La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Partagez cette publication

Publications similaires

    
 
 
 
 CHILLAP              Chillap is een losse bijzetfauteuil, één van dé trendsetters in het nieuwe Jori-assortiment. Het ontwerp is van de hand van Verhaert New Products & Services (Kruibeke) een ontwerpbureau dat ook bekend staat om zijn toepassingen in de ruimtevaart.  Chillap biedt een antwoord aan de veeleisende consument die op zoek is naar een multifunctionele fauteuil. Het model Chillap is 360° draaibaar. De armlegger kan vanuit een gewone positie in een handomdraai in een horizontale positie worden geplaatst. Daardoor kan men de armlegger moeiteloos gebruiken als laptoponderlegger of als armlegger waarop een boek, krant of tijdschrift kan gelegd en gelezen worden. De draaifunctie laat bovendien toe om iedere hoek van de living in het vizier nemen en zo contact hebben met tuin, gezinsleden, de televisie of open haard, en zo meer.  Chillap speelt eveneens in op de groeiende trend van thuiswerken. Prof. Blanpain, professor arbeidsrecht aan de K.U. Leuven : ‘De meest positieve punten van thuiswerken zijn volgens mij de vrijheid die men heeft van te werken wanneer men wil, meer zelfbeheersing van het werk, meer vrijheid, meer flexibiliteit.’ En dat is wat de Chillap ook biedt : vrijheid, flexibiliteit.  Omwille van zijn groot gebruiksgemak zal de Chillap ook geproduceerd worden voor de projectmarkt, meer bepaald luchthavens, hotels en conferentiezalen.  Chillap est un fauteuil d'appoint autonome, un des objets en vogue dans le nouvel assortiment JORI. La conception est de la main de Verhaert New Products & Services (Kruibeke), un bureau de création qui est également connu pour ses applications dans la navigation spatiale.  Chillap offre une réponse au consommateur exigeant à la recherche d'un fauteuil multifonctionnel. Le modèle Chillap tourne à 360°. En un tournemain, l'accoudoir peut être amené d'une position normale en position horizontale. De la sorte, on peut utiliser sans problème l'accoudoir comme support de portable ou comme accoudoir pour poser et lire un livre, un journal ou une revue. La fonction de rotation permet en outre d'observer chaque coin du salon et d'avoir ainsi contact avec le jardin, les membres de la famille, la télévision ou un feu ouvert, etc.   
 
 
    
 
 
 Chillap joue également sur la tendance croissante du travail à domicile. Prof. Blanpain, professeur de droit du travail à la K.U. Leuven: ‘Les points les plus positifs du travail à domicile sont selon moi la liberté dont on dispose pour travailler quand on veut, une meilleure maîtrise du travail, plus de liberté, plus de flexibilité.’ Et c'est cela que Chillap offre également: liberté, flexibilité.  En raison de sa grande facilité d'utilisation, le Chillap sera également produit pour le marché des projets, plus précisément pour les aéroports, hôtels et salles de conférence.  BEDRIJF/ENTREPRISE JORI – Wervik 0032 56 31 35 01 www.jori.com  IN SAMENWERKING MET/EN COLLABORATION AVEC: VERHAERT NEW PRODUCTS & SERVICES  KENNISINSTELLING/CENTRE DE COMPETENCE -    
 
 
 
 
    
 SHINNOKI
 
 
 In samenwerking met de gerenommeerde designer Axel Enthoven heeft het Meense bedrijf Decospan Shinnoki ontwikkeld: een assortiment kant en klare houten fineerplaten. Productomschrijving:  Collectie van kant en klare fineerplaten bestaande uit kwaliteitsfineren verkleefd op een MDF PEFC gecertificeerde drager. Tegenzijde bestaat uit een lichte of donkere melamine of aan beide kanten met dezelfde fineerafwerking  Shinnoki collectie bestaat uit 16 kleurtinten met een matte vernisafwerking. De kleuren werden ontwikkeld na een wereldwijde interieurstudie uitgevoerd door het team van Axel Enthoven kantenband, bijhorende afwerkingstiften en losse fineervellen in dezelfdePassende afwerking zijn beschikbaar en bieden de gebruiker alle tools voor een perfecte afwerking De platen hebben standaard een afmeting van 2790 x 1240 x 19 mm en zijn uit voorraad leverbaar   Shinnoki is een ware revolutie in de fineerwereld: Het product laat zich even gemakkelijk verwerken als een melamine plaat waardoor mensen die gewoon zijn van melamine platen te werken nu ook met echt hout kunnen werken. Het fineer wordt op een speciale manier gevoegd: de “mixmatch-techniek” laat toe om op een eenvoudige manier doorlopende oppervlaktes te creeren met echt hout. Bijkomende troef van de Shinnoki-collectie zijn de milieuvriendelijke aspecten van het product: de Mixmatch voegtechniek optimaliseert het gebruik van de hernieuwbare grondstof hout, met een maximaal rendement als resultaat; de MDF-dragers zijn PEFC gecertificeerd en ook voor het lakken wordt gebruik gemaakt van de meest milieuvriendelijke technieken en producten met zeer lage solvent emissies Het product werd reeds met verschillende awards bekroond (Design@Work, ObserveurDesign09, Interzum Award09, Design+Award)  
 
 
 
    
 
 
 
  En collaboration avec le designer renommé Axel Enthoven, l'entreprise de Menin Decospan a développé Shinnoki: un assortiment de placages de bois prêts à l'emploi. Description de produit: de placages de bois prêts à l'emploi constitués de placages de qualité collés surCollection support MDF certifié PEFC. Le verso est constitué d'une finition en mélamine claire ou sombre ou de la même finition de placage des deux côtés La collection Shinnoki comporte 16 teintes avec une finition vernie mate. Les teintes ont été développées après une étude mondiale de l'aménagement intérieur réalisée par l'équipe d'Axel Enthoven Une bande de lisière assortie, des tiges de finition correspondantes et des feuilles de placage séparées sont disponibles dans la même finition et offrent à l'utilisateur tous les outils pour une finition parfaite Les plaques ont des dimensions standard de 2790 x 1240 x 19 mm et sont livrables de stock  Shinnoki est une vraie révolution dans le monde du placage: Le produit est aussi facile à mettre en œuvre qu'une feuille de mélamine, de sorte que les personnes habituées à travailler avec des plaques de mélamine peuvent maintenant également travailler avec du vrai bois. Le placage est assemblé de manière spéciale: la « technique mixmatch » permet de créer de manière simple des surfaces continues de vrai bois. Un atout supplémentaire de la collection Shinnoki sont les aspects respectueux de l'environnement du produit: la technique d'assemblage Mixmatch optimalise l'utilisation de la matière première qu'est le bois, le résultat étant un rendement maximal; les supports MDF sont certifiés PEFC et, pour les laques également, on utilise les techniques et produits les plus respectueux de l'environnement avec des émissions de solvants très faibles Le produit a déjà été couronné de plusieurs awards (Design@Work, ObserveurDesign09, Interzum Award09, Design+Award)  BEDRIJF/ENTREPRISE DECOSPAN – Menen 0032 56 52 88 80 www.decospan.com  IN SAMENWERKING MET/EN COLLABORATION AVEC:ENTHOVEN ASSOCIATES  KENNISINSTELLING/CENTRE DE COMPETENCE -   
 
 
 
    
 
 
 
 EBOVISION               Het Ieperse bedrijf e-BO Entreprises bracht enkele weken geleden de eboVision op de markt: een product waarin de volledige virtuele data-omgevingen en IP-telefonie (dwz. telefonie die gebruik maakt van het internet) van een bedrijf gecentraliseerd kunnen worden. Concreet stelt de eboVision mobiele werknemers in staat om vanop afstand de volledige kantoorinfrastructuur van het bedrijf - van pc tot zelfs de vaste telefoon - te gebruiken. De beveiliging is dezelfde als op kantoor. EboVision bestaat uit een USB-sleutel en een pc of een eboPhone. De eboVision identificeert de gebuiker aan de hand van zijn uniek ID. Eénmaal ingelogd op het beveiligde communicatiekanaal krijgt de gebruiker toegang tot alledata- en telefonie-applicaties waartoe hij is geautoriseerd. De oplossing is erg gebruiksvriendelijk, maar ook kostenbesparend. Want door de centralisatie van alle data- en spraaktoepassingen dalen de kosten voor beveiliging, netwerkbekabeling, telefoon en zelfs hardware. Dit maakt het product niet enkel interessant voor remote toepassingen, maar ook voor desktop toepassing in het bedrijf zelf.  De EboVision werd ontwikkeld in samenwerking met het Kortrijkse ontwerpbureau Pilipili. Tijdens de ontwikkeling werd verder ook samengewerkt met het Industrial Design Center (Protolab) van de Hogeschool West-Vlaanderen (departement PIH) om de eerste prototypes te maken.  Eind 2009 wil e-BO Enterprises EboVision bij tien klanten succesvol hebben geïmplementeerd. Daartoe zal de onderneming zijn team uitbreiden en een partnerkanaal (grote consultancybedrijven, hardware vendors, telecomoperatoren, …) in de Benelux uitbouwen. Tevens is het de bedoeling om de oplossingen binnen twee jaar wereldwijd te commercialiseren.  L'entreprise e-BO Entreprises a mis il y a quelques semaines eboVision sur le marché: un produit dans lequel on peut centraliser les environnements virtuels complets de données et la téléphonie IP (c.-à-d. la téléphonie faisant appel l'internet) d'une entreprise. Concrètement, eboVision met les travailleurs mobiles en mesure d'utiliser à distance l'infrastructure de bureau complète de l'entreprise – du PC et même jusqu'au téléphone fixe. La protection est la même qu'au bureau. 
 
 
 
     
   EboVision est constitué d'une clé USB et d'un PC ou d'un eboPhone. eboVision identifie l'utilisateur à l'aide de son ID unique. Une fois en session sur le canal de communication protégé, l'utilisateur reçoit l'accès à toutes les applications de données et de téléphonie auxquelles il est autorisé. La solution est très conviviale, mais également économique. En effet, la centralisation de toutes les applications de données et de parole diminue les coûts pour la protection, le câblage réseau, le téléphone et même le matériel. Ceci rend le produit non seulement intéressant pour les applications à distance, mais également pour les applications bureautiques dans l'entreprise elle-même.  EboVision a été développé en collaboration avec le bureau d'études courtraisien Pilipili. Durant le développement, on a également collaboré avec l'Industrial Design Center (Protolab) de la Haute école de Flandre occidentale (département PIH) afin de réaliser les premiers prototypes.  Fin 2009, e-BO Enterprises veut avoir implémenté eboVision avec succès chez dix clients. A cet effet, l'entreprise va développer son équipe et un canal de partenariat (grandes entreprises de consultance, vendeurs de matériel, opérateurs télécom, …) dans le Benelux. Le but est également de commercialiser les solutions dans le monde entier d'ici deux ans.  BEDRIJF/EPTRSERIEN E-BO ENTERPRISES – Ieper 0032 57 23 02 70 www.e-bo.be  IN SAMENWERKING MET/EN COLLABORATION AVEC:PILIPILI PRODUCTDESIGN  KENNISINSTELLING/CENTRE DE COMPETENCE INDUSTRIAL DESIGN CENTER (HOWEST/PIH) – Kortrijk 0032 56 24 12 11 www.industrialdesigncenter.be www.howest.be/pih      
 
 
 
    
 FREE WILLY
 
 
 
Regelmatig ziet men gevels die bekleed zijn met houten profielen, op vaste afstanden van elkaar gemonteerd op een kaderwerk. Dit is een open systeem, m.a.w. regen en vochtigheid hebben direct contact met het dampscherm dat zich achter de houten gevelbekleding bevindt. Bovendien stelt het bijzondere eisen aan de montage om te komen tot een plaatsing die perfect waterpas is. Free Willy is een gesloten systeem. Esthetisch krijgt men de zelfde indruk als het open systeem. De profielen haken echter in elkaar door middel van een tand en groef-systeem waardoor een gesloten houten gevelbekleding wordt bekomen. Een geschaafde lijn maakt de plaatser duidelijk waar hij dient te vernagelen om te komen tot een verdoken bevestiging. Ventilatie is bij houten gevelbekledingen uiterst belangrijk. De Free Willy profielen zijn daarom voorzien van ingenieuze en onzichtbare ventilatieopeningen. Deze ventilatie-openingen zijn onbereikbaar voor de regen en komen tot stand door een computergestuurde schaafas. Deze speciaal daarvoor ontwikkelde, unieke schaafas (niet verkrijgbaar is bij een machinefabrikant) freest de ventiliatie-sleuven in het profiel, terwijl het hout tegelijk geschaafd wordt. On voit régulièrement des façades revêtues de planches rabotées fixées à distances régulières sur un lattis. C’est un système ouvert. Cela signifie que la pluie et l’humidité peuvent entrer en contact direct avec le pare-vapeur fixé derrière le bardage. En outre, lors du montage, des exigencies particulières doivent être respectées pour parvenir à une pose parfaitement étanche. Free Willyest un système fermé. D’un point de vue esthétique, l’aspect est le meme qu’avec un système ouvert, mais la paroi est fermée grâce au système de rainures et languettes. Le bardage est muni d’une ligne fraisée qui permet à l’installateur de voir immédiatement où planter les clous pour qu’ils soient invisibles. La ventilation d’un revêtement de façade en bois est essentielle. C’est pourquoi, tous les 30 cm, le bardage dispose d’ingénieuses ouvertures de ventilation invisibles. Ces ouvertures ne laissent pas pénétrer l’eau de pluie. Ils sont réalisés par une raboteuse unique, spécialement conçue.   
 
 
   
 
 
 
 
BEDRIJF/RIEP SETREN VERDONCKT HOUTMAGAZIJN (MERKNAAM OUTDOOR WOOD CONCEPTS) – Avelgem 0032 56 64 40 42 www.houtmagazijnverdonckt.be  KENNISINSTELLING/CENTRE DE COMPETENCE -   
 
 
 
 
    
 
 
 GEENA                        Geena is gebaseerd op deWARP-technologie, een fictieve technologie uit de televisieserie Star Trek om ruimteschepen met een snelheid groter dan de lichtsnelheid te laten voortbewegen.  Het is een kleine minimalistische inbouwarmatuur voor wand of plafond. Het innoverende aan dit ontwerp is het gebruik van de spiegeloptiek. Wanneer het spotje afgeschakeld staat is er enkel een spiegeltje te zien; wanneer het spotje aangeschakeld wordt, kan je in de armatuur een eindeloos licht zien. Het gekleurde licht wordt oneindig en vormt als het ware eenohel*owmr. Deze armatuur kan perfect dienen voor particulier gebruik alsook voor projecten.  De lichtbron is op basis van LED- technologie, wat het verbruik in deze ecologische tijden ten goede komt: het verbruik per toestel wordt beperkt tot 0.75W. Optioneel wordt een converter bijgeleverd voor het aansturen van dit toestelletje.  *Een wormhole of wormgat, ook bekend als een Einste in-Rosen brug, is eentopyhhesctihemogelijkheid binnen deruimte-tijd. In de normale ruimte kan men tussen twee punten niet snel ler reizen dan het licht, maar volgens de theorie van een wormgat bestaat er een "korte weg" in hetuniversum. Via deze korte weg is het dan mogelijk om sneller dan het licht van één punt in de ruimte naar een a nder punt in de ruimte te reizen.  
 
 
 
    
 
 
 
 Geena est basé sur la technologieWARPfictive de la série télévisée Star Trek pour, une technologie déplacer les vaisseaux spatiaux à une vitesse supérieure à celle de la lumière.  C'est un petit luminaire encastré minimaliste pour le mur ou le plafond. L'innovation de cette conception est l'utilisation de l'optique à miroir. Lorsque le spot est éteint, on voit uniquement un petit miroir; lorsqu'il est allumé, vous pouvez voir une lumière infinie dans le luminaire. La lumière colorée est infinie et donne l'impression d'un wormhole*. Ce luminaire peut parfaitement servir à l'utilisation privée comme pour des projets.  La source de lumière est basée sur la technologie LED, ce qui est favorable pour la consommation par ces temps écologiques: la consommation par appareil est limitée à 0,75 W. En option, on livre un convertisseur pour la commande de cet appareil.   *Un wormhole ou trou de ver, également connu comme pont d'Einstein-Rosen, est une possibilité hypothétique au sein de l'espace-temps. Dans l'espace normal, on ne peut pas voyager plus rapidement que la lumière entre deux points, mais se lon la théorie d'un trou de ver, il existe un « chemin plus court » dans l'univers . Via ce chemin plus court, il est alors possible d e voyager plus rapidement que la lumière d'un point dans l'espace à un autre point dans l'espace.  BEDRIJF/PRRENTEESI TAL - Pittem 0032 51 46 43 41 www.tal.be  KENNISINSTELLING/CENTRE DE COMPETENCE  -  
 
 
 
    
 MDF DESIGN
 
 
 Spanodecor heeft met MDF Design een MDF-plaat ontwikkeld met een 3D oppervlaktestructuur. In de reeks worden momenteel reeds 8 eigen patronen voorgesteld, telkens voorzien van een witte hoogwaardige primer afwerking (verder af te lakken naar keuze). Het is echter ook mogelijk om in overleg eigen exclusieve patronen naar wens te ontwikkelen. Het 3D patroon van de MDF Designpanelen is opgebouwd uit repetitieve delen die zich om de 600mm herhalen, dit laat toe de panelen te verzagen naar diverse toepassingen, naargelang de vereiste van het ontwerp. MDF Design kan worden toegepast als decoratieve eyecatcher in winkel- en horeca inrichtingen, interieurdesign, scheidingswanden, plafondtegels, meubelontwerp, kast- en keukenfronten, … Door zijn uniek karakter staat MDF Designgarant voor exclusiviteit waarbij de ontwerper zijn creativiteit de vrije geest kan geven.   MDF Design is uniek op de markt. De platen worden door een revolutionaire, nieuwe perstechniek in de massa vorm gegeven. De speciale persplaat die Spanodecor hiervoor ontwikkelde kan bovendien elke mogelijke 3D oppervlakte realiseren. Een plusplunt voor de markt is dat voor de verwerking van MDF Design geen speciale machines of tools vereist zijn. MDF Design kan verwerkt worden zoals de traditionele MDF.  MDF Design is bovendien een bij uitstek milieuvriendelijk product. Door zijn bijzondere afwerking wordt achteraf frezen tot een minimum beperkt wat reductie van fijn stof tot gevolg heeft. Standaard wordt MDF Design ontwikkeld klasse E1 (dwz. laag formaldehyde gehalte), maar op aanvraag kan het product ook verkregen worden op “pure” MDF (dwz. speciaal formaldehyde-arm). De vooraf aangebracht industriële primerlaag garandeert een perfect verdicht oppervlak wat drastisch de hoeveelheid eindlak reduceerd en het 3D oppervlak in de massa maakt 3D PVC folies overbodig.