La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

audit Qfor : Bureau Jos Moons

De
7 pages
Bureau Jos MoonsTrainingInleidingOfficiële naam van de organisatie: Bureau Jos MoonsMaatschappelijke zetel:Frits Van den Berghelaan 12630 Aartselaar - BelgiëAdres:Telefoonnummer: 03/354 15 16Faxnummer: 03/354 19 20E-mailadres: info@moons.beWebsite: www.moons.beStartjaar van de doorgelichte activiteiten: 1993Huidige juridische vorm: bvba - 1993Naam van de directeur, functie: Jos Moons - zaakvoerder, trainer-coachContactpersoon, functie: Marc Moerman - office manager, trainer-coachDatum van de audit: 12-05-2010Auditverantwoordelijke: Marc MoermanLid van: VOV - Type AssocationErkend door: IPVOndernemingsnummer: BTW BE 0449 538 976Vestiging(en): 2630 Aartselaar - BelgiëAuditorKim BorremansScope van de auditDe scope van de audit werd als volgt bepaald :Training: in-company opleidingen, individuele en groepscoaching met betrekking tot management, leiderschap,communicatie, klantgerichtheid, persoonlijke en teamontwikkelingQfor erkenningOp basis van de controles uitgevoerd door de auditor heeft de Certificatiecommissie beslist dat de doorgelichteorganisatie en haar activiteiten beantwoorden aan de norm Qfor ClientScan.Geldigheidsperiode: van 21-05-2010 tot 21-05-2013De geldigheidsperiode is de maximum geldigheidsduur. Voor een actuele lijst van alle geldige Qfor erkenningen kunt u steeds terecht op www.qfor.org.ToelichtingenDe auditor heeft tijdens de uitvoering van de Qfor audit tevens de informatie van de FoodScan module vanBureau Jos ...
Voir plus Voir moins
Inleiding Officiële naam van de organisatie: Maatschappelijke zetel:
Bureau Jos Moons
Adres: Telefoonnummer: Faxnummer: Emailadres: Website: Startjaar van de doorgelichte activiteiten: Huidige juridische vorm: Naam van de directeur, functie: Contactpersoon, functie: Datum van de audit: Auditverantwoordelijke: Lid van: Erkend door: Ondernemingsnummer: Vestiging(en): Auditor Kim Borremans Scope van de audit De scope van de audit werd als volgt bepaald :
Bureau Jos Moons Bureau Jos Moons Frits Van den Berghelaan 1 2630 Aartselaar België Frits Van den Berghelaan 1 2630 Aartselaar België 03/354 15 16 03/354 19 20 info@moons.be www.moons.be 1993 bvba  1993 Jos Moons  zaakvoerder, trainercoach Marc Moerman  office manager, trainercoach 12052010 Marc Moerman VOV  Type Assocation IPV BTW BE 0449 538 976 2630 Aartselaar België
Training
Training: incompany opleidingen, individuele en groepscoaching met betrekking tot management, leiderschap, communicatie, klantgerichtheid, persoonlijke en teamontwikkeling Qfor erkenning Op basis van de controles uitgevoerd door de auditor heeft de Certificatiecommissie beslist dat de doorgelichte organisatie en haar activiteiten beantwoorden aan de norm Qfor ClientScan. Geldigheidsperiode: van 21052010 tot 21052013 De geldigheidsperiode is de maximum geldigheidsduur. Voor een actuele lijst van alle geldige Qfor erkenningen kunt u steeds terecht op www.qfor.org. Toelichtingen De auditor heeft tijdens de uitvoering van de Qfor audit tevens de informatie van de FoodScan module van Bureau Jos Moons gevalideerd zoals vereist door IPV, opleidingsadviseur voor de voedingsindustrie.
11062010
Datum van certificatie: 21052010
Bladzijde 1/7
Voorstelling van de organisatie
Bureau Jos Moons
Training
Ontstaan, geschiedenis en structuur Bureau Jos Moons werd opgericht in 1993. Na jaren actief te zijn geweest binnen een grote trainingorganisatie besliste Jos Moons, zaakvoerder, een eigen opleidings en coachingbureau op te richten. De organisatie heeft het juridisch statuut van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Wim Deprins zetelt als stille vennoot binnen de bvba en is actief betrokken bij het dagelijkse beleid. Hij neemt de verantwoordelijkheid over de financiële aspecten binnen de organisatie.
Een aantal jaren werkte Jos Moons alleen als trainer/coach. In 1997 werd een eerste trainercoach aangetrokken. Naast zijn rol als trainer is deze werknemer ook deeltijds verantwoordelijk voor het office management en doet hij de prospectie. Doorheen de jaren is de organisatie gegroeid. Jos Moons neemt een groot deel van de trainingen/coachings op zich. Daarnaast worden een achttal trainers/coaches op regelmatige basis ingeschakeld, waaronder twee freelance medewerkers en zes zelfstandigen. De samenwerking met deze medewerkers loopt al meer dan twee jaar.
De organisatie richtte zich in het verleden op de domeinen management, communicatie, verkoop, persoonlijke ontwikkeling en talen. De taalopleidingen werden recent verkocht aan een andere organisatie. De opleidingen verkoop schafte de organisatie af. De nadruk wordt nu gelegd op leiderschap, team, communicatie en customer focus, waarbij leiderschap en team de belangrijkste focus zijn. Activiteiten en specifieke kenmerken Bureau Jos Moons organiseert incompany opleidingen, individuele en groepscoaching met betrekking tot management, leiderschap, communicatie, klantgerichtheid, persoonlijke ontwikkeling en teamontwikkeling. Vaak wordt er gewerkt binnen langlopende trajecten waar zowel training als coaching een onderdeel zijn. Beide lopen in elkaar over. De organisatie biedt aan haar klanten ook kortlopende opleidingen van enkele dagen aan.
Specifiek aan de werking van Bureau Jos Moons is de inbedding van de aanpak en inhoud tijdens de training of de coaching in de strategie van het klantbedrijf. Verder hecht de organisatie groot belang aan het betrekken van alle partijen binnen een bedrijf of organisatie. Naast de deelnemer wordt het management, topmanagement en HR betrokken in functie van sensibilisatie en om het resultaat van de training/coaching te versterken.
Op basis van een behoeftenanalyse en een intakegesprek (soms gekoppeld aan een MBTIanalyse) bepaalt de trainer/coach zijn aanpak die zowel in groep als individueel kan worden aangewend, rekening houdend met de noden en objectieven van de deelnemer(s). Op het einde van het traject wordt een actieplan opgesteld zodat inzichten en vaardigheden geïmplementeerd kunnen worden in de concrete werkrealiteit van de deelnemers. Dit actieplan moet eveneens toelaten om de resultaten van de training/coaching te meten. Deze worden besproken tijdens een followup sessie of een debriefinggesprek. Hier wordt tevens de nood aan vervolgopleidingen geëvalueerd.
Ook bij individuele coaching is er een intakegesprek met de verantwoordelijke, HR en de coach. Daarnaast is er een apart gesprek tussen coach en coachee. In een volgende bijeenkomst zijn alle partijen aanwezig met als doel een open communicatie te voeren. Op basis van deze gesprekken worden afspraken gemaakt over het aantal sessies, de praktische organisatie en de afsluiting.
Enkele freelance trainers/coaches hebben het statuut van ‘preferred trainercoach’. Dit houdt in dat ze naast hun trajecten ook verantwoordelijk zijn als account manager. De trainer/coach wordt hierdoor de vaste contactpersoon van de klant. Klantenwerving maakt eveneens deel uit van hun taken.
De organisatie werkt in het buitenland voor internationale bedrijven. De activiteiten worden aangeboden in het Nederlands, Frans, Engels en Duits. Toekomstige ontwikkelingen In de toekomst wil de organisatie zich vooral toespitsen op de kernactiviteiten van Bureau Jos Moons namelijk, training en coaching in de domeinen leiderschap en team. De organisatie wenst hierbij aansluitend haar positie op de markt nog meer te verduidelijken door nadruk te leggen op prospectie (met als doel een verhoging van het aantal klanten in verschillende sectoren) en een blijvende vernieuwing in het aanbod qua inhoud en aanpak. De organisatie wil ook de combinatie van training en coaching verder benadrukken.
Verder is het een doelstelling van Bureau Jos Moons om verder te groeien en ook in het buitenland meer
11062010
Datum van certificatie: 21052010
Bladzijde 2/7
Bureau Jos Moons
Training
activiteiten te kunnen ontplooien. Visie "De visie van Bureau Jos Moons is samengevat: 'Individual Development to Performance'. Bureau Jos Moons gelooft dat mensen het potentieel en de wil hebben om zich te ontwikkelen en zo te blijven groeien. De missie en het doel van Bureau Jos Moons is: via training & coaching mensen begeleiden om hun aanwezige potentieel te ontdekken en te ontwikkelen zodat ze zelf hun individuele en professionele doelen kunnen realiseren." Tekst zoals weergegeven door de organisatie zelf. Bezoek aan de organisatie Gedurende het bezoek werd door de auditor via een steekproefsgewijze controle de informatie zoals opgenomen in dit auditrapport gevalideerd. Doorgelichte activiteiten
Vormen van dienstverlening
Incompany opleidingen: Coaching:
Domeinen Communicatie: Management:
meer dan 50 dagen / jaar meer dan 50 dagen / jaar
meer dan 50 dagen / jaar meer dan 50 dagen / jaar
Thema's Prestaties van het laatste jaar per thema en vorm van dienstverlening uitgedrukt in aantal dagen Thema's Incompanyopleidingen Coaching Leiderschap en Team320 100 Communicatie en klantgerichtheid57 5 Totaal: (482)377 105
Klantenbestand
Profiel van de personen uitgedrukt in : aantal dagen/uren
topmanagement: bedrijfsleiders van kmo's: middle management: bedienden: arbeiders:
11062010
Datum van certificatie: 21052010
15 % 5 % 50 % 25 % 5 %
Bladzijde 3/7
Activiteitensector uitgedrukt in : omzetcijfer
handel en distributie: industrie: bouw: financiën: overheid: non profit: diensten:
Bedrijfsgrootte uitgedrukt in : aantal dagen/uren
minder dan 250 medewerkers: 250 medewerkers of meer:
Type klant uitgedrukt in : omzetcijfer
Bureau Jos Moons
directe eindklanten: klanten voor wie de organisatie in onderaanneming werkt:
Aantal verschillende klanten
2009: 2008: 2007:
Talen uitgedrukt in : aantal dagen/uren
Frans: Nederlands: Engels:
tussen 11 en 100 tussen 11 en 100 tussen 11 en 100
Training
20 % 25 % 1 % 20 % 3 % 1 % 30 %
30 % 70 %
99 % 1 %
15 % 75 % 10 %
Recente referenties zoals vermeld door de organisatie: Alcon Couvreur  Becton Dickinson  Belgacom  BNP Parisbas Fortis  Centea  Danone  Heinz  Henkel KBC  Pfizer
11062010
Datum van certificatie: 21052010
Bladzijde 4/7
Qfor ClientScan
Bureau Jos Moons
Training
Training Deze synthese is gebaseerd op de antwoorden van een steekproef genomen door de auditor onder alle opdrachtgevers van de periode van 01032009 tot en met 28022010. Tijdens het bezoek werd de volledigheid van de klantenlijst op basis waarvan het klantenonderzoek werd uitgevoerd gecontroleerd door de auditor. Aantal klanten door de auditor geselecteerd en ondervraagd: 10. Periode van het klantenonderzoek: van 03052010 tot en met 10052010. Uit de contacten met de klanten kan de auditor afleiden dat zij tevreden tot heel tevreden zijn over de organisatie en haar dienstverlening. De organisatie en haar trainingsactiviteiten beantwoorden aan de Qfor ClientScan. Resultaat
Legende scores: nvt: niet van toepassing  1: heel ontevreden – 2: ontevreden – 3: neutraal – 4: tevreden – 5: heel tevreden
Percentage algemene indruk : 100% Percentage ondervraagde klanten waarvan de algemene indruk over de organisatie ‘tevreden’ of ‘heel tevreden’ is.
Percentage tevredenheid aspecten : 100% Som aantal scores ‘tevreden’ en ‘heel tevreden’ in verhouding tot het totaal aantal scores, telkens van de 9 deelaspecten. Gemiddelde waarde geëvalueerde aspecten : 4,40/5 Gemiddelde waarde van alle scores toegekend door de klanten aan de 9 deelaspecten behandeld tijdens het klantenonderzoek Homogeniteitsindex algemene indruk : 100% Geeft de mate van homogeniteit of dispersie weer van de antwoorden over de algemene indruk, op een schaal van 100 tot 100. Homogeniteitsindex tevredenheid aspecten : 100% Geeft de mate van homogeniteit of dispersie weer van de antwoorden over de tevredenheid van de 9 deelaspecten, op een schaal van 100 tot 100. Gewogen gemiddeld tevredenheidsniveau : 4,54/5 Gemiddelde waarde van ‘gemiddelde waarde van de algemene indruk’ en ‘gemiddelde waarde van alle scores betreffende de 9 deelaspecten'. Synthese: De meerderheid van de gecontacteerde klanten deden in het verleden al een beroep op Bureau Jos Moons. Bij enkele klanten omvatte de training een eerste samenwerking. Aan alle trainingen/coaching gaat een voorbereiding vooraf die volgens de klanten professioneel en aangenaam verloopt. De behoeften van de klant worden in kaart gebracht en de organisatie bespreekt samen met hen de aanpak. Deze voorbereidingen resulteren in een uitgewerkt voorstel.Bureau Jos Moons begrijpt snel de wensen van haar klant en denkt actief en creatief mee. Een sterk punt van de trainingen is de aanpak op maat. Er wordt rekening gehouden met het klantbedrijf. De positieve punten van de uitvoering van de activiteiten zijn de professionaliteit, de praktijkgerichtheid en het resultaat dat de training oplevert. De klanten waarderen dat er tijdens de training wordt geluisterd naar de deelnemers. Bij sommige trainingstrajecten wordt onmiddellijk een opvolging gepland van de training waarover zij ook tevreden zijn. De coaching beoordelen de klanten positief. Er wordt rekening gehouden met de persoonlijkheid van de coachee en zijn functie.
11062010
Datum van certificatie: 21052010
Bladzijde 5/7
Bureau Jos Moons
Training
Het projectmanagement verloopt vlot. De afgesproken lesdagen en sessies gaan door zoals gepland. De flexibiliteit van de organisatie komt hierbij sterk tot uiting. Lesdagen kunnen worden verplaatst op vraag van de klant en de trainers verplaatsen zich tot de gewenste locatie. Enkele klanten benadrukken een vlot verloop van de praktische organisatie door de nauwe samenwerking met de organisatie en doordat steeds dezelfde trainer wordt ingeschakeld. Doorheen het traject kan de aanpak in samenwerking worden bijgestuurd.
De klanten ontvangen een syllabus of een handout van de getoonde presentatie met daarbij extra documentatie of leermateriaal. De handout is verzorgd, uitgebreid en omvat een goede mix van theorie en praktijk. De syllabus vormt een goede basis en is duidelijk. Theorie en praktijk zijn hierin opgenomen. Sommige klanten benadrukken dat het didactisch materiaal meer omvat dan zij hadden verwacht.
De klanten omschrijven de trainers/coaches als zeer professioneel, tactvol en respectvol. Zij beoordelen hun vakkennis en bekwaamheid positief. De trainers houden rekeningmet de context van het bedrijf bij de klant en ze kunnen zich goed afstemmen op de doelgroep. Wanneer meerdere trainers betrokken zijn, zijn deze goed op elkaar afgestemd. Ook de pedagogische kwaliteiten van de trainers worden gewaardeerd, omwille van hun aanpak en omdat zij de deelnemers kunnen boeien.
De training/coaching wordt geëvalueerd op verschillende manieren, aansluitend bij de werkwijze van de klant. Bijna alle gecontacteerde klanten hanteren een eigen evaluatiemethode die wordt toegepast en waarbij er feedback voorzien is naar Bureau Jos Moons. Indien dit laatste niet het geval is, stelt de organisatie zich proactief op om naar feedback te vragen. De rol die de organisatie speelt in dit aspect van de dienstverlening, stemt de klant tot tevredenheid. De evaluatie kan gebeuren op groepsniveau en op het niveau van het individu. Bureau Jos Moons stelt opvolgingsactiviteiten voor.Aangekaarte suggesties door klanten, volgt de organisatie op.
Als vaste contactpersonen vermelden de klanten vooral de zaakvoerder en de trainer(s). De contacten verlopen voor alle klanten positief tot zeer positief. Ze vinden de contactpersonen vriendelijk en aangenaam in de omgang. Ze zijn goed bereikbaar via email en telefoon. De klant krijgt snel reactie op achtergelaten berichten.
Op het vlak van de administratie loopt alles vlot. De offertes zijn correct, duidelijk en voldoende uitgebreid. De facturatie is duidelijk en is conform de gemaakte afspraken. De opleidingen vinden doorgaans plaats bij de klant. De organisatie doet suggesties naar locaties indien de klant de training extern wil laten plaatsvinden.
Over de verhouding prijskwaliteit zijn alle klanten tevreden tot zeer tevreden. Enkele klanten benadrukken hierbij dat zij de training of coaching zijn prijs waard vinden omwille van de toegevoegde waarde.
Alle klanten zijn tevreden tot zeer tevreden over Bureau Jos Moons. Op het vlak van de trainingen/coaching vermelden de klanten als sterke punten de ervaring en kennis van de trainers, de kwaliteit van de aanpak door de afstemming op maat en de kennis over het bedrijf bij de klant. Op het vlak van de contacten en communicatie wordt Bureau Jos Moons omschreven als een vriendelijke en aangename organisatie die zich luisterbereid en toegankelijk opstelt. Ze plaatst zich op de golflengte van de klant. De klanten waarderen de flexibele en correcte houding bij het naleven van afspraken. De organisatie houdt rekening met de klant en is bereid tot bijsturen. Ze staat open voor verbetering.
11062010
Datum van certificatie: 21052010
Bladzijde 6/7
Human Resources
Overzichtstabel van de medewerkers
Bureau Jos Moons
Vaste medewerkers
# fte Consultants 00,60 Niet consultants2 1,40 Legende: #: aantal verschillende natuurlijke personen; fte: aantal voltijdse equivalenten
Stabiliteit van het team van vaste consultants
Regelmatige en occasionele medewerkers # fte 8 2,60 0 0,00
Gemiddelde anciënniteit van de consultants (uitgedrukt in jaren): Aantal consultants die de laatste 12 maanden de organisatie verlaten hebben: Aantal consultants die de laatste 12 maanden aangeworven zijn:
Toelichtingen De niet consultants omvatten de zaakvoerder, Jos Moons én de office manager.
Overzicht van de opleidingsachtergrond en de werkervaring van de consultants:
5,00 0 0
Training
totaal
fte 3,20 1,40
De trainer/coaches hebben verschillende opleidingsachtergronden waaronder communication management, psychopedagogie, toegepaste psychologie en bedrijfseconomie, met bijkomende certificaties in NLP en MBTI. Hun werkervaring is uiteenlopend, maar steeds gerelateerd aan de domeinen waarbinnen Bureau Jos Moons werkt. De trainer/coaches hebben onder meer werkervaring als trainingscoördinator, account manager, marketing en communicatiemanager, proces consultant, HR verantwoordelijke en project manager.
Interne kwaliteitsopvolging
Samenwerkingen met nieuwe trainers/coaches komen tot stand vanuit het netwerk van de organisatie. De trainer/coaches worden geselecteerd op basis van hun professionele ervaring, teamgerichtheid en authenticiteit. De motivatie primeert boven een uitgebreide ervaring.
De trainer/coaches van Bureau Jos Moons worden binnen het bureau begeleid en bijgeschoold door de zaakvoerder. Op elke ogenblik kan bijsturing gevraagd worden. Jos Moons heeft ook jaarlijks een formeel functionerings/evaluatiegesprek met elke medewerker.
Om de inhoudelijke kwaliteit van de projecten op peil te houden en bij te sturen, organiseert Bureau Jos Moons elk kwartaal een 'DDay' met de medewerkers. Er is ook jaarlijks een offsite meeting gepland, waar dieper wordt ingegaan op onder andere teamvorming en projectontwikkeling.
De evaluatie van de uitgevoerde activiteiten gebeurt op verschillende wijzen. De organisatie sluit zich hier aan bij de evaluatiemethodiek van de klant of ze hanteren hun eigen werkwijze indien de klant dit niet voorziet op basis van formulieren, mondelinge gesprekken en via opvolgingstrajecten waarbij wordt nagegaan hoe de deelnemers het geleerde hebben toegepast. Ook na individuele coachings wordt een eindevaluatiemet alle betrokken partijen gepland.
Bureau Jos Moons behaalt voor de vierde keer het Qforkwaliteitslabel.
11062010
Datum van certificatie: 21052010
Bladzijde 7/7
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin