Cet ouvrage fait partie de la bibliothèque YouScribe
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le lire en ligne
En savoir plus

Formularsamling til brug ved Gennemgangen af Retsakter i Jurist/Lingvist-grupperne i Rådet for De Europæiske Fællesskaber

De
292 pages
GENERALSEKRETARIATET FOR RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Jurist-lingvisttjenesten FORMULARSAMLING TIL BRUG VED GENNEMGANGEN AF RETSAKTER I JURIST/LINGVIST-GRUPPERNE I RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER (Anden udgave) Oktober 1983 GENERALSEKRETARIATET FOR RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Jurist-lingvisttjenesten FORMULAIRE DES ACTES MIS AU POINT PAR LES GROUPES JURISTES/LINGUISTES DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES (2ème édition) FORMULARSAMLING TIL BRUG VED GENNEMGANGEN AF RETSAKTER I JURIST/LINGVIST-GRUPPERNE I RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER (Anden udgave) Oktober 1983 2 -AVANT - PROPOS Le présent formulaire vise à harmoniser le travail des groupes juristes/linguistes du Conseil lors de la mise au point des textes définitifs dans les langues officielles des Communautés, ainsi qu'à renseigner les rédacteurs de projets ou propositions d'actes sur la pratique suivie dans ces groupes. Devant la prolifération des types d'actes engendrée par la pratique, il est en effet apparu utile de recenser ces derniers de façon à prévenir un développement désor­donné de la structure des actes et de la formulation de leurs dispositions formelles. Les types d'actes prévus par les traités instituant les Communautés sont peu nombreux. Ils sont définis dans leurs principes aux articles 14 et 15 CECA, 189 à 191 CEE et 161 à 163 CEEA.
Voir plus Voir moins

GENERALSEKRETARIATET FOR RÅDET
FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER
Jurist-lingvisttjenesten
FORMULARSAMLING
TIL BRUG VED GENNEMGANGEN AF RETSAKTER I
JURIST/LINGVIST-GRUPPERNE
I RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER
(Anden udgave)
Oktober 1983 GENERALSEKRETARIATET FOR RÅDET
FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER
Jurist-lingvisttjenesten
FORMULAIRE
DES ACTES MIS AU POINT
PAR LES GROUPES JURISTES/LINGUISTES
DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES
(2ème édition)
FORMULARSAMLING
TIL BRUG VED GENNEMGANGEN AF RETSAKTER I
JURIST/LINGVIST-GRUPPERNE
I RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER
(Anden udgave)
Oktober 1983 2 -
AVANT - PROPOS
Le présent formulaire vise à harmoniser le travail des groupes juristes/linguistes du
Conseil lors de la mise au point des textes définitifs dans les langues officielles des
Communautés, ainsi qu'à renseigner les rédacteurs de projets ou propositions
d'actes sur la pratique suivie dans ces groupes.
Devant la prolifération des types d'actes engendrée par la pratique, il est en effet
apparu utile de recenser ces derniers de façon à prévenir un développement désor­
donné de la structure des actes et de la formulation de leurs dispositions formelles.
Les types d'actes prévus par les traités instituant les Communautés sont peu
nombreux. Ils sont définis dans leurs principes aux articles 14 et 15 CECA, 189 à
191 CEE et 161 à 163 CEEA. La structure des règlements, des directives et des déci­
sions est régie par les articles 10 à 15 du règlement intérieur du Conseil des
Communautés européennes (JO n° L 268 de 1979). Aucune forme précise n'est
prescrite par ces textes pour les recommandations et les avis.
Les accords suivent en général les usages du droit international, et notamment les
règles de la convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités.
Les autres actes, dont certains ont un caractère plus politique que juridique, résul­
tent de la pratique, et plus précisément des nécessités de l'application des traités et
du droit qui en dérive.
En dehors des actes qui entrent dans le champ d'activité du Conseil, les groupes
juristes/linguistes mettent également au point les actes à adopter par les représen­
tants des gouvernements des Etats membres (le cas échéant, conjointement avec le
Conseil), ainsi que les actes à adopter par les organes mixtes institués par des
accords conclus avec des pays tiers.
Le présent formulaire reproduit, dans une première partie, les différents types
d'actes sous une forme schématique «protocolaire», en indiquant les modes de
présentation habituels et les dispositions formelles les plus courantes. Il fournit,
dans une seconde partie, des indications d'ordre général concernant notamment la
structure des actes et la manière de les rédiger.
11 a été tenu compte, entre autres, des notes du service juridique de la Commission
relatives à la rédaction des actes, ainsi que des conclusions communes des services
juridiques du Conseil et de la Commission concernant la rédaction des actes de
procédure liés aux accords internationaux. Par ailleurs, les règles de présentation et
d'écriture appliquées par le Journal officiel des Communautés européennes ont été
respectées dans toute la mesure du possible. - 2 -
FORORD
Formålet med denne formularsamling er at harmonisere arbejdet i Rådets jurist/
lingvist-grupper under den endelige gennemgang af teksterne på de officielle
fællesskabssprog, og at give personer, der affatter udkast og forslag til retsakter,
oplysning om den fremgangsmåde, der følges i disse grupper.
Det meget store antal nydannelser, der har udviklet sig i praksis for så vidt angår de
forskellige typer af retsakter, har gjort det hensigtsmæssigt at samle disse i en over­
sigt for således at undgå en vilkårlig udvikling med hensyn til retsakternes struktur
og formuleringen af deres formelle bestemmelser.
De typer af retsakter, der er nævnt i traktaterne om oprettelse af Fællesskaberne,
udgør kun et beskedent antal. Principielt er de fastlagt i artikel 14 og 15 EKSF,
189-191 EØF og 161-163 Euratom. Reglerne vedrørende strukturen i forordninger,
direktiver og beslutninger findes i artikel 10-15 i forretningsordenen for Rådet for
De europæiske Fællesskaber (EFT nr. L 268 fra 1979). For henstillinger og udta­
lelser er der ikke i disse bestemmelser foreskrevet nogen bestemt form.
Aftaler følger i almindelighed skik og brug inden for den internationale ret, og i
særdeleshed reglerne i Wienerkonventionen af 1969 om traktatretten.
De øvrige retsakter, hvoraf visse snarere er af politisk end juridisk karakter, har
udviklet sig i praksis eller rettere sagt ud fra nødvendige hensyn i forbindelse med
gennemførelsen af traktaterne og den deraf afledede ret.
Ud over de retsakter, der falder ind under Rådets arbejdsfelt, foretager jurist/ling­
vist-grupperne ligeledes den endelige gennemgang af retsakter, der vedtages af
repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer (i givet fald sammen med
Rådet), samt af retsakter, der vedtages af blandede organer nedsat ved aftaler
indgået med tredjelande.
I første del af denne formularsamling er de forskellige typer af retsakter optaget i
en skematisk "protokollær" form, idet den indeholder de normalt benyttede
modeller for opstillingen og de mest almindelige formelle bestemmelser. I anden
del indeholder formularsamlingen en almindelig vejledning navnlig vedrørende
retskaternes struktur og affattelse.
Der er blandt andet taget hensyn til noter fra Kommissionens juridiske tjeneste
vedrørende affattelsen af retsakter og til fælles konklusioner fra Rådets og
Kommissionens juridiske tjenester om affattelsen af procedureakter i forbindelse
med internationale aftaler. I øvrigt er de regler for opstilling og skrivemåde,
der gælder for De europæiske Fællesskabers Tidende, overholdt i videst muligt
omfang. Les pages blanches précédant l'index alphabétique sont destinées à recueillir les
améliorations que les utilisateurs du formulaire pourraient juger bon d'apporter à
celui-ci et dont le service des juristes-linguistes souhaiterait avoir communication.
Le présent formulaire existe dans les versions suivantes : français, français-allemand,
français-anglais, français-danois, français-grec, français-italien et français-néerlandais. - 3 -
De blanke sider foran stikordsregistret er beregnet til sådanne forbedringer, som
formularsamlingens læsre måtte finde det hensigtsmæssigt at foretage, og som
jurist-lingvisttjenesten ville sætte pris på at få meddelelse om.
Denne formularsamling foreligger i følgende sproglige udgaver : fransk,
fransk-dansk, fransk-engelsk, frans-græsk, fransk-italiensk, fransk-nederlandsk og
fransk-tysk. SOMMAIRE1»
PREMIERE PARTIE
Forme des actes
Page
I. Actes du Conseil 14
IL Actes des représentants des gouvernements des Etats membres 45
III. Actes du Conseil et des représentants des gouvernements des
Etats membres 49
IV. Actes d'organes mixtes institués par des accords 51
V. Accords 54
DEUXIEME PARTIE
Indications d'ordre général
I. Observations concernant les éléments constitutifs des actes 87
II. Rédaction des actes de procédure relatifs à la négociation et
à la conclusion des accords internationaux 109
III. Validité des actes 118
IV. Consignes d'ordre rédactionnel 123
V. Modification de textes 13
VI. Questions protocolaires
ANNEXES
I. Dispositions standardisées 142
IL Procédure d'adoption des rectificatifs aux actes du Conseil 147
Pages blanches (pour annotations éventuelles)8
Index alphabétique 151
(1) Une table des matières plus détaillée figure aux pages suivantes. OVERSIGT (D
FØRSTE DEL
Retsakternes form
Side
I. Retsakter vedtaget af Rådet 14
II.rt af repræsentanterne for medlemsstaternes
regeringer 45
III. Retsakter vedtaget af Rådet og repræsentanterne for medlemstaternes
regeringer9
IV. Retsakter vedtaget af blandede organer nedsat ved aftaler 51
V. Aftaler 54
ANDEN DEL
Almindelig vejledning
I. Bemærkninger om retsakternes enkelte bestanddele 87
II. Affattelse af procedureakter i forbindelse med forhandling og indgåelse
af internationale aftaler 109
III. Retsakters gyldighed 118
IV. Forskrifter vedrørende affattelsen af retsakter 123
V. Ændring af tekster 13
VI. Protokollære spørgsmål
BILAG
I. Standardiserede bestemmelser 142
II. Procedure for vedtagelse af berigtigelser til Rådets retsakter 147
Blanke sider (til eventuelle bemærkninger)8
Fransk stikordsregister 151
1) En mere detaljeret indholdsfortegnelse findes pä de folgende sider. -5 -
TABLE DES MATIERES
PREMIERE PARTIE - FORME DES ACTES
Page
I. ACTES DU CONSEIL
1. Règlements
1.1. Règlements (cas général) 14
1.2.s concernant la conclusion d'accords
1.2.1. Procédure solennelle6
1.2.2.e simplifiée9
1.3. Règlements concernant l'application des décisions ou recom­
mandations d'organes mixtes institués par des accords 21
1.4. Règlements financiers 23
2. Décisions au sens des articles 189 CEE et 161 CEEA 24
3. Décisions sui generis
3.1. Décisions (cas général)5
3.2.s concernant la conclusion d'accords
3.2.1. Procédure solennelle 27
3.2.2.e simplifiée8
3.3. Décisions portant approbation de la conclusion d'accords
par la Commission9
3.4. Décisions portant adoption de dispositions générales d'exé­
cution (concernant les fonctionnaires et autres agents) 30
3.5. Décisions portant adoption de réglementations (concernant
les fonctionnaires et autres agents) 31
4. Directives 32

Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin