La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

היחס האמביוולנטי של ההנהגה היהודית לצרפת ולתרבותה במרוקו העצמאית

De
17 pages
ערב העצמאות, התקיימה בקרב יהודי מרוקו חלוקה סכמטית שהעמידה מולם שלושה מוקדי משיכה גאו–תרבותיים בלתי–שווים. הכוונה למרוקו, צרפת וישראל. רכיבי יהדות זו נחלקו לפחות לזמן מה בין שניים משלושה מוקדים אלה עד שהמציאות אילצה אותם להכריע לטובת אחד מהם. היום ידוע בדיעבד שהאופציה המרוקנית, שחשיבותה הייתה בלתי מבוטלת בשנים הראשונות שלאחר העצמאות, נחלה כישלון חרוץ ואילו האופציה הישראלית גברה על כולן1. עם זה יש לציין שמשפחות מבוססות יותר שיכלו להשתקע בקלות יחסית בצרפת, ספרד או קנדה העדיפו ארצות אלה על המיתון הישראלי של ראשית שנות השישים. מאמר זה יבחן את התמורות שחלו בעמדותיהם שלראשי הקהילה במרוקו ערב עצמאותה ובשנים הראשונות לקיומה אחרי יציאת הצרפתים. בתקופה הקולוניאלית ולפניה שימשה השפה הצרפתית ותרבותה במסגרת גורם חשוב במוביליות החברתית. הסקולריזציה הצרפתית הכריעה את הכף בהתלבטות בין השארות במדינה, בניית מרוקו החדשה
Voir plus Voir moins

התוברתלותפרצלתידוהיההליהקהתגהנהלשיטנלוויבמאהסחיה
(1961-1956)וקורמלשהתואמצעלתונושארהםינשב

ןונ-ןבלאגי

י־תלבםייתוברת־ואגהכישמידקומהשולשםלומהדימעהשתיטמכסהקולחוקורמידוהיברקבהמייקתה ,תואמצעהברע
דעהלאםידקומהשולשמםיינשןיבהמןמזלתוחפלוקלחנוזתודהייביכר .לארשיותפרצ ,וקורמלהנווכה .םיווש
יתלבהתייההתובישחש ,תינקורמההיצפואהשדבעידבעודיםויה .םהמדחאתבוטלעירכהלםתואהצליאתואיצמהש
1
ןייצלשיהזםע.ןלוכלעהרבגתילארשיההיצפואהוליאוץורחןולשיכהלחנ,תואמצעהרחאלשתונושארהםינשבתלטובמ
ילארשיהןותימהלעהלאתוצראופידעההדנקואדרפס,תפרצבתיסחיתולקבעקתשהלולכישרתויתוססובמתוחפשמש
םינשבוהתואמצעברעוקורמבהליהקהישארלשםהיתודמעבולחשתורומתהתאןחביהזרמאמ.םישישהתונשתישארלש
םרוגתרגסמבהתוברתותיתפרצההפשההשמישהינפלותילאינולוקההפוקתב .םיתפרצהתאיציירחאהמויקלתונושארה
השדחהוקורמתיינב,הנידמבתוראשהןיבתוטבלתהבףכהתאהעירכהתיתפרצההיצזירלוקסה.תיתרבחהתויליבומבבושח
.םישדחםייפארגואגםיקפוארבעלתובאהץראתביזעןיבלהתרבחבתובלתשהו
תפרצלשםייטילופההיגיצנלםסחיםעדחאהנקבהלעדימתאלהתוברתלוהתפשל,תפרצלוקורמידוהילשדהואהםסחי
ןופצבתפרצלשהתטילשךשמהלדהואםרוגתידוהיההליהקבוארתוסחהתונוטלששתורמל .וקורמבהתייסולכואלו
יתשןיבסחיהןויוושלשןורקיעהללגבהליהקהלשהמודיקתויורשפאבתופוכתםיתיעלועגפוקורמבהיגיצנ ,הקירפא
םידוהיבתועיגפטעמאללסיחיתפרצהתוסחחןוטלש.םימלסומלליבקמברתוהאלםאםידוהילרתוהאלרבד.תוליהקה
.תושדחתולפשהלםרגשהלפמסחירציךאתילאינולוק-םדקההפוקתהתמועל
.הקירפא-ןופצבםלועלטולשתתפרצשתענכושמהתיהתידוהיההגהנההבור ,תיתפרצהתוסחהלשםינורחאההימידע
הגלפמהיליעפ ,בלסקמ ,הנחואו'גםהב ,תינקורמהתימואלההעונתבוכמתודלונהתאוארשםדוהיהויהםיטעמ
הכזתוקורמשתורשפאלהליהקהיריעצתאןיכהלגאדםגשןלוגו'גימלועהידוהיהסרגנוקהגיצנרקיעבותיטסינומוקה
רתויבםיטעמ,םימיםתואב.הבועגפואתימואלההעונתהלשהיתועיבתלודגנתהשםידוהיואצמנאלתאזםעדחי.תיאמצעב
תוסחהלשממבתומרופרלוהיצזילרביללהשירדבומכתסהםהיתורהצהלכ.םתנידמלתואמצעעובתלוזעהשםימלסומהויה
ןיידערבדלוזעהאלןתמואשמלםידדצהינשםינורחאהםישדוחלדע.םימלסומהםינקורמלשפוחרתויותויוכזרתויקינעיש
.וקורמבתפרצותפרצבהייולתהייהתוקורמ:(interdépendance) "תידדהתולת"לעאלא(indépendance)תואמצעלע
םייחבתועמטיהבתובהלתהבךמתשםדקתמטועימןיבתידוהיההגהנהההקלחנתיאמצעההנידמהלשהמויקתישארב
תונידמבחוורשםגדהןמהנוש,תדרפנתימואלתוהזבדדיצש,ןרמשבורןיבוהשדחהוקורמתיינבבקלחתליטנבוםינקורמה
ידכתוליהקהיתשןיבינושבותובאתרוסמבזחאנהזבור .תילאודיבידניאהיצפיצנמאןהבהמייקתהשתויסלקהברעמה
תאקמנלהלכיםמודהבורהתגהנה.יתליהקוינתא,ימואללולכמכםידוהיהליבשב,תוושאקוודואלותולדבנתויוכזשורדל
,התרדגהיפלע,תמדקתמותיטרקומדתויהלוקורמלשהנוצרלכםעש,תשחכומיתלבההדבועהךמסלעתונלדבהתושירד
לשהלודגהסמלרשפאלתלגוסמתאזכתינוליחהנידמקר.הנידמלתדהןיבהדרפההבןיאותינוליחאלתימלסומהנידמאיה
.רבדלכלםינקורמכםמצעתוהזלםידוהי
ומייקתהןהבתודיעוובםתוגהנתהותונותיעבםהירמאמךמסלעםירצקןמזיקרפבתפרצלסחיהייונישתאףקשמהזרמאמ
תוריהמהתורומתהתאלכמרתויםילמסמ,ונדלוטריאמוןהדקא'ג,םיידוהייגיהנמינש.תימואלההעונתלתפרצןיבםיעגמה

הגהנהלןורחאהעגרהלשתוברקתהתונויסינבףלחתההיגיצנבםתולתמעבנשתפרצלדהואהםסחי.הליהקהברקבולחש
הלשממברשתרשמלתונמתהלםיירקיעהםידמעומה ,ןורחאהעגרהדע ,םגויההלאםישיאינש .תינקורמהתימואלה
תוברתהוהפשה ,ךוניחהתאברןואמצבותששםידוהיהבור ,תידוהיההגהנהבהלאתורומתלליבקמב .השדחהתינקורמה
תמועל ,יסחיהםנורתילרוגהיהיהמהלאשהתאםמצעתאולאשוםדיתעלוששח ,רתויבםירצקןמזיקרפב ,תיתפרצה
תימלסומהתדותיברעהתפששהנידמבםדיתעלהגאדה.יכוניחה"םתופרצ"ךילהתתוכזבוגישהותוא,תימלסומההיסולכואה
.םנוחטיבתארערעלידכםהבידשתוששחהררוע
להנמהלשהיצזיברעהוסנאילאלשרפסהיתבמשילשתמאלה ,היצזינקורמהריהד :הלאתוששחוקזיחםיעוריאהשולש
לשתוברהתורהצהה ,הליהקבועגפאלואוושששחכרבדלשומוכיסבוררבתהםיינושארהםימרוגהינשםא .ירוביצה
ונהנםהמתונורתיהדוביאלששחהתאוריבגהתיברעההפשהתבוטלתיתפרצההפשהלשהתקיחדןעמלתינקורמההגהנהה
.רותפלהחילצהאלשהיסולגידתויעבםעתדדומתמוקורמהזהםויהםצעדעשןייצלבושח .םתלכשהתוכזבםידוהיה
םיבינהירבודלקראלתנבומהתיהאלתואמצעהירחאדימםירצממואבוהשםירומרפסהיתבבודמילשתיתורפסהתיברעה
2
דעהרתונתינקורמהתונגרובה .וקורמבםעהבוריפבשתיברעה"ה'גירד"-הירבודלםגאלאת'עיזמתהתפשלשםינושה
.םידוהיהברקבויקזנתאםרגרבכתטלחומההיצזיברעהןמששחהךא.תינושלברםויה
םרגתיתוברתההתוהזתאהבציעאלןיידעשהנידמבםדיתעןיבלתיתפרצהםתוברתןיבםידוהיהוערקנובהזםירבדבצמ
תודהילולארשילוקורמידוהילשהקיזהויצולחהוינידמהינויצהןויערהלשותושרתשהשםגןייצלשי.םנוחטבתורערעתהל
הרבחבבלתשהלתילאוטקלטניאהתידוהיההבכשהלשהנוצר ,הזתמועל .התוברתותפרצךרדחרכהבורבעםלועה
הלאהםימרוגהלכ .הלשתילארשייטנאהתוינידמבותיברעההגיללוקורמלשהתופרטצהבלקתנתינקורמההקיטילופבו
םייכוניחההיגישיהלערומשלידכרגהלהטילחהווקורמבהדיתעתאתונבלןויערהתאהשטנהליהקהשךכלואיבה
תפרצתוברתלשהיתונורתיתארימהלםידוהיהלערזגנםא ,ןכומכ .הדנקואדרפסתפרצלהריגהידילע ,םייתפרצה
הנעטמםעתיתורפסהתיברעבוקורמברשאמ,הנשי-השדחהתירבעההפשב,לארשיבתאזתושעלהיהףידעתרחאתוברתב
.ימלסומה
תויטנוולראלכררבתהלתולולעהשדחהתעבהפוריאברעמבידוהיהםעהתורוקתאםינוירוטסיהםיראתמןהבשתוינבתה
םימיאתמתונויצוהלכשה,תוימשיטנא,תוללובתה,היצפיצנמאכםיגשומהףצר.וקורמבבצמלריחמלכבןמיאתהלםיסנמםא
־תימואלתוהזןיבוהתוברתואצומהץראתייסולכואבהיצלימיסאןיבתימוטוכידהקולחןהבהמייקתהשתוידוהיתוליהקל
3
.הנגהוהמשגה,תויצולח,הלפעה,החירב,היילע,ינויצהסופאבהירחאתררוגוזתוהז.תינויצהמשגהותידוהי
לשהיתובכשלעןתעפשהתאםיליעפמההכישמידקומהשולשלהקולחברבודמרשאכתקייודמאלכררבתתוזתינבתםלוא
,תידוחייתידוהיתוהזןיבהלטלטיהשםירשעההאמבתינקורמההליהקהבצמוהז .תלבוקמההימוטוכידהםוקמבהליהקה
הכימתבהלחהאיה .םידחאםילוגלגהרבעהלאםידקומהשולשןיבהערכהה .ינקורמיטילופי־תרבחםויקויתפרצךוניח
ששחהותואדווהרסוחםלוא .תיאמצעהתינקורמההנידמהםעדעומתרצקתוהדזהבהפלחתהויתפרצהןוטלשבתפחוס
תקספהלומרגוףכהתאועירכהךכב.וקורמלץוחמםייחברוחבלתוברתוחפשמואיבהתינושלהתויברעהתוינידמתלעפהמ
לרוגלעהערכהבםתמורתתאםהףאומרתםיימואלניבםיידוהיםיפוגולארשייחילש .הנידמבתידוהיההליהקהםויק
הליצהלםתבוחמןכלווקורמבהליהקלתברואהלודגהנכסשהנעטש,תססובמיתלבכהררבתהשהכרעהךמסלע,הליהקה
תודלותןיבווקורמידוהיתודלותןיבלדבההתאשיגדהלאוהףאגאדירזנ־הדסולרקרפוסה.היהירשאריחמההיהי,םדקהב
ידוהיליבשבאיהתפרצשהמ,תוימואלהיכמותםידוהיהליבשבהתייהוקורמשבושחלתועטוזירה" :הפוריאברעמתודהי
4
."העטמהיצלופרטניאלהעינכהווהתתאזןועטל.הילגנאידוהיליבשבהילגנאותפרצ
יתפרצהשוביכהךרד,(1862ןאוטת)וקורמבתודחאםירעב(ח"יכ) "םירבחלארשילכ"תרבחלשרפסהיתבתחיתפןמל
ונייפואוקורמבהליהקהתודלות,(1956סרמ)וקורמתואמצעדע,לארשיתנידמתמקה,הפוריאידוהיתאוש,(1912סרמ)
לארשילםתרבעהווקורממםידוהיהתריקעלשילקידרהןורתפלדע,היינשבתחאןמזהםעובלתשהשתויוהזץומיאידילע
םינפבתיפרגומדהתויליבומהןהב ,תילארשיהתוהזהתפדעהלףכהתאועירכהתודחאתוביס .םלועבתידוהיההצופתלו
ןמעבנשילכלכהעוזעזה .הקנלבזקלוףוחהירעלתונטקהםירעהןמותירפכההירפירפהןמםידוהיודדנהתרגסמבוקורמ

י־נבםידוהילשסוטטסמרבעמהוםידוהילםימלסומןיביתרבחהןוזיאהתורערעתה,תוסחהתונוטלשסחי,תימינפההריגהה
5
.וזתויליבומוקזיחהלאלכ,תימלסומההביבסבףדעומדמעמלתוסח
וקורמידוהיללכשופיצםה.תיתפרצההיצזיליביצהידיסחברקבתווקתררוערפסה־תיבתוכזבזרוזמהתוברעמתההךילהת
6
תעינכלםדוקדועוהמחלמהץורפב .תפרציניתנלהירי'גלאידוהיתאהשעשהיימרכוצםידקתיפלעתיתפרצתוחרזאבוכזי
םסויגתאוחדתונוטלשה .םיצאנבםחליהלותפרצאבצלבדנתהלושקיבוקורממםידוהיםיריעצםיפלאהנומשכ ,תפרצ
ירגובושיגרההרהמדע .םידוהילםימלסומןיבםיסחיהתמקרתאורפישתוחרזאתהתועיבתררועללולעסויגהשהנעטב
ועגפווקורמבתוביצנבןוצרמוצמואשישיורטשמלשהילפאהיקוחתלעפהםעהפירחהשהשוחת ,תפרצמהבזכאח"יכ
טלקמואצמשהפוריאחרזמידוהי.ירי'גלאאצוממםידוהיםיפלאתרשעכםהב,הרזותיתפרצתוחרזאילעבםידוהיהדמעמב
7
עישומהתאםיללהמהםעירישהזלעודיעי .הרחסהיתאפבזדגאוהפרעובב "םירומשהייהשתונחמ"בוזכורהנידמב
8
חירכה 1941טסוגואב -22הןמדחוימוצ .תפרצמהדילסםיעיבמו ,הקירפאן־ופצבתירבהתולעבתתיחנירחאיאקירמאה
ענכיהלוצלאנםידוהי342ךותמםיעבראכ,ספריעב.חאלמלרוזחל,1939רבמטפסמתיפוריאהריעברוגלורבעשםידוהי
סוזואלקסורמונה.תיפוריאהריעבויחףלאםישימחךותמםיפלאתרשעןכשרתויעורגהיהבצמההקנלבזקב.הלפמהוצל
םגהעדפוזהריזג.םיברםיריעצלשםהידומילתקספהלםרגותבאוכהעיגפהיהםייתפרצךוניחתודסומבםידוהיהלערזגנש
9
.םיישפוחתועוצקמילעבב
תיתרבחההתוחתפתהךילהתתאץיאהלידכתפרצתוחכונתאלצנלהגאדתידוהיההליהקה,תוסחהתונש-43ב,תאזתורמל
ןמותוברתהןמברןואמיצבותשםידוהיהשףא .וקורמבתפרציגיצנםעדיב־דיטעמכולעפםיימשרההיגיצנ .תיתוברתהו
10
,יתרבחהםמודיק.ישיורטשמתוגהנתהמקרעבנאלרבדה .הנושהיהוקורמבהיבשייתמלםסחי ,תפרצלשךוניחה
ינוציקהןימיהיכמותזוחא.תוסחהתנידמבםיתפרצהםילחנתמלהמענאלוקורמידוהילשתנגפומהםתוברעמתהוםתופריצ
לוזלזבוסחייתהתילאינולוקההמצעמהיגיצנ .ןילופורטמבמרתוילודגהיההנכשההירי'גלאבווקורמבובשייתהשינעזגה
לחהשהייסולכואבביכרמהתאחפטלודדועלםוקמב .התוחתפתהךילהתבבוכיעלתחאאלומרגותידוהיההייסולכואל
העיגפעונמלידכםימלסומלםידוהיןיביטתופיהןוזיאלערומשלוצמאתההיגיצנ ,תפרצלשהתוברתבוהתפשבעמטיהל
יתבתחיתפרשאלאלשולדתשהתוסחהתונוטלש .הטויללשרמהןושארהביצנהעבקש"תידיליהתוינידמ"בוווק־סוטטסב
11
לכ .םיידוהיהםיפוצהתעונתתמקהתליספתעבהיהךכ.םימלסומהלצאהלאכוחתפנאלדועלכםידוהילםילוחיתבורפס
תפרצתזיחאךשמהלעילאיצנטופםויאכתוביצנהידיקפלצאספתנוקורמבםימלסומהברקבתיתלכשההמדיקלשןממס
וקורמבםיתפרצהםיבשייתמהלשילילשהסחיה.םימלסומםידלילשםתלכשהלגואדלידכרבדושעאלןכל.הקירפאן־ופצב
קלחלוטילווקורמלבושלופידעהתפרצתואטיסרבינואבדומללםימיםתואבואצישםידוהיםיטנדוטסשךכלםרגםידוהיל
םעדחיודמלשםידוהיםידימלת .תיתפרצתוחרזאילעבויהםקלחשףא ,תפרצבעקתשהלםתעדלעולעהאלוהתיינבב
םידיקפמתבכרומהתייהתיתפרצההרבחה .םינקורמהתרבחתאבורלופידעהוהערלםילפומושיגרהרפסיתבבםיתפרצ
וזהריוואב .דחאכםימלסומוםידוהיםידיליהיפלכןגפומזובבוסחייתהשםירישעםילחנתממותוינעזגתועדילעבםירטוז
ןפואברפתשהםידוהיהלשםהייחיאנתוםדמעמשהדבועהרואלדחוימבהלקהכםיתפרצהתאיציתאםידוהיהושיגרה
ואנשךאתפרצלשהתוברתתאוהתפשתאםידוהיהןיידעובהא,תואמצעהברעשאופאאלפאל.םתביזעירחאיתועמשמ
12
.םיריהיההילחנתמתא
דמעמשףא.תילאינולוק־םדקההפוקתהתמועלתוסחהתפוקתבםידוהיהדמעמבלחשיבויחהיונישהןמםלעתהלןיא,תאזםע
תולבגמתאוטקפ־הדהלטיבוהשעמלהכלההיצפיצנמאםהלהקינעהתפרצשושיגרהםידוהיה,תימשרלטובאל"המי'ד"ה
13
םידגסמףוקעלץלאיהלילבמםיאפוריאםידגבשובללותוימלסומהתונוכשבישפוחךלהתהלוששחאלםה ."המי'ד"ה
תויפוריאהתונוכשבםידוהיהירוגמתומכתאליבגהלןויסינהשענ 1935סרמבםנמא .םימלסומלםישודקתומוקמו
תוימלסומתורענתקסעה 1937תנשבעונמלהסינ ,תוסחהתונוטלשםעהלועפףתישש ,שכרמלשיואלגהםג .הקנלבזקב
14
רצקןמזב .תלאוגהתיתפרצהתוינרדומהלשהחוכמףלחשרבעלשםינורחאהסיסגיסוכרפויההלאךא,םיידוהיםיתבב
יתבבםידוהיהושכרש,תילמינימםאםג,תיתפרצההלכשהה.םימלסומלהאוושהבףדעומדמעמלתוחנדמעממםידוהיהורבע
תוששחתורמלךא.םימלסומהבורןיבוםניבםלשרודלשרעפורציוזתוינרדומלשהריהמההעמטההוח"יכלשרפסה

התנישקפסאלל .ותבוטלןגפומבהתואונווכאלםגךארזהשבוכהדגנםתלכשההתאולצינאלםידוהיה ,םיתפרצה
םייקתהלךישמהשךיפהיתלבןורתיםינורחאלהקינעהורכהילבדעםידוהיהלםימלסומןיבםיסחיהתאתידוהיההנרדומה
אלאתויוכזןויוושבםיניינועמויהאלםידוהיהתוסחהתפוקתב,רבדלשותמאל.םתנידמבםינודאלםינקורמהושענשמםג
וקורמלתפרצתרידחדעםא.ימלסומהבורהלעתופידעםהלונקהוםיתפרצהםיבשייתמלונתינשתובטההתאלבקלופאש
ידקומרצי ,בצמלתובכרומףיסוהתילאינולוקההמצעמההמרגשיתוברתהךפהמה ,הטושפוהרורבהתייהםידוהיהתוהז
יפלערוחבל ,תיטרואתתוחפל ,וקורמידוהיולכיתיתפרצהתיתוברתההסיסתהתוכזב .תושדחתויוהדזהוםישדחהדהא
לעהרמשתידוהיהתיליעהשרבתסהםימיל .תיתפרצהתאואתילארשיהתוהזהתא ,תינקורמהתוימואלהתאםבלתויטנ
.הלאתוהדזהידקומתשולשל,תשלושמםיתעלו,הלופכתונמאנ
תורשייתהןיבויטרקומדהברעמלוהתפשלוהתוברתל,תפרצלרשקהךשמהןיברוחבלהילעהיה,תינקורמההכלממלרשא
לשיטפשמהםדמעמלרוגוהנידמברטשמהדיתע .ןהידוהילןסחיותיברעל־כהןתוינידמםע ,ןוכיתהחרזמהתונידמםע
םאהוא,הייסולכואהללכמלדבנינתאטועימלשתוידוחייתויוכזשורדלהיהםידוהיהלעםאה.רורבהיהאל,הבםידוהיה
.הפוריאברעמבתוידוהיהתוליהקבכ,תוללובתהותוגזמתהידכדע,התפשבוהתוברתב,השדחההרבחבעמטיהלםהילעהיה
היינשההיצפואההתכז ,לארשילרגהלורחבםיילאיצנטופההידיסחןכש ,הנושארהתורשפאבםיברםיכמותויהאלםא
ןוכנשהמשררבתההרהמדע.וזהצובקינפלעהחפטתואיצמהךא.הליכשמהתידוהיההבכשב,תיסחירצקחווטל,תופידעל
לשהיתויורשפאוהבצמםעדחאהנקבהלועאוהןיא ,היתובקעבתיברעמההפוריאידוהילוהכפהמהירחאתפרצידוהיל
ךרדברחבוקורמתודהיבור .הנשםיעבראמרתויטעמהכראשתיתפרצתוסחירחאםג ,השדחתימלסומתיברעהנידמ
.רמעדוד,תוברםינשהתליהקשאר,הפוקתהתואבהגיהנמהיהוזךרדלשקהבומההגיצנ.םייניב
ורחב,שוביגלשומוציעבהתייהאיהףאש,תינקורמהתוברתבהמתדימבוהרבחב,הקיטילופבתובלתשההתורהצהתורמל
םייכוניח ,םייתרבחםימוחתלאלא ,יתדהםוחתהןמםיגרוחהםיידוחיםייתליהקרוביצתודסומלערומשלהליהקהיגיהנמ
.תשלושמתונמאנלעוקורמידוהיורמש ,הרירבןיאב .הייסולכואהראשמלדבנינתאדמעמהליהקלונקהש ,םייתוברתו
שוביכהינפלדועםהיתובאהבויחשץראל ,תינקורמהתדלומלהנתינהליהקבםמודהבורהלשתילמרופהתונמאנה
,תיתוברת־תינתאאלאתיתדקראל,תידוהיתוהזלעהזבוררמשדבבדבםלואהכלמלוהתרבחל,הרובידתפשל,ימלסיאה
תאחפטלוקורמידוהיוכישמההלאתויונמאניתשדצל.היתוחלצהבהוואגולארשיתנידמלןיעהןמיומסישגררשקהבו
ראשתורוקמוזהליהקתורוקולדבנםגךכ.יתרבחםודיקלהבורעויהשתיתפרצההפשלוךוניחל,תוברתהיכרעלםתקיז
םימגדוהייפציכרד,םיחנומולרוחבלןוירוטסיההתאץלאמהרבד,הקירפאן־ופצלץוחמיברעמהםלועבתוידוהיתוליהקה
15
."םלוע־םע"תודלותבלבוקמהןמםינוש,האוושהל
וכיפשםימרזהךבסבטלושהוילאמןבומרבדכידוהיהדוסיהתוחכונבןיחבי ,"ינקורמהידוהיה"לשותוהזבןנובתמה
גוסהןמיתרוסמהידוהיהלצאםגינקורמהדוסילתיגלטסונתישגרהניפדימתהראשנ,הזעירכמדוסידצלםלוא.הליהקב
לצא,תילסרבינוא־תידמעמההייארהלעביטסינומוקהידוהיהלצא,תינוליחהתיתפרצהתוברתבללובתמהידוהיהלצא,ןשיה
הלכשההתרידח.תינקורמההקיטילופבוהרבחבעמטיהלןכומהידוהיהלצאןבומכו,לארשילתולעלדתעתמהינויצהידוהיה
.םבלתויטניפלע,תויוהזבולישבואתחאתוהזברוחבלתידוהיההייסולכואהיביכרלכלהרשפאתיתפרצה
רפסהיתבבהלקנעוהשיתפרצהךוניחהתוכזבתידוהיהתיליעהינפלהחתפנשתוהדזהלהליבקמההיצפואהאיההביסדוע
.תימואלתוהדזהלתינחורהפולחתידוהיההרבחבהבחרהבכשלוקינעההכוניחותפרצתוברת.םירבחלארשילכתרבחלש
הצופתבתורחאתוידוהיתוליהקבכאלש .םימלסומלהאוושהבףדעומףאולדבנדמעמםידוהילקינעהיתפרצהךוניחה
המצעמלהנווכתיתוברת־תיתרבחההעמטהה.בורהתרבחבהיצלימיסאהתוכזבשחרתהאלינויצפיסנמאהךילהתה,תידוהיה
םעתוהדזהורציאלםימדקתמהויתונורקעויתפרצהךוניחהםנמא .וקורמלשתימלסומ־תיברעההרבחלאלותילאינולוקה
תוליהקבלבוקמכהלופכתוהדזהקראלהרצונךכ.התפשבתולתףאותפרצליתוברתרשקורציםהךאתוסחהתונוטלש
תיחרזמההפוריאבתודחאתוליהקלשןבצמלהמתדימבהמוד ,תינוויכתלתתוהדזהףאאלא ,הפוריאברעמבתוידוהי
.הברעמבשתויטרקומדהתונידמלםטבמתאואשנןהיליכשמש
ןוטלשהימיבהליהקהלשיביספההבצמתאאטבלירזנ־הדסולרקתועדההגוהביטיה,"הערכההתעשבוקורמידוהי"ורפסב

תאםמצעלעורגסםה.םתוליעפללמסלוריצלותואוכפהויתרבחהםוחתלונפםה,םייטילופהםייחהןמםימרחומ" :יתפרצה
טלשםזימרופנוקה []םתליהקייחתארדהאללוןוצרתועיבשבולהינ ,תורוגסםייתלדלשחונבצמבוהליהקהתותלד
לשקיזמיתלבולילקהארמלעוזץראבהרמששתונויצהןמםג,הקיטילופלשבברלכהדיפקבלטינרבדלכמ.ורדהאלמב
ןמזב []הפוקתהיטילשיניעבןחאוצמלאללולעשינקתאלרשקלכמרהוטמ ,אליעלילירטסהיהלוכה .הקדצדסומ
לפנשכ.תוערכההתעבםגוניתמהםה.וניתמהםידוהיה,חוטבהםקבאמתאתואלאללולהינוקורמלשםיידיתעההיגיהנמש
16
."רבדבדיןבומכםהלהתיהאל,רופה
.תימואלההעונתהתגהנהםעםיעגמלהנלםתמזויוהנידמהןמםיתפרצהתאקלסלםידוהיםיריעצלשםתפיאשןאכמ
םינקורמתמיעשקבאמביביספהיהםידוהיהבורךא.ןוצרמםאסנואמםא,םינקורמהשפוחהימחוללועייסםידוהיםירחוס
םיגוחודסיישתוימואליטנאהתועונתבקלחםידוהיהולטנאל ,הירי'גלאבכאלש ,הזםע .הנידמהרורחשבםיתפרצו
הבכשהתאףטשתובהלתהלשלג ."המודאהדיה"ו "תיתפרצתוחכונ"ומכ ,םייתפרצהםילחנתמהברקבםירנויצקאר
תפוקתהתייהתאז .תינרדומותמדקתמהנידמכוקורמלשהבוציעבוהתיינבבקלחלוטילהתצרשהליכשמהתידוהיה
רתוירחואמוצצהנממתוששחהותינקורמההיצפואהןמהבזכאה.םיליכשמהםיריעצהבורתאהפחסשתיצולחתובהלתה
17
.תיווזןרקלתוהזהתויעבוקחדנ,היישעהטהלב,זאדע.םימיהתששתמחלמץורפםערוריבבורבגתהו
ךוניחהוח"יכירומוקינעהשילמרופהךוניחה :תוסחהתפוקתבינקורמהידוהיהתוהזתאהשעמלהכלהובציעםיפוגינש
18
ידוהיהריעצהתארשקרפסה־תיבילתוכבךוניחהשןמזבםלוא .רטנלרשתרבחלשו'זדהלשרעונהתועונתלשםילשמה
,תידוהיתונלדבלוכניחותוידוחייהתוידוהיהתוקיזהתא 'זדהלשרעונהתועונתיכירדמודדיח ,הכוניחלוהתפשל ,תפרצל
ןויבצלעב,הזידוהידוחי.ץיאמםרוגוסיסבןהלהשמישתיטסילרולפהותינוליחהתיתפרצהתוברתהוליאו,תינרמשטעמ
19
ורציףא'זדהלשרעונהתועונת,דבלבוזאל.תינקורמהתיתרבחהותיטילופהתואיצמהןמבורלםלעתה,יתפרציתוברת
לארשיהמיקהשתיתרתחמהתשרלםגםימילוילארשיהרולקלופלורמזל,יווהלהשדחהתירבעההפשלרהצומיתלברשק
תסיפתתעפשהבריעצהינקורמהידוהיהלשויפואבצועתואמצעהירחאםג .םידוהיהתאתולעהלידכתיאמצעהוקורמב
קלחןכש,היתונורקעמעפשוהח"יכלשיכוניחהלעפמהםגשדעתחלצומהכהדימב'זדהתעונתלשיתוברתי־נחורההמלוע
20
ידכדעתינקורמהתואיצמלםיידוהיהםיפוצהו'זדהתקיזהקדהתהתואמצעה ירחא.םיריכבההיכירדממויהםירומהןמלודג
21
.תיתורפסתיברעבםינקורמםיטוירטפםירישםעדחיםילארשיםירישהבודמילשךכ
רקיעברכינרבדה.ילכלכההגושגשךשמהותיתוברתההתוהזויההליהקהיגיצנתאוקיסעהשתויעבה,וקורמתואמצעירחא
לועפלולחההיינשהםלועהתמחלמינפלדוע .םיידוהיההקדצהועויסהתודסומלשתיאמצעהםתוליעפךשמהתייגוסב
.הלכלכהוהרבחה,ךוניחהימוחתבהיפורטנליפבםיקסועהםיימלועםיידוהיםינוגראתימוקמההליהקהתודסומםעףותישב
הפשברפסיתבהמיקההרבחה .סירפבןסקה=נ<האישנתושארב ,ח"יכתרבחתוליעפתאהנושארבושארבןייצלשי
22
ומקוהוזהנשןמל .וקורמלתפרצאבצתסינכלםדוקהנשםישימחכ,1862תנשמןאוטתבהליהקהידוהיליבשבתיתפרצה
םיזוחאםינומשוקורמהנמימ ,התואמצעברע .הרבחההבהלעפשתרחאהנידמלכמרתוי ,הנידמברפסיתבםינומשכ
ודמל5/3 ,(םידימלת52000)םלועבתשרהידימלתללכמךותמ,1956תנשב.ירו'גתןבוארידיבהלהונשתשרהביצקתמ
,םצמטצהוךלהתשרבםידימלתהרפסמ,זאמ.םידימלת31563םהבודמלשהנידמברפסיתב82הליעפההרבחה.וקורמב
םירומ850 ,תותיכ750םערפסיתב83התנמח"יכתשר1959תנשב.הנידמלץוחמהריגההתאפמ,יעבטהיובירהתורמל
ךותמםידימלת-9653ותותיכ224וללכשתשרהלשרפסיתב19תונוטלשהומיאלה1960רבמטפסב.םידימלת-30123ו
ךוניחהדרשמידיבןמומהזביצקתמםיזוחאםישישכוקנרפןוילימיצחודראילימינשמרתוילעיגהתשרהביצקת.28702
23
רקיעבתירבעההפשהידומילתאתשרההריבגה,טניו'גהישארויקרושהרדנא,גיוושנרבלי'זלשםתשיגתוכזב .ינקורמה
,םיירבעםירומלשרדמהתיבתא,יולד"שתמזיב,דודןגמתדוגאהמיקה,1946רבוטקואב.היינשהםלועהתמחלמירחא
.גיוושנרבלי'זלשותמזיבח"יכתרבחלףתושהולוהינתאהריבעהוהקנלבזקבסיזאואתנוכשבEcole Normale Hébraïque
24
םיירבעתועוצקמברקיעבהארוהתוחוכרישכהשרדמהתיב .ןבסלימאוירחאושורקחצייאבצהברהרפסה־תיבתאולהינ
'גרו'גוןסקה=נ<תמזיבסנכמבושְּכ?ְמבח"יכידילע 1949תנשבומקוהםייאלקחרפסיתבינש .ח"יכלשרפסהיתבל
סדנהמהםעדחישחילמלאקחציהקנלבזקמםיקסעהשיאלשוקלחתאןייצליוארינרמשהיתדהךוניחהםוחתב .רסמרוו

תאםגחפיטחילמלא.תונויצלתופירחבודגנתהוח"יכתודסומלשינוליחהיתפרצהךוניחבקבאמולהינה'גנטמונדלוטקחצי
.ערדיולהדודיברלשוהשמן־בדודיברלשרקיעבםישודקירבקלהיילעהתרוסמ
DEJJ-DepartementÉducatifdela"ידוהיהרעונהלשתיכוניחההקלחמה"תארטנלרשתרבחישארומיקה1950תנשב
םדוקםינששולשכהמקוהו ,EI - Éclaireurs Israélitesםיידוהיהםיפוצהתעונתירגובביבסהשבגתהש ,Jeunesse Juive
25
ברקברקיעבלועפלהרטמכהלהביצההתמקהםעEDF - Éclaireurs de France.םייתפרצהםיפוצהתעונתלשףינסכןכל
רעונתעונתהליעפה 'זדהתעונת .תוינגרובהתובכשהינבויההירבחשםיפוצהתעונתתלעפהדצלתויממעהתובכשה
דליהןועמ"תא,םירענ-15000כןהבםירבחויהשUnités Populaire"תויממעהתודיחיה"םשבתוינעהתוינוריעהתונוכשב
תויאמצעהתוצובקה"Foyers de Réhabilitation Scolaire"ידומילםוקישלםינודעומה" ,Foyer de l'Enfant Juif "ידוהיה
הלחתהבולעפשJeunesse Ouvrière Juive"ידוהיהדבועהרעונה"תאו,Les groupes autonomes du mellah"חאלמהלש
26
FoyersJuifsםינודעומ 17המיקההעונתה .הנידמהירעלכבהגרדהבוןוכיתהסלטאבםינטקםיבושייבוספ ,סנכמב
םידעוימהרפסיתבינשםגומקוההקנלבזקבוספב.טרופסוהכאלמ,בותכוארקודמלםהב25-17ינבםיריעצלOuvriers
27
לימא,ירסלו'ג,חאבסוסנופלאידילעדסונ'זדה .רפסהיתבתותיכברוסחמללגברגובמליגבדומללוליחתהשםירענל
הדוגאהקנלבזקבהמקוה1951תנשב.Lynx clairvoyant) Lynclair)רלקנלהנוכמה'זדגרגדאידיבלהונוןזחםהרבאוןבס
28
.טרופסהיפנעבורתאהבוחפיטשSOCטרופסהםודיקל
29
הנידמבהליהקלכל .תוינוריעהתוליהקהידעולשהיצרדפכ ,1947סרמבטברבלועפלהלחהתוידוהיהתוליהקהתצעומ
תחאהסנכתהשתוליהקהתצעומברבחכףתתשההאישנוהליהקדעורוחבלתוכזהתייהתושפנתואמשולשמרתויהתנמש
קא'זידילעהנשירחאחדוהשהקנלבזקתליהקאישנובעדודקחצידמעהנושארהתיצראהתוליהקהתצעומשארב.הנשל
םע,וקורמבתיתפרצהתוינידמבתורומתהתאומאתתוליהקהתצעומירבחתועד,זאמ.תיתפרצהתוביצנהעויסבטברמןהד
ונהיכ,ןאו'זסנופלאביצנהתנוהכתפוקתב1947תנשןמל,דבבדב.הנידמבשדחהיטילופהןוטלשהןוניכלששחבהייפיצ
30
.תוביצנהםעטמהלעפש"הלשממהתצעומ"בםידוהיהשיש
עיפוהש ,תוינויצהתודמעהלעבL'Avenir Illustré :תיתפרצההפשבםיידוהיםינותיעינשרואלואציוקורמתואמצעינפל
הלגדשח"יכתרבחידילעךמתנש,1940-1932םינשבUnion Marocaine-וץרותןתנויתכירעב,1940-1926םינשהןיב
ידוהיהסרגנוקהםעףותישב .תישעמהתוינויצהןמתוגייתסהבותיתפרצהתוברתבתורעתהבהפוריאידוהיתאושדע
תכירעב1954-1945םינשהןיברואלאצישNoar"רעונ" ,תיתפרצההפשבןואטיבהתאהמסרפרטנלרשתרבח,ימלועה
31
La Voix desןוחריהרואלאצי 1950ראורבפב.ונדלוטריאמלשולוהינבהשדחהותסרגבוירחאוןהכרפסורפ
ראורבפב-15בותעפוהתאשדיח,םינשעבראלשהקספהרחאלו1956תנשדעעיפוהש"תוליהקהלוק" ,communautés
32
םירמאמובםגרתוךרע,ףסאשדחוימןיטילויבהכלמרוטקיויאנותיעהםסרפ,1960רבמבונב1963.רבוטקואדע,1961
םיידוהיוידרירודיש .דבלבםייונמלראודבץפוהםוסרפה .תימשיטנאהמינםהבולגתנשוקורמבתיברעהתונותיעהןמ
לעתוינכתוימלועהידוהיהסרגנוקהןומימבתודחאםינשומייקתה(לאונןואל)לארשיראר'גלשולוהינבתיתפרצההפשב
.יתכלממהוידרבםגורדושםיידוהיםיאשונ
ילכלכה,יתרבחה,ישיאהםדמעמ,ח"יכתשרלשםינושארהרפסהיתבדוסייםע,יתפרצהתוסחהןוטלשתליחתינפלדוע
ויהןמצעתוידוהיהתוליהקבשףא .םימלסומההייסולכואהבורלהאוושהבהגרדהברפתשהוקורמידוהילשיתוברתהו
דוחייב,םידחאםימוחתבהילעהתלעףאוםימלסומהלשוזמהנושהיהאלתידוהיהתונגרובהבצמ,םילודגםייתרבחםירעפ
.תוירוביצתורשמתלבקב
ינפלברןמזהלחה,םיימלועםיידוהיםינוגראיגיצנןיבותינקורמהתימואלההעונתהתגהנהןיבהחתפתהשםיסחיהתכרעמ
ןיכהלידכםנוגראלשהנושארתיאקירפאן־ופצהדיעוימלועהידוהיהסרגנוקהישארומזי1953ינויברבכ.הנידמהתואמצע
תונידמבםידוהילעריאשהמעונמלידכרוזאהתונידמתואמצעתארקלםייופצהםייונישלתימוקמהתידוהיהתוגיהנמהתא
ךירעהלמםיקוחרויהוהריבסאלןוחטיבתשוחתבויחתוליהקהיגיהנמשתולגלועתפוהםה,ןוגראהישארתנעטל.ת"הזמה
33
אישנוילאןמיזהפוקתהתואב .רחואמבואםדקומבללוחתהלםייופצהםהייחתוחרואבםייטילופהםייונישהתאהנוכנ
34
העונתבךומתלםענכשלידכוקורמבתוינויצהרעונהתועונתירבחםיריעצתצובקןמדלוגםוחנימלועהידוהיהסרגנוקה

הקירפאןופצבשחרתהלדיתעהלעתיזחתויפמועמשוהבנ'גלועסנםהירבחויאלוזאןומולס,ונדלוטריאמ.םצראבתימואלה
הענכושםיריעצהתצובק .הקירפאן־ופצבםלועלובשיםהשםיענכושמויהתפרציגיצנ ,ותמועל .ויתונידמתואמצעתארקל
35
.הקנלבזקבםידוהיםירחוסלצאףסכםרובעופסאותימואלההעונתהיליעפםערשקורצי,םתנידמלםבושבוןמדלוגירבדמ
בצמהתורדרדיהשםיענכושמויהםה.הירוסבהרקרבדהשיפכ,הבורעינבלוכפהיוקורמידוהישששחהןמודרטוהלארשיב
.םידוהיהלעדיבכיורהמאלמתייתפרצהתוסחהןוטלשםויסםערצוויישיטילופהללחהשותענמניתלבאיהוקורמב
שוטנלאלאהרירבהיהתאלםידוהילורתויביעבטרבדהיהתיברען־יבהחישהלשהקימנידבינקורמהםעהתובלתשה
הליהקבתובחרתובכשבדחפלותוחוניאלומרגתוסחהתונוטלשדגנתימואלההעונתהלשהיתופקתה.הנידמהתאתוריהמב
בצמהשוניחבהווקורמבצמבןיינעתולגלימלועהידוהיהסרגנוקהישארולחה1954יאמשדוחמ.הריגהלףחדןהףאורציו
:תויורשפאיתשהליהקהינפלתודמועשהנקסמלועיגהםה.הקיסרוקלףסויןבדמחומןטלוסהתיילגהירחארתויברומחהב
ימלועהידוהיהסרגנוקהלשםואיתהתדעוהסנוכץיקהישדוחב.ןוסאעונמלידכתימואלההעונתהםעתתלותאשלוארגהל
אלרבדה.היינשלתחאתירוטסיההפוקתמינומרהרבעמלםיאנתרוצילהתייההנווכה.הליהקהלרוגתוינידמתאעובקלידכ
םינוגראהראש .דלונהתאתוארללשבהיהשידיחיהידוהיהןוגראההיהימלועהידוהיהסרגנוקהןכשוילאמןבומהיה
לשתצרחנהותדמעהתייהםגוז.הקירפאן־ופצבהתוינידמבוכמתותפרצתלשממלםיביוחמויהלארשיבותפרצב,ב"הראב
36
שקיבןוירוגן־בדודהלשממהשאר .וקורמלתואמצעתפרצקינעתאלםלועמשםימיםתאבענכושמהיהשןלפקןמרא
37
תימואלההעונתהישארםערשקרוצילתוסנלןלוגו'גלעליטהןורחאהןוקורמידוהילעןגהלךיאקודבלןמדלוגמ
םיתפרצםילרבילברזעיהלהזבלשבףידעהןלוג .תפרצןוטלשדגנםקבאמבהליהקהתאברעלאלםענכשלותינקורמה
.ולאינדןאזיעושיהבאבולוורוקראיפילרבילירצונהיאקיטילופהלשםגוסמ
שיא .הנבהתשוחתהנמתסהוהכלהםידוהילהעונתהשפוחאשונבתימואלההעונתהיגיהנמםעןלוגלשויתוחישךלהמב
38
לאלקיתסאהגיצנםעותשיגפב.לארשילםינקורמםידוהיתריגהלשהיצזילגלבםצעברבודמשהדבועהתאריכזהאלםהמ
ךומתישימלועהידוהיהסרגנוקהמםיפצמםיינקורמהםייטילופהםיגיהנמהשןורחאהןייצסירפבליל‘גלדבען־ברמוע
ימלועהידוהיהסרגנוקהיגיהנממ,ריילופדאשםעתוצעייתהב.תרושקתהיעצמאבתיתפרצההלומעתהתארותסלםהיצמאמב
ילכמבצמהןמםשרתהללכוישוקורמלבתכחולשלהשקבבסמייטקרויו־ינהתכרעמלתונפלהעצההתלעוה ,קרויו־ינב
דיבעובהליגןלוגםעותשיגפב .םצראבתושיגפתרדיסיאנותיעלןגראלוחיטבהדיבעובםיחרדבעוליל‘גלדבע .ןושאר
םצראןיבשתומיעלוררגייאלוקורמידוהישהוויקוםידוהיהתריגהאשונבימלועהידוהיהסרגנוקהתדמעדגנכהברתושקונ
םידמועוקורמידוהישהדבועה.קלחודח,הילפאאוהשקבמהתאשהמ" :ןעטוןלוגיפלכותרוקיבתאהנפהאוה.תפרצןיבל
םתואדדועלונלוכיולהיהבוט .הזןיינעברבדתושעלםילוכיאלונחנאלבא .תרעצמאיהתפרצםעחוכיוובדצהןמ
תופוקתבותוביציי־אלשתופוקתבםינושארהתונברוקהדימתויהםיטועימה,תירוטסיההניחבמ.ונלשקבאמבונילאףרטצהל
,םידוהיהלבא.תפרצלשתינחוכההתוינידמלערערעלולוכםעהלשןוצרליוטיבאלאוניאוקורמבעגרכהרוקשהמ.רבעמ
ידיס,וישכעשקר,ןטלוסהלשתוסחי־נבםהשםינשתואמרבכ.הנומתהזכרממדימתוקחרוה,רתויואתוחפתובוטתוביסמ
הביסוזןיאךא .םידוהיהלשםנוחטיבליהשלכהבורעתתלןפואםושבלכויאלאפרעןב .ןאכאצמנאלףסויןבדמחומ
ידילעונצראלעופכנשתיתרטשמהתוירטילטוטהוהלוועהדגנונקבאמבונילאורבחיאלתידוהיהתדהינבםינקורמש
האיציהתוכזתאקינעהללוכיהיהןטלוסהקרוקורמברבעבגוהנהיהשהמיפלעשףיסוהדיבעוב ."תילאינולוקהמצעמ
39
.יטמוטואךילההתייהאלשרודלכלןוכרדתלבקשךכלהביסהתאז.ץראהמ
בצינשברילוגסךרעלעבםרוגוויהםינקורמהשפוחהימחולתויוכזלעןגהלןימימולאמשמוסייגתהשםיילרבילהםיגוחה
תינקורמהתימואלההעונתהישארםערישירשקורצישברגמ־תפרצ'תדוגאירבחםההלא.םייתפרצהתוסחהתונוטלשלומ
40
ן־בדמחומןטלוסהםעהשיגפלראזיא'גרו'גד"ועלשותעיסנברע.ותולגמןטלוסהתרזחהאשונברקיעבהדיבעייסלוסינו
41
ןטלוסהשךכלגואדלונממושקיבוהרברבורוןלוגותאושגפנ "ברגמ־תפרצ"תדוגאחילשכרקסגדמבשהבריצנאבףסוי
תויוכזהןויוושלוסחייתהתונבהה .תוגלפמהישארםעויאכּבְ כּרבְמםעידוהיהאשונבןכלםדוקוגשוהשתונבהלףרטצי
.תפרציגיצנדצמגיוסמורירקסחיבןטפשמהלקתנתיתפרצהרקסגדמבורוקיבב .םיניתנהלכלתישפוחההעונתהתוכזלו
ראזיאלהינתועש48ךשמ.הביבסהןמקתונמוחנזומןולמתיבבונכוששותחפשמינבוןטלוסהלעורמשםינחנצוםירטוש

לעחווידאוה .הללאדבעיאלומוןסחיאלומםינבהינשוהשייעהללהריכבהתבהםגקלחולטנןהבןטלוסהםעתוחיש
ישארםע ,יאכּביסםעקרויו־ינבוסירפבםיאקירמאםידוהיםינוגראלוח"יכל ,ימלועהידוהיהסרגנוקלויהשםיעגמה
42
תיטרקומדההגלפמה"ישארםעוליל'גלדבען־ברמועו 'גרפלבדמחא ,הַכּרַּבן־בּידהמ ,דיבעובםיחרדבעלאלקיתסאה
םימכסההיטרפלערזחאוה .הדוסן־בדמחאובלטובידהלדבע 'פורפ ,יואקרשדמחומ ,ןול'גן־ברדאקלדבע :"תואמצעל
הילפאבושהיהתאל ,םימלסומהומכתובוחותויוכזןתואולבקיםידוהיהוקורמיחרזא ,תואמצעהתלבקםע :וגשוהש
דחוימבבושחהעונתהשפוחאשונשעדיראזיאשןוויכ .םייטילופהםייחבואבצב ,ירוביצהלהנמבהרשמתגשהבםהיפלכ
ןגועמהכלממהיחרזאלכתונהילםיכירצונממהזשפוחשריבסהוהיגוסהלעדחוימבבכעתהאוה ,םיידוהיהםינוגראל
ףיסוהוהנידמהיקוחבבלושיהרהצהלשאלמהחסונהשרמואלידכברעתהןסחיאלומ.םדאהתויוכזלתימואלניבהתרהצהב
םיידוהיםינוגראינפבורבודתויהלוחרואמשקיבןטלוסה .קוחהדבוכיהבתיטרקומדהכלממהייהתתיאמצעהוקורמש
דמחומ.ותחפשמלםתונמאנלווקורמןעמלםילהנמםהשהלועפלותכרעהלכתא"םידוהיהונרבח"ינפבעיבהלוםהיגיהנמו
קפסאללגישתונצראשםיענכושמםה.ונלםינמאנהדנקבוב"הראב,תפרצבםיידוהיהםינוגראה" :ןייצווידלילהנפףסוין־ב
םהלןתיי .םייטילופהןהיגיהנמלותודהואתונידמלשלהקהתעדינפבךכלעםיריהצמםהוהתואמצעתא ,בורקדעומבו
43
."ךישמהלזועוחוכםיהולא
Amitiés ,"תינקורמתודידי"תעונתישארמידדדמחומלשותיבב 1955יאמבדחאבהמייקתהשתיאשחהשיגפב
.לאלקיתסאהישארמהָכּרַּבן־בידהמםעםידוהיםיריעצתצובקןורחאהשיגפה ,ףטנסקילפןלכלכהתמזיב marocaines
45 44
ונפ ,תואמצעהתארקלםיתפרצהםעןתמואשמהימיב .יאלוזאןומולסוץרפקא'ז ,ונדלוטריאמםגופתתשההשיגפב
סרגנוקבםהידידיעויסב ,רואהנזייאאישנהתאוענכשישםהמושקיבוימלועהידוהיהסרגנוקהיגיצנללאלקיתסאהישאר
רדנסכלאימלועהידוהיהסרגנוקהגיצנ 1955יאמב -4ב .תואמצעלםתעיבתתבוטלתפרצלעץחלליעפהל ,יאקירמאה
לשעויסהתאהנתהםלואםיעגמבםנמאךמתןורחאה.תרשהשמלארשיתלשממשארלהלאויתוחישלעחוודןמרטסיא
46
.םוקתשהנידמבםידוהילתויוכזןויוושבוהריגהשפוחבלארשי
יגיצנתופתתשהב,Aix les Bainsןב־הל־סקאב,1955טסוגואב-20בתפרצםעתוחישבקלחהלטנתוידוהיהתוליהקהתצעומ
תאז ,תינקורמהתוגיצנהןמתדרפנתידוהיתוגיצנהפתתשההדיעווב ."ינקורמהרבשמל"ןורתפשופיחלתימואלההעונתה
םעדרפנבהשגפנףאתידוהיהתוגיצנה .תוסחהתנידמבםימלסומלםידוהיהןיבהדרפהורצישםיתפרצהתוינידמחורב
תידוהיתחלשמלשהדיעוולהתנמזהןעמליתפרצהץוחהדרשמבלעפרוצבקעיסירפבלארשירירגש.תיתפרצהתחלשמה
לעןמדלוגםעץעייתהןלוג .תידוהיהתוגיצנהתדמעהייהתהמתעדלןלוגו'גמהַכּרַּבן־בּשקיבםינוידהתארקל .תינקורמ
ןאהדקא'זםעההדזמאלןפואםושבסרגנוקהשךידידילריבסת" :הנענווזתחלשמלימלועהידוהיהסרגנוקהיגיצנלשםסחי
הזלכ,תואמצעםהלהיהתשעגרב.תוסחהןוטלשלשילהנמהךרעמהלכומכרבעלתכיישתוליהקהתצעומ,םוקמלכמ.הז
47
תאהרשיאתוביצנה ."וקורמידוהילשיקוחהגיצנהןיידעאוה .ןאהדקא'זמרענתתלאןפואםושבלבא .םויןבםלעיי
.ובע־ןב'גרו'גונגסויולרבלארבזגהתא,וגודרבףסויוןוהנםסוינגסתא,ןהדקא'זהליהקהשארתאהללכשתחלשמהבכרה
םסתא,"יטרפןפואב"ונדלוטריאמןטפשמהתא,"ישיאסיסבלע"ןקז־ןבןואל'רדתאףרצלתוביצנההמיכסההלאםיגיצנל
,תימשרהתידוהיהתחלשמהירבח .ימלועהידוהיהסרגנוקהםעטמטדימשס־ופיירדראיפוןמרטסיארדנסכלאתא ,ףGֶזאן־ב
48
תונוטלש .וגודרבףסויתארשהברקיעב,תימואלההעונתבהכימתבונייטצהאל,טסוגואב24־ברובידהתושרתאהלביקש

.ימלועהידוהיהסרגנוקהםעםירשקרוצילתינקורמהתחלשמהתאודדועףאתפרצ
-30ב .תיתפרצהתוחכונהלשםינורחאההיעגרבקרלחוקורמלשםייופצההיגיהנמלהליהקהישארלשםסחיבתינפתה
ישארטברבוסנכתה,ה'גנטלטלמנוואסיכלכרתיוםיתפרצהידי־לעהנומשהפרען־בןטלוסהשרחאלםוי,1955רבוטקואב
ן־בדמחומידיסותלעמדוהלשובושלעהחמשהעיבההנושארהםתזרכה.םהיתורהצהבהדחתינפתושעותוליהקהתצעומ
.תוכלמהסכלובושתאגוגחלוםימלסומההיחאלףרטצהלהארקנתידוהיההייסולכואה .םימרהותחפשמינבלשוףסוי
ישארםעהלן־אן־מר'גן־סהרייעביעיברהירנהןולמבשגפנשירחא.םידוהיהתוששחתעגרהלםיצמאמךסחאלודצמןטלוסה
תאםגריתןסחיאלומךיסנהותודחאתוידוהיתוחלשמהחישלןטלוסהלביק,"תואמצעלתיטרקומדההגלפמה"ולאלקיתסאה
.תיתפרצלוירבד

הדיתעשהלשממבידוהירשתונמלהתיהתואמצעהלעהזרכההברעוקורמיגיהנמולביקשתונושארהתוטלחההתחא
לשומויסבתידוהיההליהקבוכיפשםיינויערהםימרזהתאלכמרתויתפשוחידוהיהרשהלשותריחבךילהת .רחבהל
םעידימההוזמתויהלאלילאירטסינימהדיקפתלדמעומהלע,יאכּביסדעוימההלשממהשאריניעב .ילאינולוקהןוטלשה
םגו,ישיאאוהיונימהשינפמתידוהיההליהקהלשימשרההגיצנתויהלאל,הנשיהתידוהיההגהנההםעוילאינולוקהןוטלשה
ידוהיהבוחרהתכימתלהכזיאלהזכדמעומשינפמ ,תובלתשההםרזידיסחםעולאלקיתסאהםעידמההוזמתויהלאל
ךלהמבתוכופהתלםרגוםידמעומהרפסמתאלידגה ,םכסומדמעומתאיצמלעהשקיהרשתנוהכלהזליפורפ .יתרוסמה
.הריחבה
תועדההגוהתאאוצמלרשפאורכזוהשתומשהןיב .םיינשוםישולשלעיגהדיקפתלםייוארםמצעוארשםישיאהרפסמ
51 50 49
םסםיקסעהשיאתא,תיתפרצתוחרזאלעבףטנסקילפתא,ובעדודקחציןוירוטסיההתא,ירזנה־דסולרקטסיצילבופהו
52
קרםלוא .םינקורמהרורחשהימחולבםיקהבומהםיכמותהןמבלסקמתאו ,לובטובסירומתוביצנהדיקפתא ,ףרזאן־ב
רבשמבהארירזנ־הדרפוסה .ןקז־ןבןואלוהנחואו'ג ,ןהדקא'ז ,ונדלוטריאמ :רחביהליוכיסהיהםידמעומהעבראל
לגעמבםבולישךלהמבםידוהיהלערבעשיטילופהרורחסהתאתונקיידבןייפאמההליהתרסחורעוסעוריאהזילאירטסינימ
לשתוחוקפהויניעתחת.הזפחבונכוהשםיקיתוםיקרבמרבעלכמותחנדימ,ליבומכםידמעומהדחארייטצהםא" :יטילופה
היתויוביריתאתוצוחשארבהסרפו ,םירתסנההיעצפתאוהיתושלוחתאהפשחוהלטרעתהוקורמתודהי ,שדחהןוטלשה
53
הנחואו'גתודמעומיפלכהיהךכ ."יתליהקהבשומהםוחתתאתורבועןהשכ ,רבדתוגישמאלשתויחצנהתוימינפה
הדמעומכותואהעיצהאלןכלוומצעהנחואמרתויףאםיידוהיהתודסומהיפלכתונלבוסהתליגותגלפמ.רבעלכמףקתוהש
תוכזתאהנממללושאוהשהליהקגצייליאשראלאוהשהנעטבדמעומהדגנהרעסהצרפומשהלעוהשמ,םלוא.דיקפתל
55 54
.ידוהיידמתוחפוידמינקורמ,ותגלפמירבחיניעבהיהתינקורמהתימואלההעונתבהכימתהץולח.םויקה
56
ותעידיתורמל .םיילאינולוקהתונוטלשהלשותפרצתלשממלשיעבטהםדמעומהיה,ןהדקא'זתוליהקהתצעומריכזמ
.היקבאמתונשבתימואלההעונתהןמוקוחירותוסחהןוטלשתרשמכותימדתהתייהתירקיעהותייעב ,תיברעבהקימעמה
תניינועמהתייהוקורמבתוביצנהקראלםלוא.םהיתולועפתאהנמימשתוביצנהידילעתימשראופאוכמתנהליהקהתודסומ
AndréהאובידהרדנאוביצנמשקיבויונימהתשרפבברעתהEdgar Faureרופרגדאתפרצתלשממשאר .ןהדיונימב
בושחדיקפתלאוהףאהנומי,ןוהנםס,ןהדלשונגסשםגשקיבאוה.תימואלההעונתהישארלותפדעהתאריהבישDubois
וכזןוהנוןהד.ןול'גן־ברדקלדבעהגלפמהל"כזמלשודידיותואמצעלתיטרקומדההגלפמבליעפהיהןוהנםס.שדחהלשממב
57
העפשההתאחיצנהלושקיבשןהקיאוללרימדאהויקרושהרדנא ,גיוושנרבלי'ז ,ןסקה=נ< :ח"יכישארתכימתלםג
הכימתמזאדעוענמנ,תיתפרצהתוברתבהליהקהתורעתהללכמרתויומרתשהלאםישיאךא.השדחההלשממבתיתפרצה
58
.תינקורמהתימואלההעונתב
סנכברבכ.תויטילופהויתודמעבתינפתעציבוהנידמבללוחתהלםידמועהםייונישבןהדןיחבה,וקורממתפרצתאיציתארקל
ומישאהו,הטויללשרמהוקורמבתיתפרצההמצעמהלמסתאתופירחבףיקתהלןוכנלאצמ,1955ינויב-21בח"יכירגוב
ןיב"לושמודרפה"תטישתאחפיטשיאקיטילופוןרמשיאקיטנמוראלאהיהאלוירבדלהטויל.הליהקבתונרמשהתחצנהב
העמטהםוקמבךכ.דוחלדוסילכבםגוןהיגוסלהיתודוסייפלעהרבחהלשתיכרריההסיפתולהתייה" :וקורמבתוליהקה
59
."ונתליהקלקיזהרבדהשרמולילע.רחאהדצלדחאםייחלשבלשבונראשנ,וקורמבתוליהקהלכלשתיתגרדה
60
יואר .תקהבומתילארשי־ורפהשיגלעב ,"רעונ"תיתפרצההפשבןועובשו־דהךרועונדלוטריאמהיהןהדקא'זלשובירי
,1954טסוגואמןהדלשריכזתהתא ,ימלועהידוהיהסרגנוקהגיצנ ,סורזלקא'זינפלףקת ,1954טסוגואברבכשןייצל
השיגהתאונדלוטץמיא,ותמועל.תוידוחייתויוכזםהלהנקישדמעמ,הליהקהינבלימואלטועימלשדמעמקינעהלשרדש
.הנידמהיחרזאראשןיבוםניבהדירפמתדהקרןכש,םהיתומואבםיטרפכםידוהיהובלושןהבברעמהתונידמבתלבוקמה
ותדהאלערתוולילבמךא ,תינקורמהתיללכההרבחבוקורמידוהיבולישבםינושארהםיכמותהןיבאופאהיהונדלוט
61
דיקפתלונדלוטתודמעומתאדעוימההלשממהשארלעיצה "תינקורמתודידי"תדוגאישארמ ,ףטנסקילפ .לארשיל
הגלפמה"ל"כזמתוגייתסהלחרכהבםרגשרבד ,לאלקיתסאהתגלפמוןַבהרָּכּ־בידהמתכימתלהתכזותעצה .ילאירטסינימה
ותגלפמש,יר'עזדמחמונגסתוחכונב,יאכּביסלעידוהלגאדאוה.וזתודמעוממןול'גן־ברדקלדבע,"תואמצעלתיטרקומדה

62
.ףרזאן־בםסותגלפמגיצנתאוילעףידעמאוהשולאלקיתסאהלשגיצנונדלוטבהאור
אוה.ןהדוביריתמועלןזואמוקונדלוטןיידעץמיא,"םיילאוטקאםיניינעבתינקורמהתידוהיהלהקהתעד"תרתוכברמאמב
תודסומתאהריתוההזםעךאתיתרבחותילאוטקלטניאהיצפיצנמאבםידוהיהתאהתכיזשתפרצלשדבכנההקלחתאריכזה
.בצמהתאורפישאלוירחאונהיכשםיביצנהםג.הטויללשרמהןושארהביצנהתנוהכתפוקתבכיטסינורכנאףוגכהליהקה
וצלאיםיתפרצהםאםהילעתומייאמהתונכסלעוםידוהיהלרוגלששחלעתועומשתצפהבתוביצנהתאםישאהףאונדלוט
63
ואבשתוילארשיו־רפהויתודמעדצל.תויטילופהתורומתלםאתהבויתודמעתאונדלוטדדיח,1955תנשמ.וקורמלערתוול
ויתודמע .תינקורמההרבחבוהקיטילופבתידוהיתורעתהבותכימתתאהגרדהבשיגדהללחה ,"רעונ"ירמאמביוטיבידיל
,ויבירי .הלשממבידוהירשלילאדיאדמעומללאלקיתסאהיניעבותואוכפהימלועהידוהיהסרגנוקהישארםעוירשקו
תונויצןיבהרואכלהריתסהללגבםזינוטרופואבותואומישאה ,תימואלההעונתבתויבקעבךמתש ,הנחואו'גדחוימבו
תולטמה"תרתוכבMaroc Presseסרפ־קורמןותיעברמאמבונדלוטעיבהתושדחהויתודמעתא.תיאמצעההנידמבתועמטהל
תועדהלכלשםלוכלחיכוהלהרומאןטלוסהתוישיאבבחרנהקוסיעה" :ותדלומלןטלוסהלשובושבךמתוב "רחמהלש
תידדה־תולתלשתרגסמב ,וקורמלתואמצעתקנעהלותוסחהןוטלשתפלחהלםינקורמהתפיאשבםיעד־תודחאהרצונ
תאדימתופפחהלאתופיאש,םינקורמהיניעב.הנידמבםישדחםייתרבחוםייטילופםייחתכרעמתיינבוinterdépendance
לשאלמהונומאבהנושארבושארבתוכזלתבייחהנושארהתינקורמההלשממה[]ןוטלשהסכלותולגמןטלוסהלשובוש
תבכרהל .ודי־לעהחדיףוסבלוותעדתאחיניאלתפרצםעןתמואשמבגשוישםכסהה ,הזןומאידעלב .ינקורמהםעה
,לבסייחתויחלותונברקבירקהלוששחאלשםילודגהםיגיהנמלאלאםיטרקונכטלקקדזהלךירצאלהשדחההלשממה
64
."םעהןומאבוכזםגוישיאהסרטניאהינפלהנידמהסרטניאתאוביצהשםיגיהנמ
תוחישבםידוהיהםיגיצנהלכ .הלשממבידוהירשיונימתורשפאהרכזוה ,1955טסוגואב ,ןב־הל־סקאתוחישברבכ ,רומאכ
תתירכתאתימואלההעונתהישארוחיכויךכ .ליגריתלשממקיתלבקלושרדוםידוהייניינעלןוירטסינימתמקהלודגנתה
65
ועיפוהםימלסומהשןמזב.וזהדיעווברבכיוטיבידילהאבהנוהכלםידמעומהןיבתוביריהךא.יטרקואתהרבעהםעטגה
לעביטילונומשוגםידוהיבוארדימתשתורחאהתוחלשמהתעתפהל,םיימינפםיקבאמבוקסעםידוהיה,תשבוגמתחלשמכ
66
."םידוהיהלשיואלגההנה" :ןסקה=נ<ח"יכאישנלשתועתפומהויניעל,ןהדובירירבעלונדלוטטלפםינוידהםלואב.המצע
הנפ,בוריסהרחאל.ותואשוגפלוברסםיינשהךא,דיבעובוהַכּרַּב־ןבּלאלקיתסאהיריעצםעוזהדיעוובשגפיהלהסינןהד
.יואקרשדמחומוןול'גן־ברדקלדבעםעהחוראךלהמבשגפנו"תואמצעלתיטרקומדההגלפמה"ישארל,טסוגואב-26בןהד
םינוידהתארקלתודמעםואיתםגוםתגלפמןיבותוליהקהתצעומןיבימשרהלועפףותישלאלקיתסאהיבירילעיצהאוה
םידוהיהםינוגראהדצמוהירגובןוגרא,ח"יכתרבחדצמםתגלפמבהכימתוחישינבלחיטבהאוה.וקורמדיתעלעתפרצב
חילצהןהד ,ףרזאן־בםסויואקרשירבדל .םתגלפמלםיפסכסייגלחיטבהןכומכ .תוליהקהתצעומלםירושקהםיימלועה
67
.הגלפמהישארתכימתלהכזךכוויקומינבםענכשל
ידוהיהסרגנוקהישארתכימתבםגתוכזלןהדשקיב,לאלקיתסאבהרחתמההגלפמהלשותפרצתונוטלשלשיוביגבדיוצמ
םואיתלדעו",1955רבמטפסתישארבםיקהוזהרטמל.תוליהקהתצעומלעהעפשהמקיחרהלרבעבלדתשהםתואימלועה
ימלועהידוהיהסרגנוקהיגיצנופרוצהזףוגל .הירגובתדוגאוח"יכגיצנ ,תוליהקהתצעומיגיצנוילאופרוצש "רקחמלו
ידוהיהסרגנוקהלשתחלשמ ,םייעובשךשמברבוטקואב 13־בוקורמבהרקיב ,שדחהףוגהתמקהירחא .רבעבומרחוהש
תאןהדקדיה ,ןמזבוב .סירפמןלפקןמראוהירי'גלאמסורזלקא'ז ,רנגירטרהרג ,ןמרטסיארדנסכלאתושארבימלועה
סקמורטסושהירכז ,הפוריאבודרשמישארםעוימלועהידוהיהסרגנוקהלשובירי ,"יאקירמאי־דוהיהדעווה"םעוירשק
.ילאירטסינימהדיקפתלןהדתודמעומןעמללדתשהודעוימההלשממהשארלהנפרטסוש.גרבנזייא
תארקיעבםישרהלהרומאהתייההליהקהיפלכבוטןוצרלשהווחמה.רחאגוסמםילוקישויהשדחהןוטלשהישארלךא
םתצעתאשקבלידכימלועהידוהיהסרגנוקהישארלתורישיתונפלםתניחבמיעבטךאהזהיהןכל.םיימואלניבההינורטפ
םירשקהמןמזהזולהינוקורמבוןודנולב,סירפבימלועהידוהיהסרגנוקהיגיצנ.םהילעםגלבוקמהיהישדמעומהתייגוסב
ילבמ ,הליהקהלרוגתאעובקלםהלרשפיאשרבד ,"תואמצעלתיטרקומדההגלפמה"ישארםעולאלקיתסאהישארםע
.םהיעגמבםפתשלואהישארםעץעייתהל

Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin