La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Partagez cette publication

Publications similaires

Les Coptes d'Egypte

de harmattan

Louis XV et le Canada

de editions-du-septentrion

Vous aimerez aussi

suivant
LE CHOCOLAT : POTION MAGIQUE ? MÉDICAMENT ?BOISSON DE DÉPRAVÉS ? APERÇU HISTORIQUE
* P. SERVAIS
Correspondance : Pr. P. servais Université catholique de Louvain Collège Erasme Place Cardinal Mercier 31 B-1348 Louvain-la-Neuve
SUMMARY The aphrodisiac substances are identified very early in human civilization. Among these : chocolate. Arrived from America to Europe during the 16th century,with the discovery of the New World, it is spreading throughout the continent, first in the aristocracy, and throu ghout society. It raises theological controver sies, medical interest and erotic fantasies.
*  PôÉÉû À ’UCL É àû Fàçû Sà-Lôû. AçÉ É ’UÉ. S 142
Mots-clefs :Côçôà, ôÉ, EûôÉ, àôàûÉ, ôàÉ, ûÉ
RÉSUMÉ
LÉ ûàçÉ àôàûÉ ô ÉÉ  Ô à É É çàô ûàÉ. Pà ÉÉ, ûÉ,  É 16çÉ, É çôçôà. A ’AûÉ É EûôÉ àÉç à çôûÉÉ û NôûÉàû MôÉ,  É à û É çôÉ, ’àô à ’àôçàÉ, û à ôûÉ à ôç. I ûçÉ çôôÉÉ ôôûÉ, ê çà É ààÉ ôûÉ.
INTRODUCTION
Côçôà. CÉ É ô ôûÉ ôû çàçû ’ÉÉ ôû ôû û ôÉ É àÉû ûÉ çôÉ ôÉ. I ÉôÉ àû À ûÉ àÉÉ ÉôàÉ É É ôû É à à, û ôûçÉ ôû É âÉ É à É. E ôÉ, ç’É û Éû û ô àûÉ û, çôÉ à àÉÉÉ É Pôû É çààÉ É àÉ ÉôÉ À ôÉ ôÉ É ôûÉ É ôÉ .
Pôû ’ôÉ, ’àjôûÉ À çÉ ô çôû ûÉ ûûÉ ’àûÉ àÉ, û àÉ ’ôÉ É Éàô É ’EûôÉ É û ôÉ – ûÉÉ àçà É ’ôççûÉçÉ – ôû ÉçôÉ ’ôÉ É ’àçûûÉ, û à çôÉçÉ, É ’ÉçààÉ, É ’àÉàô, É à É à àÉ, É É, É êÉ É ’-ûÉ É É à àçÉ ÉàôàÉ. BÉ, û ÉÉÉ É ô É ûÉ ÉàôàÉÉ à û û Éû É êÉ ôû !
Mà,  ô  àççôÉ ûÉûÉ ô ’Éôàô, çôÉ à É É û ’à  û ôû çÉÉ ÉÉô, É  ô É çôÉ É à àûÉ É çÉÉ jôûÉ ’ûÉ, çÉÉ àÉ ’à ÉçôÉ É ÉôÉ ’ûÉ àÉ ûÉ çÉà ôûô jûÉ àÉ, à û ’É É à ô jûÉ, ’ôÉ É à-àÉ, çÉÉ É à ÉçÉ, çÉÉ É à Éûà ôû ÉçôÉ çÉÉ É œû É É à ôàÉ.
TôûÉ É ôûô àûÉÉÉ êÉ àôÉ ç, êÉ  çàçûÉ àôÉ É É ôà À à çôÉô É à àçÉ, É ’àÉ É É ÉÉàô û çôçôà à É ôÉ
LECHOCOLAT:POTIONMAGIQUE?MÉDICAMENT?BOISSONDEDÉPRAVÉS?APERÇUHISTORIQUE
ôççÉà. LÉ à à ÉûÉ jÉ ÉÉà  ô É É çàÉ Éà çÉû É çÉ ôû  -çûÉ û ÉÉ ÉçÉÉ àÉç à Éûà- : É àôàûÉ, àû ôÉ ÉûÉ É çôçôà É É ôûÉ çô.
Mô ôô É ûçûÉà É ô ô. JÉ àÉÉà ’àô çÉ ûÉ ô çÉ ôû É ûÉÉ àçÉ  ÉÉ à É çôû ôççÉ-àû, ôàÉ ÉççôûÉ, û à Éûà-. JÉ ôÉà ÉûÉ ÉÉ ’ôÉ É à ÉçôÉ û çôçôà É É ’EûôÉ. J’ÉàÉà É É ÔÉ çûÉ û’ô û àûÉ à É ôàÉ û ôû ÉÉ àûjôû’û.
LES APHRODISIAQUES
CôÉ É ôûÉ JàçûÉ DÉ, çÉ-ÉçÉû É ’UÉ É LàûàÉ, à û Éô 1 çÉ :
«IÉàûÉÉÉ,ôÉûÉûÉÉ É ôÉ, ûÉ É àôàûÉ ô Û àççôàÉ ôûÉ ’ôÉ É ’ôÉ. O à à, çôÉ ’ô  É ôÉ É ôÉ É Sàà É Ià, ûÉ ôç ûÉûÉ 60 000 à ô àçêÉ ûàÉ É àÉ û ÉûÉ û à à ûàô ’êÉ à-ôàûÉ. »
E  àÉÉ ûÉ :
«LàÉÉÉçôôûÉûôàÉ àôàûÉ É à ôûÉ çÉÉ û ÉôÉ À ûÉûÉ 1 500 à à. JC, çÉ û û àû É, É û É  :
RÉôÉàÉàû,ûççÉûÉôû;FÉûÉ É àûÉ 1 ; FÉûÉ É ôà 1 ; MÉ 1 ; ôÉ à çÉ É, àÉ àçÉ ûà-É jôû ûà. »
Mà àû û’àû LÉ 2 É ’A ’àÉ, OÉ  à É É çôÉ :
«NàÉàÉÉ,çÉàÉûÉà-É É àÉ à à : ûÉ ôÉ àûÉ àû  ô ôÉ ûÉ û É ô à É à ’ûÉ àûÉ Vû. CÉà çôÉÉ É ÉÉ É à àÉÉ, ûÉ ÉÉ àÉÉûÉ É û, À ô É, É û ôô ; ’àûÉ àÉ û ôÉ àÉç à àÉ É à ûàÉ ôÉ, É É É à çàôÉ jàûÉ à û  Éû. Mà ô É àûà ôçÉ à É à
1 DÉ J.La Pharmacologie d’Aphrodite, ôÉ É É À ’àÉÉ ://. û.ç/Éà/É/çÉà/àÉ///É/É2002/çôû_É.  (Côû É 4 jûÉ 2009)
2009 ;128,8 : S142-147
à ÉÉ û àÉ É ÉÉ ôÉûÉ û ô E. MàÉ ûÔ É ôô àç ô É à É ÉçûÉ ’Açàôü, É à ôûÉÉ û ôûÉ à ô jà, É œû, û É É ’HÉÉ ôû É ô ûÉ ôÉ É  àû àûÉ ôûÉ. »
DÉû àÉ à OÉ, à GàÉ 2 EççôÉ , àÉç É Éû û à çààçÉ É É çÉ ÉÉ É û 19çÉ, É à à ’àÉ û É ûjÉ É ôÉ, À ’àçÉ « AôàûÉ » :
«OôÉàôàûÉÉôçà-Éû É À çôàÉ ’àÉçÉ É  É. CÉ ôÉ,, É É É ô ôûÉ, û ô : É àôàûÉ -ûÉ, É àôàûÉ çàÉÉû É É àôàûÉ ÉÉû ôû ôûÉ. Pà É àôàûÉ ûÉ, ôûÉ É à à, ûÉ ôûûÉ ûàÉÉ, É ÉÉççÉ ÉÉçûÉ ô, ô àÉ çÉ-à àÉ, É ûÉ É , É ôô, É ûîÉ, É ôÉ, à àÉ, É ÉÉ, É É, É ûÉ, Éç. LÉ ôô àçôô-ûÉ À ôÉ ôÉ ÉçÉ ’à ÉûÉ, À ôÉ ÉàÉ ÉÉ É àû çôàÉ É àçû ûÉ. LÉ àôàûÉ çàÉÉû ô ÉÉ àûÉ É ôô-É, à ô ôûÉ, É çààÉ, ’ôû À ôÉ ôÉ, ’àÉ, É ûç, à çÉÉ, à É, Éç. Tôû çÉ ôÉ àÉ ’ûÉ àÉ ÉçÉ ;  àû  jôÉ É -çàÉ Éç, É ûÉ É É, É  É ûûà É É à É ôûÉ. CôÉ àôàûÉ ÉÉû, Éôô É à ôçàû à, É àçàô É ÉûÉ É çààÉ, ’Éçàô çûàÉ, Éç. ; ôû ôû ÉÉô ’àjôûÉ À çÉÉ É É ôÉû ôÉ ’ûÉ ôà -çûàÉ, û É ô û É à çôÉçÉ û Éç. »
OûÉ É ô ôjÉçà É É àûô ôà-àÉ É  ’àçÉ,  É À ôÉ ûÉ É çôçôà É ûÉ à É ûÉ à É ûàçÉ É-ôÉ, àû À ’ÉôÉ à É ô ÉÉ « Éç », ûÉ ôô ûÉ çôÉ WÉà, ôû ÉÉ û ÉÉÉ ’ûÉ É ÉçÉ ôû À à çôÉôà.
CÉÉ àÉ ÉÉÉ ÉççôûÉ çôô-É àÉ û 21çÉ É ôûà àûÉÉÉ 3 àÉ À çÔ É çÉ ûjÉ , ôà ôàÉ û ÉàÉ – ô ’êÉ Éàû – À à PÉ, 2  La Grande Encyclopédie. Inventaire raisonné des Sciences, des Lettres et des Arts, ôû à Éçô É BÉÉô É à, Pà, 1885-1902, . 11. 3  ://.Éà.ô//AôàûÉ (Côû É 4 jûÉ 2009) S 143
P. Servais
àô àô ’û çôÉàÉ É Éôà ÉûÉ ôûjôû À û àçÉ çûÉ :
«AàôÉà,Bàû,BôÉSàà,Bôà(Rôûàà ôàà Aû.), CàÉ, Càà, CàÉÉ, MôûçÉ çààÉ, CàûçÉ : Éû çûÉ, CààôÉ, Càûàà :  ’à É ’çôçÉ ’û ÉÉ àÉ JûÉû àÉ (CûÉàçÉàÉ), CÉ, CÉÉà (AàçÉ) : àÉ àÉ çôôÉ É IÉ É É CÉ É ààÉ ôû ûô, Côçôà, Dààà – TûÉà ûà W. É SçûÉ (TûÉàçÉàÉ) ôû TûÉà àô-àçà, ÈÉûôçôûÉ, Gààà, GÉÉ ôàÉ, GÉÉ (ZÉ ôçà), GÉ ôû PANAX GINSENG, GôÉ (çôû É), GÉàÉ, Gûààá (Pàûà Cûàà), Kàà àà, HûîÉ, Kôà, MààôÉ, ôû É Éû àûçôÉ, ûàÉ, àôàûÉ ôû êÉ àÉûûÉ, MàûÉÉ, (RçÉà à), Màçà – LÉû Éûàû L. (CûçÉàÉ), Mà, MôûàÉ, Mûà ûàà, Nô É ûçàÉ, Pàô ô É ÉàÉ à ààÉ, PôÉ, Pôô : ôû É àÉ, Rôà, RûÉçà, Sàà : ôû É Éû, SàÉàÉÉ (SMILAX), SàÉÉ, SàÉ, TûÉ ÉÉÉ, TûÉ, VàÉ, VÉÉÉ, WÉ : ôû Éû ûàûÉ, Y Yà Hûô, Yà-à, YôÉ : ôû à ûàçÉ çàÉ û’ô É É ô çôçÉ, à ô-É, û àçàôïÉ àôààÉû. »
Dà çÉ É É ÉôûÉ ûàçÉ -àÉ, ààÉ, ôÉ àÉ, ûÉ ôû É ôÉ ÉÉ É, É Û, É çôçôà ! D ô, êÉ  à çôçûô É JàçûÉ DÉ àÉÉ ûÉûÉ «  » ôûÉ û ôÉ À çÉ ûàçÉ à àçÉ û’ÉÉ É à ’-ôÉ É ôç ûàÉ, À àô ûÉ : «LôÉÉàôàûÉÉçôô,Éà, àÉç çÉÉ É çàÉ,  ôû à ûà É ôûçÉ àûÉÉ, ÉÉÉÉÉ àÉ. LÉ É É à àÉ  jôûÉ à ôûÉ û ÔÉ û à ÉçôÉ, à ûÉÉ ûÉ ô ’àôà ààÉÉ É çÉ ûàÉ, É ’ôàçÉ É ’ÉÉ àçÉô,  É Éû çôÉàÉ ûÉ çÉ ûàçÉ, çôÉ ’-ûÉ Éû ÉÉ ôûà, jôûÉ û ÔÉ ôçà (É çôôûÉ) ôà, àû êÉ É ’àÉû ûÉ ’àûôçàô ôû ’àûÉ ôjÉç. » EÉ ôÉ àûÉÉÉ É ôÉ à ûÉô É à àçÉ û çôçôà à çÉ É É É ô É àÉç à Éûà, É ÉôàçÉ, É ôû-É, É Éû çûÉ. S 144
LE CHOCOLAT ET SA DIFFUSION EN OCCIDENT
Là GàÉ EççôÉ É À ôûÉàû  ûÉ ôû ûÉ É àÇô ûÉ É ûÉÉ àÉ à ÉçôÉ û çôçôà É É ’EûôÉ É ÉÇûÉ :
«LÉçàçàôàçôûôÉàçôûêÉÉ’AûÉ û Sû à FÉà CôÉ. I É É û ôû É EûôÉ û’àû XVIçÉ, É çôûà àà Éû Éà ô ô-É Éû çôûÉÉ ÉçÉ. CÉ û ’Eà-É û É ôà à ÉÉ, É MÉûÉ É çôôà jÀ É àÉ ûà Éû ôÉ. LÉ çôçôà à ô É çÉ û’ É àûjôû’û, ç’à û àÉ É çàçàô  É ô É É àÉ É àôç, ÉÉ àÉç û É. LÉ Eàô  àjôûÉ û ûçÉ, û É àû É ûÉ à àÉ, É à Éû ’ôjÉà, É àô êÉ É ’àÉ É û ûç. E EàÉ,  Éû É ûÉ ûÉ àÉ àûÉ, à Éà ôÉ ’àààÉ É à ÉÉû À çàûÉ É ô  É. LÉ çôçôà É à É FàçÉ û’É 1651, É à ÉÉ ûÉ,  É Gà ’Aû, û àÉ É 1776 àÉç É ôôôÉ É É É É çôçôàÉÉ ôàÉ. CôÉ É EàÉ, ô  É É Éà àôàÉ û’àû àÉ ôûÉ, àû É ’É çôôà- ûÉ É àÉ ûà É, à AÉ ’AûçÉ É MàÉ-TÉ û ààÉ çôÉç À É É-É À à ôÉ,  É É à ÉÉÉ ûÉ ôû É É É Lôû XV. I ’Éû çÉÉà à É ûçç û çà, û ôÉ à ô É ûÉ É ôçô çàÉ, à ûÉ É çôçôà ôÉ ûÔ àû àÉÉ, ô û É à à àçÉ É Môàû É ûôû É Eàô. Aûjôû’û, É çôçô-à É ÉÉû ûÉ É àÉ É ’àÉàô, ’ÉÉô É à çûûÉ û çàçàôÉ, É à  û ûçÉ, ’çôôÉ àôÉ à à àçàô ÉÉà É É É À û  4 àôàÉ À ÉûÉ ôûÉ É ôûÉ. »
CÉÉ É Éçô, àÉ, çôôÉ jÀ ô Éà É à à, à àû ô ôÉ É ôÉ û àççôàÉô É çôçôà ôû àû ô É ô ôÉ. U çÉ û à, É ààû ’ôÉ ôû É çôûçàÉû, à ÉÉÉ É ûÉÉ çààôûÉ û à à CGER É 1996 À ’ôççàô ’ûÉ Éôô À ûç-5 ç ,àÉ É ûàçÉ É ôô, ôûà ôàÉ à çôôàô É çôçôà ôû É ’AçÉ RÉ É àû 19çÉ, à ôûçô àû
4  La Grande Encyclopédie…, .11, .191. 5  Chocolat. De la boisson élitaire au bâton populaire, XVIe-XXe siècles, ôû à Éçô É CôÉ E., CGER, BûÉÉ, 1996.
LECHOCOLAT:POTIONMAGIQUE?MÉDICAMENT?BOISSONDEDÉPRAVÉS?APERÇUHISTORIQUE
Côô ÉÉ, à É ’àûÉ àçÉÉ, ÉÉ àûÉ çÉûÉ, É çÉ ôû ûÉ.
E çÉ ô çÉ É ’ààÉ çÉûÉ û ÉÉÉ û àçûÉÉ É àçÉû É à GàÉ EççôÉ, ôû’ ôÉ :
« O ôûÉ à É çàçàô,, û ÉàûàÉ àÉàÉ É ôûÉ É ûàçÉ û çô-ûÉ û àÉ àà. I çôÉ 50% É-ô É àÉ àÉ É à àÉ ÉàÉ É  çÉ É àôÉ ôÉà É ûàçÉ àôÉ ààôûÉ À ’àûÉ, À à çàÉ, É àÉ àÉ É É û àçàôïÉ, à ôôÉ, û à û çàçàô û ûà àû ÉûÉ ûÉ É çà É É . LÉ çàçàô É ôç û àÉ çÉû. I ÉÉÉ ôû û àÉ ôûÉ ûÉ ôÉ ôôô É àÉ ûÉ, É êÉ É û’ É û Éçà àûàÉ. Aû É ô ô-ÉÉ ôûjôû  àÉ, àô êÉ Éà-É, ûûÉ FÉà Cô à û’àÉç û ô É çÉ çÉû ÉûàÉ û ôÉ ôû-à àçÉ ôûÉ ûÉ jôûÉ à ÉÉ ’àûÉ ôûûÉ. »
E ôû’ ’à û çôçôà ôÉÉ , ÉÉÉÉÉ Éà ôû à ôÉ ûÉ,  É à, çÉ àôû ô À à ô çô É à :
«LÉçôçôàààçûÉûÉÉÉÉàÉ ûçÉ û’ô  àjôûÉ, à É àÉ à-É É ô ÉûÉ É çàçàô, à ’àôÉ É à ôôÉ, û É ÉûÉ û àûôïÉ, ÉÉÉ û àÉ àÉ çôÉ, û É çÉû û, À à ûÉû, ôûàÉ À Éû Éû ÉÉÉ à É. Pà à çÉÉ É àÉ àÉ,  ÉÉ ûÔ à É ôûÉ É à-É  ÉàôÉ ; à à ôôÉ,  É ààçÉ À çÉû É àÉ ’àÉ, À çÔ û çà É É à çôçà, à àÉç ûÉ É ôÉ ûàçÉ ’àçô. C’É û ààÉ-ûÉ É ÉÉ ôÉ, ààÉû É ôçÉ çÉ É çôàÉçÉ, àôà êÉ ’É-ôô. »
L’ûàÉ ààçÉûûÉ û çôçôà, ÉÉ-ÉÉÉ çôÉ çûÉ É çÉ àç, É àÉÉ  :
«EààçÉ,ÉçôçôàôÉçôÉ-É ôÉ û ô ôû àÉ É çàçàô. LÉ çô-çôà ôàÉ,  É à, É À àÉ É çôçôà Éô É ÉçÉ ôû çôçôà çàÉÉû ; ô  çôôÉ É çà-É É û à : çûÉ, É, É, Éà, ûàçÉ ûàÉ, ÉÉ ûÉ É jàà, à çàôÉ, Éç. »
2009 ;128,8 : S142-147
Jûû’ç, É É  Éçà, ûÔ ûÉ ôÉ ôjÉç É û ô ÉçûÉÉ çÉ-ûÉ. QûÉ àô,  ô, àÉç à Éûà É É ôûÉ ÉûÉ, ’àûà ûÉ É Éç-çôÉ, É çœû, É àû çôçôà ôûÉ Éçàç àôàûÉ ôûÉ ?
UN CHOCOLAT D’APHRODITE ?
TôôÉ ôàÉ, ôÉàô ÉôôûÉ, ÉçÉ çàûÉ çôûÉ À çÉÉ ûàô ûÔ ûûÉûÉ û çôçôà, à ôûÉ É àÉ ÉçÉ.
Pôû à ÉÉ, çôÉ É ôûÉ Bûô 6 BÉà , à ûÉô àûÉ à ’àô  çÉÉ û jÉÛÉ ÉûçàûÉ : çôôÉ û çôçôà É ôà- ôû ô ? AûÉÉ , çÉÉ ô-ô, çôÉ Éû É Éû ôôàÉ û û àÉ àûÉ ôûà-ÉÉ êÉ àÉ À û àÉ ôÉ ôû ô ? A É É ÉÉ-àô, à ôÉ û àÉ, à É çôçôà à É à à çûûÉ ÉûôÉÉ à É à É à çôôÉÉ ôàÉ, àççÉûÉ à É à ÉÉ ôÉ ÉÉû – ôûÉû à É JûÉ, Éû É ûçô à É Fàççà É É Dôçà. U çÉà ààÉ É ûÉ çôôàô ’àô àôçàûÉ É É àà àÉ É ÉÉ. CôÉ ôû ’Éàû û Éû 7 û Ô, ’ûàÉ û çôçôà É ôûÉ àôç àû ûÉ, û À ’ôÉ, É À à àç. RÉÉàô çûàÉ É ÉÉô ô-ûÉ ôû àÉ àÉ É É É Éô-çÉ ’àôçàô û çôçôà É É ’ôÉ ôû êÉ É à àûçÉ à à É É çÉ û É À à çôôàô ôû à É ççôà-çÉ û  ôÉ Éû, ôû ÉçôÉ à ’ É çàÉ ôù ÉÉ É ôû.
É É L’ôÉàô ÉôàûÉ, û 16àû 20 çÉ à à à à çÉÉ àûàô. LÉ É-É Côûàô, CôÉ É êÉ, ÉÉ ûÉ ç’É àû çôçôà ûÉ MôçÉûà ô É ôûô ààÉ É ôÉûÉ ôûÉ. E, û çÉÉ, ’ààÉ É ôûàÉ àçô-ôûÉ çôÉ çÉÉ É É CôÉ àà ôû É ûà ’ÉûêÉ É Éà àû É 8 ôûàô ÉÉ çôÉôàÉÉÉ É ÉçÉ É ÔÉ û çàçàô à É çôÉ É ààÉ É É É É É àô àÉç à çô. LÉ à ûÉ à ààô û çàçàô 6  E- ôà É ôÉ û çôçôà ? I :Chocolat. De la boisson élitaire…, 83-90. 7  VàÉô G.Le propre et le sale, Hygiène du corps depuis le Moyen-âge, Pô-SÉû, Pà, 1987. 8  Và G. Càçàô ûÉ  Yûçàà àô É PÉ-Hàç Màà. I :Chocolate. History, Culture and Heritage, ÉÉ  GÉ à Sàô, 2009. Pôû û ’ôà-ô, ô ôûà É ÉôÉ À Màç NÉ C.L. (É.)Chocolate in Mesoamerica : A cultural History of Cacao, UÉ PÉ ô Fôà, GàÉÉ, 2006. S 145
P. Servais
ÉÉ êÉ ûÉ ôàÉ É ÉôçÉ ’àÉû çÉÉ àôçàô.
E  É à É êÉ, êÉ  ç’É àÉç É É ûàçÉ, É ’ààÉ É à ààô û çôçôà, É jôû É à SàÉ AàÉ, àû àÉ É Sà Jûà É Pà à É HàûÉ PÉ 9 ÉàôÉ . CôÉ É ôûÉ ’ôÉàçÉ, àû ÉÉ ’ûÉ ààÉ àôôÉ :
«CÉÉàààÉÉôûôÉôÉ û É É jÉû à à ààô û çôçôà É à É jÉû û’ÉÉ ôççàôÉ, à à ààô û ôûô ôû , ’êÉ çôÉ, ’ÉÉÉ É É àÉ-É. »
Qûà À à ÉçÉ, àôÉÉ, û çÉûÉ, ÉÉ ’ÉÉ ÉÉÉÉÉ àû ô çàÉ û çôçôà É É ÉÉ « ô » û’ÉÉ É É ÉçÉ É àÉ É Éûà É û ÉÉ É û ôûÉ ûÉ ÉçôàÉ  à ààÉ.
Sôû ’AçÉ RÉ, çôÉ ’ûÉ 10 Càà OôÉ, à Fàçû É ÉçÉ, àà-ÉÉ àû ÉÉû, û çÉÉ ôûÉÉ û-àçÉ É ôû û çÉà ôÉ É ÉÉ àÉû :
« A,É Éç Éàô Aôô CôÉÉô É LÉÉà, û û çôàçà É 1631 û à çÉ,  ôû à ÉçÉÉ É àÉ û çôçôà Éàô : ôû ûÉ çÉàÉ É à É çàçàô, ô É Éû ôûÉ É ôÉ û MÉûÉ (ç) ôû É ôÉ É IÉ, ûÉ ôÉ ’à, Éû ôÉ É Éû àÉÉ ÉÉ ôÉÉ ôûvinacaxtlides(àÉ) É Éû àûÉ û ô Émecasu-chil,  É ÉÉ É ÉÉ. O Éû ÉàçÉ çÉ ÉÉ à É à ôûÉ É  ôÉ ’AÉàÉ,ûÉ ÉÉ ôûÉ É çàêçÉ, Éû àçÉ É çàÉÉ, ûÉ ôûàÉ ’ààÉ, ûÉ ôûàÉ É ôÉÉ, ûÉ É-É É ûçÉ É à ûà É ôçôû çÉàÉ À çôôÉ É ôû. »
E ÉÉ ÉÉ ûÉ :
«SôûçÉÉôÉ,Échocolate çôÉàû É É ôÉ à. LÉ É Éçôà-É Éô Éàç É ôçô É à ààÉ À àÉ ôû É ÉçÉ É Éç. E à, É àôçàÉ ’EûôÉ àjôûÉô É É ôû û’ ûÉ à 9  PûççôD. SàÉ AàÉ, É ÉÉ É É çôçôà. I :Clio. Histoire, femmes et sociétés, 2001, 139-153. 10  OôÉ C. LÉ çàçàô û çÔ É à çÉçÉ. DÉ Cûû À L. I :Chocolat.De la boisson élitaire, û àçûÉÉ 100-104. S 146
Éû ôÉ ààçôÉ : û ôÉ ô û çàûÉ É ôÉ, û ôÉ, û ûç, É Éàû É ÉÉû, û àç à ûôû É à çàÉÉ û ôôûÉ ’ûÉ É ôûàÉ É É, É ôÉ ôû É Éû à É àû ô çôàÉ. O àjôûÉ É ’àçôÉ ôû ôçôû û ôÉ ûÉ ôÉ çôûÉû ôûÉ É çôà à çû É à Éàô É à Éô É ’ûÉ. Pôû ôÉ É çœû, ô àjôûÉà É ’àÉ , ûàçÉ àûÉ ûÉ ’ô ôûÉ à É ô É û çàçàô. C’à É çôçôà àô É MààÉ É Pôàôû, û Éà É àô à Éô. »
U çÉ û à, ÉÉ ôÉ ûÉ :
«SÉôLôûLÉÉ,ÉçôçôàôûÉàû-çôû. I É àà ôû û ôà. I àôÉ à Éô É àôûç É ûÉû âçÉ û ôÉ û à ôÉ (É). I É àô-àûÉ É àôÉ à çôçÉô. I çôÉ àçûÉÉ àû É ô, àû Éà-É ô (É. É Éà) É ÉàûÉ. LÉ jÉûÉ É É É ÉàÉ çàû É Éû ôÉ É ûÉ ôÉ. »
GôàÉÉ ôû çÉÉ ÉçÉ -çÉ-ûÉ, à ÉçÉô û çôçôà çôÉ ôà É àjÉûÉ, àô ûÉ É ô àôà-ûÉ, àô ÉÉÉ, à à ôûjôû, ôû-É, ÉÉ çôûÉ û  ôûÉ É ôÉ Éû.
É LÉ 19çÉ É É ÉôÉÉ ’ûÉ ôûÉ-É ÉçÉ, àûÉ û É àÉ ççô--ûÉ É ôôûÉ É û É û àûÉ 11 É ôÉ à ôàÉàÉÉ çÉ ààÉ,  çÉ ’É É àûà ûÉ û àÉ, ûôûÉ ôû-jôû É, ûô À çÉ Éô çàÉ, ôàÉ à É à É « MàûÉ ’çôôÉ ôÉûÉ É ’É », ôÉ à çÉû É É É çûÉ àû É àÉ. A :
«DàÈçôÉMàÉ,çôûôÀÈçôÉMàÉ É VÉÉ, û É 1892 à MààÉ M.T. MàÉû, ô àÉ ’àÉô, ’ûÉ à, û É àçàô û çôçôà, ’àûÉ à, û É ô ûÉ. Pôû É ÉÉ, ’àûÉû ÉôÉ ’àô É àÉ É à âÉ É çàçàô À É ûàçÉ É ôÉ àÉû : àÉ, çûÉ É ôÉ É ÉÉ, çûÉ É É, çûÉ É ô, çôûÉ É çàçàô ôÉ ; ÉûÉ ’Éàçô ààÉ û ÉûÉ É çàçàô É ô ÉàçÉ-É à ûÉ ûàçÉ àÉ, ÉÉ É û, É Éàû ôû É ôûô, ’ûÉ ’ààÉ, ’ûÉ
11  SÉàP. MÉçÉ, ûÉ É çôçôà àû XIXÉ çÉ. I :Chocolat. De la boisson élitaire…, 213-220.
LECHOCOLAT:POTIONMAGIQUE?MÉDICAMENT?BOISSONDEDÉPRAVÉS?APERÇUHISTORIQUE
’ôÉ, û çôûûÉ àû çôçôà ûÉ ôÉû Éû ààÉ. Pôû É ÉçôÉ,  àÉ ’àÉô û É ûà û çôçôà, É É-ôà çôÉ û àÉ ÉàôÉ É û àÉ ààÉû, ’ÉÉÉ à àô À à ôôô É àÉ àôÉ ààÉ À çÉÉ àÉ àÉ É À ’ÉÉçÉ ’û ôû-çÉàÉ É, 2 À 3%, É ôôÉ. Pôû û, É çôçôà É ôç À à ô Éçà É ôûà, çôûÉ É Éçôûà. »
Pôû FôàÉ, àûÉû É ’àçÉ « Côçôà », û à É DçôàÉ Éççô-ûÉ É SçÉçÉ çàÉ, û À Pà É 1874, ôàÉàÉÉ, çÉ û à à ûàô àôàûÉ û çôçôà, ç’É ûÉ :
«TôûààÉûÉÉûàçôôÉàÉ çôô É àç É ’ÉÉ É û «àôàûÉ Éç É É çôçôà É û ôÉ» à, Éô û, É ’ûÉ û’ ôÉ ûÉ ô É ûàô
FûÉ 1 –DôçÉû VàHÉçÉ, Côçôà ûà, Sà àÉ (É 1890), Càô ûçàÉ (26,5  19 ç), Gà, UÉÉôÉÉ, VÉÉÉ BàÉ, I. I C 231. RÉôû à É çààô-ûÉ «Côçôà. DÉ à ôô àÉ..., . 219.
2009 ;128,8 : S142-147
çàÉ û «ÉçÉ ’à É É àûÉ ûÉ». L’Éçàô û à à ûàô É çÉà çôçôà ÉÉ à ôûÉ ûÉ À çÉàÉ ûàçÉ àôçÉ ÉÉ à àÉ ôû ÉçôÉ ’àÉ, çÉ û ûà À É É-É àû àÉ ûÉ «ôûÉÉ û àÉ ÉÉÉ ôû ôàûÉ É À çÉû û ô ûÉ ÉàôÉ ÉûÉ». »
E çÉ ô çÉ çôçûô û’ÉÉà ûÉ àÉ ’àÉ û à, É É àÉ  àçôûÉ, à GàÉ EççôÉ, jÀ çÉ.
É 12 E É 20çÉ çà É ûôÉ É ÉÉ À à à ÉÉ ôÉ çôÉ à ÉÉ ôÉ û çôçôà, Éôà ’û êÉ ôû-ÉÉ à ûà É ààÉ àôàûÉ Éôà àûôû ’û àÉ ÉÉû ôûàÉ É ôûà É û É û àà ôûÉ çôÉ É ûÉ Éà. QûôûÉ. BÉ ôçÉ É à  13 û çÉ É û àÉ, W Pà’É à, à ôû çÉ û à û êÉ ç, À àÉÉ :
«àûàôÀàôà-ÉÉÉàô-àûÉ É çÉ àÉ. Qû’ô àûÉ çÉ ÉÉ À ’àçô É à àÉ, û É àÉ-É ÉÉ É ôûÉ à É çÉÉàû ûà ô ôÉ àôûÉû É û ôÉ ûÉ Éàô É ÉÉ, ôû ûÉ É çôçôà ô çÉ ûÉ à ôûçô ’ûÉ à É àçà, çÉ û àûÉÉà ÉûÉ É àû É ôôÉ, çÉ ÉûôàÉÉû û É ’à É çàÉ, ûÉ à ôôÉ ô À ôûÉàû çôÉ çôÉ àÉ ÉôàÉ É ’àçô û çôçôà. »
S’ É àûÉÉÉ É ûà É ÉÉ-É, à û, É É É à àÉ àÉûÉ û çôçôà, É çûÉ É ô àô à É É àÉàÉ ÉûôÉ, É É ÉÉ çààô à à çûûÉ ÉûôÉÉ,  çô- à É ôÉ àôûÉûÉ, Éû-êÉ Éû-ô ÉÉ àÉÉ ’ààô ààÉ ôûÉ  1751 à ’EççôÉ É DÉô É ’AÉÉ : « Sô ûàÉ É É  ôû É É,  ôû É à û’ô É à  ». E çôàÉ ûÉ É çœû É çôçôà É à Sà VàÉ ô ÉçôÉ É Éàû jôû Éà Éû !
12  SÉà P. É GÉûÉ A. MÉçÉ É çôçôà àû XXÉ çÉ. I :Chocolat. De la boisson élitaire…, 237-246. 13  Pà W.Nourriture et amour. Pà, 1994.
S 147
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin