La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

Fællesskabsforsendelse

De
84 pages
FÆLLESSKABSFORSENDELSE Håndbog om anvendelse af kontroleksemplar T5 Situationen pr. 2. september 1990 V^ ICQ ΝΤΟ DOK! MT ΕΓΓΡΑΦΟ DOCOMENT Dl IMEN TODOCOMEN Τ1001»Γ0 DOKUMENT ΕΓΓΡΑΦΟ Dl MENT D0CUMENT0D0CUM1 r DOCUMENTO DOKUMENT E ΡΑΦΟΟΟΗΙΜΕΝΤ DOCUMEI DOCUMENT DOCUMENTO D * * r ΓΡΑΦΟ DOCUMEI **9Ç1Í KOMMISSIONENIDOuUMuN 1 UUll FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ΝΤΕΓΓΡΑΦ( Dette dokument er udarbejdet til intern brug i Kommissionen. Det stilles til rådighed for offentligheden, men udtrykker ikke nødvendigviss officielle synspunkt. Bibliografiske data findes bagest i denne publikation. Luxembourg : Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer. 1991 ISBN 92-826-2790-X Katalognummer: CM-70-91 -936-DA-C © EKSF-EØF-Euratom, Bruxelles · Luxembourg, 1991 Eftertryk tilladt med kildeangivelse, dog ikke til kommercielle formål. Printed in Luxembourg ΚΟΜΜΙ SS IONEN FOR DE EUROPÆISKE EELLESSKABER FÆLLESSKABSFORSENDELSE HANDBOG OM ANVENDELSE AF KONTROLEKSEMPLAR T5 Situationen pr. 2. september 1990 Dokument Dette dokument er udarbejdet til intern brug i Kommissionen. Det stilles til rådighed for offentligheden men udtrykker ikke nødvendigvis Kommissio­nens officielle synspunkt. * Alle forordninger (EØF), som opregnes i rubrikken "Tilfælde, hvor T5 skal anvendes", og som endnu henviser til forordning (EØF) nr. 223/77 og den tidligere T5-model, er angivet med en asterisk (*).
Voir plus Voir moins

Vous aimerez aussi

FÆLLESSKABSFORSENDELSE
Håndbog om anvendelse af
kontroleksemplar T5
Situationen pr. 2. september 1990
V^ ICQ ΝΤΟ DOK!
MT ΕΓΓΡΑΦΟ DOCOMENT Dl
IMEN TODOCOMEN Τ1001»
Γ0 DOKUMENT ΕΓΓΡΑΦΟ Dl
MENT D0CUMENT0D0CUM1
r DOCUMENTO DOKUMENT E
ΡΑΦΟΟΟΗΙΜΕΝΤ DOCUMEI
DOCUMENT DOCUMENTO D
* * r ΓΡΑΦΟ DOCUMEI
**
9Ç1Í KOMMISSIONENIDOuUMuN 1 UUll
FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER ΝΤΕΓΓΡΑΦ(
Dette dokument er udarbejdet til intern brug i Kommissionen. Det stilles til rådighed for
offentligheden, men udtrykker ikke nødvendigviss officielle synspunkt.
Bibliografiske data findes bagest i denne publikation.
Luxembourg : Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer.
1991
ISBN 92-826-2790-X
Katalognummer: CM-70-91 -936-DA-C
© EKSF-EØF-Euratom, Bruxelles · Luxembourg, 1991
Eftertryk tilladt med kildeangivelse, dog ikke til kommercielle formål.
Printed in Luxembourg ΚΟΜΜΙ SS IONEN FOR DE EUROPÆISKE EELLESSKABER
FÆLLESSKABSFORSENDELSE
HANDBOG OM ANVENDELSE
AF KONTROLEKSEMPLAR
T5
Situationen pr. 2. september 1990
Dokument Dette dokument er udarbejdet til intern brug i Kommissionen. Det stilles
til rådighed for offentligheden men udtrykker ikke nødvendigvis Kommissio­
nens officielle synspunkt.
* Alle forordninger (EØF), som opregnes i rubrikken "Tilfælde, hvor T5
skal anvendes", og som endnu henviser til forordning (EØF) nr. 223/77
og den tidligere T5-model, er angivet med en asterisk (*).
Det skal her nævnes, at den model, der skal anvendes, findes i bilaget
til forordning (EØF) nr. 2823/87 og i dette dokument. De rubrikker, der
er angivet i forordninger markeret med en asterisk, svarer ikke altid
til rubrikkerne i den nye T5-model. - 1 - 00.00
INDHOLD 00.00
INDLEDNING 01.00
GENEREL OVERSIGT OVER PROCEDUREN FOR ANVENDELSE AF T5
Definition af T5 og den anvendte fremgangsmåde 05.00
Bestemmelser vedrørende T5-formularen 05.10 re T5bi s-formularen 05.20
Bestemmelser vedrørende T5-1 ade I i sten 05.30
UDSTEDELSE AF T5
Almindelig procedure 05.40
Forenklete 05.50
Efterfølgende udstedelse 05.60
Opdel ing 05.70
Udstedelse af dup I i kata 05.80
T5- OG T5biS-MODEL, LADELISTE, ETIKET 05.90
TILFÆLDE, HVOR T5 SKAL ANVENDES
Transport inden for Fællesskabet af varer, hvis udførsel fra
Fællesskabet er forbudt eller er underkastet restriktioner, en
afgift eller anden beskatning - forordning (EØF) nr. 1062/87,
artikel 20 t i I 27 (*) 10.00
Forsendelse af varer fra en medlemsstat til en anden med hen­
blik pá overdragelse af disse varer, der indføres med to I d lem­
pe I se pá grund af deres særlige anvendelsesformål - forordning
(EØF) nr. 4142/875
Genstande beregnet for handicappede, indført med fritagelse for
importafgifter af en institution eller organisation i en med­
lemsstat og udlånt, udlejet eller overdraget til en institution
eller en organisation i en anden medlemsstat - forordning (EØF)
nr. 2289/83 (*) 10.10 - 2 - 00.00
Materialer af uddannelsesmæssige, videnskabelig og kulturel art
indført med afgiftsfritagelse af en institution eller et organ
i en medlemsstat og udlånt, udlejet eller overdraget t i I en
institution eller et organ i en anden medlemsstat - forordning
(EØF) nr. 2290/83 (*) 10.15
Konstatering af at en vare faktisk får den anvendelse eller
bestemmelse, der er foreskrevet i afgørelsen om godtgørelse af
eller fritagelse for afgifter - forordning (EØF) nr. 1574/80
(*) 10.20
Eksportrestitutioner: bevis for udførsel fra Fællesskabets
toldområde eller for ankomst til bestemmelsesstedet inden for
Fællesskabet - forordning (EØF) nr. 3665/87 11.0: overførsel af landbrugsprodukter fra et
proviantoplag beliggende i en medlemsstat t i I et proviantoplag
beliggende i en anden medlemsstat - forordning (EØF) nr. 11.05
3665/87
Eksportrestitutioner: levering til proviantering i en anden
medlemsstat end den, hvor landbrugsprodukterne blev anbragt på
et proviantoplag - forordning (EØF) nr. 3665/87 11.10 : levering til proviantering på visse bore-
og produktionsplatforme, herunder arbejdssteder med service­
funktion hertil - forordning (EØF) nr. 3665/875
Eksportrestitutioner: bevis for udførsel fra Fællesskabets
toldområde eller for ankomst til bestemmelsesstedet inden for
Fællesskabet efter oplægning pá et toldoplag eller i en frizone
- forordning (EØF) nr. 3665/87 11.20
Frigivelse af den sikkerhed, der er stillet ved udstedelsen af
en eksport Iicens eller en attest om forudfastsættelse af
eksportrestitution - forordning (EØF) nr. 3183/80 12.0
Frigivelse af den sikkerhed, der er stillet med henblik på
forudbetaling af eksportrestitutioner og positive monetære
udligningsbeløb - forordning (EØF) nr. 3665/87 13.0
Udførselsmedlemsstatens betaling af monetære udligningsbeløb,
som skulle ydes af indførselsmedlemsstaten - forordning (EØF)
nr. 3154/85 14.00
Ingen opkrævning af monetære udligningsbeløb for proviant -
forordning (EØF) nr. 3154/855 - 3 - 00.00
Fælles regler for kontrol med anvendelse og/eller bestemmelse
for produkter fra intervention - forordning (EØF) nr. 569/88 15.0
Produktionsrestitution for stivelsesholdige varer - forordning
(EØF) nr. 1570/78 (*) 20.0
Tilskud til foderkorn leverancer til Italien, der foretages af
de andre medlemsstater - forordning (EØF) nr. 476/79 (*) 20.05
Udbetaling af produktionsrestitutioner i korn- og rissektoren -
(stivelse) - forordning (EØF) nr. 2169/86 20.10
Udligningstilskud for visse citrusfrugter, der er produceret i
Fællesskabet, og som sendes fra en medlemsstat med henblik på
afsætning i en anden medlemsstat - forordning (EØF) nr. 2498/75 25.0
(*)
Udbetaling af støtte til skummetmælkspulver, der denatureres
eller forarbejdes til foderblandinger i en anden medlemsstat -
forordning (EØF) nr. 1624/76 (*) 30.00
Tilvejebringelse og levering af skummetmælkspulver, smør og
butteroil som fødevarehjælp - forordning (EØF) nr. 1354/83 (*) 30.05
Støtte til skummetmælk, der forarbejdes til foderblandinger, og
til skummetmælkspulver, blandt andet til kalvefoder - forord­
ning (EØF) nr. 1725/79 (*) 30.1
Interventionsopkøb og ydelse af støtte til privat oplagring af
skummetmælkspulver: bevis for udførsel fra Fællesskabets told­
område eller for ankomst til bestemmelsesstedet inden for Fæl­
lesskabet - forordning (EØF) nr. 1367/875
Støtte til koncentreret smør bestemt til direkte forbrug i Fæl­
lesskabet - forordning (EØF) nr. 429/90 30.20
Støtte til olieholdige frø - forordning (EØF) nr. 2681/83 (*) 35.0
Anvendelse af differencebeløbene for raps-, ryps- og solsikke­
frø - forordning (EØF) nr. 1813/84 35.05
Særlige foranstaltninger for sojabønner: støtteydelse - forord­
ning (EØF) nr. 2537/89 35.10
Støtteordning for koncentreret druemost, der anvendes til foder
- forordning (EØF) nr. 2635/88 40.0- 4 - 00.00
Støtte for ærter, bønner, hestebønner og sødlupiner - forord­
ning (EØF) nr. 3540/85 45.0
Ydelse af en prolongationspræmie for bestemte fiskerivarer -
forordning (EØF) nr. 3321/82 (*) 80.0
Ydelse af udligningsgodtgørelse for sardiner fra Atlanterhavet
- forordning (EØF) nr. 3459/85 (*)5 - 1 - 01.00
INDLEDNING
Kont ro I eksemplar T5 blev indført ved Kommissionens forordning (EØF) nr.
2315/69 af 19.11.1969(1^ og er blevet anvendt siden den 1. Januar 1970.
Efter den første kodificering af forskrifterne vedrørende
fællesskabsforsendelse er de almindelige bestemmelser om indførelse,
udstedelse og anvendelse af T5 fastsat i artikel 10-14 i Kommissionens
forordning (EØF) nr. 223/77 af 22.12.1976<2>.
Denne forordning indeholdt bestemmelser sável vedrørende proceduren for e som vedrørende T5-kontroI eksemplaret. Som led i en
ny kodificering af gennemførelsesbestemmelserne t i I og foranstaltningerne
for forenkling af proceduren for fællesskabsforsendelse blev bestemmelserne
i forordning (EØF) nr. 223/77, med undtagelse af bestemmelserne vedrørende
T5-kontro I eksemplaret, ophævet ved Kommissionens forordning (EØF) nr.
1062/87.
I betragtning af den specifikke karakter af bestemmelserne vedrørende T5-
kontroleksemplaret har det været nødvendigt at samle dem i en særskilt
forordning. Som følge heraf er forordning (EØF) nr. 223/77 blevet ophævet i
sin helhed og erstattet af Kommissionens forordning (EØF) nr. 2823/87 af
18. september 1987(3). Denneg trådte i kraft den 1. Januar
1988.
Samtidig er der blevet indført en ny model til T5-kontroI eksemplaret og
T5bi s-formularen afpasset efter modellen til enhedsdokumentet, samt en ny
model til T5-1 ade I¡sten.
Det fremgår af ovennævnte forordning, at T5 anvendes som bevis for, at de
varer, for hvilke det er udstedt, har nået det bestemmelsessted eller er
blevet anvendt til det formål, som er fastsat i de særlige fællesskabs­
bestemmelser, hvori anvendelsen heraf er foreskrevet, og at det er det
kompetente toldsted i bestemmelsesmedlemsstaten, der skal sikre eller har
ansvaret for at sikre, at der foretages kontrol med de pågældende varers
bestemmelsessted elier anvendelse. Desuden anvendes T5 i nogle tilfælde
også til at underet te bestemmelsesmedlemsstaten om, at de varer, det
vedrører, er undergivet særlige foranstaltninger. Den således indførte
procedure er en rammeprocedure, der kun skal anvendes, for så vidt det
udtrykkeligt er foreskrevet i særlige fællesskabsbestemmelser. Denne frem­
gangsmåde er bragt i anvendelse dels ved særlige toldforskrifter, dels ved
forskrifter vedrørende den fælles landbrugspolitik, og den finder endog an­
vendelse, selv om varerne ikke forsendes under en fællesskabsforsendelses-
procedure.
Formålet med nærværende håndbog er at give en oversigt over proceduren for
anvendelse af T5, og især over de forskellige tilfælde, hvor T5 skal anven­
des.
24, .11, .1969, S. 14. (1) EFT nr. L 295 af
.02. .1977, s. (2) EFT nr. L 38 af 09. 20.
EFT nr. af 23. .09. .1987, s. 1 . (3) L 270 1 - 05.00
DEFINITION AF T5 OG DEN ANVENDTE FREMGANGSMADE
Ved T5 forstås en angivelse udfærdiget pá en T5-formular, eventuelt
suppleret med en eller flere T5bi s-formularer eller en eller flere T5-
ladelister.
T5 og eventuelt T5bi s-fortsæt te Isesbladene eller T5-1 ade I¡sterne udfærdiges
i en original og mindst en kopi, som ikke kan underskrives ved gen­
nemskrivning. Den pågældende har pligt til at påse, at de varer, der er om­
fattet af angivelsen, anvendes til det angivne anvendelsesformål og/eller
når det angivne bestemmelsessted.
T5 udstedes af det samme toldsted, som udsteder det tolddokument, i henhold
til hvilket varerne skal transporteres. Dette toldsted opbevarer en kopi af
T5, medens det originale T5 ledsager varerne pá samme betingelser som doku­
menterne vedrørende den anvendte procedure, og fremlægges sammen med varer­
ne pá det kompetente toldsted i bestemmelsesmedlemsstaten.
Sidstnævnte toldsted sikrer eller har ansvaret for, at der foretages kon­
trol med varernes anvendelsesformål og/eller bestemmelsessted, som er an­
ført i rubrik 104 pá dokumentet, eventuelt under hensyntagen til de oplys­
ninger, der er anført i rubrik 106.
Efter denne kontrol foretager det pågældende toldsted de relevante påteg­
ninger i rubrik "J" "KONTROL MED ANVENDELSE OG/ELLER BESTEMMELSE" pá bag-
Siden af det originale T5 og returnerer det straks til den adresse, der er
anført pá dokumentets forside i rubrikken "TILBAGESENDES TIL" (adressen pá
det toldsted, der har udstedt T5 eller adressen på det centrale toldsted i
udstedelsesmed lemsstaten).
Den 12. april 1986 (Jf. EFT nr. C 84) anbefalede Kommissionen efter aftale
med Udvalget for Fællesskabsforsendelse anvendelsen af røde etiketter for
at henlede brugernes opmærksomhed pá, at varer, der ledsages af et T5, skal
frembydes sammen med dette dokument pá Fællesskabets udgangstoldsted, når
der er tale om varer, hvis udførsel fra EF skal kontrolleres, eller pá be­
stemmelsesmedlemsstatens kompetente toldsted, når der er tale om varer,
hvis bestemmelsessted og/eller anvendelsesformål inden for EF er undergivet
fællesskabskontrolforanstaltninger.
Etiketterne består af to dele, hvoraf den ene, der bærer påskriften (på
alle Fællesskabets officielle sprog) "Bemærk - afleveres til det kompetente
toldsted inden for Fællesskabet", paklæbes originalen af T5, og det andet,
der bærer påskriften (pá alle Fællesskabets officielle sprog) "Bemærk -
dette dokument er ledsaget af et kontro Ieksemplar T nr. 5", anbringes på
det tolddokument, i henhold til hvilket varerne transporteres (eksemplar
nr. 4 af angivelsen til fællesskabsforsendelse, forsiden af TIR-carnetet,
eksemplar nr. 3 af det internationale fragtbrev (CIM), eksemplar nr. 3 af
den internationale ekspresgodsseddel (TI EX), eksemplar nr. 3 A af over­
leveringsbeviset (TR)). Denne henstilling erstatter den, der blev offent-
Iiggjort i 1981.

Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin