La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

Vlaamsch Belgie sedert 1830 - Eerste Deel

De
308 pages
The Project Gutenberg EBook of Vlaamsch Belgie sedert 1830, by VariousThis eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and withalmost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away orre-use it under the terms of the Project Gutenberg License includedwith this eBook or online at www.gutenberg.netTitle: Vlaamsch Belgie sedert 1830Eerste DeelAuthor: VariousEditor: Willems-fondsRelease Date: August 18, 2008 [EBook #26349]Language: Dutch*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK VLAAMSCH BELGIE SEDERT 1830 ***Produced by Frits Devos and Distributed Proofreaders EuropeFrontVLAAMSCH BELGIË SEDERT 1830UITGAVE VAN HET VICTOR DE HOON-FONDSrN IGent, drukkerij V. Van DoosselaereKAART DER TAALGRENS IN BELGIË EN NOORD-FRANKRIJK KAART DER TAALGRENS IN BELGIË EN NOORD-FRANKRIJKVLAAMSCH BELGIËsedert 1830STUDIËN EN SCHETSEN BIJEENGEBRACHT DOOR HETALGEMEEN BESTUUR VAN HET WILLEMS-FONDS TERGELEGENHEID VAN HET JUBELJAAR 1905EERSTE DEELGENTBOEKHANDEL J. VUYLSTEKEKoestraat, 151905VOORREDEIn 1905 vierde België de vijf-en-zeventigste verjaring van zijn inrichting als zelfstandig rijk. Te dier gelegenheid heeft hetAlgemeen Bestuur van het Willems-fonds besloten een boek te laten verschijnen, dat een trouw beeld zou wezen van dentoestand van Vlaamsch België sedert 1830.Dit boek wordt uitgegeven op het fonds, dat den naam draagt van den edeldenkenden man Dr Victor De Hoon, die doorzijn milde giften en de offervaardigheid zijner weduwe onze ...
Voir plus Voir moins

The Project Gutenberg EBook of Vlaamsch Belgie
sedert 1830, by Various
This eBook is for the use of anyone anywhere at no
cost and with
almost no restrictions whatsoever. You may copy it,
give it away or
re-use it under the terms of the Project Gutenberg
License included
with this eBook or online at www.gutenberg.net
Title: Vlaamsch Belgie sedert 1830
Eerste Deel
Author: Various
Editor: Willems-fonds
Release Date: August 18, 2008 [EBook #26349]
Language: Dutch
*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK
VLAAMSCH BELGIE SEDERT 1830 ***
Produced by Frits Devos and Distributed Proofreaders
EuropeEurope
Front
VLAAMSCH BELGIË SEDERT 1830
UITGAVE VAN HET VICTOR DE HOON-FONDS
rN I
Gent, drukkerij V. Van Doosselaere
KAART DER TAALGRENS IN BELGIË EN NOORD-
FRANKRIJK KAART DER TAALGRENS IN BELGIË
EN NOORD-FRANKRIJK
Vlaamsch België
sedert 1830
STUDIËN EN SCHETSEN BIJEENGEBRACHT DOORHET ALGEMEEN BESTUUR VAN HET WILLEMS-
FONDS TER GELEGENHEID VAN HET JUBELJAAR
1905
EERSTE DEEL
GENT
BOEKHANDEL J. VUYLSTEKE
Koestraat, 15
1905
VOORREDE
In 1905 vierde België de vijf-en-zeventigste verjaring
van zijn inrichting als zelfstandig rijk. Te dier
gelegenheid heeft het Algemeen Bestuur van het
Willems-fonds besloten een boek te laten verschijnen,
dat een trouw beeld zou wezen van den toestand van
Vlaamsch België sedert 1830.
Dit boek wordt uitgegeven op het fonds, dat den naam
draagt van den edeldenkenden man Dr Victor De
Hoon, die door zijn milde giften en de offervaardigheid
zijner weduwe onze Instelling in staat stelt hare
werkzaamheden uit te breiden tot verheffing onzer
Vlaamsche landgenooten. Zoo is deze uitgave van het
Victor De Hoon-fonds tevens een dankbare hulde,
gewijd aan de diep vereerde nagedachtenis van onzen
onvergetelijken weldoener[1].
De uiteenzetting van Vlaanderens toestand gedurende
deze drie kwart eeuws moet ons volk de oogen
openen, het behoeden tegen lamlendigheid en verderevernedering, het wilskracht en zelfvertrouwen
inboezemen, het sterken in zijn gehechtheid aan stam
en taal, in zijn liefde voor het vaderland.
Nog een andere verklaring willen wij hier afleggen:
Wij hebben er ons bij bepaald, den toestand van het
Vlaamsche volk te schetsen sedert 1830, geenszins
omdat wij onze medeburgers uit het Walenland willen
afscheiden van hun Vlaamsche broeders. Zulk een
scheiding ware niet alleen schadelijk, maar leidt tot
inwendige verdeeldheid, waar alleen heil te wachten is
van wederzijdsche waardeering en hartelijke
gezindheid. Sedert meer dan een halve eeuw wijdt het
Willems-fonds zich onverpoosd aan de zedelijke en
stoffelijke opbeuring van 't Vlaamsche volk; het wil zijn
geest verlichten, het een dieper besef doen krijgen
van zijn nationaal zelfbestaan, van zijn plichten als
mensch en als burger, tevens medewerken tot een
betere verhouding tusschen de beide stammen,
waarbij ieder zijn taal en eigenaardigheid behoudt, al
zijn krachten ontplooien kan in de richting, waarheen
hij door zijn natuur en aanleg gedreven wordt. Wij
willen als zonen van hetzelfde land, als burgers van
hetzelfde rijk, bij gelijke plichten, gelijke rechten;
niemand kan dien eisch ons euvel duiden. De Vlaming
moet dit willen op straffe van geestelijken dood.
Daarom achten wij het onzen plicht een soort van
balans op te maken van winst en verlies voor onzen
stam in België sedert 1830.
Die toestand wordt geschetst in een dertigtal
hoofdstukken door bekende medewerkers en
vakmannen, van welke ieder verantwoordelijk is voorzijn eigen arbeid.
Aan allen, die door hun gewaardeerde medewerking
dit boek mogelijk maakten, betuigen wij onzen
oprechten en wel gemeenden dank.
Moge het door ons volk gunstig ontvangen worden!
Namens het Algemeen Bestuur
van het Willems-fonds.
de Voorzitter: G. D. Mennaert,
de Secretaris: J. Vercoullie.
[1] Achtereenvolgens ontving het Willems-fonds van
wijlen Dr. Victor De Hoon (St-Gillis-Brussel) in 1887:
50 fr.; in 1890: 600 fr.; in 1902: 3000 fr.; in 1903:
12000 fr, te zamen 15650 fr. — Dr. Victor De Hoon,
geboren te Bassevelde in 1848 en overleden te
Brussel den 11 November 1903, was de broeder van
den Advocaat-generaal Hendrik De Hoon, te Brussel,
en de kleinzoon van Dr Judocus Frans De Hoon, een
der eerste Vlaamschgezinden en ernstige beoefenaars
der Nederlandsche Letteren na 1830, wiens dochters
huwden met dichter K. L. Ledeganck en Professor J.
F. J. Heremans en wiens zoon Adolf De Hoon († te
Veurne in 1903) als Vlaamschgezind ingenieur zich
ook verdienstelijk maakte. Geheel deze familie is met
hart en ziel aan de Vlaamsche Beweging verknocht.
LIJST DER KAARTEN EN
PLATENdie in dit boekdeel voorkomen
B
lz
.
Kaart der taalgrens in België en Noord-Fr II
ankrijk I
Mammouth (Elephas Primigenius) gevon
4
den te Lier in 1860
Reliefkaart van België 5
Iguanodon gevonden te Bernissart in 187
9
8
1
De Schelde voor Antwerpen
6
3
Romaansche Kloostergang te Tongeren
6
3
Stadhuis te Leuven[2]
8
3
St-Romboutskerk te Mechelen
9
Doksaal van de St-Gommaarskerk te Lie 4
r 1
4
Stadhuis te Brussel
3
4
Paleis van Justitie te Brussel
4
Lakenhalle, Belfort en Stadhuis te Gent[3 4
] 7
Hub. en Jan Van Eyck. Aanbidding van h 4
et Lam Gods[4] 8
5
Id. (vijf van de zeven bovenpaneelen)Id. (vijf van de zeven bovenpaneelen)
0
5
Id. (hoofdpaneel)
1
4
Predikstoel van St-Baafskerk te Gent
9
5
Stadhuis te Oudenaarde
2
5
Groote Markt te Veurne
7
6
Halletoren te Brugge
0
Griffie, Stadhuis en H. Bloedkapel te Bru 6
gge 1
P. P. Rubens. Afdoening van het Kruis ( 6
O. L. Vr. kerk te Antwerpen)[5] 5
6
O. L. Vrouwenkerk te Antwerpen
7
Standbeeld van Jacob van Artevelde te 7
Gent 2
7
Halle te Ieperen
3
7
Keizer Karel V
4
7
Marnix van St-Aldegonde
5
7
Willem de Zwijger
6
7
P. P. Rubens
9
8
Jozef II
1
99
Willem I
1
9
A. R. Falck
3
1
B. Schreùder 0
5
1
J. R. Thorbecke 0
7
1
C. F. van Maanen 1
5
1
J. M. Schrant. 2
1
Verwoesting van het huis van Libry-Bagn 1
ano in den nacht van 25 tot 26 Augustus 5
1830[6] 1
1
Gevecht in de Warande te Brussel (24 S
7
eptember 1830)[6]
3
1
Voorloopig Bewind (schilderij van Picqué)
7
[6]
8
Campenhout zingt de Brabançonne in he 1
t “Café Cantoni” (schilderij van Van Ham 8
mée)[6] 3
La Brabançonne. Fac-simile van een han 1
dschrift uit de Koninklijke Bibliotheek te B 8
russel[6] 4
1E. L. Baron Surlet de Chokier 8
8
1
Zitting van het Nationaal Congres (24 No
9
vember 1830)[6]
1
2
Inhuldiging van Leopold I als Koning der
1
Belgen te Brussel (21 Juli 1831)[6]
2
2
Leopold I 1
7
Het Algemeen Bestuur van het Willems-fonds drukt
zijn oprechten dank uit aan de Touring Club de
Belqique, Groep België van het Algemeen
Nederlandsch Verbond, de Maatschappij van
Geschied- en Oudheidkunde te Gent en den heer L.
Van Neck, die door het leveren van platen tot de
opluistering van dit boekdeel hebben bijgedragen.
[2] Bulletin officiel du Touring Club de Belgique.
[3] Algemeen Nederlandsch Verbond Groep België.
[4] Inventaire archéologique de Gand uitgegeven door
de Maatschappij van Geschied- en Oudheidkunde te
Gent.
[5] Algemeen Nederlandsch Verbond Groep België.
[6] L. Van Neck. 1830 Illustré.
INHOUD

Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin