La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Partagez cette publication

התוברתלותפרצלתידוהיההליהקהתגהנהלשיטנלוויבמאהסחיה
(1961-1956)וקורמלשהתואמצעלתונושארהםינשב

ןונ-ןבלאגי

י־תלבםייתוברת־ואגהכישמידקומהשולשםלומהדימעהשתיטמכסהקולחוקורמידוהיברקבהמייקתה ,תואמצעהברע
דעהלאםידקומהשולשמםיינשןיבהמןמזלתוחפלוקלחנוזתודהייביכר .לארשיותפרצ ,וקורמלהנווכה .םיווש
יתלבהתייההתובישחש ,תינקורמההיצפואהשדבעידבעודיםויה .םהמדחאתבוטלעירכהלםתואהצליאתואיצמהש
1
ןייצלשיהזםע.ןלוכלעהרבגתילארשיההיצפואהוליאוץורחןולשיכהלחנ,תואמצעהרחאלשתונושארהםינשבתלטובמ
ילארשיהןותימהלעהלאתוצראופידעההדנקואדרפס,תפרצבתיסחיתולקבעקתשהלולכישרתויתוססובמתוחפשמש
םינשבוהתואמצעברעוקורמבהליהקהישארלשםהיתודמעבולחשתורומתהתאןחביהזרמאמ.םישישהתונשתישארלש
םרוגתרגסמבהתוברתותיתפרצההפשההשמישהינפלותילאינולוקההפוקתב .םיתפרצהתאיציירחאהמויקלתונושארה
השדחהוקורמתיינב,הנידמבתוראשהןיבתוטבלתהבףכהתאהעירכהתיתפרצההיצזירלוקסה.תיתרבחהתויליבומבבושח
.םישדחםייפארגואגםיקפוארבעלתובאהץראתביזעןיבלהתרבחבתובלתשהו
תפרצלשםייטילופההיגיצנלםסחיםעדחאהנקבהלעדימתאלהתוברתלוהתפשל,תפרצלוקורמידוהילשדהואהםסחי
ןופצבתפרצלשהתטילשךשמהלדהואםרוגתידוהיההליהקבוארתוסחהתונוטלששתורמל .וקורמבהתייסולכואלו
יתשןיבסחיהןויוושלשןורקיעהללגבהליהקהלשהמודיקתויורשפאבתופוכתםיתיעלועגפוקורמבהיגיצנ ,הקירפא
םידוהיבתועיגפטעמאללסיחיתפרצהתוסחחןוטלש.םימלסומלליבקמברתוהאלםאםידוהילרתוהאלרבד.תוליהקה
.תושדחתולפשהלםרגשהלפמסחירציךאתילאינולוק-םדקההפוקתהתמועל
.הקירפא-ןופצבםלועלטולשתתפרצשתענכושמהתיהתידוהיההגהנההבור ,תיתפרצהתוסחהלשםינורחאההימידע
הגלפמהיליעפ ,בלסקמ ,הנחואו'גםהב ,תינקורמהתימואלההעונתבוכמתודלונהתאוארשםדוהיהויהםיטעמ
הכזתוקורמשתורשפאלהליהקהיריעצתאןיכהלגאדםגשןלוגו'גימלועהידוהיהסרגנוקהגיצנרקיעבותיטסינומוקה
רתויבםיטעמ,םימיםתואב.הבועגפואתימואלההעונתהלשהיתועיבתלודגנתהשםידוהיואצמנאלתאזםעדחי.תיאמצעב
תוסחהלשממבתומרופרלוהיצזילרביללהשירדבומכתסהםהיתורהצהלכ.םתנידמלתואמצעעובתלוזעהשםימלסומהויה
ןיידערבדלוזעהאלןתמואשמלםידדצהינשםינורחאהםישדוחלדע.םימלסומהםינקורמלשפוחרתויותויוכזרתויקינעיש
.וקורמבתפרצותפרצבהייולתהייהתוקורמ:(interdépendance) "תידדהתולת"לעאלא(indépendance)תואמצעלע
םייחבתועמטיהבתובהלתהבךמתשםדקתמטועימןיבתידוהיההגהנהההקלחנתיאמצעההנידמהלשהמויקתישארב
תונידמבחוורשםגדהןמהנוש,תדרפנתימואלתוהזבדדיצש,ןרמשבורןיבוהשדחהוקורמתיינבבקלחתליטנבוםינקורמה
ידכתוליהקהיתשןיבינושבותובאתרוסמבזחאנהזבור .תילאודיבידניאהיצפיצנמאןהבהמייקתהשתויסלקהברעמה
תאקמנלהלכיםמודהבורהתגהנה.יתליהקוינתא,ימואללולכמכםידוהיהליבשב,תוושאקוודואלותולדבנתויוכזשורדל
,התרדגהיפלע,תמדקתמותיטרקומדתויהלוקורמלשהנוצרלכםעש,תשחכומיתלבההדבועהךמסלעתונלדבהתושירד
לשהלודגהסמלרשפאלתלגוסמתאזכתינוליחהנידמקר.הנידמלתדהןיבהדרפההבןיאותינוליחאלתימלסומהנידמאיה
.רבדלכלםינקורמכםמצעתוהזלםידוהי
ומייקתהןהבתודיעוובםתוגהנתהותונותיעבםהירמאמךמסלעםירצקןמזיקרפבתפרצלסחיהייונישתאףקשמהזרמאמ
תוריהמהתורומתהתאלכמרתויםילמסמ,ונדלוטריאמוןהדקא'ג,םיידוהייגיהנמינש.תימואלההעונתלתפרצןיבםיעגמה

הגהנהלןורחאהעגרהלשתוברקתהתונויסינבףלחתההיגיצנבםתולתמעבנשתפרצלדהואהםסחי.הליהקהברקבולחש
הלשממברשתרשמלתונמתהלםיירקיעהםידמעומה ,ןורחאהעגרהדע ,םגויההלאםישיאינש .תינקורמהתימואלה
תוברתהוהפשה ,ךוניחהתאברןואמצבותששםידוהיהבור ,תידוהיההגהנהבהלאתורומתלליבקמב .השדחהתינקורמה
תמועל ,יסחיהםנורתילרוגהיהיהמהלאשהתאםמצעתאולאשוםדיתעלוששח ,רתויבםירצקןמזיקרפב ,תיתפרצה
תימלסומהתדותיברעהתפששהנידמבםדיתעלהגאדה.יכוניחה"םתופרצ"ךילהתתוכזבוגישהותוא,תימלסומההיסולכואה
.םנוחטיבתארערעלידכםהבידשתוששחהררוע
להנמהלשהיצזיברעהוסנאילאלשרפסהיתבמשילשתמאלה ,היצזינקורמהריהד :הלאתוששחוקזיחםיעוריאהשולש
לשתוברהתורהצהה ,הליהקבועגפאלואוושששחכרבדלשומוכיסבוררבתהםיינושארהםימרוגהינשםא .ירוביצה
ונהנםהמתונורתיהדוביאלששחהתאוריבגהתיברעההפשהתבוטלתיתפרצההפשהלשהתקיחדןעמלתינקורמההגהנהה
.רותפלהחילצהאלשהיסולגידתויעבםעתדדומתמוקורמהזהםויהםצעדעשןייצלבושח .םתלכשהתוכזבםידוהיה
םיבינהירבודלקראלתנבומהתיהאלתואמצעהירחאדימםירצממואבוהשםירומרפסהיתבבודמילשתיתורפסהתיברעה
2
דעהרתונתינקורמהתונגרובה .וקורמבםעהבוריפבשתיברעה"ה'גירד"-הירבודלםגאלאת'עיזמתהתפשלשםינושה
.םידוהיהברקבויקזנתאםרגרבכתטלחומההיצזיברעהןמששחהךא.תינושלברםויה
םרגתיתוברתההתוהזתאהבציעאלןיידעשהנידמבםדיתעןיבלתיתפרצהםתוברתןיבםידוהיהוערקנובהזםירבדבצמ
תודהילולארשילוקורמידוהילשהקיזהויצולחהוינידמהינויצהןויערהלשותושרתשהשםגןייצלשי.םנוחטבתורערעתהל
הרבחבבלתשהלתילאוטקלטניאהתידוהיההבכשהלשהנוצר ,הזתמועל .התוברתותפרצךרדחרכהבורבעםלועה
הלאהםימרוגהלכ .הלשתילארשייטנאהתוינידמבותיברעההגיללוקורמלשהתופרטצהבלקתנתינקורמההקיטילופבו
םייכוניחההיגישיהלערומשלידכרגהלהטילחהווקורמבהדיתעתאתונבלןויערהתאהשטנהליהקהשךכלואיבה
תפרצתוברתלשהיתונורתיתארימהלםידוהיהלערזגנםא ,ןכומכ .הדנקואדרפסתפרצלהריגהידילע ,םייתפרצה
הנעטמםעתיתורפסהתיברעבוקורמברשאמ,הנשי-השדחהתירבעההפשב,לארשיבתאזתושעלהיהףידעתרחאתוברתב
.ימלסומה
תויטנוולראלכררבתהלתולולעהשדחהתעבהפוריאברעמבידוהיהםעהתורוקתאםינוירוטסיהםיראתמןהבשתוינבתה
םימיאתמתונויצוהלכשה,תוימשיטנא,תוללובתה,היצפיצנמאכםיגשומהףצר.וקורמבבצמלריחמלכבןמיאתהלםיסנמםא
־תימואלתוהזןיבוהתוברתואצומהץראתייסולכואבהיצלימיסאןיבתימוטוכידהקולחןהבהמייקתהשתוידוהיתוליהקל
3
.הנגהוהמשגה,תויצולח,הלפעה,החירב,היילע,ינויצהסופאבהירחאתררוגוזתוהז.תינויצהמשגהותידוהי
לשהיתובכשלעןתעפשהתאםיליעפמההכישמידקומהשולשלהקולחברבודמרשאכתקייודמאלכררבתתוזתינבתםלוא
,תידוחייתידוהיתוהזןיבהלטלטיהשםירשעההאמבתינקורמההליהקהבצמוהז .תלבוקמההימוטוכידהםוקמבהליהקה
הכימתבהלחהאיה .םידחאםילוגלגהרבעהלאםידקומהשולשןיבהערכהה .ינקורמיטילופי־תרבחםויקויתפרצךוניח
ששחהותואדווהרסוחםלוא .תיאמצעהתינקורמההנידמהםעדעומתרצקתוהדזהבהפלחתהויתפרצהןוטלשבתפחוס
תקספהלומרגוףכהתאועירכהךכב.וקורמלץוחמםייחברוחבלתוברתוחפשמואיבהתינושלהתויברעהתוינידמתלעפהמ
לרוגלעהערכהבםתמורתתאםהףאומרתםיימואלניבםיידוהיםיפוגולארשייחילש .הנידמבתידוהיההליהקהםויק
הליצהלםתבוחמןכלווקורמבהליהקלתברואהלודגהנכסשהנעטש,תססובמיתלבכהררבתהשהכרעהךמסלע,הליהקה
תודלותןיבווקורמידוהיתודלותןיבלדבההתאשיגדהלאוהףאגאדירזנ־הדסולרקרפוסה.היהירשאריחמההיהי,םדקהב
ידוהיליבשבאיהתפרצשהמ,תוימואלהיכמותםידוהיהליבשבהתייהוקורמשבושחלתועטוזירה" :הפוריאברעמתודהי
4
."העטמהיצלופרטניאלהעינכהווהתתאזןועטל.הילגנאידוהיליבשבהילגנאותפרצ
יתפרצהשוביכהךרד,(1862ןאוטת)וקורמבתודחאםירעב(ח"יכ) "םירבחלארשילכ"תרבחלשרפסהיתבתחיתפןמל
ונייפואוקורמבהליהקהתודלות,(1956סרמ)וקורמתואמצעדע,לארשיתנידמתמקה,הפוריאידוהיתאוש,(1912סרמ)
לארשילםתרבעהווקורממםידוהיהתריקעלשילקידרהןורתפלדע,היינשבתחאןמזהםעובלתשהשתויוהזץומיאידילע
םינפבתיפרגומדהתויליבומהןהב ,תילארשיהתוהזהתפדעהלףכהתאועירכהתודחאתוביס .םלועבתידוהיההצופתלו
ןמעבנשילכלכהעוזעזה .הקנלבזקלוףוחהירעלתונטקהםירעהןמותירפכההירפירפהןמםידוהיודדנהתרגסמבוקורמ

י־נבםידוהילשסוטטסמרבעמהוםידוהילםימלסומןיביתרבחהןוזיאהתורערעתה,תוסחהתונוטלשסחי,תימינפההריגהה
5
.וזתויליבומוקזיחהלאלכ,תימלסומההביבסבףדעומדמעמלתוסח
וקורמידוהיללכשופיצםה.תיתפרצההיצזיליביצהידיסחברקבתווקתררוערפסה־תיבתוכזבזרוזמהתוברעמתההךילהת
6
תעינכלםדוקדועוהמחלמהץורפב .תפרציניתנלהירי'גלאידוהיתאהשעשהיימרכוצםידקתיפלעתיתפרצתוחרזאבוכזי
םסויגתאוחדתונוטלשה .םיצאנבםחליהלותפרצאבצלבדנתהלושקיבוקורממםידוהיםיריעצםיפלאהנומשכ ,תפרצ
ירגובושיגרההרהמדע .םידוהילםימלסומןיבםיסחיהתמקרתאורפישתוחרזאתהתועיבתררועללולעסויגהשהנעטב
ועגפווקורמבתוביצנבןוצרמוצמואשישיורטשמלשהילפאהיקוחתלעפהםעהפירחהשהשוחת ,תפרצמהבזכאח"יכ
טלקמואצמשהפוריאחרזמידוהי.ירי'גלאאצוממםידוהיםיפלאתרשעכםהב,הרזותיתפרצתוחרזאילעבםידוהיהדמעמב
7
עישומהתאםיללהמהםעירישהזלעודיעי .הרחסהיתאפבזדגאוהפרעובב "םירומשהייהשתונחמ"בוזכורהנידמב
8
חירכה 1941טסוגואב -22הןמדחוימוצ .תפרצמהדילסםיעיבמו ,הקירפאן־ופצבתירבהתולעבתתיחנירחאיאקירמאה
ענכיהלוצלאנםידוהי342ךותמםיעבראכ,ספריעב.חאלמלרוזחל,1939רבמטפסמתיפוריאהריעברוגלורבעשםידוהי
סוזואלקסורמונה.תיפוריאהריעבויחףלאםישימחךותמםיפלאתרשעןכשרתויעורגהיהבצמההקנלבזקב.הלפמהוצל
םגהעדפוזהריזג.םיברםיריעצלשםהידומילתקספהלםרגותבאוכהעיגפהיהםייתפרצךוניחתודסומבםידוהיהלערזגנש
9
.םיישפוחתועוצקמילעבב
תיתרבחההתוחתפתהךילהתתאץיאהלידכתפרצתוחכונתאלצנלהגאדתידוהיההליהקה,תוסחהתונש-43ב,תאזתורמל
ןמותוברתהןמברןואמיצבותשםידוהיהשףא .וקורמבתפרציגיצנםעדיב־דיטעמכולעפםיימשרההיגיצנ .תיתוברתהו
10
,יתרבחהםמודיק.ישיורטשמתוגהנתהמקרעבנאלרבדה .הנושהיהוקורמבהיבשייתמלםסחי ,תפרצלשךוניחה
ינוציקהןימיהיכמותזוחא.תוסחהתנידמבםיתפרצהםילחנתמלהמענאלוקורמידוהילשתנגפומהםתוברעמתהוםתופריצ
לוזלזבוסחייתהתילאינולוקההמצעמהיגיצנ .ןילופורטמבמרתוילודגהיההנכשההירי'גלאבווקורמבובשייתהשינעזגה
לחהשהייסולכואבביכרמהתאחפטלודדועלםוקמב .התוחתפתהךילהתבבוכיעלתחאאלומרגותידוהיההייסולכואל
העיגפעונמלידכםימלסומלםידוהיןיביטתופיהןוזיאלערומשלוצמאתההיגיצנ ,תפרצלשהתוברתבוהתפשבעמטיהל
יתבתחיתפרשאלאלשולדתשהתוסחהתונוטלש .הטויללשרמהןושארהביצנהעבקש"תידיליהתוינידמ"בוווק־סוטטסב
11
לכ .םיידוהיהםיפוצהתעונתתמקהתליספתעבהיהךכ.םימלסומהלצאהלאכוחתפנאלדועלכםידוהילםילוחיתבורפס
תפרצתזיחאךשמהלעילאיצנטופםויאכתוביצנהידיקפלצאספתנוקורמבםימלסומהברקבתיתלכשההמדיקלשןממס
וקורמבםיתפרצהםיבשייתמהלשילילשהסחיה.םימלסומםידלילשםתלכשהלגואדלידכרבדושעאלןכל.הקירפאן־ופצב
קלחלוטילווקורמלבושלופידעהתפרצתואטיסרבינואבדומללםימיםתואבואצישםידוהיםיטנדוטסשךכלםרגםידוהיל
םעדחיודמלשםידוהיםידימלת .תיתפרצתוחרזאילעבויהםקלחשףא ,תפרצבעקתשהלםתעדלעולעהאלוהתיינבב
םידיקפמתבכרומהתייהתיתפרצההרבחה .םינקורמהתרבחתאבורלופידעהוהערלםילפומושיגרהרפסיתבבםיתפרצ
וזהריוואב .דחאכםימלסומוםידוהיםידיליהיפלכןגפומזובבוסחייתהשםירישעםילחנתממותוינעזגתועדילעבםירטוז
ןפואברפתשהםידוהיהלשםהייחיאנתוםדמעמשהדבועהרואלדחוימבהלקהכםיתפרצהתאיציתאםידוהיהושיגרה
ואנשךאתפרצלשהתוברתתאוהתפשתאםידוהיהןיידעובהא,תואמצעהברעשאופאאלפאל.םתביזעירחאיתועמשמ
12
.םיריהיההילחנתמתא
דמעמשףא.תילאינולוק־םדקההפוקתהתמועלתוסחהתפוקתבםידוהיהדמעמבלחשיבויחהיונישהןמםלעתהלןיא,תאזםע
תולבגמתאוטקפ־הדהלטיבוהשעמלהכלההיצפיצנמאםהלהקינעהתפרצשושיגרהםידוהיה,תימשרלטובאל"המי'ד"ה
13
םידגסמףוקעלץלאיהלילבמםיאפוריאםידגבשובללותוימלסומהתונוכשבישפוחךלהתהלוששחאלםה ."המי'ד"ה
תויפוריאהתונוכשבםידוהיהירוגמתומכתאליבגהלןויסינהשענ 1935סרמבםנמא .םימלסומלםישודקתומוקמו
תוימלסומתורענתקסעה 1937תנשבעונמלהסינ ,תוסחהתונוטלשםעהלועפףתישש ,שכרמלשיואלגהםג .הקנלבזקב
14
רצקןמזב .תלאוגהתיתפרצהתוינרדומהלשהחוכמףלחשרבעלשםינורחאהסיסגיסוכרפויההלאךא,םיידוהיםיתבב
יתבבםידוהיהושכרש,תילמינימםאםג,תיתפרצההלכשהה.םימלסומלהאוושהבףדעומדמעמלתוחנדמעממםידוהיהורבע
תוששחתורמלךא.םימלסומהבורןיבוםניבםלשרודלשרעפורציוזתוינרדומלשהריהמההעמטההוח"יכלשרפסה

התנישקפסאלל .ותבוטלןגפומבהתואונווכאלםגךארזהשבוכהדגנםתלכשההתאולצינאלםידוהיה ,םיתפרצה
םייקתהלךישמהשךיפהיתלבןורתיםינורחאלהקינעהורכהילבדעםידוהיהלםימלסומןיבםיסחיהתאתידוהיההנרדומה
אלאתויוכזןויוושבםיניינועמויהאלםידוהיהתוסחהתפוקתב,רבדלשותמאל.םתנידמבםינודאלםינקורמהושענשמםג
וקורמלתפרצתרידחדעםא.ימלסומהבורהלעתופידעםהלונקהוםיתפרצהםיבשייתמלונתינשתובטההתאלבקלופאש
ידקומרצי ,בצמלתובכרומףיסוהתילאינולוקההמצעמההמרגשיתוברתהךפהמה ,הטושפוהרורבהתייהםידוהיהתוהז
יפלערוחבל ,תיטרואתתוחפל ,וקורמידוהיולכיתיתפרצהתיתוברתההסיסתהתוכזב .תושדחתויוהדזהוםישדחהדהא
לעהרמשתידוהיהתיליעהשרבתסהםימיל .תיתפרצהתאואתילארשיהתוהזהתא ,תינקורמהתוימואלהתאםבלתויטנ
.הלאתוהדזהידקומתשולשל,תשלושמםיתעלו,הלופכתונמאנ
תורשייתהןיבויטרקומדהברעמלוהתפשלוהתוברתל,תפרצלרשקהךשמהןיברוחבלהילעהיה,תינקורמההכלממלרשא
לשיטפשמהםדמעמלרוגוהנידמברטשמהדיתע .ןהידוהילןסחיותיברעל־כהןתוינידמםע ,ןוכיתהחרזמהתונידמםע
םאהוא,הייסולכואהללכמלדבנינתאטועימלשתוידוחייתויוכזשורדלהיהםידוהיהלעםאה.רורבהיהאל,הבםידוהיה
.הפוריאברעמבתוידוהיהתוליהקבכ,תוללובתהותוגזמתהידכדע,התפשבוהתוברתב,השדחההרבחבעמטיהלםהילעהיה
היינשההיצפואההתכז ,לארשילרגהלורחבםיילאיצנטופההידיסחןכש ,הנושארהתורשפאבםיברםיכמותויהאלםא
ןוכנשהמשררבתההרהמדע.וזהצובקינפלעהחפטתואיצמהךא.הליכשמהתידוהיההבכשב,תיסחירצקחווטל,תופידעל
לשהיתויורשפאוהבצמםעדחאהנקבהלועאוהןיא ,היתובקעבתיברעמההפוריאידוהילוהכפהמהירחאתפרצידוהיל
ךרדברחבוקורמתודהיבור .הנשםיעבראמרתויטעמהכראשתיתפרצתוסחירחאםג ,השדחתימלסומתיברעהנידמ
.רמעדוד,תוברםינשהתליהקשאר,הפוקתהתואבהגיהנמהיהוזךרדלשקהבומההגיצנ.םייניב
ורחב,שוביגלשומוציעבהתייהאיהףאש,תינקורמהתוברתבהמתדימבוהרבחב,הקיטילופבתובלתשההתורהצהתורמל
םייכוניח ,םייתרבחםימוחתלאלא ,יתדהםוחתהןמםיגרוחהםיידוחיםייתליהקרוביצתודסומלערומשלהליהקהיגיהנמ
.תשלושמתונמאנלעוקורמידוהיורמש ,הרירבןיאב .הייסולכואהראשמלדבנינתאדמעמהליהקלונקהש ,םייתוברתו
שוביכהינפלדועםהיתובאהבויחשץראל ,תינקורמהתדלומלהנתינהליהקבםמודהבורהלשתילמרופהתונמאנה
,תיתוברת־תינתאאלאתיתדקראל,תידוהיתוהזלעהזבוררמשדבבדבםלואהכלמלוהתרבחל,הרובידתפשל,ימלסיאה
תאחפטלוקורמידוהיוכישמההלאתויונמאניתשדצל.היתוחלצהבהוואגולארשיתנידמלןיעהןמיומסישגררשקהבו
ראשתורוקמוזהליהקתורוקולדבנםגךכ.יתרבחםודיקלהבורעויהשתיתפרצההפשלוךוניחל,תוברתהיכרעלםתקיז
םימגדוהייפציכרד,םיחנומולרוחבלןוירוטסיההתאץלאמהרבד,הקירפאן־ופצלץוחמיברעמהםלועבתוידוהיתוליהקה
15
."םלוע־םע"תודלותבלבוקמהןמםינוש,האוושהל
וכיפשםימרזהךבסבטלושהוילאמןבומרבדכידוהיהדוסיהתוחכונבןיחבי ,"ינקורמהידוהיה"לשותוהזבןנובתמה
גוסהןמיתרוסמהידוהיהלצאםגינקורמהדוסילתיגלטסונתישגרהניפדימתהראשנ,הזעירכמדוסידצלםלוא.הליהקב
לצא,תילסרבינוא־תידמעמההייארהלעביטסינומוקהידוהיהלצא,תינוליחהתיתפרצהתוברתבללובתמהידוהיהלצא,ןשיה
הלכשההתרידח.תינקורמההקיטילופבוהרבחבעמטיהלןכומהידוהיהלצאןבומכו,לארשילתולעלדתעתמהינויצהידוהיה
.םבלתויטניפלע,תויוהזבולישבואתחאתוהזברוחבלתידוהיההייסולכואהיביכרלכלהרשפאתיתפרצה
רפסהיתבבהלקנעוהשיתפרצהךוניחהתוכזבתידוהיהתיליעהינפלהחתפנשתוהדזהלהליבקמההיצפואהאיההביסדוע
.תימואלתוהדזהלתינחורהפולחתידוהיההרבחבהבחרהבכשלוקינעההכוניחותפרצתוברת.םירבחלארשילכתרבחלש
הצופתבתורחאתוידוהיתוליהקבכאלש .םימלסומלהאוושהבףדעומףאולדבנדמעמםידוהילקינעהיתפרצהךוניחה
המצעמלהנווכתיתוברת־תיתרבחההעמטהה.בורהתרבחבהיצלימיסאהתוכזבשחרתהאלינויצפיסנמאהךילהתה,תידוהיה
םעתוהדזהורציאלםימדקתמהויתונורקעויתפרצהךוניחהםנמא .וקורמלשתימלסומ־תיברעההרבחלאלותילאינולוקה
תוליהקבלבוקמכהלופכתוהדזהקראלהרצונךכ.התפשבתולתףאותפרצליתוברתרשקורציםהךאתוסחהתונוטלש
תיחרזמההפוריאבתודחאתוליהקלשןבצמלהמתדימבהמוד ,תינוויכתלתתוהדזהףאאלא ,הפוריאברעמבתוידוהי
.הברעמבשתויטרקומדהתונידמלםטבמתאואשנןהיליכשמש
ןוטלשהימיבהליהקהלשיביספההבצמתאאטבלירזנ־הדסולרקתועדההגוהביטיה,"הערכההתעשבוקורמידוהי"ורפסב

תאםמצעלעורגסםה.םתוליעפללמסלוריצלותואוכפהויתרבחהםוחתלונפםה,םייטילופהםייחהןמםימרחומ" :יתפרצה
טלשםזימרופנוקה []םתליהקייחתארדהאללוןוצרתועיבשבולהינ ,תורוגסםייתלדלשחונבצמבוהליהקהתותלד
לשקיזמיתלבולילקהארמלעוזץראבהרמששתונויצהןמםג,הקיטילופלשבברלכהדיפקבלטינרבדלכמ.ורדהאלמב
ןמזב []הפוקתהיטילשיניעבןחאוצמלאללולעשינקתאלרשקלכמרהוטמ ,אליעלילירטסהיהלוכה .הקדצדסומ
לפנשכ.תוערכההתעבםגוניתמהםה.וניתמהםידוהיה,חוטבהםקבאמתאתואלאללולהינוקורמלשםיידיתעההיגיהנמש
16
."רבדבדיןבומכםהלהתיהאל,רופה
.תימואלההעונתהתגהנהםעםיעגמלהנלםתמזויוהנידמהןמםיתפרצהתאקלסלםידוהיםיריעצלשםתפיאשןאכמ
םינקורמתמיעשקבאמביביספהיהםידוהיהבורךא.ןוצרמםאסנואמםא,םינקורמהשפוחהימחוללועייסםידוהיםירחוס
םיגוחודסיישתוימואליטנאהתועונתבקלחםידוהיהולטנאל ,הירי'גלאבכאלש ,הזםע .הנידמהרורחשבםיתפרצו
הבכשהתאףטשתובהלתהלשלג ."המודאהדיה"ו "תיתפרצתוחכונ"ומכ ,םייתפרצהםילחנתמהברקבםירנויצקאר
תפוקתהתייהתאז .תינרדומותמדקתמהנידמכוקורמלשהבוציעבוהתיינבבקלחלוטילהתצרשהליכשמהתידוהיה
רתוירחואמוצצהנממתוששחהותינקורמההיצפואהןמהבזכאה.םיליכשמהםיריעצהבורתאהפחסשתיצולחתובהלתה
17
.תיווזןרקלתוהזהתויעבוקחדנ,היישעהטהלב,זאדע.םימיהתששתמחלמץורפםערוריבבורבגתהו
ךוניחהוח"יכירומוקינעהשילמרופהךוניחה :תוסחהתפוקתבינקורמהידוהיהתוהזתאהשעמלהכלהובציעםיפוגינש
18
ידוהיהריעצהתארשקרפסה־תיבילתוכבךוניחהשןמזבםלוא .רטנלרשתרבחלשו'זדהלשרעונהתועונתלשםילשמה
,תידוהיתונלדבלוכניחותוידוחייהתוידוהיהתוקיזהתא 'זדהלשרעונהתועונתיכירדמודדיח ,הכוניחלוהתפשל ,תפרצל
ןויבצלעב,הזידוהידוחי.ץיאמםרוגוסיסבןהלהשמישתיטסילרולפהותינוליחהתיתפרצהתוברתהוליאו,תינרמשטעמ
19
ורציףא'זדהלשרעונהתועונת,דבלבוזאל.תינקורמהתיתרבחהותיטילופהתואיצמהןמבורלםלעתה,יתפרציתוברת
לארשיהמיקהשתיתרתחמהתשרלםגםימילוילארשיהרולקלופלורמזל,יווהלהשדחהתירבעההפשלרהצומיתלברשק
תסיפתתעפשהבריעצהינקורמהידוהיהלשויפואבצועתואמצעהירחאםג .םידוהיהתאתולעהלידכתיאמצעהוקורמב
קלחןכש,היתונורקעמעפשוהח"יכלשיכוניחהלעפמהםגשדעתחלצומהכהדימב'זדהתעונתלשיתוברתי־נחורההמלוע
20
ידכדעתינקורמהתואיצמלםיידוהיהםיפוצהו'זדהתקיזהקדהתהתואמצעה ירחא.םיריכבההיכירדממויהםירומהןמלודג
21
.תיתורפסתיברעבםינקורמםיטוירטפםירישםעדחיםילארשיםירישהבודמילשךכ
רקיעברכינרבדה.ילכלכההגושגשךשמהותיתוברתההתוהזויההליהקהיגיצנתאוקיסעהשתויעבה,וקורמתואמצעירחא
לועפלולחההיינשהםלועהתמחלמינפלדוע .םיידוהיההקדצהועויסהתודסומלשתיאמצעהםתוליעפךשמהתייגוסב
.הלכלכהוהרבחה,ךוניחהימוחתבהיפורטנליפבםיקסועהםיימלועםיידוהיםינוגראתימוקמההליהקהתודסומםעףותישב
הפשברפסיתבהמיקההרבחה .סירפבןסקה=נ<האישנתושארב ,ח"יכתרבחתוליעפתאהנושארבושארבןייצלשי
22
ומקוהוזהנשןמל .וקורמלתפרצאבצתסינכלםדוקהנשםישימחכ,1862תנשמןאוטתבהליהקהידוהיליבשבתיתפרצה
םיזוחאםינומשוקורמהנמימ ,התואמצעברע .הרבחההבהלעפשתרחאהנידמלכמרתוי ,הנידמברפסיתבםינומשכ
ודמל5/3 ,(םידימלת52000)םלועבתשרהידימלתללכמךותמ,1956תנשב.ירו'גתןבוארידיבהלהונשתשרהביצקתמ
,םצמטצהוךלהתשרבםידימלתהרפסמ,זאמ.םידימלת31563םהבודמלשהנידמברפסיתב82הליעפההרבחה.וקורמב
םירומ850 ,תותיכ750םערפסיתב83התנמח"יכתשר1959תנשב.הנידמלץוחמהריגההתאפמ,יעבטהיובירהתורמל
ךותמםידימלת-9653ותותיכ224וללכשתשרהלשרפסיתב19תונוטלשהומיאלה1960רבמטפסב.םידימלת-30123ו
ךוניחהדרשמידיבןמומהזביצקתמםיזוחאםישישכוקנרפןוילימיצחודראילימינשמרתוילעיגהתשרהביצקת.28702
23
רקיעבתירבעההפשהידומילתאתשרההריבגה,טניו'גהישארויקרושהרדנא,גיוושנרבלי'זלשםתשיגתוכזב .ינקורמה
,םיירבעםירומלשרדמהתיבתא,יולד"שתמזיב,דודןגמתדוגאהמיקה,1946רבוטקואב.היינשהםלועהתמחלמירחא
.גיוושנרבלי'זלשותמזיבח"יכתרבחלףתושהולוהינתאהריבעהוהקנלבזקבסיזאואתנוכשבEcole Normale Hébraïque
24
םיירבעתועוצקמברקיעבהארוהתוחוכרישכהשרדמהתיב .ןבסלימאוירחאושורקחצייאבצהברהרפסה־תיבתאולהינ
'גרו'גוןסקה=נ<תמזיבסנכמבושְּכ?ְמבח"יכידילע 1949תנשבומקוהםייאלקחרפסיתבינש .ח"יכלשרפסהיתבל
סדנהמהםעדחישחילמלאקחציהקנלבזקמםיקסעהשיאלשוקלחתאןייצליוארינרמשהיתדהךוניחהםוחתב .רסמרוו

תאםגחפיטחילמלא.תונויצלתופירחבודגנתהוח"יכתודסומלשינוליחהיתפרצהךוניחבקבאמולהינה'גנטמונדלוטקחצי
.ערדיולהדודיברלשוהשמן־בדודיברלשרקיעבםישודקירבקלהיילעהתרוסמ
DEJJ-DepartementÉducatifdela"ידוהיהרעונהלשתיכוניחההקלחמה"תארטנלרשתרבחישארומיקה1950תנשב
םדוקםינששולשכהמקוהו ,EI - Éclaireurs Israélitesםיידוהיהםיפוצהתעונתירגובביבסהשבגתהש ,Jeunesse Juive
25
ברקברקיעבלועפלהרטמכהלהביצההתמקהםעEDF - Éclaireurs de France.םייתפרצהםיפוצהתעונתלשףינסכןכל
רעונתעונתהליעפה 'זדהתעונת .תוינגרובהתובכשהינבויההירבחשםיפוצהתעונתתלעפהדצלתויממעהתובכשה
דליהןועמ"תא,םירענ-15000כןהבםירבחויהשUnités Populaire"תויממעהתודיחיה"םשבתוינעהתוינוריעהתונוכשב
תויאמצעהתוצובקה"Foyers de Réhabilitation Scolaire"ידומילםוקישלםינודעומה" ,Foyer de l'Enfant Juif "ידוהיה
הלחתהבולעפשJeunesse Ouvrière Juive"ידוהיהדבועהרעונה"תאו,Les groupes autonomes du mellah"חאלמהלש
26
FoyersJuifsםינודעומ 17המיקההעונתה .הנידמהירעלכבהגרדהבוןוכיתהסלטאבםינטקםיבושייבוספ ,סנכמב
םידעוימהרפסיתבינשםגומקוההקנלבזקבוספב.טרופסוהכאלמ,בותכוארקודמלםהב25-17ינבםיריעצלOuvriers
27
לימא,ירסלו'ג,חאבסוסנופלאידילעדסונ'זדה .רפסהיתבתותיכברוסחמללגברגובמליגבדומללוליחתהשםירענל
הדוגאהקנלבזקבהמקוה1951תנשב.Lynx clairvoyant) Lynclair)רלקנלהנוכמה'זדגרגדאידיבלהונוןזחםהרבאוןבס
28
.טרופסהיפנעבורתאהבוחפיטשSOCטרופסהםודיקל
29
הנידמבהליהקלכל .תוינוריעהתוליהקהידעולשהיצרדפכ ,1947סרמבטברבלועפלהלחהתוידוהיהתוליהקהתצעומ
תחאהסנכתהשתוליהקהתצעומברבחכףתתשההאישנוהליהקדעורוחבלתוכזהתייהתושפנתואמשולשמרתויהתנמש
קא'זידילעהנשירחאחדוהשהקנלבזקתליהקאישנובעדודקחצידמעהנושארהתיצראהתוליהקהתצעומשארב.הנשל
םע,וקורמבתיתפרצהתוינידמבתורומתהתאומאתתוליהקהתצעומירבחתועד,זאמ.תיתפרצהתוביצנהעויסבטברמןהד
ונהיכ,ןאו'זסנופלאביצנהתנוהכתפוקתב1947תנשןמל,דבבדב.הנידמבשדחהיטילופהןוטלשהןוניכלששחבהייפיצ
30
.תוביצנהםעטמהלעפש"הלשממהתצעומ"בםידוהיהשיש
עיפוהש ,תוינויצהתודמעהלעבL'Avenir Illustré :תיתפרצההפשבםיידוהיםינותיעינשרואלואציוקורמתואמצעינפל
הלגדשח"יכתרבחידילעךמתנש,1940-1932םינשבUnion Marocaine-וץרותןתנויתכירעב,1940-1926םינשהןיב
ידוהיהסרגנוקהםעףותישב .תישעמהתוינויצהןמתוגייתסהבותיתפרצהתוברתבתורעתהבהפוריאידוהיתאושדע
תכירעב1954-1945םינשהןיברואלאצישNoar"רעונ" ,תיתפרצההפשבןואטיבהתאהמסרפרטנלרשתרבח,ימלועה
31
La Voix desןוחריהרואלאצי 1950ראורבפב.ונדלוטריאמלשולוהינבהשדחהותסרגבוירחאוןהכרפסורפ
ראורבפב-15בותעפוהתאשדיח,םינשעבראלשהקספהרחאלו1956תנשדעעיפוהש"תוליהקהלוק" ,communautés
32
םירמאמובםגרתוךרע,ףסאשדחוימןיטילויבהכלמרוטקיויאנותיעהםסרפ,1960רבמבונב1963.רבוטקואדע,1961
םיידוהיוידרירודיש .דבלבםייונמלראודבץפוהםוסרפה .תימשיטנאהמינםהבולגתנשוקורמבתיברעהתונותיעהןמ
לעתוינכתוימלועהידוהיהסרגנוקהןומימבתודחאםינשומייקתה(לאונןואל)לארשיראר'גלשולוהינבתיתפרצההפשב
.יתכלממהוידרבםגורדושםיידוהיםיאשונ
ילכלכה,יתרבחה,ישיאהםדמעמ,ח"יכתשרלשםינושארהרפסהיתבדוסייםע,יתפרצהתוסחהןוטלשתליחתינפלדוע
ויהןמצעתוידוהיהתוליהקבשףא .םימלסומההייסולכואהבורלהאוושהבהגרדהברפתשהוקורמידוהילשיתוברתהו
דוחייב,םידחאםימוחתבהילעהתלעףאוםימלסומהלשוזמהנושהיהאלתידוהיהתונגרובהבצמ,םילודגםייתרבחםירעפ
.תוירוביצתורשמתלבקב
ינפלברןמזהלחה,םיימלועםיידוהיםינוגראיגיצנןיבותינקורמהתימואלההעונתהתגהנהןיבהחתפתהשםיסחיהתכרעמ
ןיכהלידכםנוגראלשהנושארתיאקירפאן־ופצהדיעוימלועהידוהיהסרגנוקהישארומזי1953ינויברבכ.הנידמהתואמצע
תונידמבםידוהילעריאשהמעונמלידכרוזאהתונידמתואמצעתארקלםייופצהםייונישלתימוקמהתידוהיהתוגיהנמהתא
ךירעהלמםיקוחרויהוהריבסאלןוחטיבתשוחתבויחתוליהקהיגיהנמשתולגלועתפוהםה,ןוגראהישארתנעטל.ת"הזמה
33
אישנוילאןמיזהפוקתהתואב .רחואמבואםדקומבללוחתהלםייופצהםהייחתוחרואבםייטילופהםייונישהתאהנוכנ
34
העונתבךומתלםענכשלידכוקורמבתוינויצהרעונהתועונתירבחםיריעצתצובקןמדלוגםוחנימלועהידוהיהסרגנוקה

הקירפאןופצבשחרתהלדיתעהלעתיזחתויפמועמשוהבנ'גלועסנםהירבחויאלוזאןומולס,ונדלוטריאמ.םצראבתימואלה
הענכושםיריעצהתצובק .הקירפאן־ופצבםלועלובשיםהשםיענכושמויהתפרציגיצנ ,ותמועל .ויתונידמתואמצעתארקל
35
.הקנלבזקבםידוהיםירחוסלצאףסכםרובעופסאותימואלההעונתהיליעפםערשקורצי,םתנידמלםבושבוןמדלוגירבדמ
בצמהתורדרדיהשםיענכושמויהםה.הירוסבהרקרבדהשיפכ,הבורעינבלוכפהיוקורמידוהישששחהןמודרטוהלארשיב
.םידוהיהלעדיבכיורהמאלמתייתפרצהתוסחהןוטלשםויסםערצוויישיטילופהללחהשותענמניתלבאיהוקורמב
שוטנלאלאהרירבהיהתאלםידוהילורתויביעבטרבדהיהתיברען־יבהחישהלשהקימנידבינקורמהםעהתובלתשה
הליהקבתובחרתובכשבדחפלותוחוניאלומרגתוסחהתונוטלשדגנתימואלההעונתהלשהיתופקתה.הנידמהתאתוריהמב
בצמהשוניחבהווקורמבצמבןיינעתולגלימלועהידוהיהסרגנוקהישארולחה1954יאמשדוחמ.הריגהלףחדןהףאורציו
:תויורשפאיתשהליהקהינפלתודמועשהנקסמלועיגהםה.הקיסרוקלףסויןבדמחומןטלוסהתיילגהירחארתויברומחהב
ימלועהידוהיהסרגנוקהלשםואיתהתדעוהסנוכץיקהישדוחב.ןוסאעונמלידכתימואלההעונתהםעתתלותאשלוארגהל
אלרבדה.היינשלתחאתירוטסיההפוקתמינומרהרבעמלםיאנתרוצילהתייההנווכה.הליהקהלרוגתוינידמתאעובקלידכ
םינוגראהראש .דלונהתאתוארללשבהיהשידיחיהידוהיהןוגראההיהימלועהידוהיהסרגנוקהןכשוילאמןבומהיה
לשתצרחנהותדמעהתייהםגוז.הקירפאן־ופצבהתוינידמבוכמתותפרצתלשממלםיביוחמויהלארשיבותפרצב,ב"הראב
36
שקיבןוירוגן־בדודהלשממהשאר .וקורמלתואמצעתפרצקינעתאלםלועמשםימיםתאבענכושמהיהשןלפקןמרא
37
תימואלההעונתהישארםערשקרוצילתוסנלןלוגו'גלעליטהןורחאהןוקורמידוהילעןגהלךיאקודבלןמדלוגמ
םיתפרצםילרבילברזעיהלהזבלשבףידעהןלוג .תפרצןוטלשדגנםקבאמבהליהקהתאברעלאלםענכשלותינקורמה
.ולאינדןאזיעושיהבאבולוורוקראיפילרבילירצונהיאקיטילופהלשםגוסמ
שיא .הנבהתשוחתהנמתסהוהכלהםידוהילהעונתהשפוחאשונבתימואלההעונתהיגיהנמםעןלוגלשויתוחישךלהמב
38
לאלקיתסאהגיצנםעותשיגפב.לארשילםינקורמםידוהיתריגהלשהיצזילגלבםצעברבודמשהדבועהתאריכזהאלםהמ
ךומתישימלועהידוהיהסרגנוקהמםיפצמםיינקורמהםייטילופהםיגיהנמהשןורחאהןייצסירפבליל‘גלדבען־ברמוע
ימלועהידוהיהסרגנוקהיגיהנממ,ריילופדאשםעתוצעייתהב.תרושקתהיעצמאבתיתפרצההלומעתהתארותסלםהיצמאמב
ילכמבצמהןמםשרתהללכוישוקורמלבתכחולשלהשקבבסמייטקרויו־ינהתכרעמלתונפלהעצההתלעוה ,קרויו־ינב
דיבעובהליגןלוגםעותשיגפב .םצראבתושיגפתרדיסיאנותיעלןגראלוחיטבהדיבעובםיחרדבעוליל‘גלדבע .ןושאר
םצראןיבשתומיעלוררגייאלוקורמידוהישהוויקוםידוהיהתריגהאשונבימלועהידוהיהסרגנוקהתדמעדגנכהברתושקונ
םידמועוקורמידוהישהדבועה.קלחודח,הילפאאוהשקבמהתאשהמ" :ןעטוןלוגיפלכותרוקיבתאהנפהאוה.תפרצןיבל
םתואדדועלונלוכיולהיהבוט .הזןיינעברבדתושעלםילוכיאלונחנאלבא .תרעצמאיהתפרצםעחוכיוובדצהןמ
תופוקתבותוביציי־אלשתופוקתבםינושארהתונברוקהדימתויהםיטועימה,תירוטסיההניחבמ.ונלשקבאמבונילאףרטצהל
,םידוהיהלבא.תפרצלשתינחוכההתוינידמלערערעלולוכםעהלשןוצרליוטיבאלאוניאוקורמבעגרכהרוקשהמ.רבעמ
ידיס,וישכעשקר,ןטלוסהלשתוסחי־נבםהשםינשתואמרבכ.הנומתהזכרממדימתוקחרוה,רתויואתוחפתובוטתוביסמ
הביסוזןיאךא .םידוהיהלשםנוחטיבליהשלכהבורעתתלןפואםושבלכויאלאפרעןב .ןאכאצמנאלףסויןבדמחומ
ידילעונצראלעופכנשתיתרטשמהתוירטילטוטהוהלוועהדגנונקבאמבונילאורבחיאלתידוהיהתדהינבםינקורמש
האיציהתוכזתאקינעהללוכיהיהןטלוסהקרוקורמברבעבגוהנהיהשהמיפלעשףיסוהדיבעוב ."תילאינולוקהמצעמ
39
.יטמוטואךילההתייהאלשרודלכלןוכרדתלבקשךכלהביסהתאז.ץראהמ
בצינשברילוגסךרעלעבםרוגוויהםינקורמהשפוחהימחולתויוכזלעןגהלןימימולאמשמוסייגתהשםיילרבילהםיגוחה
תינקורמהתימואלההעונתהישארםערישירשקורצישברגמ־תפרצ'תדוגאירבחםההלא.םייתפרצהתוסחהתונוטלשלומ
40
ן־בדמחומןטלוסהםעהשיגפלראזיא'גרו'גד"ועלשותעיסנברע.ותולגמןטלוסהתרזחהאשונברקיעבהדיבעייסלוסינו
41
ןטלוסהשךכלגואדלונממושקיבוהרברבורוןלוגותאושגפנ "ברגמ־תפרצ"תדוגאחילשכרקסגדמבשהבריצנאבףסוי
תויוכזהןויוושלוסחייתהתונבהה .תוגלפמהישארםעויאכּבְ כּרבְמםעידוהיהאשונבןכלםדוקוגשוהשתונבהלףרטצי
.תפרציגיצנדצמגיוסמורירקסחיבןטפשמהלקתנתיתפרצהרקסגדמבורוקיבב .םיניתנהלכלתישפוחההעונתהתוכזלו
ראזיאלהינתועש48ךשמ.הביבסהןמקתונמוחנזומןולמתיבבונכוששותחפשמינבוןטלוסהלעורמשםינחנצוםירטוש

לעחווידאוה .הללאדבעיאלומוןסחיאלומםינבהינשוהשייעהללהריכבהתבהםגקלחולטנןהבןטלוסהםעתוחיש
ישארםע ,יאכּביסםעקרויו־ינבוסירפבםיאקירמאםידוהיםינוגראלוח"יכל ,ימלועהידוהיהסרגנוקלויהשםיעגמה
42
תיטרקומדההגלפמה"ישארםעוליל'גלדבען־ברמועו 'גרפלבדמחא ,הַכּרַּבן־בּידהמ ,דיבעובםיחרדבעלאלקיתסאה
םימכסההיטרפלערזחאוה .הדוסן־בדמחאובלטובידהלדבע 'פורפ ,יואקרשדמחומ ,ןול'גן־ברדאקלדבע :"תואמצעל
הילפאבושהיהתאל ,םימלסומהומכתובוחותויוכזןתואולבקיםידוהיהוקורמיחרזא ,תואמצעהתלבקםע :וגשוהש
דחוימבבושחהעונתהשפוחאשונשעדיראזיאשןוויכ .םייטילופהםייחבואבצב ,ירוביצהלהנמבהרשמתגשהבםהיפלכ
ןגועמהכלממהיחרזאלכתונהילםיכירצונממהזשפוחשריבסהוהיגוסהלעדחוימבבכעתהאוה ,םיידוהיהםינוגראל
ףיסוהוהנידמהיקוחבבלושיהרהצהלשאלמהחסונהשרמואלידכברעתהןסחיאלומ.םדאהתויוכזלתימואלניבהתרהצהב
םיידוהיםינוגראינפבורבודתויהלוחרואמשקיבןטלוסה .קוחהדבוכיהבתיטרקומדהכלממהייהתתיאמצעהוקורמש
דמחומ.ותחפשמלםתונמאנלווקורמןעמלםילהנמםהשהלועפלותכרעהלכתא"םידוהיהונרבח"ינפבעיבהלוםהיגיהנמו
קפסאללגישתונצראשםיענכושמםה.ונלםינמאנהדנקבוב"הראב,תפרצבםיידוהיהםינוגראה" :ןייצווידלילהנפףסוין־ב
םהלןתיי .םייטילופהןהיגיהנמלותודהואתונידמלשלהקהתעדינפבךכלעםיריהצמםהוהתואמצעתא ,בורקדעומבו
43
."ךישמהלזועוחוכםיהולא
Amitiés ,"תינקורמתודידי"תעונתישארמידדדמחומלשותיבב 1955יאמבדחאבהמייקתהשתיאשחהשיגפב
.לאלקיתסאהישארמהָכּרַּבן־בידהמםעםידוהיםיריעצתצובקןורחאהשיגפה ,ףטנסקילפןלכלכהתמזיב marocaines
45 44
ונפ ,תואמצעהתארקלםיתפרצהםעןתמואשמהימיב .יאלוזאןומולסוץרפקא'ז ,ונדלוטריאמםגופתתשההשיגפב
סרגנוקבםהידידיעויסב ,רואהנזייאאישנהתאוענכשישםהמושקיבוימלועהידוהיהסרגנוקהיגיצנללאלקיתסאהישאר
רדנסכלאימלועהידוהיהסרגנוקהגיצנ 1955יאמב -4ב .תואמצעלםתעיבתתבוטלתפרצלעץחלליעפהל ,יאקירמאה
לשעויסהתאהנתהםלואםיעגמבםנמאךמתןורחאה.תרשהשמלארשיתלשממשארלהלאויתוחישלעחוודןמרטסיא
46
.םוקתשהנידמבםידוהילתויוכזןויוושבוהריגהשפוחבלארשי
יגיצנתופתתשהב,Aix les Bainsןב־הל־סקאב,1955טסוגואב-20בתפרצםעתוחישבקלחהלטנתוידוהיהתוליהקהתצעומ
תאז ,תינקורמהתוגיצנהןמתדרפנתידוהיתוגיצנהפתתשההדיעווב ."ינקורמהרבשמל"ןורתפשופיחלתימואלההעונתה
םעדרפנבהשגפנףאתידוהיהתוגיצנה .תוסחהתנידמבםימלסומלםידוהיהןיבהדרפהורצישםיתפרצהתוינידמחורב
תידוהיתחלשמלשהדיעוולהתנמזהןעמליתפרצהץוחהדרשמבלעפרוצבקעיסירפבלארשירירגש.תיתפרצהתחלשמה
לעןמדלוגםעץעייתהןלוג .תידוהיהתוגיצנהתדמעהייהתהמתעדלןלוגו'גמהַכּרַּבן־בּשקיבםינוידהתארקל .תינקורמ
ןאהדקא'זםעההדזמאלןפואםושבסרגנוקהשךידידילריבסת" :הנענווזתחלשמלימלועהידוהיהסרגנוקהיגיצנלשםסחי
הזלכ,תואמצעםהלהיהתשעגרב.תוסחהןוטלשלשילהנמהךרעמהלכומכרבעלתכיישתוליהקהתצעומ,םוקמלכמ.הז
47
תאהרשיאתוביצנה ."וקורמידוהילשיקוחהגיצנהןיידעאוה .ןאהדקא'זמרענתתלאןפואםושבלבא .םויןבםלעיי
.ובע־ןב'גרו'גונגסויולרבלארבזגהתא,וגודרבףסויוןוהנםסוינגסתא,ןהדקא'זהליהקהשארתאהללכשתחלשמהבכרה
םסתא,"יטרפןפואב"ונדלוטריאמןטפשמהתא,"ישיאסיסבלע"ןקז־ןבןואל'רדתאףרצלתוביצנההמיכסההלאםיגיצנל
,תימשרהתידוהיהתחלשמהירבח .ימלועהידוהיהסרגנוקהםעטמטדימשס־ופיירדראיפוןמרטסיארדנסכלאתא ,ףGֶזאן־ב
48
תונוטלש .וגודרבףסויתארשהברקיעב,תימואלההעונתבהכימתבונייטצהאל,טסוגואב24־ברובידהתושרתאהלביקש

.ימלועהידוהיהסרגנוקהםעםירשקרוצילתינקורמהתחלשמהתאודדועףאתפרצ
-30ב .תיתפרצהתוחכונהלשםינורחאההיעגרבקרלחוקורמלשםייופצההיגיהנמלהליהקהישארלשםסחיבתינפתה
ישארטברבוסנכתה,ה'גנטלטלמנוואסיכלכרתיוםיתפרצהידי־לעהנומשהפרען־בןטלוסהשרחאלםוי,1955רבוטקואב
ן־בדמחומידיסותלעמדוהלשובושלעהחמשהעיבההנושארהםתזרכה.םהיתורהצהבהדחתינפתושעותוליהקהתצעומ
.תוכלמהסכלובושתאגוגחלוםימלסומההיחאלףרטצהלהארקנתידוהיההייסולכואה .םימרהותחפשמינבלשוףסוי
ישארםעהלן־אן־מר'גן־סהרייעביעיברהירנהןולמבשגפנשירחא.םידוהיהתוששחתעגרהלםיצמאמךסחאלודצמןטלוסה
תאםגריתןסחיאלומךיסנהותודחאתוידוהיתוחלשמהחישלןטלוסהלביק,"תואמצעלתיטרקומדההגלפמה"ולאלקיתסאה
.תיתפרצלוירבד

הדיתעשהלשממבידוהירשתונמלהתיהתואמצעהלעהזרכההברעוקורמיגיהנמולביקשתונושארהתוטלחההתחא
לשומויסבתידוהיההליהקבוכיפשםיינויערהםימרזהתאלכמרתויתפשוחידוהיהרשהלשותריחבךילהת .רחבהל
םעידימההוזמתויהלאלילאירטסינימהדיקפתלדמעומהלע,יאכּביסדעוימההלשממהשאריניעב .ילאינולוקהןוטלשה
םגו,ישיאאוהיונימהשינפמתידוהיההליהקהלשימשרההגיצנתויהלאל,הנשיהתידוהיההגהנההםעוילאינולוקהןוטלשה
ידוהיהבוחרהתכימתלהכזיאלהזכדמעומשינפמ ,תובלתשההםרזידיסחםעולאלקיתסאהםעידמההוזמתויהלאל
ךלהמבתוכופהתלםרגוםידמעומהרפסמתאלידגה ,םכסומדמעומתאיצמלעהשקיהרשתנוהכלהזליפורפ .יתרוסמה
.הריחבה
תועדההגוהתאאוצמלרשפאורכזוהשתומשהןיב .םיינשוםישולשלעיגהדיקפתלםייוארםמצעוארשםישיאהרפסמ
51 50 49
םסםיקסעהשיאתא,תיתפרצתוחרזאלעבףטנסקילפתא,ובעדודקחציןוירוטסיההתא,ירזנה־דסולרקטסיצילבופהו
52
קרםלוא .םינקורמהרורחשהימחולבםיקהבומהםיכמותהןמבלסקמתאו ,לובטובסירומתוביצנהדיקפתא ,ףרזאן־ב
רבשמבהארירזנ־הדרפוסה .ןקז־ןבןואלוהנחואו'ג ,ןהדקא'ז ,ונדלוטריאמ :רחביהליוכיסהיהםידמעומהעבראל
לגעמבםבולישךלהמבםידוהיהלערבעשיטילופהרורחסהתאתונקיידבןייפאמההליהתרסחורעוסעוריאהזילאירטסינימ
לשתוחוקפהויניעתחת.הזפחבונכוהשםיקיתוםיקרבמרבעלכמותחנדימ,ליבומכםידמעומהדחארייטצהםא" :יטילופה
היתויוביריתאתוצוחשארבהסרפו ,םירתסנההיעצפתאוהיתושלוחתאהפשחוהלטרעתהוקורמתודהי ,שדחהןוטלשה
53
הנחואו'גתודמעומיפלכהיהךכ ."יתליהקהבשומהםוחתתאתורבועןהשכ ,רבדתוגישמאלשתויחצנהתוימינפה
הדמעומכותואהעיצהאלןכלוומצעהנחואמרתויףאםיידוהיהתודסומהיפלכתונלבוסהתליגותגלפמ.רבעלכמףקתוהש
תוכזתאהנממללושאוהשהליהקגצייליאשראלאוהשהנעטבדמעומהדגנהרעסהצרפומשהלעוהשמ,םלוא.דיקפתל
55 54
.ידוהיידמתוחפוידמינקורמ,ותגלפמירבחיניעבהיהתינקורמהתימואלההעונתבהכימתהץולח.םויקה
56
ותעידיתורמל .םיילאינולוקהתונוטלשהלשותפרצתלשממלשיעבטהםדמעומהיה,ןהדקא'זתוליהקהתצעומריכזמ
.היקבאמתונשבתימואלההעונתהןמוקוחירותוסחהןוטלשתרשמכותימדתהתייהתירקיעהותייעב ,תיברעבהקימעמה
תניינועמהתייהוקורמבתוביצנהקראלםלוא.םהיתולועפתאהנמימשתוביצנהידילעתימשראופאוכמתנהליהקהתודסומ
AndréהאובידהרדנאוביצנמשקיבויונימהתשרפבברעתהEdgar Faureרופרגדאתפרצתלשממשאר .ןהדיונימב
בושחדיקפתלאוהףאהנומי,ןוהנםס,ןהדלשונגסשםגשקיבאוה.תימואלההעונתהישארלותפדעהתאריהבישDubois
וכזןוהנוןהד.ןול'גן־ברדקלדבעהגלפמהל"כזמלשודידיותואמצעלתיטרקומדההגלפמבליעפהיהןוהנםס.שדחהלשממב
57
העפשההתאחיצנהלושקיבשןהקיאוללרימדאהויקרושהרדנא ,גיוושנרבלי'ז ,ןסקה=נ< :ח"יכישארתכימתלםג
הכימתמזאדעוענמנ,תיתפרצהתוברתבהליהקהתורעתהללכמרתויומרתשהלאםישיאךא.השדחההלשממבתיתפרצה
58
.תינקורמהתימואלההעונתב
סנכברבכ.תויטילופהויתודמעבתינפתעציבוהנידמבללוחתהלםידמועהםייונישבןהדןיחבה,וקורממתפרצתאיציתארקל
ומישאהו,הטויללשרמהוקורמבתיתפרצההמצעמהלמסתאתופירחבףיקתהלןוכנלאצמ,1955ינויב-21בח"יכירגוב
ןיב"לושמודרפה"תטישתאחפיטשיאקיטילופוןרמשיאקיטנמוראלאהיהאלוירבדלהטויל.הליהקבתונרמשהתחצנהב
העמטהםוקמבךכ.דוחלדוסילכבםגוןהיגוסלהיתודוסייפלעהרבחהלשתיכרריההסיפתולהתייה" :וקורמבתוליהקה
59
."ונתליהקלקיזהרבדהשרמולילע.רחאהדצלדחאםייחלשבלשבונראשנ,וקורמבתוליהקהלכלשתיתגרדה
60
יואר .תקהבומתילארשי־ורפהשיגלעב ,"רעונ"תיתפרצההפשבןועובשו־דהךרועונדלוטריאמהיהןהדקא'זלשובירי
,1954טסוגואמןהדלשריכזתהתא ,ימלועהידוהיהסרגנוקהגיצנ ,סורזלקא'זינפלףקת ,1954טסוגואברבכשןייצל
השיגהתאונדלוטץמיא,ותמועל.תוידוחייתויוכזםהלהנקישדמעמ,הליהקהינבלימואלטועימלשדמעמקינעהלשרדש
.הנידמהיחרזאראשןיבוםניבהדירפמתדהקרןכש,םהיתומואבםיטרפכםידוהיהובלושןהבברעמהתונידמבתלבוקמה
ותדהאלערתוולילבמךא ,תינקורמהתיללכההרבחבוקורמידוהיבולישבםינושארהםיכמותהןיבאופאהיהונדלוט
61
דיקפתלונדלוטתודמעומתאדעוימההלשממהשארלעיצה "תינקורמתודידי"תדוגאישארמ ,ףטנסקילפ .לארשיל
הגלפמה"ל"כזמתוגייתסהלחרכהבםרגשרבד ,לאלקיתסאהתגלפמוןַבהרָּכּ־בידהמתכימתלהתכזותעצה .ילאירטסינימה
ותגלפמש,יר'עזדמחמונגסתוחכונב,יאכּביסלעידוהלגאדאוה.וזתודמעוממןול'גן־ברדקלדבע,"תואמצעלתיטרקומדה

62
.ףרזאן־בםסותגלפמגיצנתאוילעףידעמאוהשולאלקיתסאהלשגיצנונדלוטבהאור
אוה.ןהדוביריתמועלןזואמוקונדלוטןיידעץמיא,"םיילאוטקאםיניינעבתינקורמהתידוהיהלהקהתעד"תרתוכברמאמב
תודסומתאהריתוההזםעךאתיתרבחותילאוטקלטניאהיצפיצנמאבםידוהיהתאהתכיזשתפרצלשדבכנההקלחתאריכזה
.בצמהתאורפישאלוירחאונהיכשםיביצנהםג.הטויללשרמהןושארהביצנהתנוהכתפוקתבכיטסינורכנאףוגכהליהקה
וצלאיםיתפרצהםאםהילעתומייאמהתונכסלעוםידוהיהלרוגלששחלעתועומשתצפהבתוביצנהתאםישאהףאונדלוט
63
ואבשתוילארשיו־רפהויתודמעדצל.תויטילופהתורומתלםאתהבויתודמעתאונדלוטדדיח,1955תנשמ.וקורמלערתוול
ויתודמע .תינקורמההרבחבוהקיטילופבתידוהיתורעתהבותכימתתאהגרדהבשיגדהללחה ,"רעונ"ירמאמביוטיבידיל
,ויבירי .הלשממבידוהירשלילאדיאדמעומללאלקיתסאהיניעבותואוכפהימלועהידוהיהסרגנוקהישארםעוירשקו
תונויצןיבהרואכלהריתסהללגבםזינוטרופואבותואומישאה ,תימואלההעונתבתויבקעבךמתש ,הנחואו'גדחוימבו
תולטמה"תרתוכבMaroc Presseסרפ־קורמןותיעברמאמבונדלוטעיבהתושדחהויתודמעתא.תיאמצעההנידמבתועמטהל
תועדהלכלשםלוכלחיכוהלהרומאןטלוסהתוישיאבבחרנהקוסיעה" :ותדלומלןטלוסהלשובושבךמתוב "רחמהלש
תידדה־תולתלשתרגסמב ,וקורמלתואמצעתקנעהלותוסחהןוטלשתפלחהלםינקורמהתפיאשבםיעד־תודחאהרצונ
תאדימתופפחהלאתופיאש,םינקורמהיניעב.הנידמבםישדחםייתרבחוםייטילופםייחתכרעמתיינבוinterdépendance
לשאלמהונומאבהנושארבושארבתוכזלתבייחהנושארהתינקורמההלשממה[]ןוטלשהסכלותולגמןטלוסהלשובוש
תבכרהל .ודי־לעהחדיףוסבלוותעדתאחיניאלתפרצםעןתמואשמבגשוישםכסהה ,הזןומאידעלב .ינקורמהםעה
,לבסייחתויחלותונברקבירקהלוששחאלשםילודגהםיגיהנמלאלאםיטרקונכטלקקדזהלךירצאלהשדחההלשממה
64
."םעהןומאבוכזםגוישיאהסרטניאהינפלהנידמהסרטניאתאוביצהשםיגיהנמ
תוחישבםידוהיהםיגיצנהלכ .הלשממבידוהירשיונימתורשפאהרכזוה ,1955טסוגואב ,ןב־הל־סקאתוחישברבכ ,רומאכ
תתירכתאתימואלההעונתהישארוחיכויךכ .ליגריתלשממקיתלבקלושרדוםידוהייניינעלןוירטסינימתמקהלודגנתה
65
ועיפוהםימלסומהשןמזב.וזהדיעווברבכיוטיבידילהאבהנוהכלםידמעומהןיבתוביריהךא.יטרקואתהרבעהםעטגה
לעביטילונומשוגםידוהיבוארדימתשתורחאהתוחלשמהתעתפהל,םיימינפםיקבאמבוקסעםידוהיה,תשבוגמתחלשמכ
66
."םידוהיהלשיואלגההנה" :ןסקה=נ<ח"יכאישנלשתועתפומהויניעל,ןהדובירירבעלונדלוטטלפםינוידהםלואב.המצע
הנפ,בוריסהרחאל.ותואשוגפלוברסםיינשהךא,דיבעובוהַכּרַּב־ןבּלאלקיתסאהיריעצםעוזהדיעוובשגפיהלהסינןהד
.יואקרשדמחומוןול'גן־ברדקלדבעםעהחוראךלהמבשגפנו"תואמצעלתיטרקומדההגלפמה"ישארל,טסוגואב-26בןהד
םינוידהתארקלתודמעםואיתםגוםתגלפמןיבותוליהקהתצעומןיבימשרהלועפףותישלאלקיתסאהיבירילעיצהאוה
םידוהיהםינוגראהדצמוהירגובןוגרא,ח"יכתרבחדצמםתגלפמבהכימתוחישינבלחיטבהאוה.וקורמדיתעלעתפרצב
חילצהןהד ,ףרזאן־בםסויואקרשירבדל .םתגלפמלםיפסכסייגלחיטבהןכומכ .תוליהקהתצעומלםירושקהםיימלועה
67
.הגלפמהישארתכימתלהכזךכוויקומינבםענכשל
ידוהיהסרגנוקהישארתכימתבםגתוכזלןהדשקיב,לאלקיתסאבהרחתמההגלפמהלשותפרצתונוטלשלשיוביגבדיוצמ
םואיתלדעו",1955רבמטפסתישארבםיקהוזהרטמל.תוליהקהתצעומלעהעפשהמקיחרהלרבעבלדתשהםתואימלועה
ימלועהידוהיהסרגנוקהיגיצנופרוצהזףוגל .הירגובתדוגאוח"יכגיצנ ,תוליהקהתצעומיגיצנוילאופרוצש "רקחמלו
ידוהיהסרגנוקהלשתחלשמ ,םייעובשךשמברבוטקואב 13־בוקורמבהרקיב ,שדחהףוגהתמקהירחא .רבעבומרחוהש
תאןהדקדיה ,ןמזבוב .סירפמןלפקןמראוהירי'גלאמסורזלקא'ז ,רנגירטרהרג ,ןמרטסיארדנסכלאתושארבימלועה
סקמורטסושהירכז ,הפוריאבודרשמישארםעוימלועהידוהיהסרגנוקהלשובירי ,"יאקירמאי־דוהיהדעווה"םעוירשק
.ילאירטסינימהדיקפתלןהדתודמעומןעמללדתשהודעוימההלשממהשארלהנפרטסוש.גרבנזייא
תארקיעבםישרהלהרומאהתייההליהקהיפלכבוטןוצרלשהווחמה.רחאגוסמםילוקישויהשדחהןוטלשהישארלךא
םתצעתאשקבלידכימלועהידוהיהסרגנוקהישארלתורישיתונפלםתניחבמיעבטךאהזהיהןכל.םיימואלניבההינורטפ
םירשקהמןמזהזולהינוקורמבוןודנולב,סירפבימלועהידוהיהסרגנוקהיגיצנ.םהילעםגלבוקמהיהישדמעומהתייגוסב
ילבמ ,הליהקהלרוגתאעובקלםהלרשפיאשרבד ,"תואמצעלתיטרקומדההגלפמה"ישארםעולאלקיתסאהישארםע
.םהיעגמבםפתשלואהישארםעץעייתהל

Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin