La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

Kamerplanten - Handboek tot het kweeken van planten in de kamer

De
196 pages
The Project Gutenberg EBook of Kamerplanten, by Max HesdörfferThis eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and withalmost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away orre-use it under the terms of the Project Gutenberg License includedwith this eBook or online at www.gutenberg.netTitle: KamerplantenHandboek tot het kweeken van planten in de kamerAuthor: Max HesdörfferEditor: E. Th. WitteRelease Date: December 12, 2009 [EBook #30658]Language: Dutch*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK KAMERPLANTEN ***Produced by Jeroen Hellingman and the Online DistributedProofreading Team at http://www.pgdp.net/Oorspronkelijke voorkant.Kamerplanten.Kamerplanten.Handboektot het kweeken van planten in de kamer,vrij bewerkt naar het DuitschDoorE. Th. Witte,Hortulanus te Leiden.Tweede druk.Theehybride-Roos “Kaiserin Augusta Victoria”.Leiden.A. W. Sijthoff’s Uitgevers-Maatschappij.Voorwoord.“Wanneer twee hetzelfde doen, is het daarom nog niet hetzelfde.”—Ook wanneer beiden zich goed van hun taak kwijten, kan er toch inde uitkomst zulk een groot verschil zijn, dat een vergelijking nog maar juist mogelijk is.—Door denzelfden vertaler werden, met een tusschenruimte van slechts zeven jaren, twee boeken uit het Hoogduitsch in onze taalovergebracht, of liever voor Nederland bewerkt, die vrij wel over dezelfde materie handelen; die beide degelijk, zeer bruikbaar en aan hetdoel beantwoordend en dus aanbevelenswaardig zijn, maar die ...
Voir plus Voir moins
The Project Gutenberg EBook of Kamerplanten, by Max Hesdörffer
This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with
almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or
re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included
with this eBook or online at www.gutenberg.net
Title: Kamerplanten
Handboek tot het kweeken van planten in de kamer
Author: Max Hesdörffer
Editor: E. Th. Witte
Release Date: December 12, 2009 [EBook #30658]
Language: Dutch
*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK KAMERPLANTEN ***
Produced by Jeroen Hellingman and the Online Distributed
Proofreading Team at http://www.pgdp.net/
Oorspronkelijke voorkant.
Kamerplanten.
Kamerplanten.
Handboek
tot het kweeken van planten in de kamer,
vrij bewerkt naar het Duitsch
Door
E. Th. Witte,
Hortulanus te Leiden.
Tweede druk. Theehybride-Roos “Kaiserin Augusta Dictoria”.
Leiden.
A. W. Sijthoff’s Uitgevers-Maatschappij.
Voorwoord.
“Wanneer twee hetzelfde doen, is het daarom nog niet hetzelfde.”—Ook wanneer beiden zich goed van hun taak kwijten, kan er toch in de uitkomst zulk een groot verschil zijn, dat een vergelijking nog maar juist mogelijk is.—
oor denzelfden vertaler werden, met een tusschenruimte van slechts zeven jaren, twee boeken uit het Hoogduitsch in onze taal overgebracht, of liever voor Nederland bewerkt, die vrij wel over dezelfde materie handelen; die beide degelijk, zeer bruikbaar en aan het doel beantwoordend en dus aanbevelenswaardig zijn, maar die hemelsbreed in opvatting, veel in uitgebreidheid en in uitvoering tevens verschillen.
IkhebindertijdnietgeaarzeldomaandeNederlandschebewerkingvanRiesesWohneeunaanbnevelengdwoorsdg mede te geven, en ik behoef daarvan niets terug te nemen, wanneer ik hetzelfde doe, nu het een dubbelzoo uitgebreid werk betreft, maar dat toch geheel dezelfde strekking heeft. Toen de uitgever van dit werk mij de eerste afleveringen liet zien van Hesdörffer’s H a n d b u c h Z i m m , en meij vroerg, watgik vanäde vertraling dtaarvannieeranhrsdandeietkinoknth,dcaoedidheenomenngietoorgnjimme blijken met dat keurige boek, en aarzelde ik niet als mijn meening te kennen te geven, dat, zoo hij meende dat, naast het reeds bestaande, de uitgave van dit meer uitvoerige en dus uit den aard der zaak kostbaarder boek mogelijk was, deze zeer zeker ten volle gerechtvaardigd kon geacht worden. Beide boeken toch verschillen zoozeer in opvatting en bewerking, dat een liefhebber ze gerust beide kan bezitten, en toch zoowel het een als het andere met vrucht zal raadplegen.
eze Nederlandsche uitgave is genoegzaam gelijktijdig verschenen met de uitsche. Kon ik aanvankelijk nog slechts oordeelen over het begin, mijn ingenomenheid met dit boek klom met het verschijnen van elke aflevering. e Schrijver blijkt een doorkundig kweeker te zijn, en hij verklaart de verschillende manipulaties zóó duidelijk en licht ze met zulke sprekende figuren toe, dat ieder, die er lust, aanleg en gelegenheid toe heeft, naar aanleiding hiervan, de kamerplantencultuur, ook zonder nadere hulp, op de breedste schaal kan toepassen.
at dit boek er alweer iets toe zal bedragen om het kweeken van planten in de kamer hier te lande meer toepassing te doen vinden, mag wel aangenomen worden.
Ik twijfel er niet aan of dit boek zal door de lectuur aan velen menig aangenaam oogenblik en, wat welhet voornaamste is, door de toepassing van de daarin gegeven wenken en raadgevingen veel voldoening verschaffen. e liefde voor planten en bloemen moge er bij velen door opgewekt en verlevendigd worden.
Leiden, Januari 1897. H. WITTE.
Voorwoord bij den tweeden druk.
e wensch, dien mijn Dader bij het verschijnen van den eersten druk van dit Handboek uitsprak, is eerder in vervulling getreden, dan ik zelf had durven denken. e Uitgever verzocht mij toch de verzorging van een tweeden druk op mij te wilen nemen, en aangezien hij daarbij den wensch uitsprak het boek door een lageren prijs in grooter getale te kunnen verspreiden, heb ik gemeend hier en daar eenige bekortingen te moeten aanbrengen, zonder dat deze aan de practische waarde eenige directe schade hebben berokkend.
Moge ook deze tweede druk er toe bijdragen de liefhebberij voor Kamerplanten aan te wakkeren.
Leiden, 1909. E. Th. WITTE.
ä
d
r
e
t
r
n
e
p
r
r
e
a
i
k
t
i
s
c
h
e
n
Inhoud.
Doorwoord. Inleiding I. Algemeene wenken. e inrichting van den kamertuin e gereedschappen e aarde Het zaaien en uitplanten e kunstmatige of ongeslachtelijke voortkweeking van kamerplanten Het oppotten en verplanten e behandeling van pas opgepotte of verpotte planten Het gieten e bemesting der potplanten Het snoeien der potplanten Het opbinden der potplanten Zindelijkheid bij het kweeken van planten e vijanden der kamerplanten Zieke kamerplanten Het verwarmen der vertrekken Het luchten der vertrekken Het overwinteren en aan den groei brengen van bollen en knollen e kamerplanten gedurende den zomer A. In den tuin B. Op het balkon en in de vensterbank Plantenbakjes en hun beplanting Het binnenbrengen der gedurende den zomer buiten gekweekte planten e kelder als overwinteringsplaats voor harde planten II. De beste kamerplanten. Inleiding Struikachtige bloemplanten voor koele vertrekken, het balkon en de vensterbank Struikachtige bloemplanten voor warme vertrekken Kruidachtige bloemplanten voor koele vertrekken Kruidachtige bloemplanten voor warme vertrekken Bol- en Knolgewassen Aroideeën of Aäronskelkachtige planten Bromeliaceeën of Ananasachtige planten Gesneriaceeën Orchideeën Klimplanten Hang- of Ampelplanten Zomerbloemen Cacteeën Succulenten of Detplanten Bladplanten Struik- en boomachtige bladplanten voor koele vertrekken Struik- en boomachtige bladplanten voor warme vertrekken Kruidachtige bladplanten voor koele vertrekken Kruidachtige bladplanten voor warme vertrekken Palmen Cordyline en racæna Potplanten met fraaie vruchten Coniferen Darens Mossen of Lycopodiaceeën Het aquarium Practische aquariums voor de cultuur van waterplanten e beplanting van het aquarium e versiering van het aquarium e verzorging van het beplante aquarium Inheemsche en uitheemsche waterplanten e beste planten voor het kamer-aquarium (Onder water groeiende planten) a.Uitheemsche soorten b.Inlandsche soorten Waterplanten met drijvende bladeren a.Uitheemsche soorten
Bladzijde
1
3 15 17 21 29 45 53 54 60 63 67 69 72 80 87 89 90 92 92 96 100 104 106
108 109 148 154 170 178 204 213 221 227 238 247 253 257 274 283 284 292 295 299 307 317 322 326 328 335 338 341 345 348 349 351 353 353 355 358 358
b.Inlandsche soorten rijvende waterplanten a.Uitheemsche soorten b.Inlandsche soorten Het terrarium III. Het Forceeren. Inleiding Algemeene regels voor het forceeren Bolgewassen e beste bolgewassen om te forceeren IV. Kalender der Maandelijksche werkzaamheden. Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September October November ecember Alphabetisch Register
361 363 364 365 367
372 373 375 377
400 401 402 403 404 405 406 406 407 407 408 409 411
Inleiding.
Ieder onverdorven mensch kan beschouwd worden als een vriend der natuur en in het bijzonder als een vriend der bloemen- en plantenwereld. Het goed beschouwen der plantenwereld en vooral het verzorgen der planten, verschaft niet alleen een waar genot, maar geeft ook een aangename afwisseling, vooral voor die menschen, die, als broodwinners hunner families, den ganschen dag hard moeten arbeiden.
In den tegenwoordigen tijd, waarin de strijd om het bestaan, niet alleen den man, maar vaak zelfs ook de vrouw en het kind tot onophoudelijk werken aanspoort, waardoor bijna alle aanraking met de natuur verloren gaat, vormen somtijds enkele planten den eenigen zwakken band tusschen den mensch en de natuur.
e tuin, waarover helaas in onze tegenwoordige steden slechts enkele bevoorrechten kunnen beschikken, het balkon of ook maar de eenvoudige vensterbank, waartoe slechts enkele uren van den dag een zwakke zonnestraal kan doordringen, zij alle geven gelegenheid om zich met bloemen en planten bezig te houden. Hij, die slechts gedurende den morgen en den avond eenigen tijd aan planten kan wijden, vindt in de cultuur van kamerplanten ruimschoots vergoeding voor het gemis van een tuin.
Reeds van oude tijden her, is het kweeken van planten nauw verbonden met ons familieleven. Zoowel in de vorstelijke paleizen als in de vensterbanken van de armste arbeiderswoningen vinden wij bloemen; overal vervroolijken zij de kamers en overal zijn zij de bron van veel genot voor de eigenaars, wier geringe zorgen zij ruimschoots door haren bloei en groei beloonen.
Wanneer het buiten met de bloemenpracht gedaan, wanneer de oogsttijd voorbij is en de laatste dorre bladeren door de lucht fladderen, wanneer regenbuien en daarna harde vorst ons tot thuisblijven nopen, dan krijgt ook hij behoefte aan bloemen in de kamer, die gedurende den zomer zijn vrijen tijd, hetzij buiten de stad, hetzij in zijn eigen tuin kan doorbrengen. Wanneer een wit sneeuwkleed de dor geworden weiden bedekt, wanneer de takken der boomen zich neerbuigen onder den last der sneeuw, wanneer de vorst ijsbloemen op de vensterruiten teekent, dan is het een onschatbaar genot in de verwarmde kamer planten te zien groeien, die aan het geheele vertrek een buitengewone gezelligheid geven.
Niet overal echter verschaffen de bloemen in de kamer een even groot genot; maar al te dikwijls toch willen zij niet groeien. Zij komen dan slechts zeer langzaam vooruit, of, wat nog erger is, zij laten de bladeren, vallen om dan na korter of langer tijd te sterven.
Het kweeken van planten toch, en vooral de verzorging van planten, die in verschillende landstreken thuis behooren, is een wetenschap, en om op de hoogte dier wetenschap te komen, moet men een goed geleider hebben, die raad weet voor de talrijke moeilijkheden, waar de beginner aanvankelijk elken dag op stuit.
it boek stelt zich voor, zulk een geleider te zijn; het zal antwoord geven op al de vragen, die zich bij het kweeken van planten voordoen, en het zal de lezers bekendmaken met die planten, welke gebleken zijn voor de cultuur op het balkon, in de kamer, en op de vensterbank het best geschikt te wezen. Bij het gebruik van dit boek zal de plantenliefhebber, die in de plant een levend wezen ziet, waarin de sapbeweging even zoo goed aan natuurwetten gebonden is, als de bloedbeweging bij de menschen, een goed leidsman vinden. Hij, die het kiemen der zaden en het doorgroeien der zaailingen met genoegen volgt; die zich het eigenaardige doorzicht weet toe te eigenen, dat iedere tuinbouwkundige bezit, en dat dezen in staat stelt direct te zien of een plant de juiste grondsoort, vochtigheidsgraad of standplaats heeft, zal spoedig veel genoegen van zijn plantencultuur smaken.
Het is overbekend, dat er bij het kweeken van planten in de kamer tal van moeilijkheden voorkomen, welke eenen handelskweeker, die de buitenlandsche planten in moderne kassen kweekt, onbekend zijn.
In de kamer heeft men met ongelijkmatige temperatuur, met gebrek aan licht, met droge, stoffige en bijna altijd slechte lucht te kampen, welke lucht men echter veel verbeteren kan.
Dele wegen staan den plantenliefhebber open, om de schadelijke invloeden, die in de woonvertrekken voor het kweeken van planten aanwezig zijn, te verminderen, zoo niet geheel op te heffen; hij zal zich door den tijd geheel vertrouwd maken met de eischen van zijn lievelingen en eindelijk iedere plant haar juiste plaats en goede behandeling geven. Wanneer dan de planten ten laatste goed groeien en bloeien; wanneer zij des zomers het balkon en de vensters, des winters de woonkamers versieren, dan is het genot van de, onder zulke moeilijke omstandigheden verkregen, resultaten zóó groot, dat men ten laatste het kweeken van planten niet meer kan laten en de liefhebberij daartoe steeds grooter wordt.
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin