7 jours d'essai offerts
Cet ouvrage et des milliers d'autres sont disponibles en abonnement pour 8,99€/mois
1
Ïðîåêò «Íîòíàÿ áèáëèîòåêà êëàññè÷åñêîé ìóçûêè»
The Classical Music Sheets Library project
http://nlib.narod.ru/
http://nlib.org.ua/
Ô.Ì.Âåðà÷èíè. Ñîíàòà e-moll äëÿ ñêðèïêè ñ ôîðòåïèàíî
Ñîíàòà e-moll
äëÿ ñêðèïêè ñ ôîðòåïèàíî (ïàðòèÿ ñêðèïêè)
Ô.Ì.Âåðà÷èíè