La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

Allvarsord om allting och ingenting

De
46 pages
Project Gutenberg's Allvarsord om allting och ingenting, by Waldemar BülowThis eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it,give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online atwww.gutenberg.netTitle: Allvarsord om allting och ingentingAuthor: Waldemar BülowRelease Date: April 29, 2005 [EBook #15731]Language: Swedish*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK ALLVARSORD OM ALLTING OCH ***Produced by Martin Agren, Tapio Riikonen and PG Distributed ProofreadersALLVARSORD OM ALLTING OCH INGENTINGAV WALDEMAR BÜLOWC. W. K. GLEERUPS FÖRLAG, LUND, 1917.INNEHÅLL:FöretalKyrkoherdebostället i SvalövThorild WulffKarl XI:s staty i LundDå Lagan invigdesGå i oktober!Knutsgillets ordensdräkterEllen KeyKorkenStationshålet i KristianstadBrev till påvenBön om regnPotatisbössa i stadsfullmäktigeMånga vackra brevSkånska konstnärslaget och konstenEn enkel människaDen världsliga nådenVis majorMormonerna och rävsaxenPersson och kvinnanEn fridfull ortVärldsutställningen i OxlandaSkallig på en nattPigan som värpteGlasmästare JönssonPantalonger och bondångerTeaterrecensioner: Theater och Oeconomie Den trötte TheodorNotiserBrevlådaTankar av FlodqvistFrån allmänhetenFÖRETAL.Välaktade läsare!Understundom (ett gammalt bra ord) har det även för mig inträffat, att jag inte haft något annat att göra än att tänka. Viddessa ...
Voir plus Voir moins

Vous aimerez aussi

Project Gutenebgrs'A llavsrroomd ll angtich ogni itne ,gnW ybmar aldewThiBülooo k sBerot sif  ose uheneyoanf rehwyna  on ta ew ti hlaoctsa dnrestrictmost no eost.revsnoiahw op city ou Yay m yroa aw etig,vinderit uuse  re-ht fo smret eht nbteGut ecojPre dedutiw ht he sig erceLie nsclinwtwwg.tuneebgrn.Book or online aetF:LLÅHENNIdeerohrkKyaletörats i yt lras:IXgaLainn un Lå dD t ivSlaobtsläeld WulffKövThorilyeoKneK tStakrnensdrorderElläktestunK!re stelligGåesgdviobkt o ingoPatitbssöasi l påvenBön om renaitdatsverBlit nsiolehåi t isKr kon ochagetärslsnnt aoknåksvekSbra krac vgaåneMgitkämllufsdats erna ochorMormonVnsim jagi aånedär vslldsknienaDleknnäm netse nElig Skalanda Oxlag nttiP nanåpe mäasGlterpväm sonaPnossnöJ eratsnPersson rävsaxennnanEf o hck ivtVorldärdfril ulgnini nestusllätatolgnreo hcb nodånger
Title: Allvarsord om allting och ingenting Author: Waldemar Bülow Release Date: April 29, 2005 [EBook #15731] Language: Swedish
*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK ALLVARSORD OM ALLTING OCH ***
C. W. K. GLEERUPS FÖRLAG, LUND, 1917.
ALLVARSORD OM ALLTING OCH INGENTING AV WALDEMAR BÜLOW
Produced by Martin Agren, Tapio Riikonen and PG Distributed Proofreaders
olF ivqdaknava rvlreaTådtiNorBsene
mi
e
st
llmänhetFrån aaeetTneisrrce:  Tonerer oheatnoceO hceD  oteöttrn orodhe T
ÖFERTAL.
Välaktade läsare! Understundom (ett gammalt bra ord) har det även för mig inträffat, att jag inte haft något annat att göra än att tänka. Vid dessa besynnerliga tillfällen har det kommit för mig, att det ändå finnes bra mycket, som aldrig blivit ordentligt utrett, många tilldragelser, som ej blivit rätt skildrade, och många den nästan fullt ärade allmänhetens frågor, som icke blivit nöjaktigt besvarade. Detta förhållande har synts mig olidligt, och jag har därför funnit det vara min plikt att söka bidraga till ett bättre i dessa avseenden. Jag har då tidtals låtit pännan raspa ned litet, som jag smugglat in i mitt blad. Och då jag nu gripits av den villomeningen, att dessa små allvarsord kunna vara fosterlandet till nytta, så har jag plockat ut en del av dem ur årgångarna för att nu sända ut dem i ett samlat olivoblad. De böra helst icke missförstås. Min avsikt med dem är i alla fall god, och då jag äger tillräckliga kroppskrafter, varnar jag för obehörig kritik, vilken i dessa kritiska tider för resten är alldeles onödig. Till slut anser jag mig böra meddela, att om det finnes någon, som icke är nöjd med boken, så bör han icke skicka den tillbaks utan inställa sig personligen. Ingenting är så lärorikt som människokännedom, och jag är tacksam för material till en eventuell ny upplaga. De, som utan vidare behålla boken, få skylla sig själva. Jag tvår mina händer. Förf.     * * * * * Andra upplagan. Då allmänheten så missuppfattat mina Allvarsord att den utrotat dem från bokhandeln, anser jag mig skyldig att omedelbart utgiva en ny upplaga, vilken jag på det varmaste rekommenderar. Samtidigt begagnar jag tillfället att tacka dels den okände människovän, vilken efter inhämtande av bokens lärdomar sänt mig en skinka såsom hedersgåva, dels de ärade recensenterna, vilka samtliga äro välkomna så långt skinkan räcker. Förf.
K(1Y90R8)K.OHERDEBOSTLÄELTI S AVÖL.V
Nu söker vår pastor Adrian det efter ABCD lediga kyrkoherdebostället i Svalöv, dit vi önska honom en lyckosam resa. Men aldrig finns det något, som man får ha i fred för sig själv. Och här komma nu komministern i Trälleborg och komministern i Ringamåla och vicepastorn i Stångby och vilja göra vår Adrian platsen stridig, vilket på det allvarligaste rört upp våra bekymmer. Varför vill t.ex. komministern i Trälleborg övergiva sin trogna stad? Var i Svalöv plaska storsjöböljor så lent som vid Trälleborgs strand och var i Svalöv framglida kontinentroutens ångande svanor så stolt som vid Trälleborg? Skådar icke hr komministerns öga från Trälleborg konturerna av Europa, men vad bidar hans inre blick från synranden av det fjärran Svalöv? Kantas icke där horisonten av medborgaren Bondesons besatta svin och doftar det icke från vångarna av blasten från utsädesföreningens välgödda rovor. Ärade hr komminister! Handen på hjärtat; svin och rovor—hav och liv. Var så innerligen beskedlig och gäck in i kammaren och välj. Och Ringamåla, Ringamåla! Vi önskar herr komministern där byte på luft och natur? Ser han icke genom sina flugfläckade rutor den fagra Asarumsdalen, som i vårens tid snöar i apelblom, och njuter han icke av en blekingsidyll, blidare och vackrare än den Svalöv någonsin kan bjuda. Och då det bolmande lokomotivet larmar förbi Svalöv och störer livsron, kan han då icke i Ringamåla stoppa sin pipa i frid och på den trebenta bänken under den stora granen på byns tysta griftegård stilla sin brinnande världssmärta och med stoiskt lugn meditera över den täcka gravskriften å det enkla träkorset:  Här vilar en Familjegrav  En Moder med Tre barnabarn  Från Ringamåla voro de  Ty Gud dem alla Hade kär. … Hr Komminister! Ringamålas hjärta gråter: torka dess tårar och bliv! Men mest av allt gör det oss ont att vår vice pastor i Stångby, broder Nils Groos, vill övergiva den feta slättens bygder och draga upp till det ännu endast på försök uppodlade Svalöv. Groos, Groos, skådar du icke från arla morgon till serla afton de böljande fälten i milavägsfång, de fetmande Ayrshires beta på doftande klövervall, gässen, de älskvärda fåglarna, gräsa i tusental på Bellisklädda ängar och trinda nassar vagga julens sköna sågel kors och tvärs på trädorna! Groos, Groos, horra dig runt och titta på dômens båda vårdtorn, som lysa i morgonsolen långt bort över Stångby, och känn sen om du kan slita dig från dem. Jag tror det inte. Och jag tackar dig, ty jag ser redan på dina ögons ljuvhet att mitt tal är vordet hört.
ö ennohgmok  timaf hr weföinmir erW laedam.rhTteade elskelige käruetcaderätgöh ,htecrmto Re_stigSth u tafteucenur eroa tabapaw let iagh kn.Ack atmire aaket txerpins alt he tghia ta darelbacca åit slifwgh br iaföewwhratk ,nea ar hn hw. Meommaueeruatcn  ufaawsån iootev denogk hguh ihtu tnad thenna squillennaecf röocnniass65e ou socn thh  retapfarcsbnebittä röasihe  rtuacksn otoublamh  tawfrew hgai ta She taf fkenswek nuan tocsnatetrat. Twert theriS ?ifläjfah  rewghiateinsåt ntdaitidnoc adjliks aft kelcfoa sken twst eh htai gaerariderconsmot etse ret ehgjiamrihplijshe tög hjiad nfa riwhds hplaceraoner mig
Kommittén för åstadkommande av en ryttarstaty i Landskrona över Konung Karl XI har i dagarna utsänt ett av 65 namn undertecknat upprop, i vilket läses bl.a.: »Allt för länge har den store konungens minne varit försummat av svenska folket. Andra konungar hava ihågkommits med vedermäle av vördnad och tacksamhet för allt vad stort de hava utfört för Sveriges folk och Sveriges rike, men Carl XI, en av våra största konungar, väntar alltjämt på svenska folkets kärleksfulla erkännande. Försummad av förmyndareregeringen i allt, vad tillhörde en konungslig uppfostran, emottog han vid sitt tillträde av regeringen ett rike, som i allo låg i lägervall, en uttömd skattkammare, ett försummat försvar och en fruktansvärd upprorsanda uti de av hans store fader återförvärvade provinserna, vilkas erövring återgivit Sverige dess naturliga gränser i söder och väster.
* * * * *     Stödd på sitt folks kärlek och uppoffrande tillgivenhet, på sin visserligen till antalet svaga, men till dess mod ojämnförliga här, utkämpade Carl XI den ena striden efter den andra, alltjämt segrande över den övermäktiga fienden och slutligen genom slaget vid Landskrona vinnandeen för krigets utgång avgörande seger    * * * * * _ ppen oc gh skrifft till Waldemar Bülow. En ö h redeli
KARL XI:s STATY I LUND. Underdånigt förslag, godkänt av Karl XI själv.
Denne dagen är egentligen ganska besynerlig. Det är nämligen i dag som fil. d:r Thorild Wulff å studentaftonen kl. 9 håller föredrag om »Strandhugg i Japan», belyst med många och vackra bilder. Det blir fullt hus och applaus. Thorild Wulff är som bekant född på Island, där han tillsammans med den sedan likaledes till Sverige överflyttade psalmisten Albert Engström i yngre dar vaktade får. Här i landet studerade han diverse bättre vetenskaper, i vilka han tog doktorsexamen. Kort därefter utrustade han sin berömda expedition till Tibet för att befria Hedin, som hölls fången i en hönsbur därför, att han velat omvända Dalai L'hama till judendomen. Länge dröjde det härefter icke förrän vi funno Wulff i Kina, där han ingick morganatiskt äktenskap med änkekejsarinnan, därpå under boxareupproret flera gånger blev ihjälslagen, störtade kejsardömet och införde republicken, till tack varför han av Juanschikai upphöjdes till Mandarin med Höga Knappen och fick Spräckta Västens orden i äkta nickel. Sedan han civiliserat Kina, överflyttade Wulff till Japan. Vid landstigningen i Kumamoto mottogs han av 6,000 gudasköna geishor, vilka överhöljde honom med körsbärsblommor och förde honom i förgyld rickshaw till kejsaren, som lade bort titlarna med honom. I Japan verkade nu Thorild Wulff länge som missionär, införde toppspel, pomril och kubernetik, upprättade soppkokningsanstalt i Jamagata samt släckte Fujiyama, som länge sprutat eld i onödan. Höljd av ära återvände Wulff därpå till Sverige för att bli ecklesiastikminister, då herr Westman tröttnat. Och på genomresa till Danmark, där han ämnar återupprätta den europeiska freden, gästar han oss nu i kväll. Vi hälsa den frejdade medborgaren hjärtligt välkommen!
A suvats.suhplod sonthesn Gus so aaWöGtsco hes nigel ohen heädsmsueiks ei hcdisnedh egheriften mikdnupts nahdn hr teffrehe tchaot rawh hco monåh af manndhe ijonreenebtncsirosbunäh ,aigsås i moh age thbereislleks anppahentrariterade _uthi miffark njhgaad st idå, ar heth agtgp teis tcoorpmfwanh legemödes l saetilhttef röwaad er t hade.Hilgearegnnimn _et  at mit ghaltaJ gacl?k sofreeif Swutharit t waimmo noitpmuserpn dea fwhal wih  hafwer miraculehgs äifla  taihgfwri, it asåhwt  esuitcarenodeb  inbriesare yggihce rao S ew nfaioaterentrh ocn dlyks rävdem hgiWUD F.LFTHILOR
 minna si Upsalaimnau hthda acedij twid  nghonogaareai t tethcach in iag wilthomseus .hTerarleoiamt  arawah id tnegni un teht reco hhtrepuåpl rärivate affaire, htnee teim rp njnt i netereg ma,eh t,nt aihgiw lmin til atioeducgen redå daregilryf  ait rnssecknnehfa atu ut ih mghesolirfaDie hg eerade slekilt iagh nctuer, am mosrekcyts hdeen.Meretquus mednåegåwg rht egewäl mså wlua r sa oer rchh ådh ocgrobksreeppa i tochmed professorres ma toBgremtswio fwgo ain mdh tsbmoknllittjidrnintudeuthigar  tata hcco hig tafe hlmäeredhwedm nemmokhguhi tisåsonce issaonnar ceo hctdonw rüinh mifaacgnigktjilsöl kmoht ne et blifwiagh intretaa  t enievtnueeruatcseus nhtHwiwer  haftsdoibdlim na  t iaga.Atirer admtsröf nim ihtu hfwli bseesunjee  naClrcs ltsdaeh må han rona, så sehg nerehtdäts fonnainocodsicatillwar a lähoopå  tggaiueeruatcenl tin jenöör fcxe hgilit esruom andre konungha.rO  mht e56s uocrbsenibr teljwion e argsååffrek wårr wit fa mesneL athdt ehnu,d äaserst shiutn tsronna op sehdäe thessutom så pla lhtneans atutute rtföOc. skh suemca enoitwfahlrgityetde hjim st wdere at era,vloser un iw ejlwi, aremldWa_ tesli tntehtneana å skall reras, sc_elbelehdotoks ttryesarrehan  e hdem dneffedoogktuc tct, Ja. arco hcr kggainiybi strne n LuadhehgiDtni i temocndemor,reil wag ilekslegiehc uoisn, therest thet moo rjwär wåf  ahtretsnef teht tij dat wras lacestnepstere erigira färmhrlueenigråw ew t radihtuThu dagherifrån  hoctnniileg ncon manogeenm ttryami anignoit ta en modesta stadhraseothdu ht ihtarem rght elabqusdnaL neim anorcer s. Thu thom nfieilgronuedark ilre negeb rnnyst heieskrate tr,nij uonrghnömoD , at iagtherföreirotcua hco ecro fll aed mil walucelirideh ntot ra mesteprottet omdn eoptsretiteen så mycket thenims erdmröfta åig mpt ukaäc t i aacehnned_ edare pllilluthaett .tekir fiD moneGorst, ghgstickmeeuren inennaauctmom nis et tew trlCarosctutai e kcodtu h ,an mose thtancmporhi igiahdeleseikteb ckmya oncrdsan L ås ,rarerepustem minna glorwürdga hreafir tögonoco Aph losa an,ahgilok egelxaSrorenfessi Hi uthsrnoseepP or .mO, leilSt ierfwha,nairots enimon kiserpte hhtselsnteri oct plaisaitS nellnos ta ,n mirrhedeenr ras änkcne eymenss jeusin_n i t hahgitful snöksllai th uhead hetlhe lilb nawfi edndureioct Dn.lae G raidnek einnre iagh, så och Gyi eksnewllyf ekctwmit esro pckerar tapegtam co ht reyckear tsternoh otgherfwig m mo nehtröf tlatsom skri herren  h.J.PJ wfres gih ocenrniestenllnednoB ,nlegnarWistehtme Wac och nahniegem nnr ,nesim so hpnam nenosrep  ,ahgä rlite quaesset th rmac ehawhd,ih Föt.älrtmij _,gh_.IXtffEksreffir cousin CAROLUS fiew rid nagbmelS eht ta saikcyth ig mil wetTh. iresusprat neku r ictureignahe sda agile resgnåmag Jläh låtat.tikc erpne acastyter thettafwa undhgf  mai rewluel thut at »af estarra eut ,raregnernnkaenson geliilnkleesw dib saen af thenna starp hnopo arem ta Dan binldilch okia kyrcens holmrölb.1F 1 19naonckto.Senerslan keraddiR itu mloht sades åsom theG raidnemod  ealhtigtw ut  erlhädnees »eetresnasen nfad rptetaoir och acocumenteo kcr hc rä nilf ihierntpeaputr ålituw dh fugithaderersugh pt si rewfah iwH .retelckki sktijslnuiga skrifft signre?adIme._aa tht naenls atni s testepdnuf
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin