Cette publication est accessible gratuitement
Lire

Arabe LV1 2003 Scientifique Baccalauréat général

De
3 pages
Examen du Secondaire Baccalauréat général. Sujet de Arabe LV1 2003. Retrouvez le corrigé Arabe LV1 2003 sur Bankexam.fr.
Voir plus Voir moins
ARABE - LV1 - SÈries L et ES/S - Session normale 2003 - Liban
T E X T E ÆÎUULðWFÝU²«WŽU«wpðuw½QłU¨wU²«ÂuO«w± Æ wðœUÝËvKŽ U¼—U¼“√ XDUð sOLÝU¹ …d−ýË ¨ Õd ‰öý ¡Uł Ÿd?A¹tÒ½d?FýÆqLF«sWI¼d?WKObFÐwý«dwU½Ë¨n?ðUN«vKŽpðu?XHA²3« ÆWOŠU³ WK³ wMK³I¹Ë ¨ w²dž c«u½ Ò ø p²EI¹√ q¼ ≠µ ° d¦3√ ô ÂuM« s WŠ—U³« wM²FM X½√ ÆÆ wMOEuð r X½√ ¨ ô ≠ b«ËÕ«eL«sOÐW¹dz«ełWNKÐXKÒ ÆÆdOš tÒK« ¡Uý Ê≈ ÆÆ ‘öŽ ≠ ∫ ÔXK ÆÆqOK«sdÒšQ²WŽUÝvÒ²ŠXLÝwMÒ½_±ø U½√ w³½– UË ≠ ° w²LNK U¹ ÆÆrNKL« V½– ÈuÝ p V½– ô ≠ Ô ∫ pÐUBŽ√ vKŽ …dDO« s¹bIHð UbMŽ pðœUF3 WO½dHUÐ …Q− X× ah.. non !∫ XH{√rŁ ±µ Ò °pFWŁU3sUNU¹ÆÆwMLÝdðrpÒ½vÒMLðø p²LÝ— b XM3 Ê≈ WŁ—UJ« w¼ s¹√Ë ≠ ∫ w³BŽ uBÐ XK«Ë ¨Èd?š√ v?≈ W?M?¹b? s? UŽUI« UNÐ —Ëbð WŠu? v?≈ wMu?×?ð Ê√ b¹d?ð ø Êu?M− X½√√ ≠ Ò °øwMdF¹sÒq3UNOKŽÃdH²¹Ò ÊuMwMÒ½_ULÐ˨wðœUFÝdsULШp²3UAwWOŠU³W³ždÐdFýXM3 Ò Ò pXKÆs¹dšü«q¦Î«bOFÝÊu3nO3dŽô˨ÎUÒIŠ V³ ¹ «– rNU√ UMHÊ d«– XKU√ ≠ uÒuðU½r¼UM½uLNK¹s¹c«UM«ÒÆÆÒ w??M?Ò½Èu?ݨÎU??¾?O?ýw?M?F?¹ôp?²?L?ÝÊu??3ÊQ?øÆÆd?O?ÝW?ŁœU?ŠÈu?Ý«u???O?r?N?ҽ˨d?šüË°dOžôwI¹dÞwÎUu¹p²œUµ ∫ X× ËÒL?Žl?MIðÊb¹d?ðøoLŠÓX½Òd?w?M?²?œUUbFÐwM²LÝpÒ½s¹d?šü«lMIðw ?¼ ÆË√ ÆÆ U «cÆtÒ³?×½U½dO¦¹UÈu?ÝrÝd½ôUMÒ½ÆÆd?LŠ¡u{ÂUÎö?¦WH«Ë¨n?OvKŽ ° ∙ËdF wb?B?² WUL×« s XM3 Â√ ¨tu?Š s¹—ËbðË ¨∙«d?²?Žô« p– v≈ wMMOł—b?²ð XM3√≥∞ Ò wHðUN«jO«pw˨WOŠU³B«WdH«pKðwbłËwMÒMJÆpÍœôwMÒ½QÐwLŽ∫ ÔXKÆ p²Š—UBL W³ÝUM ÆÆbŠ«Ë ʬ w pM wMÐdI¹Ë wMKBH¹ ÊU3 Íc« Ò M °pÒ³ŠwÒ½Ê÷d²HM
wL½UG² ÂöŠ_åb−« …d3«–ò sŽ
ARABE - LV1 - SÈries L et ES/S - Session normale 2003 - Liban
Travail ‡ faire par le candidat
REMARQUESG…N…RALESPOURLÕENSEMBLEDESEXERCICESPROPOS…S: Le candidat devra prÈsenter les exercices dans lÕordre et numÈroter les rÈponses conformÈment au sujet. Les rÈponses en arabe ne serontpas vocalisÈes.
I. COMPR…HENSIONDU TEXTE ©WÒOÐdFUЮ5²OU²«5²KL'«dÒƱ ©≤ dD«® Æ wðœUÝËvKŽ U¼—U¼“√ XDUð sOLÝU¹ …d−ýË ¨ Õd ‰öý ¡Uł Æ √ ©¥dD«®ÆÆdOÝWŁœUŠÈuÝ«uOrNҽƻ
ÒhM«wœËU0pwUMOF²WOU²«WK¾Ý_«sŽWÒOÐdFUÐVłÒhM«qOK%Æ
Æd*«ÁcNqłd«qOsÒO³ðw²««U³F«ÒhM«sÃd²Ý«Æ
ø ÍË«d«WMN w¼ U Æ »
øÒhM««c¼öšsÍË«d«WÒOBýsŽdF½«UÆÃ
ø «–U* ø …√d*« ÁUAð Íc« U Æ œ
ø ÒhM««c¼ ‰öš s …√d*« Ëb³ð nO3 Æ —
II. TRADUCTION
SÈrie L : ÆÒhM«W¹UN½v©dD«®åÆÆÆoLŠX½òsWÒO½dH«vÒhM«rłdð
SÈries ESet S :
WÒO½dH«vWOU²«qL'«rłdð
©dD«®åÆÆdOštÒK«¡UýÊÆÆøöŽòb«ËÕ«eL«sOÐW¹dz«ełWNKÐXKƱ Ò
©±≤ dD«® ° w²LNK U¹ ÆÆrNKL« V½– ÈuÝ p V½– ô Æ≤ Ô
d wM²œU UbFÐ wM²LÝ— p?½√ s¹dšü« lMIðË wLŽ lMIð Ê√ b¹ø oLŠ√ vKŽ …ÒÒ Òdð ÓX½√√Æ≥ ©dD«®ÆdLŠ¡u{ÂUÎö¦WH«Ë¨nO
ARABE - LV1 - SÈries L et ES/S - Session normale 2003 - Liban
III. EXPRESSIONPERSONNELLE
SÈrie L :
WOU²«lO{«u*«bŠWÒOÐdFUÐZUŽ
ÆÒhM««cNWÒL²ðÒuBðÆ
ÆW¹«uN«Ác¼sŽÀÒb%øw{U¹d«ËwÒMH«U:«wUNÝU9W¹«u¼pq¼Æ»
øŸu{u*«wwBA«p¹UÆW×OCUNðuUA²½«d*«d³²FðÒhM««c¼wÆÃ
SÈries ESet S :
5OU²«5Žu{u*«bŠWÒOÐdFUÐZUŽÆ±
ÆULNMOÐËb¹Íc««u(«qÒOðÆÍË«d«UNLÝw²«WŠuK«d*«nAJðÆ
ÆÆ UN ÀbŠ U UNðUI¹b ÈbŠù …√d*« wJ% Æ »
5OU²«5Žu{u*«bŠWÒOÐdFUÐZUŽÆ
ÆÒhM««cNWÒL²ðÒuBðÆ
ÆW¹«uN«Ác¼sŽÀÒb%øw{U¹d«ËwÒMH«U:«wUNÝU9W¹«u¼pq¼Æ»
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin