̦̌т̌ т̬̻̍̌. Д̏̌т̌ п̬о̶е̭̌ ̭е ̛̻̬̹̏̏̌̚т ̵̛̭̦̬о̛̛̦̬̦̌̚о ̛ по̭то̦̦́о.К̌кто ̏е̸е ̭по̥е̵̦̥̌е ̸̭̌т от о̍о̬уд̦̏̌ето ̦̌ ̛̛̥̹̦̌те̌̚ отпу̹̦̏̌е ̦̌к̦̌̌л̶̛̛̌́̚, което т̬́̍̏̌ д̌ подд̛̻̬̙̦̌̏ото ̦̌ к̸̌е̭т̏о ̦̌ ̬̌̍от̌т̌,̭̌ ̥̬̌ку̸̛те ̌̚ отпу̹̦̏̌е ̦̌к̦̌̌л̶̛̛̛̛̌̚ ̥̬̌ку̸̛те ̌̚ ̵̛̻̬̏̚л̦́е ̦̌
2
КАНАЛОПОЧИСТВАНЕотп̌д̸̛̻̦те ̥̌те̛̬̌л̛. ʧл̛̦̌̏те к̛̬те̛̛̬ ̌̚ ̛̭̏окок̸̌е̭т̏е̦о по̸̛̭т̦̏̌е ̭̌: ̥̌к̛̭̥̌л̦ото ̬̌̍от̦о ̦̌л̦́̐̌е ̛ д̻л̛̙̦̌т̌, ̍е̚оп̭̌т̦о̭тт̌ п̛̬ ̭̐ло̦̍́̏̌е ̦̌ ̥̬̌ку̸̛те, ̦̌де̙д̦о̭тт̌ ̦̌ ̭̐ло̍к̛тe, ̛̚по̥п̛̦̏̌́ к̌п̶̛̌тет ̛ ̛̚пол̦̏̌̌̚т̌ д̀̌̚. ˄пот̬е̍̌т̦̌̌ к̛̥̌о̛̦ ̌̚отпу̹̦̏̌е ̦̌к̦̌̌л̶̛̛̌́̚о̍о̬уд̛̦̏̌ ̭ ̏од̛̦ „д̙ето̏е“ ̭е ̦̌л̌̐̌ ̭̻̺о ̛ п̛̬ п̬е̵̥̦̌̏̌е ̦̌ ко̬е̛̦, ко̛то т̬́̍̏̌ д̌ ̻̍д̌т о̛̬̦́̌̚ ̛л̛ от̭т̬̦̌е̛̦ от̌̚пу̹е̛̦́ к̦̌̌л. ʦод̛̦те „д̙ето̏е“ ̌̚ к̦̌̌л̶̛̛̌́̚ ̭̌ д̻л̛̐, ̻̐̏к̛̌̏ ̥̬̌ку̸̛ ̌̚ ̛̭̏око ̦̌л̦́̐̌е ̭ д̀̌̏̚ ед̛̛̦́ к̬̜̌, д̬у̛̐́ к̬̜̌ е ̌̚к̸̌е̦ к̻̥ п̬̻̭к̸̌̌к̌ ̛л̛ ко̥п̬е̭о̬̦̌ по̥п̌ ̦̌ к̛̥̌о̦̌ ̌̚ отпу̹̦̏̌е ̦̌к̦̌̌л̶̛̛̛̌̚.ʦ по̏е̸ето ̭лу̸̜̌ ̦̌к̛̬̜̦̌к̌ ̦̌ ̥̬̌ку̸̌ ̌̚ отпу̹̦̏̌е̦̌ к̦̌̌л̛ е п̬ед̦о-̏п̬̻̭к̺̏̌.
М̬̌ку̸̛те ̌̚отпу̹̦̏̌е ̦̌ к̦̌̌л̶̛̛̌́̚т̬́̍̏̌ д̌ ̭̌ ̛̚д̬̻̙л̛̛̏ ̦̌ ̛̭̏ок̛ ̦̌л̛̦́̐̌́ ̛ д̌ ̭̌ у̭то̸̛̛̜̏ ̦̌ у̭ло̛̏́т̌ ̛ ̵̛̛̥к̌л̛те, ко̜то ̥о̐̌т д̌ ̻̍д̌т ̛̭̻̬̦̍̌ ̏ к̦̌̌л̶̛̛̌́̚т̌.
Метод ̌̚ ̵̸̛̛̥е̭ко по̸̛̭т̦̏̌е о̛̍к̦о̏е̦о ̭е ̛̚пол̏̌̚, ̌̚ д̌ ̭е ̬̌̚т̏о̛̬ ̛ д̌ ̭̥ек̸̛ ̵̬̌̌кте̬̌ ̦̌ о̸̛̛̬̦̦̐̌ отп̌д̶̛̻ ̸̬е̚ ̬е̌кт̛̛̦̏ ̥̌те̛̬̌л̛ ̛ ̬е̌̐е̦т̛. ˃о̛̚ ̥етод ̥о̙е д̌ ̭е ̛̚пол̏̌̚ ̌̚ подд̻̬̙̦̌е ̦̌ у̭ло̛̏́т̌ ̦̌ ̬̌̍от̌ ̦̌ т̬̻̍̌т̌ ̛ д̌ ̭е п̬едот̬̏̌т̛ ̌̚пу̹̦̏̌ето.
3