La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

Entomologisk tidskrift

De
632 pages
3—4^rg. 18 1897 Haft.ENTOMOLOGISKTIDSKRIFTÜTGIFVENENTOMOLOGISKA FORENINGEN 1 STOCKHOLMJOURNAL ENTOMOLOGIQUEPUBLIÉ PAR LAENTOMOLOGIQUE À STOCKHOLMSOCIÉTÉt^3(^^^STOCKHOLiMIDUNâ-Xl'NCI.. UOFBOKTRYCKKRI189SENTOMOLOGISK TIDSKRIFTkommer att under af Entomologiska Föreningen Stock-1898 iholm utgifvas efter samma plan som hittills och vill bemöda sigom att, så långt omständigheterna medgifva, äfven tillgodose denentomologiens kraf ett organ i vårtpraktiska på land. Alla lämp-liga uppsatser- af vare sig praktiskt eller vetenskapligt innehåll,mottagas med tacksamhet och införas i den ordning de till redak-inkomma. Redaktionen utgöres en af styrelsentionen af utseddredaktionskommitté, som består af följande tre, ledamöter:Chr. Aurivillius, professor. Vetenskapsakademien, Stock-holm.professor, föreståndare för statens entomo-Sven Lampa,logiska anstalt, redaktör och ansvarig utgifvare. Albano (Stockholm).Claes Grill, Kapten, Göteborg.För tidskriften afsedda manuskript kunna insändas till någon-dera af ledamöterna redaktionskommittén. Stafningssätteti rättasefter Sv. Akad. nya ordlistas mera avancerade stafning.Annonser å omslaget betalas af ledamöter med 10 kr. för hel,kr. för half öre för rad;sida^ech 20 för stående annonser erlägges5af ofvanstående pris för hvarje gång de ånyo under året25 yôinföras.Äldre årgångar af tidskriften finnas tillgängliga för ett prisaf kronor pr årgång; om minst årg. tagas en gång er-10 på5hålles 20 rabatt. Medlem ...
Voir plus Voir moins

Vous aimerez aussi

3—4^rg. 18 1897 Haft. ENTOMOLOGISK TIDSKRIFT ÜTGIFVEN ENTOMOLOGISKA FORENINGEN 1 STOCKHOLM JOURNAL ENTOMOLOGIQUE PUBLIÉ PAR LA ENTOMOLOGIQUE À STOCKHOLMSOCIÉTÉ t^3(^^^ STOCKHOLiM IDUNâ-Xl'NCI.. UOFBOKTRYCKKRI 189S ENTOMOLOGISK TIDSKRIFT kommer att under af Entomologiska Föreningen Stock-1898 i holm utgifvas efter samma plan som hittills och vill bemöda sig om att, så långt omständigheterna medgifva, äfven tillgodose den entomologiens kraf ett organ i vårtpraktiska på land. Alla lämp- liga uppsatser- af vare sig praktiskt eller vetenskapligt innehåll, mottagas med tacksamhet och införas i den ordning de till redak- inkomma. Redaktionen utgöres en af styrelsentionen af utsedd redaktionskommitté, som består af följande tre, ledamöter: Chr. Aurivillius, professor. Vetenskapsakademien, Stock- holm. professor, föreståndare för statens entomo-Sven Lampa, logiska anstalt, redaktör och ansvarig utgifvare. Albano (Stockholm). Claes Grill, Kapten, Göteborg. För tidskriften afsedda manuskript kunna insändas till någon- dera af ledamöterna redaktionskommittén. Stafningssätteti rättas efter Sv. Akad. nya ordlistas mera avancerade stafning. Annonser å omslaget betalas af ledamöter med 10 kr. för hel, kr. för half öre för rad;sida^ech 20 för stående annonser erlägges5 af ofvanstående pris för hvarje gång de ånyo under året25 yô införas. Äldre årgångar af tidskriften finnas tillgängliga för ett pris af kronor pr årgång; om minst årg. tagas en gång er-10 på5 hålles 20 rabatt. Medlem af Föreningen, som önskar kom-% plettera sitt exemplar af Tidskriften, erhåller en betydlig ytter- ligare rabatt. Lösa häften säljas ej, men af del af de i tid-en skriften intagna uppsatserna finnas ännu separater till salu efter 2ett pris af 3 öre per sida.— Föreningens sedan årsafgiftenledamöter erhålla, blifvit erlagd, tidskriften sig gratis tillsänd. Om denna afgift ej redan erlagts, sändes första eller andra häftet för året under postförskott. Ständig ledamot vid erläggandet af afgiftenerhåller (100 kr.) 10 af de äldre årgångarna gratis. ^ -..-t ENTOMOLOGISK TIDSKRIFT UTGIFVEN ENTOMOLOGISKA FORENINGEN I STOCKHOLM JOURNAL ENTOMOLOGIQUE PUBLIÉ PAR LA SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE À STOCKHOLM ÅRGÅNGENSJUTTONDE 1896 MED 5 TAFLOR '--v."».''^ —X''J'^'^-" STOCKHOLM IDUNS TRYCKERI AKTIEBOLAG 1896
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin