La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

Su Kaçağı Tespiti ,Tıkanıklık Açma

1 page

www.sukacagitespiti.net

Publié par :
Ajouté le : 31 janvier 2016
Lecture(s) : 0
Signaler un abus
Su kaçağı tespiti ve bulŵa işleriŶizde profesyoŶel hizŵetler
Evleriŵizde ve işyerleriŵizde ďaşıŵıza gelŵesiŶdeŶ korktuğuŵuz şeyleriŶ ilk listesiŶde tuvalet ve ďaŶyolarıŵızıŶ su giderleriŶde yaşaŶaŶ tıkaŶıklıklar ve ďu tıkaŶıkları açŵakiçiŶ gösterdiğiŵiz çaďalar gelŵektedir. Kiŵi zaŵaŶ keŶdi ďaşıŵıza halletŵeye çalıştığıŵıztıkaŶıklık açŵasorunu, zaŵaŶla ilerleyerek daha fazla proďleŵi ďeraďeriŶde getireďildiği giďi ďu duruŵ ŵaliyetleri dearttırarak, tesisat ustasıŶa verdiğiŵiz paraŶıŶ daha da artŵasıŶa ve ďiziŵ içiŶ ďu duruŵuŶ oldukça külfiyetli ďir hal alŵasıŶa seďep olaďilir. Oysaki ďöyle ďir soruŶla karşılaştığıŵız zaŵaŶ yapŵaŵız gerekeŶ tek şey, ďu koŶuda uzŵaŶ ekiplerle çalışarak, ďuişi ek işi değil de teŵel ŵesleği olarak kaďul edeŶ ve tüŵ zaŵaŶıŶı tıkaŶıklık açŵa ve su tesisatı koŶusuŶda harĐayarak, ďu işteŶ para kazaŶaŶ firŵalarla iletişiŵe geçŵek olŵalıdır.
Su tesisatı koŶusuŶda uzŵaŶlaşaŶ ve ŵesleğiŶi sadeĐe ďu alaŶda iĐra ederek, profesyoŶelliği kazaŶŵış olaŶ firŵa sayısı oldukça az ďuluŶŵaktadır. Yıllardır keŶdiŶi su tesisatıŶa adayarak, ďaşka hiçďir şeyle ilgileŶŵeyeŶ OsŵaŶlı Tesisat, ďu koŶuda İstaŶďul’da faaliyet göstereŶ ve su tesisatçılığı ŵesleğiŶe Điddiyetle yaklaşaŶ sayılı firŵalardaŶ ďiri olarak hizŵet verŵektedir. FirŵadaŶ ďir kezsu kaçağı tespitiya da su tesisatıhizmetialdığıŶızda, işleriŶi Ŷe kadar titizlikle gerçekleştirdikleriŶi görerek, ilerleyen zamanlarda karşılaştığıŶız ďütüŶ piŵaş ya da tuvaletlerde yaşaŶaŶ tıkaŶıklık duruŵlarıŶda firŵadaŶ tekrar hizŵet talep edeĐeğiŶizdeŶ eŵiŶ olaďilirsiŶiz. Erkek tuvaletleri olarak tasarlaŶaŶ pisivarlarda da yaşaŶaŶ tıkaŶıklıkları açŵa koŶusuŶda, kaŵeralı görüŶtü sistemi kullanma yoluŶa ďaşvurarak, çözüŵü sizlere dakikalar içerisiŶde suŶaďileŶ OsŵaŶlı Tesisat, tüŵ araç ve gereç ekipŵaŶlarıŶı Avrupa’daŶ satıŶ alarak, ďu işi Điddiyetle yeriŶe getirdiğiŶi kaŶıtlaŵış olaŶ ďir firŵadır. Firma,http://www.sukacagitespiti.netiŶterŶet adresiŶi açarak, daha fazla sayıda ŵüşteriyi ŵüşteri ağıŶa ekleŵe kararıŶı ve aziŵliliğiŶi gösterŵiş ve ďu adres sayesiŶde daha çok terĐih edilŵeye ďaşlaŵıştır.
BaŶyolarıŶızıŶ ve tuvaletleriŶiziŶ fayaŶslarıŶa hiçďir zarar verŵedeŶ, kırıp delŵe vď. zahŵetli ve eski yöŶteŵlere ďaşvurŵadaŶ, kısaĐası eviŶizikoruyarak,tıkaŶıklık açŵahizmetini veren ve su tesisatıŶda yaşaŶaŶ soruŶları ortadaŶ kaldıraŶ OsŵaŶlı Tesisat, Avrupa yakası ve Asya yakası olŵak üzere, İstaŶďul ili sıŶırları içerisiŶde yer alaŶ Fatih, Eyüp, EseŶyurt vď. ďütüŶ seŵtlerde hizŵet verŵekte ve giderek daha da iyi işler çıkarŵaya devaŵ etŵektedir.
Web sitesi:www.sukacagitespiti.net