La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

יגאל בן-נון: האם המוסד ומשרד החוץ שאפו לטביעתה של ספינת העולים אגוז

De
4 pages
ההרצאה מתבססת על פרוטוקולים של ישיבות בהשתתפות הגורמים שטיפלו בהגירה היהודית ממרוקו בראשית בשנת 1960: משרד החוץ, הסוכנות היהודית, המוסד, הקונגרס ביהודי העולמי ועוד. המשתתפחם הביעו את שאיפתם "לגרום לפעולה ספקטקולרית" בתחום ההגירה במטרה לגרום לשלטונות מרוקו לאפשר לישראל להוציא את היהודים באופן קולקטיבי ומאורגן "אף אם הפעולה תגרום לפגיעה בחיי אדם". חודשים אחדים לאחר מכן טבעה ספינת העולים "אגוז" כשעל סיפונה 45 נפשות. אחרי האסון בינואר 1961 האשים המוסד את מרוקו בטביעה. האם גולדה מאיר שאפה שהאסון יתרחש? האם איסר הראל אשם רק בהזנחה פושעת?
נשאלות אם כך השאלות:
- האם בפרשה טרגית זו היתה רק הזנחה פושעת בגלל מצבה הבלתי תקין של הספינה?
- האם היה הכרח להמשיך בהפלגות כאשר התנהלו מגעים קדחתניים עם המרוקנים שהיו על סף הסכם?
- האם יהדות מרוקו היתה צפויה לסכנת חיים שתצדיק פעולה ספקטקולרית המונית המסכנת חיי אדם?
- האם היה הכרח להוציא יהודים, ויהי מה, למרות שהתקבלו דוחות מן השליחים במרוקו המציינים שיהדות זו חייה את תקופה תור הזהב שלה בכל התחומים.
Voir plus Voir moins
ĒđĎČ  ĐĥēģđĢĕĠĘ :Ğčđģ ěđĜ ěč ĘČĎĕ Ĥ"ď ěđĕĤđĔĝĕĐĐÒĒđĎČ ĐĜĕĠĝĐ ěđĠĕĝ ĘĞ ęĦđĚ ĦČ đČĢĚ ęĕĘđĞ 44 ĘĎĘ đģģĒĜĥ ,ĐĜĕďĚĐ ĕĥČĤ ĕė ĐĘđĞ ĖĤĞĥ ĤģēĚĚÒĦĜĜėđĦĚ "ĐĘģĦ"č ĐĕĐ ĤčđďĚ ,ĘĕčģĚčÒđģđĤĚč ęĕďđĐĕĐ ĦđččĤĘ ĦĕĚđĕģ ĐĜėĝ Ęĥ Čđđĥ ĎĢĚ đĎĕĢĐ ,ğĝđĜ ĐĕĕĘĞ ĖĘĚĐ ĘĞ ġēĘ ĘĕĞĠĐĘ ęĘđĞĘ ęđĤĎĦĥ ĐĕĢģđčđĤĠ ĤĢĕĕĘ ġđēĐ ďĤĥĚđ ďĝđĚĐ đĜĜėĕĦ ęĕ čĘč ĐĞđĞĤĐ ęĕĘĕĠĞĚĐ ĦĕĕĜđČ ĐģĝĤĦĐ ěėĚ ĤēČĘ ĐĜĥÒđĜĚĞ ĕĜč ĦČ ēĘĥĕĥ ĕďė
לש תורבעמב ולול ןב לש ותחפשמ םג ףונמ שמשל תובייח ןה ירה ,ורקי יאדוובו הטרדנאה המקומ ידכב אלו) םורדה רוזא ."...ונתלועפ תא ןברדמה ־פשמה" .(דודשאב אקווד זוגא יפסנ רכזלרסיאש הארמ םצעב התא .םיהדמ הז וקורמ יבחר לכמ הקנלבזקב ופסאנש תוחהליבוהש "הלקת"ה תא הפצ שממ לארה  לא ףוח דע רוגס בכרב תוע1ש2 ־כ ועסוה.םי בלב וקורממ םילוע לש ינומה תוומל תחתמ ורתתסה םש ,וקורמ ןופצב המייסוחהניפסה תעבטהש בשוח תמאב התא רבעש תא ולול ןב רפסמ ,"הלילה דע רשג?תננכותמ התייה ־לחומ הכשחב" .זוגאה יליפעמ ויבורק לע םישדוח14־כ הרמאנ וז הגיאדמ הרהצה" םילועה ודעצ ,ראוני שדוח לש רוקב ,תט .ןונ ןב ריבסמ ,"זוגא הניפסה תעיבט ינפל ."ףוחל ליבוהש ידאוו ץורעב ,ןנכותמ היה הז םא דיגהל לוכי אל ינא התייה הניפסל םיליפעמה תיילע" ־עה תא הפצ קפס אלל דסומה שאר לבא ףיסומ ,"תוקד45־כ הכראו הקלחו הריהמ יתלבה הריגהה תלעפה לשב שחרתהל דית ותחפשמ ינב םגש ,הדוהי רואמ ירדא דוד לצני ונוגרא ךיא שארמ עדי ףאו תילגיל ורזח תרתחמה יליעפ" .זוגאה ןופיס לע ויה ."ותבוטל תאז ־קב הליפת רחאל ,ןאזאוו ךרד הקנלבזקל   רהבגולדפמה  ,ירדוכמ אךכו ת. ןראוועויסדל  ןלבי חןתרמה עם י'הרו  ל,ףשר ווחרבûïćĈø āýĈ ־יפסה לש ןטפקה תודע יפ לע .רטלרבי'גלĉôûôąýû ùćòð תוקעזו הניפסל וסנכנ םיבר םימ ,לצינש הנ תורוגח ורגח םישנא .רבע לכמ ועקב רבש הניפס התייה (ירוקמה המשב ,ססיפ) זוגא ןמז ךותו - קיפסהש ימ ,רמולכ - הלצ תנידמל וקורמ ידוהי תאלעהל השמישש ־'שכ ,היעסונ לע הניפסה הללצ דואמ רצק לע1960 תנשב הרכשנש ,הניפסה .לארשי שבלש ימש חינמ ינא .םהיפב 'לארשי עמש ־מה תעונת תועצמאב) הגהנ ,דסומה די י תורופס תועש םייחב ראשנ הלצה תרוגח לא ףוחמ תאצל (וקורמב תידוהיה תרתח ."רוקה לשב ותמשנ תא חפנש דע ויה םשמו רטלרבי'גל וקורמבש המייסוח ־חפשמ ינבמ השימח םג ויה הניפסה לעלע .לארשיל םכרדב םיכישממ םילועה ,"םהלש םידליהו ילש אבא לש םיחאה ,ית50־ל 40 ןיב בורל ויה הניפסה לש הנופיס ןב םנמא היהש ,ולול ןב טקש לוקב רמוםיליפעמה תניפס לש14־ה העסמב .םילוע רכוז לבא ,ןוסאה עריא רשאכ יצחו עבראראוניב10־ב - םי בלב העבט איה ,העוערה .םימי םתואב תיבב השקה הריוואה תא בטיהתווצ יל,םה וע .446119איש סד ו המו איש םידלי ויה הניפסה לע היהש יממ יצח ,ןיבתהניפסה ןטפק קרשכ ,תוומל ועבט ידרפס ־שמל תיארונ המוארט התייה וז .רעונ ינבועדוויה םע .ודרש ףסונ ידרפס תווצ שיאו יתואירב בצמב אל רבכ םויכ ילש אבא .החםילוצינ רחא םישופיחל ואצי ,ןוסאה רבד םיעסונ ונייה הרבעש הנשה דע לבא ,ןיקתןכו תויתפרצ תוניפסו םיטירב םיסוטמ .לצרה רהב זוגא יללח לש הרכזאל הנש לןמז רחאל .יאקורמה ףוחהמ גיד תוניפס ."ךכב ךישמהל ,ןבומכ ,ןווכתמ ינאםע תולוצמב ועקש רתיה .תופו2ג2 ולגתה .העובטה הניפסה בוזעל היה ןתינ אל הבש הפוקת התואב" øðø÷Ćôðôćă ïĈôÿלכב ואצי םיפלא ,יקוח ןפואב וקורמ תא ĉôøÿôøñøó ĉôÿā÷םיחירבמ םהשכ השביהו םיה ךרדב תאז ־חמה - 'תרגסמה' ישנא תרזעב תולובג זרזכ שמיש זוגא ןוסא ,רוחאל הייארב" ןועמש רפסמ ,"וקורמב םידוהיה לש תרת ןב רמוא ,"וקורממ היילעל הנפמ תדוקנכו לע ויה ותחפשמ ינבש ,ןולקשאמ ולול ןב ךשמנש ,'ןיכי' עצבמל איבהש המ" ,ולול ־יל ולעש וקורמ ידוהימ תובבר ומכ .זוגאה יפלא תורשע ולע ותרגסמבו1966 דע תובקעב עיגהש לודגה היילעה לגב לארש ־בש המכסה ךות לארשיל וקורממ םידוהי הבשייתה ,םיליפעמה תניפס לש הידגרטה
č đ ĕ č Č Ĥ ĕ Ĥ Ġ Ģ : ę đ Ę ĕ Ģ Ĥ ĥ ģ Ĥ ĥ Č
ģĠĝ ČĘĘ ďĝđĚĐ ĥČĤ" .ĒđĎČ ĐĜĕĠĝĐ "ĥēĤĦĐĘ ďĕĦĞĐ ĦČ ĐĠĢ ĘČĤĐ ďĝđĚĐ ĥČĤ :ĤđĎĝ ěđĕďč ĤĚČ ĞģĤĐ ĦĤĥėĐ ęĥĘ" ,(ĦĕĜĕďĚĐ ĦđĘĕĞĠĘ) ĕďĕĘ ČĕčĐĘ đĜĕĘĞ  ,ęĕĜčđĚĐ Ęėč ĐĠĤēĐ ĘĐģĐ ĦĞď ĦĜĕēčĚ ĕĥĠđēĐ ęĘđĞč ĘĞ ,ĐĚĢĞ đģđĤĚčđ ĐĕĕĘĞ ĦđĘđĞĠ ĕďĕ đĤģ ęČ .'đėđ ĦđĕĔĚĤď ĕ ,đĤģĕ ĕČďđđčđ ,ĦđĘģĦ ĥĚĥĘ Ħđčĕĕē ěĐ ĕĤĐ ĦČ ěčĤďĚĐ ğđĜĚ "đĜĦĘđĞĠ
לאגי ר"ד לש תורימאה ,הנושאר העימשב תניפס לש התעיבט תוביסנ לע ןונ ןב ,רעיש תורמסמ1961 ראוניב זוגא םילועה לבא - ףסה לע תולספנו לוכיעל תושק  סרגנוקב אשנש האצרהל הנזאה ירחא ־שה םילשוריב תודהיה יעדמל ימלועה םיגצומש םינותנהמ םלעתהל השק ,עוב תא תובר םינש רבכ רקוחש ,ןונ ןב .ודי לע לארשיל יכ הליג ,וקורממ היילעה אשונ התעיבטב ידמל יתועמשמ סרטניא היה ידכ תאזו ,הילוע44 לע ,זוגא הניפסה לש .וקורמ תלשממ לע ימואלניב ץחל רוציל ־מה לשממל םורגל התייה תיפוסה הרטמה ־על תידוהיה הליהקה לכל רשפאל יאקור ולעש טעמה יתמל קר אלו ,לארשיל תול .םימי םתואב תרתחמב הנשנו רזחש ,"רקת" הלימב שומישה ־בו םילשוריב ומייקתהש תובישיה לכב ןהב תוביש וקורמ ידוהי ןיינעב זירפ י -שאר ,ימלועה ידוהיה סרגנוקה ישנא וחכנ ץוחה תרשו ,לארה רסיא ,רבעשל דסומה אוה .ןונ ןב תא הנרקיס - ריאמ הדלוג ,זאד וכרענש תובישיה לכ לע רבנו רבע ,רקח ־תו 50־ה תונש ףוסמ וקורמ ידוהי אשונב ,קדקודמ שופיח רחאלו6,0־ה תונש תליח שאר רמאש ,םיאבה םירבדה תא הליג אוה 1959 לירפאב הכרענש הבישיב דסומה תוליעפל) עקרה תרשכה םשל" :םילשוריב הפרחה ידיל איבהל ונילע (נ.ב.י - תינידמה םלועב להקה תעד תניחבמ ,םינבומה לכב תולועפ ידי לע ,המצע וקורמבו ישפוחה ,תולקת ורקי םא .'וכו תויטמרד היילע
2.8.2013 â ęđĤďĐ ,ěđĘģĥČ ,ďđďĥČ ĦđĞĕďĕ
ĐĔĤďĜČĐ ĞģĤ ĘĞ ěđĜ ěč ĘČĎĕ Ĥ"ď ĕĦĘģĦĜ" .ďđďĥČč ĒđĎČ ĕĘĘēĘ ęĕĘĥđĤĕč ęĕĜđĕėĤČč ęĕĘđģđĔđĤĠč ĕĦģĚĞĐĥ Ęėė .ĕĦđČ đĚĕĐďĐĥ ČĥđĜč ěČė ĤčđďĚĥ ĕĦĜčĐ ,ęĐč "ęĘđĞĚ đč Ĥčđď ČĘĥ
 ęđĤďĐ ,ěđĘģĥČ ,ďđďĥČ ĦđĞĕďĕ â 2.8.2013
ęĕĒĜėĥČ ęĜĚČĐ ?ęĕČģđĤĚ ďĎĜ ęđĘĥ ĕĚĝ 'ĠđĤĠđ ěđĜ ěč ĘČĎĕ Ĥ"ď ,ĦđĕēĤĒĚ ĘĞ ęĕēėđđĦĚ ĦĕĤĔĥ ĐĕĢĎĤĎĝđ ĦđĕĒĜėĥČ לאשנ ןונ ןב לאגי ר"דשכ ותמצוע אולמב ץרפתה יתדעה דשה תולק התואב םיסחייתממ ויה לארשי תלשממו דסומה ותעדל םא אלו הפוריאמ םילוע הילע תאשונ התייהש הניפס תעבטהל תעד ־אשה לע םערתה ,רבעב םירוחשה םירתנפה שיא ,ןונ ןב .וקורממ זאל תויטנבלר ןניאש תוינעזג תוירואתל ףתוש וניאש רמאו הל ,"ונימיב ןמוקמב ןניא היצגרגס תוירואת" .וישכעל אלש יאדוובו ,תירטש םולש ימס תמגוד ,םישנא שי ירעצל לבא" ,ןונ ןב רמוא יתרבח קבאמ דואמ ךירעמ ינא .םויכ םג ןתוא חפטל םיגאודש םולש תמגוד ,הז םרזמ םידחא םילהנמש תולשחנ תובכש תבוטל תויחרזמה םשב השענ אוהש ךכב תלעות האור יניא ךא ,תירטש המבה תא םיריקפמש םייחרזמה םיעוט .םילארשיה ללכ םשב אלו הנגמ ינא .םיקפוא רצ יתדע-ירדגמ וטגב םיקפתסמו תיזכרמה ־נכשא יטנא תינויצגרגס הייאר וחתיפש םידחא לש תויואטבתה הרמוהש ןוויכמ םלועה ןמ המלענ תויזנכשאהש ןיחבהל ילבמ תיז ימ לכל זב ינא .םידיסח וא םירבוד רתוי הל ןיאו תוילארשיב לגודש ימלו תירדגמה תוכייתשהה תבוטל טרפה תא לטבמש "הסואמ תונעזגל חרכהב הליבומש תירטנצונתא היצגרגסב . 'פורפ רמוא ,"ותוא דבכמ ינאו םכח םדא אוה ןונ ןב לאגי ר"ד" היה הז ,יתבתכש תחא הלמ ארק אלש לבח" ,תירטש םולש מס י .םעפ םהב יתיקל ינא םגש תוהז יכיבסתמ ררחתשהל ול רזוע םילגמ רבייסב וא דומילה תתיכב שגופ ינאש םיריעצ וליפא היצגרגסה תא .לארשיב תויוהזה תלאשב רתוי ההובג הנבה י"אפמ יגיהנמ וססיבו ועבק םיחרזמל םיזנכשא ןיב הדרפההו ןאש תיבל וא םחוריל תכלל רחוב היה אל יחרזמ ףא .םיזנכשאה ךכ ,תאזה היצגרגסה דגנ םחלנ ינא ייח לכ .ץראה זכרמל םוקמב ירעצלש תוימדתמ ןוזינ אוהו רבדמ אוה המ לע עדוי אל שיאהש ."ןהילע הטילש יל ןיא יכיבסתמ ,קוחרה רבעב ינומכ ,לבוס שיאהש רמוא ינא המל"  ינומכ הבהאב ץמאמ אוה ירה" ,תירטש םולש ךישממ ,"?תוהז .'םלוכ לש איה תוברתה יכ ונלש םה' רמואו ןבוהטבו ךאב תא ־יסומהש תוברתה דרשמ ביצקת יעבוק תא ענכשיש לבא .ןיוצמ םהלש הקיסומה םג איה דועו תיסרפה ,תיסולדנאה ,תיברעה הק ־פה םיבכרהה ,תויסולדנאה תורומזתה תא בצקתל םהילע ןכלו בוצקית ומכ קוידב ,םהלש ויה ומכ תויברעה תורומזתהו םייסר ונחנא דימת המל .הרפואהו תונושה תוינופמיסהו תינומרהליפה םה וליאו ,ןבומכ ןומה הזמ םיחוורמו בל לכב םילבקמה םיחותפה רומח אל תונוילעה ךיבסת ?םיילושל םיקחודו םיגלטקמו םיחוד ."תותיחנה ךיבסתמ רתוי ?זוגא תניפס ןיינעב ולש הירואתה לע ךתעד המו וא רמוא אל ינא .ויתונעט תא ססבמ אוה המ לע גשומ יל ןיא" רשאכ ,הז תא ךירצ אוה המל לבא .ססבל לוכי יניאש והשמ בתוכ ודעונש תויצקובורפ לש וקורמב םגו קריעב תורחא תואמגוד שי םילהואב תויחל רובעל ךכ לכ ושש אלש םידוהיה תאיצי תא זרזל ןויסנב וגרהנש ,הלאה םיללמואה םידוהיה .לכ אלל םיפירצו םה .רקיעה הזו הבהאו הנומא ירודח ויה לארשי תנידמל עיגהל ץראל םהלש הלודגה הבהאהו הנומאה אלל םיאב ויה אל םלועל הז לבא ,לארשי תנידמ םהל הניכמ המ ועדי ךכ לכ אל םה .לארשי דגנו יאשחב םשמ םתוא איצוהש ימ הרקמ לכב .רחא רופיס רבכ ."םתומל יארחא ,םיהו ריואה גזמ יאנת דגנו יאקורמה קוחה .םזילטניירוא יטסילאינולוקה חנומה לש םוגרת אוה תויחרזמ" ־יבח ,תיטסינורטפ השיגב םיטסילאינולוקה םימעה ולכתסה ךכ ־טהל ילבמ ,הפוריאל החרזמ םייחש םימע לע ,תלזלזמ ךא הב ןב ר"ד הבושתב רמוא ,"םהיניב םילדבהב ןיחבהל םמצע תא חיר קלח .תוילארשיל תיפילח תוהזל הכפה תויחרזמה לארשיב" ,ןונ חתיפו תילארשי תוברת לש המויק םצע תא לטבמ ףא הילגודמ ףילחתכ .םיזנכשאל םייחרזמ הדיגנמה תיתדע תירדגמ הייאר ־רע םע םיילארשי-םיימואל תוברת יכרע תבלשמה תוברתל הפקשה יפ לע םתביבס לע םילכתסמ םה םיילאסרבינוא םיכ ומוקמב המשו םודיבידניא תא תלטבמה ןייע תרצ תירטנצונתא ומשש םיטסילאינולוקה םימעה ושע ךכ .תירדגמה תוהזה תא תוהזה ילגוד םישוע םג ךכ ,םהל המוד אלש ימ לכ תא דחא קשב דבהב םיניחבמ םניאש תיחרזמה כוא לש םיינושלהו םייפרגואגה ארשיל הברעמ תפרצו וקורממ  ."הל חרזממ ודוהו ĥĕČĐ" .ĦĕĤĔĥ ęđĘĥ ĕĚĝ 'ĠđĤĠ ,ģđēĤĐ ĤčĞč ĕĜđĚė ,Ęčđĝ ēģđĤ ĕčČ :ęđĘĕĢ | "ĦđĐĒ ĕėĕčĝĦĚ
 'ęĕĤģĦ'Ě ĥĥē ČĘđ ĦđĜėđĝĚ ĦđĘđĞĠč Ęēč ČĘ ĒČ ĐčĥēĚĐ ĖĘĐ" :ěđĜ ěč Ĥ"ď .ĤĕČĚ ĐďĘđĎđ ĘČĤĐ ĤĝĕČ "
־יבט יבגל תויהת הברה שי לבא .תונוטלשה דצמ הקיתש שי םא לאוש ינאש תולאשה תחא .זוגא תניפס לש התע ."?התעיבט תוביסנ יבגל עדימה לכ תא ונידיב ןב ר"ד תא םג וקיסעהש תויהתהו תולאשה קוידב ולאו ,םיינשל באו יושנ ,ןונ ןב .אשונב קוסעל לחה רשאכ ןונ ינלוגב תריש אוה1.8 ליגב לארשיל הלעו הקנלבזקב דלונ לת תטיסרבינואב וידומיל ןמזב .תונמאו הירוטסיה דמלו םייזכרמה םיליעפה דחא היה70־ה תונש תליחתב ביבא תונש ףוסב .םירוחשה םירתנפה לש יביבא לתה ףינסב  םיטרוטקוד ינש השעו זירפב ןוברוסל ןונ ןב עס90נ־ ה םייאשחה םיסחיה אשונבו ארקמה לש היפרגוירוטסיהב קימעמ ןפואב קוסעל לחה םג זא .וקורמו לארשי ןיב םינויכראב םילוקוטורפב יתלקתנ" :זוגא לש הרופיסב יתנבה ,םהב יתקמעהש לככ .יתוא ומיהדהש םילשוריב ."םלועמ וב רבוד אלש אשונב ןאכ רבודמש ־ארשיה םימרוגה תודמעב תינפת הלח1959 תנש ףוסב תפטפטמה הריגהב ולפיטש לארשי תלשממבו דסומב םיל תיאשחה היטמולפידה ןמ ושאייתה םימרוג םתוא .וקורממ תונוטלשה יכ םיחוטב ויהו ימלועה ידוהיה סרגנוקה לש ףא תובר תויונמדזהב .ללוש םתוא םיכילומ םיאקורמה ימלועה ידוהיה סרגנוקה ישאר תא דסומה יחילש ומישאה ־ריעה תא המידרמו םידוהיה תויוכזל הקיזמה תונסייפב  .וקורמ ידוהיל תפקשנה הלודגה הנכסל תונ וקורמב הליהקה לרוגל רשקב תיטפילקופאה השוחתה .םתאצוה תטיש תייגוסב לארשי תוינידמ תא הביתכה לכה תושעל שיו רומח וקורמ ידוהי לש ןוחטיבה בצמ" המלש ,תידוהיה תונכוסה שאר זא רמא ,"ותבטה ןעמל תונש תליחתב םילשורי תייריע שאר היהש) יאגרש ןמלז  תוקפס רתוי ןיא .היילעה תא ריבגהל םיחרכומ"5 0,(־ה עיגהל בטומ ךכ םושמו ,וקורמב לועפל לכונ םלועל אלש תוריעז תואצותל םוקמב ,רצק ןמז ךות תויניצר תואצותל ."הכורא הפוקת ךרואל לש וזה הירטסיהל הקדצה לכ התייה אלש איה תמאה" רוצ ןורי 'פורפ דבעידב חתנמ ,"לארשי תלשממו דסומה החמתמה ,ביבא לת תטיסרבינואב הירוטסיהל הקלחמהמ לכ הפקשנ אל םידוהיל" .הקירפא ןופצ תודהי רקחמב התייה םא .םינש םתואב תיאקורמה הלשממה דצמ הנכס רשאכ ,רתוי םדקומ םינש המכ המייקתה איהש ירה ,הנכס ,וקורמב תוימואל לש לג חתפתהו היסכנמ הדרי תפרצ וקורמ תלשממו ךכ לכ ארונ אל דשהש הלגתה זא לבא ."םידוהיל הפי תסחייתמ ?ילארשיה ץחלל הביסה התייה המ זא תא הנוויכ לארשיש איה הנוכנהו תיתימאה הביסה" ־עה תא המלב איהש יפכ .היכרצ יפ לע וקורממ תוילעה  תא טולקל תלוכי רסוח ללגב5 0־ה תונש תליחתב תויל איבהל ןוצרל הביסה60־ה תונש תליחתב ,ץראב םילועה היה הז .הירפירפה תא חתפל תנמ לע התייה ץראל םתוא ןיב ץחלבו הבשחמב םירעפל הביסה םג וזו לודגה ץחלה  ."ימלועה ידוהיה סרגנוקה ןיבל דסומהו לארשי תלשממ ־חא לארשיש ןונ ןב ר"ד לש הירואיתה לע ךתעד המו ?הניפסה תעיבטל תיאר הדובע השע אוהו ולש רקחמה תא יתארק" רקחמה תודובע תוטעמ .תיניצרו תידוסי דואמ
ČĘ ęĕďđĐĕĘ" :ĤđĢ 'ĠđĤĠ ďĢĚ ĐĜėĝ Ęė ĐĠģĥĜ .ĦĕČģđĤĚĐ ĐĘĥĚĚĐ ĦČ ĐĜđđĕė ĘČĤĥĕ ĘĞ đģđĤĚĚ ĦđĕĘĞĐ ČĕĐĥ ĕĠė .ĐĕėĤĢ ĕĠ  ĦđĕĘĞĐ ĦČ ĐĚĘč ąĐ ĦđĜĥ ĦĘĕēĦč ĦĘđėĕ Ĥĝđē ĘĘĎč 50 ęĕĘđĞĐ ĦČ ĔđĘģĘ ĦđĜĥ ĦĘĕēĦč ,ġĤČč ěđĢĤĘ ĐčĕĝĐ 60ąĐ ġĤČĘ ęĦđČ ČĕčĐĘ ēĦĠĘ ĦĜĚ ĘĞ ĐĦĕĕĐ "ĐĕĤĠĕĤĠĐ ĦČ
đČĕĢđĐ" :ěđĜ ěč Ĥ"ď ĦĤďĝĘ ĐĞđĞĤ ĐĜĕĠĝ ğĤđē ĞĢĚČč ĦđĎĘĠĐ ĦĞď Ħđđē ĦđĤĚĘ ,Đĥģ ĐĕĕĜđČĐĥ ęĕēĚđĚ Ęĥ ďđĕĢ ĐĕĐ ČĘ .ĐĤĕĥė ČĘ ěĚĒč ģĕĠĝĕĥ ĐĘĢĐ ĕĚđĎ ĦđĤĕĝ ČĘđ ęđĤĕē .ĐĘģĦ ĐĤģĚč ĦđēĠĜĦĚ ĐĕĐ ĤĥģĐ ďđĕĢ ęČ Ę ĢĐĘ ĐĕĐ ěĦĕĜ ,ĘĞđĠ ĕ ęĕĤđĚē ęĕĕđģĕĘ .ęĕĥĜČ ęĕĜđĚĚĘ ęĕĞđďĕ đĕĐ ĐĘČ "ęĕĘĥđĤĕčđ ĒĕĤĠč
2.8.2013 â ęđĤďĐ ,ěđĘģĥČ ,ďđďĥČ ĦđĞĕďĕ
546
םש ובבותסה יכ םישנא ליצהל היה ןתינ ויה הלא םירומח םייוקיל .רוזאב תוניפס 'תרגסמה' דקפמ ,ןומתג סכלאל םיעודי ־יבו זירפב וילע םינוממל םגו ,וקורמב םמצע ודירטה אל ללכ םה ךא ,םילשור ."םייוקילה תא ןקתל ־נאה לש תוירחאב רבודמ זא רושק הז ךיא .החנזהב ,חטשב םיש ?הלשממל רושקש לכמ עורגה עשפה ,יתניחבמ" ־פומה םתונדשחל רושק זוגאה תעיבטל ןתמו אשמ לכ יפלכ םילארשיה לש תזר םחומב הרקינ דימת המ םושמ .יטמולפיד תומרל םינווכתמ םיאקורמהש הבשחמה ןכל .היונארפ לש השוחת ןיעמ .םתוא ־נלו הכמל הפורת םידקהל םהילע היה םישל בושח .םיאקורמה תא תומרל תוס ־ומלו םילשוריב תושיגפה יכיראתל בל ,םיאקורמה םע םייאשחה םיעגמה ידע .הניפסה לש התעיבט ךיראתל האוושהב  ומייקתה '60 רבוטקואבו '60 טסוגואב יגיצנ ןיב וקורמבו םילשוריב תושיגפ ,וקורמ ךלמ לש םיגיצנו לארש תלשממ י שפנה רפוכ לש תומכסהל ועיגה רבכו ־וחתה ,בוש לבא .םשמ םידוהיה תאיציו ,ןויגיהה לע הרבגתה היונארפה לש הש ןיב םיפוכתה םייאשחה םיעגמה תורמלו ךישמהל שקעתה לארה רסיא ,םידדצה"ĕĔĚđĘĠĕď ěĦĚđ ČĥĚ Ęė ĕĠĘė ęĕĘČĤĥĕĐ Ęĥ ĦĒĤĠđĚĐ ęĦđĜďĥēĘ Ĥđĥģ ĒđĎČĐ ĦĞĕčĔĘ Ĥđĥģĥ ĘėĚ ĞđĤĎĐ ĞĥĠĐ" .ěđĜ ěč Ĥ"ď ."תוילגיל יתלבה תוגלפהב ישאר ,ןונ ןב ר"ד הארמש יפכ ,םנמאו לש העוציב ךרדב הישאר וטבלתה וקור ךכ לכ תקדקודמ םיטרפ תמרל תודרויה ונימאה אל תידוהיה תונכוסהו דסומה רשפאש תוחפשמה טועימ בקע .הריגהה שיש קפס ןיא .ןונ ןב ר"ד לש ומכ ךכ ־ומ ךלמה םע םכסהל עיגהל רשפאש לש תופוכת תומיסח ללגבו חירבהל היהĕČĎĤĥ ĦđĜėđĝĐ ĥČĤ־צה ךרדבו אושנב יביטקובורפ והשמ םינוגראה חור תרומלו ,ישימחה דמח ןויער תא תחא אל ולעה ,החרבה יביתנĕčĐĘ ĥĕ" ĕėךפוה הז םיטרפל םידרוישכ לבא ,ותג לעש לארה טילחה ,םיימלועה םיידוהיה ־צה .תירלוקטקפס הלועפ לש העוציבČ ĤĚČ."ינויגיהל .וקורמ תלשממ םע תומיע םוזיל וישנא אשונב וזכרתה ,לשמל ,יאגרש לש ויתוע ריתהל ומיכסי םיאקורמהש ןימאה אוה .םילארשיה לש םנוימיד תא ביהלהשĐĕđĘĎ ĦđĥĎĜĦĐ ĕďĕĘóĆøćăï þôăą  ־וצריי באגילשש  לונכיכב"י  :וםזא ה רקירג הם ירדווצהעי לת ורחייגלה  להיעו להג ריתגוהשהגנ תםוהח יתדבי לו קאוירבמה ל תושניו' ט,לוישרב דםלעĕĤĐĎĞĘĐ ę  ĞĔđĥĘēĦčĐ ęđđĜ ĦĤĚģđ đüøĀôĉøýû óĆôĆõ ־ועפ תא ונא ריבגנ ןכ ,םהירוסיא תא ירפכמ םידוהי יפלא המכ זכרל ןויסינ ידי שפיחש ןמדלוג לע סעכ לארה ."וניתול .םתאיצי ןוגרא םשל ,דחא םוקמב וקורמĐĚė ĒėĤĘ ěđĕĝĕĜ ĕďĕתמזגומו תינלוח השוחת התייה וז" רבד ,ותוא סייפלו ךלמה םע שגפיהל ונלצהו בוט המ - חילצי רבדה םא היהו םע ןונ ןב ר"ד םג םיכסמ ,"דסומה דצמ ־חיה תא רדרדל ותינכות םע שגנתהש אל םולשו סח ,םאו ,םידוהי םיפלא המכĕĤĠėĚ ęĕďđĐĕ ĕĠĘČי תימשרה תילארשיה השיגה כ העיבקה ."רבשמ תדוקנל" וקורמ םע םיס עיגתו להקה תעדב שער ררועי רבדה -,ďēČ ęđģĚč đģđĤĚ־בוחמ התייה אל וקורמ ידוה תייגוסב י לכ ועדי" ,ןונ ןב םכסמ ,"הז בלשב" האיצי לע ןתמו אשמו ךווית לש העשה ףקותב ןעט דסומה דועב" .תואיצמל תר ־תמ דסומה שארש םילפטמה םימרוגה רשקהב ןיוצי ."'וקורמ ידוהי לש תיללכ. đĎĤČ ęĥĘęĦČĕĢĕ ěĤĢĕĕĘ ē ĐęČĐ čďđĐĕדצמ םימורגופל םייופצ וקורמ ידוהי יכ הנפיש ינויצסנס 'תוירקת עוריא' ןנכ ־צה לע תודחא םימעפ רזח יאגרש יכ הז תונש ףוסב ועיגהש םיחילשה ,םיאקורמה יפכ ,וקורמ דגנ םלועב להקה תעד תא וקורמב הלודגה הלועפה ןונכת"ל ותעđĜĘĢĐđ čđĔ ĐĚ -אקווד וקורמל60־ה תונש תליחתו50־ה ."הרק תמאבש ־ועל ידכ םידוהי1,000-2,000 זוכיר לש םיברו ,ןיוצמ בצמב וקורמ ידוהי יכ וליג יפכ ,ימלועה להקה תעד בל תמושת רר,ęĕďđĐĕ ęĕĠĘČ ĐĚė־יקפב םיריכב םידיקפתב םישמשמ םהמ ." תיאקורמה תודץראב ונטלחה רבכש ."ההובגה ćðò ĉøćöïןב רמוא ,"זא הבשחמה ךלה הז היה" ĘČĥĘ đ, đę ,ĝēđęČĤ ĥĞđĞĤĤčĤ ĕ- Đď־עתהל וכישמה לארשי תלשממב לבא זרז ןכא היה זוגא הניפסה תעיבט ןוסא תולועפב לחב אלש הבשחמ ךלה" ,ןונ וקורמב םידוהיל תפקשנה הנכסה יכ שק   ,דועקובר מרמפו כםי דםוהליש תתא י-צי לםי מםיוכסה תגשהל םילולעש 'םירקת'מ ששח אלו תונכוסמ"ĘĐģĐ ĦĞďčוצרש יפכ ,ןתמו אשמ יכו הרומח איה ו סמ םיאנתב רובעכ איבה הזה הבשחמה ךלה .םרגיהל וניא ,ימלועה ידוהיה סרגנוקה יגיצנ ־רא תועצמאב היילעה עוציב ,ידוהי לכ הרוגישלו זוגא הניפסה תשיכרל ןמז יגיצנ לש םתדמעל רומג דוגינב .םוקמב וניאש לולסמו (ינויצ וניאש) ס"איה ןוג הרתי .םינכוסמ הגלפה יאנתב םעפ14 תלשממ יגיצנ ,ימלועה ידוהיה סרגנוקה ־חתב רבוע אלא ,לארשיל הרישי העיסנ םיחילשה דחא ,בירק ןד רשאכ ,תאזמ עוציבל תזרפומ תוטיהל וחתיפ לארשי 80־כ וקורממ ואצי1964 דע .םייניב תנ לארה רסיא ינזואב ןעט ,וקורמל חלשנש ,תיטמרדו תינומה ,תירלוקטקפס הלועפ ועיגה םתיברמ ,ןיכי עצבמב םידוהי ףלא ידוהיל דסומה ידי לע חלשנש קשנה יכďđĞč" :ěđĜ ěč Ĥ"ďףא - וקורמ תונוטלש לע ץחל ליעפתש .לארשיל רבודמ יכו תונברוק ליפהל לולע וקורמ .םדא ייח ןוכיסב ךורכ היהי רבדה םא ,שיתמו ךורא ןתמו אשמ רחאל19,92־ב תונוטלשה ותוא ולגי םא ןכוסמ קחשמבĕė ğģđĦč ěĞĔ ďĝđĚĐלש וירבד לע ,לשמל ,עיבצמ ןונ ןב יללח לש תופוגה ידירש הצרא ולעוה יכ לארה רסיא ול בישה ,םייאקורמהęĕĕđĠĢ đģđĤĚ ĕďđĐĕ־ב5919 ה וח,ץש עוזר שרתי גזית, כדרמ לאב הנש30 תורובק ויהש ,זוגא הניפסה ."'םיסותימל הקוקז הקירפא ןופצ תודהי'ďĢĚ ęĕĚđĤĎđĠĘתורהבה ברעמב לארשי ירירגשל קפיס ותיינפל הנענ ינשה ןסח ךלמה .המייסוחדצמ - תממוקמ טלחהב וזה הרימאהןיא" יכ ונעטש ,יאגרשו לארה ירבדל תוינפלו ,ןיבר קחצי ,הלשממה שאר לשךכל ומרג אל ירה דסומה ישנא ,ינשęĕēĕĘĥĐ ,ęĕČģđĤĚĐאל םא תיאקורמ המכסה תגשהל יוכיס ןועמש ,םימדוקה הלשממה ישאר לש.עבטת הניפסהשąĐ ĦđĜĥ ğđĝč đĞĕĎĐĥ־רחה' ידי לע המיאתמ הנכה ךכל םדקות ־עה םהיתושקב תאש) רימש קחציו סרפ ואיצוה 'תרגסמה' ישאר .יל דיגת התא" םירירגשל רמול ץלאנ תיזג ."'היעבה תפ לש תימלועה היצרדפה ר"וי וילא ריב תרדסל העוער הניפס הרורב העידיב-Đ ĦđĜĥ ĦĘĕēĦđ 50:"ה עבה תפרחה" שוריפ המ תושרופמ י יליפעמ .(תירטש ןב םס ,השק ףרוח עצמאב ןוכיתה םיב תוגלפה 'ב היילע ידמימ תרבגהל התייה םתנווכ"  לחב הנורחאה םתחו ,וקורמ תודהי םיחמומ לש תעד תווח ולביקש תורמלđĘĕĎ Čģđđď đģđĤĚĘ 60ידכ דע (ק.א - תילגיל יתלבה היילעה) ־תדקנא .םילשוריב לצרה נרמהלב  ועםייגלהיפ עזומגהא םנמא .הגלפהל הרישכ אל היינואהשčĢĚč đģđĤĚ ĕďđĐĕ ĕėהלאש ביבס תוירקת עוריא לש חרכה תא ורימחה קר םה לבא ,םינוקית הב ושענ תוירקת תובקעב" .תיזג םהל ריבסה ,"וז   ־ילותמשהל  בםהםק ילעםחגת מא.הלדו עדדהושבפואר בוטק בוה רעהמבל קךשנלמ ממם הרםוכע ז דלםס יוהממטדהרק .הילע סמועה תא ולידגהש ןוויכ הבצמĚĥĚĥĕę čĦĠģĕďĚ ęĕěĕđĢčĤđ Ě ęĕ Đęתרמוחל םלועב להקה תעד הנפות ,ולאכ לכב תונשנו תורזוחה תוערתהה תורמל שוחל ולחי וקורמ תונוטלש םגו היעבה   ורמתצונע לו קםורשמ ןוינד וןהבי  רל"שד  .תםניכטועסממ הלו שת יםלתגלילחנ ןמזב קיפסיש הלצה דויצ היה אל ,הגלפהĦđďĕģĠč ęĕĤĕėč ."ןורתפ הל אוצמל ךרוצב  הרקמב תוחפנתמ ימוג תוריס אלו םוריח־עהל השקיב לארשיש הארמ התא ־לותב הזה לפאה קלחה תא ךופהל הרטמ ־ורי תוכיאב היה יטוחלאה דויצה .הלקתđĒ .ĐĐđčĎĐ ĦĕČģđĤĚĐבצמל איבהל ידכ היילעה חפנ תא תול .רכומו יולגל הלפעהה תוד אוהו ל"הצב לבוקמש המל האוושהב הדĦĕĜĘđē ĐĥđēĦ ĐĦĕĕĐתושעל ונווכתה םה ךיא ."הלקת" לש  הלבקת.הןוי לאילגה  התלרשימגסמ הד עשומאלר  דתע כהשבלוגמת תא רקחש ימ ,ןיבת .ןמזה בור לעפ אל"ďĝđĚĐ ďĢĚ ĦĚĒĎđĚđ?הז תא ,לעופ היה רשקה דויצ םאש רמא הרקמה ־מל 'תרגסמה' תרידח תישארב רבכ"
2.8.2013 â ęđĤďĐ ,ěđĘģĥČ ,ďđďĥČ ĦđĞĕďĕ548
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin