La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

Ζητήματα γνωσιακής προσέγγισης της διδακτικής της μετάφρασης

De
236 pages
Πώς γινόμαστε μεταφραστές;

Ποιος έχει τα προσόντα για να γίνει μεταφραστής; Πώς πρέπει να γίνεται η επιλογή των υποψηφίων μεταφραστών; Βάσει ποιών κριτηρίων; Ποια η συμβολή των γνωσιακών πόρων του μεταφραστή στη διαχείριση του μεταφραστικού έργου; Μπορούν οι Γνωσιακές Επιστήμες να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε καλύτερα τη μεταφραστική πράξη; Μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα πορίσματα των σχετικών ερευνών στο πλαίσιο της Διδακτικής της Μετάφρασης; Η μεταφραστική δυσκολία είναι έννοια η οποία μπορεί να οριστεί κατά τρόπο αντικειμενικό ή πρόκειται για έννοια η οποία εξαρτάται όχι μόνο από το προς μετάφραση κείμενο αλλά και από το μεταφράζον υποκείμενο; Μπορούμε να βοηθήσουμε τον εκπαιδευόμενο μεταφραστή να γίνει ακόμη καλύτερος στη δουλειά του παροτρύνοντάς τον να καλλιεργήσει συγκεκριμένες δεξιότητες; Ποια είναι η συμβολή της μεταγνώσης στη διδακτική πράξη; Εκδηλώνεται το φαινόμενο της μεταβίβασης της μάθησης διαρκούσης της μεταφραστικής πράξης; Πώς εκδηλώνεται η δημιουργικότητα του μεταφραστή; Πρόκειται για έννοια που αφορά αποκλειστικά τη λογοτεχνική μετάφραση ή μπορεί να νοηθεί στο πλαίσιο κι άλλων ειδών μεταφράσεων; Δύσκολες ερωτήσεις κι ακόμη πιο δύσκολες οι απαντήσεις. Μ’ αυτή τη μελέτη επιχειρούμε να προσεγγίσουμε ζητήματα της Διδακτικής της Μετάφρασης, με τα οποία ελάχιστοι έχουν ασχοληθεί, αξιοποιώντας γνώσεις και μεθοδολογικά εργαλεία, τα οποία μας προσφέρουν οι Γνωσιακές Επιστήμες.
Voir plus Voir moins

Vous aimerez aussi

final cover politis 30/11/2012 12:55 µµ Σελίδα1
ªπÃ∞§∏™ ¶√§π∆∏™
Πώς γινόµ αστε µ εταφραστές;
Από το 2006 είναι ∆ιευθυντής του ∑ËÙ‹Ì·Ù· Εργαστηρίου Νοµ ικής, Οικ ονοµ ικής,
Πολ ιτικής και Τ εχνικής Μετάφρασης Ποιος έχει τα προσόντα για να γίνει µ εταφραστής; Πώς πρέπει να ÁÓˆÛȷ΋˜ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ του ΤΞΓΜ∆ του Ιονίου Πανεπιστηµ ίου. γίνεται η επιλογή των υποψηφίων µ εταφραστών; Βάσει ποιων κρι-
Έχει µ ετάσχει µ ε ανακ οινώσεις σε πολλά
τηρίων; Ποια η συµ βολ ή των γνωσιακ ών πόρων του µ εταφραστήελλ ηνικ ά και διεθνή συνέδρια κι έχει Ù˘ ‰È‰·ÎÙÈ΋˜
πλούσιο συγγραφικ ό έργο σε θέµ ατα που στη διαχείριση του µ εταφραστικ ού έργου; Μπορούν οι Γνωσιακές
άπτονται της ∆ιδακτικής της Μετάφρασης Ù˘ ÌÂÙ¿ÊÚ·Û˘Επιστήµ ες να µ ας βοηθήσουν να κ ατανοήσουµ ε καλ ύτερα τη µ ετα-
και δη της της Ειδικής
φραστική πράξη; Μπορούµ ε να αξιοποιήσουµ ε τα πορίσµ ατα των Ο Μιχ ά λ ης Πολίτης είναι Α ναπλ ηρωτήςΜετάφρασης. Το επιστηµ ονικ ό περιοδικ ό
Κ αθηγητής Οικ ονοµ ικής Μετάφρασηςτου Πανεπιστηµ ίου του Μόντρεαλ ΜΕΤ Α, σχετικ ών ερευνών στο πλαίσιο της ∆ιδακτικής της Μετάφρασης; Η
από τα Γαλλ ικ ά στα Ελλ ηνικ ά στο Τµήµατον τίµ ησε για το έργο του αναθέτοντάς µ εταφραστική δυσκ ολία είναι έννοια η οποία µ πορεί να οριστεί κ ατά Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και του την επιµ έλεια του τεύχ ους 52-1/2007,
τρόπο αντικειµ ενικ ό ή πρόκειται για έννοια η οποία εξ αρτάται όχι ∆ιερµ ηνείας του Ιονίου Πανεπιστηµ ίου. το οποίο είναι αφιερωµ ένο στη γνωσιακή
Μετά την αποφοίτησή του από τη Σχ ολ ήπροσέγγιση της Μετάφρασης. µ όνο από το προς µ ετάφραση κείµ ενο αλλά και από το µ εταφράζ ον
Μωραΐτη το 1975, σπούδασε στη ΓαλλίαΤ έλος, στα 24 χρόνια παρουσίας του υποκείµ ενο; Μπορούµ ε να βοηθήσουµ ε τον εκπαιδευόµ ενο µ ετα- Πολ ιτική Επιστήµ η, ∆ιεθνείς Σχέσεις στο Ιόνιο Πανεπιστήµ ιο πρόσφερε
φραστή να γίνει ακ όµ η καλ ύτερος στη δουλειά του παροτρύνοντάς και Οικ ονοµ ική Γεωγραφία. διοικητικ ό έργο σε πολλούς τοµ είς.
Στη συνέχεια δούλεψε ως free lance Ενδεικτικ ά: διετέλεσε Πρόεδρος του τον να κ αλλ ιεργήσει συγκεκριµ ένες δεξιότητες; Ποια είναι η συµ βο-
µ εταφραστής του Ευρωπαϊκ ού ΤΞΓΜ∆ (2008-2010), αιρετό µ έλος της λή της µ εταγνώσης στη διδακτική πράξη; Εκ δηλώνεται το φαινόµ ε-
Κοινοβουλίου, το 1988 προσελ ήφθη Συγκλ ήτου του Ιονίου Πανεπιστηµ ίου,
νο της µ εταβίβασης της µ άθησης διαρκ ούσης της µ εταφραστικής ως διδάσκ ων στο ΤΞΓΜ∆ του Ιονίου µ έλος της Επιτροπής Μεταπτυχιακ ών
Πανεπιστηµ ίου και από το 1992 εργάζεταιΣπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµ ίου πράξης; Πώς εκ δηλώνεται η δηµ ιουργικ ότητα του µ εταφραστή;
στο ίδιο Τµ ήµ α ως µ έλος ∆ΕΠ. και σήµ ερα είναι αιρετό µ έλος του Πρόκειται για έννοια που αφορά αποκλειστικ ά τη λογοτεχνική µ ετά- Στα 24 χρόνια της ακ αδηµ αϊκής του Συµ βουλίου του Ιονίου Πανεπιστηµ ίου.
φραση ή µ πορεί να νοηθεί στο πλαίσιο κι άλλων ειδών µ εταφράσε- σταδιοδροµ ίας ασκεί ερευνητικ ό Την περίοδο 1993-1994 διαχειρίστηκε,
και διδακτικ ό έργο στον τοµ έα της για λογαριασµ ό της Επιτροπής των ων; ∆ύσκ ολες ερωτήσεις κι ακ όµ η πιο δύσκ ολες οι απαντήσεις. Μ’
∆ιδακτικής της Μετάφρασης και Ευρωπαϊκ ών Κοινοτήτων, το Πρόγραµµ α αυτή τη µ ελέτη επιχειρούµ ε να προσεγγίσουµ ε ζ ητήµ ατα της ∆ιδα- ειδικ ότερα στη ∆ιδακτική της Γενικής Τ αχύρρυθµ ης Κ ατάρτισης ∆ιερµηνέων
κτικής της Μετάφρασης, µ ε τα οποία ελάχιστοι έχ ουν ασχ ολ ηθεί, και της Ειδικής Συνεδρίων, το οποίο πραγµ ατοποιήθηκε
(Οικ ονοµ ικής, Νοµ ικής και Πολ ιτικήςστην Κέρκυρα, και από το 2004 έως το αξιοποιώντας γνώσεις και µ εθοδολογικ ά εργαλεία, τα οποία µ ας
Μετάφρασης). 2008 διετέλεσε µ έλος της Εθνικής ∆οµ ής προσφέρουν οι Γνωσιακές Επιστήµ ες. Την περίοδο 2002-2003 πρωτοστατεί Erasmus Mundus.
στην ίδρυση των πρώτων κ οινών Το 2011 τιµ ήθηκε από το ∆ιεθνές Ρόταρυ
ελλ ηνογαλλ ικ ών µ εταπτυχιακ ών για το ερευνητικ ό και διδακτικ ό του έργο
προγραµµ άτων, στο πλαίσιο της µ ε το Αριστείο ∆ιακεκριµ ένης
ελλ ηνογαλλ ικής πανεπιστηµ ιακής Επιστηµ ονικής Προσφοράς.
συνεργασίας, και από 2003 διευθύνει Από το 1984 είναι Επίτιµ ος Πρόξενος
το κ οινό ελλ ηνογαλλ ικ ό ΠΜΣ «Επιστήµ εςτης Ισπανίας στην Κέρκυρα.
της Μετάφρασης – Μεταφρασιολογία
και Γνωσιακές Επιστήµ ες». Για τη δράση
του αυτή, η Γαλλ ική ∆ηµ οκρατία τον
τίµ ησε το 2004 µ ε την τιµ ητική διάκριση
του Τάγµ ατος του Ακ αδηµ αϊκ ού Φοίνικ α
(Palmes académiques). Η συµ βολ ή του
στην ανάπτυξη της ελλ ηνογαλλ ικής
πανεπιστηµ ιακής συνεργασίας
συνεχίστηκε προωθώντας τον θεσµ ό των
διδακτορικ ών διατριβών σε συνεπίβλεψη.ANATO§IKO™
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΟ ΛΙΤΗΣ ΖΗΤΗΜΑ Τ Α ΓΝΩΣΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤ Α Φ Ρ ΑΣΗΣ ANATO ΛIKO Σteliko POLITIS 30/11/2012 01:19 µµ Σελίδα1teliko POLITIS 30/11/2012 01:19 µµ Σελίδα2teliko POLITIS 30/11/2012 01:19 µµ Σελίδα3
∑ËÙ‹Ì·Ù· ÁÓˆÛȷ΋˜ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘
Ù˘ ‰È‰·ÎÙÈ΋˜ Ù˘ ÌÂÙ¿ÊÚ·Û˘teliko POLITIS 30/11/2012 01:19 µµ Σελίδα4
∑ËÙ‹Ì·Ù· ÁÓˆÛȷ΋˜ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ Ù˘ ‰È‰·ÎÙÈ΋˜ Ù˘ ÌÂÙ¿ÊÚ·Û˘
Copyright ©2012 ªπÃ∞§∏™ ¶√§π∆∏™
ºˆÙÔÁÚ·Ê›· Â͈ʇÏÏÔ˘: ∞›ıÔ˘Û· §ÂÍÈÎÒÓ Î·È ªÂϤÙ˘ “°·ÏÏÈÎÔ‡”
Aı‹Ó· 2012
A·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ‹ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ¤ÚÁÔ˘ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘ ‹ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹-
ÔÙ ÙÚfiÔ, ηıÒ˜ Î·È Ë ‰È·Û΢‹ ÙÔ˘ ‹ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏÂ˘Û‹ ÙÔ˘ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ¤ÚÁÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ‹
Ù¤¯Ó˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ Ó. 2121/1993 Î·È Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ™‡Ì‚·Û˘ B¤ÚÓ˘-¶·ÚÈÛ›Ô˘, Ô˘ ΢ÚÒıËΠÌÂ
ÙÔ Ó.100/1975. E›Û˘ ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘ ÛÙÔȯÂÈÔıÂÛ›·˜, Ù˘ ÛÂÏȉÔÔ›ËÛ˘, ÙÔ˘ Â͈ʇÏÏÔ˘ ηÈ
ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Ù˘ fiÏ˘ ·ÈÛıËÙÈ΋˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘, Ì ʈÙÔÙ˘ÈΤ˜, ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ‹ ÔÔÈÂÛ‰‹ÔÙ ¿ÏϘ ÌÂıfi-
‰Ô˘˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 51 ÙÔ˘ Ó. 2121/1993.
EΉfiÛÂȘ AÓ·ÙÔÏÈÎfi˜
TËÏ. 210.6776303
www.anatolikos.gr
ISBN: 978-960-8429-87-1teliko POLITIS 30/11/2012 01:19 µµ Σελίδα5
ªπÃ∞§∏™ ¶√§π∆∏™
∑ËÙ‹Ì·Ù· ÁÓˆÛȷ΋˜ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘
Ù˘ ‰È‰·ÎÙÈ΋˜ Ù˘ ÌÂÙ¿ÊÚ·Û˘
EK ∆ O ΣEI Σ
ANATO ΛIKO Σ
Aı‹Ó· 2012teliko POLITIS 30/11/2012 01:19 µµ Σελίδα6teliko POLITIS 30/11/2012 01:19 µµ Σελίδα7
¶π¡∞∫∞™ ¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡ø¡
¶ƒO§√°√™-13
∂π™∞°ø°∏-17
1. ∏ Û˘Ì‚ÔÏ‹ Ù˘ °ÓˆÛȷ΋˜ æ˘¯ÔÏÔÁ›·˜ ÛÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË Ù˘ ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜-21
1.1 ∏ ÁÓˆÛȷ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙÈ΋˜ Ú¿Í˘-21
1.1.1 ∆· ÚÔ‰ÚÔÌÈο ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·Ù·-21
1.1.2 ∑ËÙ‹Ì·Ù· ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈ΋˜ ʇÛ˘-31
1.1.2.1 ¢È‡ڢÓÛË ÙÔ˘ ‰›Ô˘ Ù˘ ∂ÈÛÙ‹Ì˘ Ù˘ ªÂÙ¿ÊÚ·Û˘-32
1.1.2.2 ∑ËÙ‹Ì·Ù· ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›·˜-37
1.1.3 ¶Â‰›· ‰˘Ó·Ù‹˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ ÔÚÈÛÌ¿ÙˆÓ-39
1. 2 ∏ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙ‹ ηٿ ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ
‰È·ÚÎÔ‡Û˘ Ù˘ ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜-41
1.2.1 ∏ ·ÈÛıËÙËÚȷ΋ ÌÓ‹ÌË-43
1.2.2 ∏ ‚Ú·¯‡¯ÚÔÓË ÌÓ‹ÌË Î·È Ë ÌÓ‹ÌË ÂÚÁ·Û›·-46
1.2.3 ∏ Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ÌÓ‹ÌË-50
1.3 ∏ ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ˆ˜ ηٿÛÙ·ÛË ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜-57
1.3.1 ∏ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜-60
1.3.1.1 ∆· Û˘ÛÙ·ÙÈο ÛÙÔȯ›· Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜-61
1.3.1.2 ∆‡ÔÈ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ-62
1.3.2 ∏ ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ˆ˜ ηٿÛÙ·ÛË È‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ Û‡ÓıÂÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜-66
1.3.3 √ «¯ÒÚÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜» ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÌÂÙ¿ÊÚ·Û˘-67
1.3.3.1 ª·ÎÚÔÛÎÔÈ΋ ÓÔËÙÈ΋ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË-69
1.3.3.2 ∞Ó·Ï˘ÙÈ΋ ÓÔËÙÈ΋ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË-73
2. √È ÁψÛÛÈΤ˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ Î·È ÔÈ ÂÁ΢ÎÏÔ·È‰ÈΤ˜ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘fiÌÂÓÔ˘ ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙ‹-77
2.1 °ÏˆÛÛÈΤ˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘fiÌÂÓÔ˘ ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙ‹-77
2.1.1. ∆Ô Â›Â‰Ô ÁψÛÛÔÌ¿ıÂÈ·˜ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘fiÌÂÓˆÓ ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙÒÓ-79
2.1.2 ∆Ô Â›Â‰Ô ÁψÛÛÔÌ¿ıÂÈ·˜ ÙˆÓ ÂÈÛ·ÁÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ∆•°ª¢-83
2.1.3 ∂Ó›Û¯˘ÛË Ù˘ ÁψÛÛÔÌ¿ıÂÈ·˜ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÔÌ¤ÓˆÓ ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙÒÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ
ÛÔ˘‰ÒÓ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ∆•°ª¢-88teliko POLITIS 30/11/2012 01:19 µµ Σελίδα8
2.2 √È ÂÁ΢ÎÏÔ·È‰ÈΤ˜ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘fiÌÂÓÔ˘ ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙ‹-91
2.2.1 √ ÁÓˆÛÈÔÏÔÁÈÎfi˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÂÈÛ·ÁÔÌ¤ÓˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ Û ÙÌ‹Ì·Ù· ÌÂÙ¿ÊÚ·Û˘
Î·È ‰ÈÂÚÌËÓ›·˜. ∏ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ESIT.-95
2.2.2 √ ÁÓˆÛÈÔÏÔÁÈÎfi˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÂÈÛ·ÁÔÌ¤ÓˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ÛÙÔ ∆•°ª¢ Î·È Ô ÂÌÏÔ˘-
ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ ÙÔ˘˜-99
3. ™ÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ Î·È ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙ‹-111
3.1 ªÂÙ·ÊÚ·ÛÙÈ΋ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋-111
3.1.1. ∏ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙÈ΋˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜-111
3.1.2 ∏ ¯¿Ú·ÍË Ù˘ ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙÈ΋˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜-115
3.1.2.1 ∏ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË-116
3.1.2.2 ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜-124
3.1.2.3 ∏ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜-126
3.2 ªÂÙ·ÊÚ·ÛÙÈ΋ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›·-127
3.2.1 ∏ ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ηٷÓfiËÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÎÂÈ̤ÓÔ˘-129
3.2.1.1 ∞Ó·ÁÓˆÚÈÛÙÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ-131
3.2.1.2 ∏ ÚÒÙË ¤Ú¢ӷ ÙÂÎÌËÚ›ˆÛ˘-136
3.2.1.3 ™˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ·Ó¿ÁÓˆÛË Î·È ·Ó¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÎÂÈ̤ÓÔ˘-138
3.2.1.4 ∂Ì‚ÚÈı¤ÛÙÂÚË ¤Ú¢ӷ ÙÂÎÌËÚ›ˆÛ˘-144
3.2.1 ∏ Â·Ó¤ÎÊÚ·ÛË-145
3.2.2.1 ∏ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ Â·Ó¤ÎÊÚ·Û˘-146
3.2.2.2 ∂·Ó¤ÎÊÚ·ÛË Î·È ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Û‡ÓÙ·Í˘ ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÌ·ÙÔ˜-147
3.2.2.3 ∏ Â·Ó¤ÎÊÚ·ÛË Î·È Ù· Â›‰· ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘-149
3.2.2.4 ∂·Ó¤ÎÊÚ·ÛË Î·È ÁψÛÛÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚ÔϤ˜-163
3.2.3 √ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÌ·ÙÔ˜ Î·È Ë ·Ó·ıÂÒÚËÛË-165
3.2.3.1 ª¤ıÔ‰ÔÈ ÂϤÁ¯Ô˘ ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÌ·ÙÔ˜-166
3.2.3.2 ¶·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙ‹-168
3.2.3.3 ŒÏÂÁ¯Ô˜ ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÌ·ÙÔ˜ Î·È ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙÈο Ï¿ıË-170
4. °ÓˆÛÈ·ÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ÂÂÓÂÚÁÔ‡Ó ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙÈÎÒÓ ‰˘ÛÎÔ-
ÏÈÒÓ-172
4.1 ∏ ÌÂÙ·‚›‚·ÛË Ù˘ Ì¿ıËÛ˘-172teliko POLITIS 30/11/2012 01:19 µµ Σελίδα9
4.1.1 √ÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ¤ÓÓÔÈ·˜ Ù˘ ÌÂÙ·‚›‚·Û˘ Ù˘ Ì¿ıËÛ˘-173
4.1.2 ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂÓÛ˘Ó›‰ËÙË ‹ ·Û‡ÓÂÈ‰Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ·;-177
4.1.3 ∏ ÌÂÙ·‚›‚·ÛË Ù˘ Ì¿ıËÛ˘ Î·È Ë ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ÌÂÙ¿ÊÚ·Û˘-178
4.2 ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ· Î·È ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË-181
4.2.1 ∏ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·˜-181
4.2.2 ∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ· ÛÙË ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÈÔÏÔÁÈ-
΋˜ ÛΤ„˘-183
4.2.3 ¶Ò˜ ÂΉËÏÒÓÂÙ·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ· ηٿ ÙË ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·;-190
4.2.4 ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ· Î·È ‰È‰·ÎÙÈ΋ Ú¿ÍË-192
4.3 ∞Ó·ÛÙ·ÏÙÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙÈÎÒÓ ‰˘ÛÎÔÏÈÒÓ-196
5. ∫ÚÈÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ù˘ ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙÈ΋˜ ‰ÂÈÓfiÙËÙ·˜-200
5.1. ∂ÓÓÔÈÔÏÔÁÈÎÔ› ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ›-203
5.2 ∫ÚÈÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË-205
5.2.1 ªÂÙ·ÊÚ·ÛÙÈ΋ ‰ÂÈÓfiÙËÙ·, ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛÌ· Î·È ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙÈ΋ ÂȉÂÍÈfiÙËÙ·-206
5.2.2 ªÂÙ·ÊÚ·ÛÙÈ΋ ‰ÂÈÓfiÙËÙ· Î·È ÁÓˆÛÈÔÏÔÁÈÎfi˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜-207
5.2.3 ªÂÙ·ÊÚ·ÛÙÈ΋ ‰ÂÈÓfiÙËÙ· Î·È Ë ‰˘ÛÎÔÏ›· ÙˆÓ ÚÔ˜ ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÎÂÈ̤ӈÓ-209
5.2.4 ªÂÙ·ÊÚ·ÛÙÈ΋ ‰ÂÈÓfiÙËÙ· Î·È ¤Ú¢ӷ ÙÂÎÌËÚ›ˆÛ˘-213
5.2.5 ªÂÙ·ÊÚ·ÛÙÈ΋ ‰ÂÈÓfiÙËÙ· Î·È ÌÓËÌÔÓÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·-216
5.2.6 µ·ÛÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÌÂٷ͇ ¤ÌÂÈÚˆÓ Î·È ·Ú¯¿ÚÈˆÓ ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙÒÓ-221
∂¶π§√°√™-224
µπµ§π√°ƒ∞ºI∞-227

Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin