LUCIEN Toxaris

De
Publié par

LUCIEN, Toxaris, 24-26 Histoire de Zénothémis ?? ??????. T??????? ?? ??? ?????????? ????????? ??? ???????? ???????????. ???????? ?? ??? ?? ??????? π?????????? ?π?? ??? π???????, ????? ???? ??? ????? ??? π???????, ?? ??????? π????????? ?? ???? ???? ?π? ??????? ????π??????? ?? ?? ???? ???????? ??? ???? ?? ????? ?? ?????? ??? ??? ???????? ???????????, π????????? ?? ??? ?π??????? ????????????. ???? ?π?? ???????? ?? ????? ????? ??? ?????? ?? ???????? π??????????? ???????? ???? ???????, ? ?????? ????? ???????? ??? ??? ??????? ??? ????? ??????? ????? ??????? ??????????? ?? ??? ????? ??. ?????????? ???, ???, ?? π???? ??? ????????? ?????? ????? ?? ? ?????????, π????????? ??? ???????? ???????? ??. ????? ?? ? ?????????? ??????? ??? ?????? ?? ?????????, ???π?? ??? ?????? ??????? ?π? ??? ????????? ?? ?π?????????? ?????? π????????. ???? ?? ?? ??????????? ?????????, ???, ?? ??? π??????? ????????. ???π???? ??? ? ?????????? ??? ?π? ?? ????????, ?π?? ?? π??????? π???? ??? ?? ??????? ?????? ?? ????? ???????? ??????? ?? ????? ???? ??????? ????, ?π?????? ??? ??? ??????????????? ????, ?? ???? ???? π???? ??? ?????? ??? π????? ?? π?? ??? ????????? ???????? ??????? ?? ??? ??? ?? ??????? ??? π?????? ?????? π?????????, ????? ??????????? ????? ??? ????. ??????? ?? ??? ????π?π???? π??? ??? ??????? ???????????. ??? ?? ????? π??? ??? ????????? ?π???????, “??????,” ???, ? ??????????, ???? ??? Tu as raison.

  • ???? ??

  • bel homme

  • π??? ?????

  • ??? ???

  • ??? ?????????

  • ??? ?????????

  • ???

  • ????? ????????

  • ??? ?????????

  • ??? ?????


Publié le : lundi 18 juin 2012
Lecture(s) : 23
Source : cndp.fr
Nombre de pages : 3
Voir plus Voir moins
LUCIEN,
Toxaris,
24-26
Histoire de Zénothémis
Εὖ λέγεις
. T
έταρτον δέ σοι διηγήσομαι Ζηνόθεμιν
τὸν Χαρμόλεω Μασσαλίηθεν
.
᾿Εδείχθη δέ μοι ἐν
᾿Ιταλίᾳ πρεσβεύοντι ὑπὲρ τῆς πατρίδος
,
καλὸς
ἀνὴρ
καὶ
μέγας
καὶ
πλούσιος
,
ὡς
ἐδόκει·
παρεκάθητο
δὲ
αὐτῷ
γυνὴ
ἐπὶ
ζεύγους
ὁδοιποροῦντι τά τε ἄλλα εἰδεχθὴς καὶ ξηρὰ τὸ
ἥμισυ τὸ δεξιὸν καὶ τὸν ὀφθαλμὸν ἐκκεκομμένη
,
παλλώβητόν τι καὶ ἀπρόσιτον μορμολυκεῖον
.
εἶτα
ἐπεὶ ἐθαύμασα εἰ καλὸς οὗτος καὶ ὡραῖος ὢν
ἀνέχεται παροχουμένην τοιαύτην αὐτῷ γυναῖκα
,
ὁ δείξας αὐτὸν διηγεῖτό μοι τὴν ἀνάγκην τοῦ
γάμου ἀκριβῶς εἰδὼς ἕκαστα· Μασσαλιώτης δὲ καὶ
αὐτὸς ἦν
.
Μενεκράτει γάρ
,
ἔφη
,
τῷ πατρὶ τῆς
δυσμόρφου
ταύτης
φίλος
ἦν
Ζηνόθεμις
,
πλουτοῦντι καὶ τιμωμένῳ ὁμότιμος ὤν
.
χρόνῳ δὲ
ὁ Μενεκράτης ἀφῃρέθη τὴν οὐσίαν ἐκ καταδίκης
,
ὅτεπερ καὶ ἄτιμος ἐγένετο ὑπὸ τῶν ἑξακοσίων ὡς
ἀποφηνάμενος
γνώμην παράνομον
.
Οὕτω δὲ οἱ
Μασσαλιῶται κολάζομεν
,
ἔφη
,
εἴ τις παράνομα
γράψειεν
.
ἐλυπεῖτο οὖν ὁ Μενεκράτης καὶ ἐπὶ τῇ
καταδίκῃ
,
ἐπεὶ ἐκ πλουσίου πένης καὶ ἐξ ἐνδόξου
ἄδοξος ἐν ὀλίγῳ ἐγένετο· μάλιστα δὲ αὐτὸν ἠνία
θυγάτηρ αὕτη
,
ἐπίγαμος ἤδη καὶ ὀκτωκαιδεκαέτις
οὖσα
,
ἣν οὐδὲ μετὰ πάσης τῆς οὐσίας τοῦ πατρὸς
ἣν πρὸ τῆς καταδίκης ἐκέκτητο ἠξίωσεν ἄν τις
τῶν γε εὐγενῶν καὶ πενήτων ῥᾳδίως παραλαβεῖν
,
οὕτως κακοδαίμονα οὖσαν τὴν ὄψιν
.
ἐλέγετο δὲ
καὶ καταπίπτειν πρὸς τὴν σελήνην αὐξανομένην
.
῾Ως δὲ ταῦτα πρὸς τὸν Ζηνόθεμιν ἀπωδύρετο
,
Θάρρει
,”
ἔφη
,
"
Μενέκρατες
,
οὔτε
γὰρ
Tu as raison. Ma quatrième histoire
est celle de Zénothémis, de Massalie ,
fils de Charmolée. On me l'a montré, il
y a quelque temps, en Italie, où j'étais
envoyé
en
députation
par
mes
concitoyens. C'était un bel homme,
d'une grande taille, et qui semblait
riche. A côté de lui était assise, sur son
char, une femme, affreusement laide :
la moitié droite de son corps était
desséchée, elle avait un oeil éraillé ;
en
un
mot,
c'était
un
monstre
horriblement traité par la nature, un
spectre effrayant. Je m'étonnais de ce
qu'un si bel homme eût à ses côtés
une pareille femme ; mais celui qui
m'avait montré Zénothémis m'apprit
la
nécessité
il
avait
été
de
contracter ce mariage ; il connaissait
parfaitement
toute
cette
histoire,
étant lui-même de Massalie.
"Zénothémis, me dit-il, avait pour ami
M
é
n
é
c
r
a
t
e
,
p
è
r
e
d
e
c
e
t
t
e
f
e
m
m
e
s
i
laide
;
c'était
un
homme
riche,
honoré, et d'un rang égal à celui de
Zénothémis. Plus tard Ménécrate se
vit
privé
de
son
bien
par
une
condamnation du conseil des Six-
Cents ; pour avoir proposé un décret
contraire aux lois. C'est ainsi que nous
autres Massaliotes , ajouta-t-il, nous
punissons
ceux
qui
font
des
propositions illégales. Ménécrate fut
sensible à une condamnation qui, en
si peu de temps, de riche le faisait
pauvre, et nul de considérable qu'il
était.
Mais
ce
qui
surtout
le
chagrinait, c'était de ne plus pouvoir
marier sa fille, déjà nubile, âgée de
dix-huit ans, dont personne, fût-ce le
dernier des roturiers et des pauvres,
n'aurait voulu avec tout le bien que
possédait
son
père,
avant
sa
condamnation,
vu
sa
laideur
si
repoussante. On disait de plus qu'elle
tombait du haut mal au croissant de la
ἀπορήσεις τῶν ἀναγκαίων καὶ ἡ θυγάτηρ σου
ἄξιον τοῦ γένους τινὰ εὑρήσει νυμφίον
.”
Καὶ
ταῦτα ἅμα διεξιὼν λαβόμενος αὐτὸν τῆς δεξιᾶς
ἦγεν εἰς τὴν οἰκίαν καὶ τήν τε οὐσίαν πολλὴν
οὖσαν
ἐνείματο
πρὸς
αὐτὸν
καὶ
δεῖπνον
παρασκευασθῆναι κελεύσας εἱστία τοὺς φίλους
καὶ τὸν Μενεκράτη
,
ὡς δή
τινα τῶν ἑταίρων
πεπεικὼς ὑποστῆναι τῆς κόρης τὸν γάμον
.
Ἐπεὶ δὲ
ἐδεδείπνητο
αὐτοῖς
καὶ
ἔσπεισαν
τοῖς
θεοῖς
,
ἐνταῦθα δὴ μεστὴν αὐτῷ τὴν φιάλην προτείνας
,
∆έδεξο
,”
εἶπεν
,
«
Μενέκρατες
,
παρὰ
τοῦ
γαμβροῦ φιλοτησίαν· ἄξομαι γὰρ ἐγὼ τήμερον τὴν
σὴν θυγατέρα Κυδιμάχην· τὴν προῖκα δὲ πάλαι
εἴληφα
,
τάλαντα
πέντε
καὶ
εἴκοσι
.”
τοῦ
δέ
,
῎Απαγε
,”
λέγοντος
, “
μὴ σύ γε
,
ὦ Ζηνόθεμι· μὴ
οὕτω μανείην ὡς περιιδεῖν σε νέον καὶ καλὸν
ὄντα
κόρῃ
αἰσχρᾷ
καὶ
λελωβημένῃ
συγκαταζευγνύμενον
,”
ὁ δέ
,
ταῦτα διεξιόντος
,
ἀράμενος τὴν νύμφην ἀπῄει εἰς τὸν θάλαμον καὶ
μετ᾿ ὀλίγον προῆλθεν διακορήσας αὐτήν
.
Καὶ τὸ
ἀπ᾿ ἐκείνου σύνεστιν ὑπεραγαπῶν καὶ
πάντῃ ὡς
ὁρᾷς περιαγόμενος αὐτήν
.
Καὶ οὐχ ὅπως αἰσχύνεται τῷ γάμῳ
,
ἀλλὰ καὶ
σεμνυνομένῳ
ἔοικεν
,
ἐπιδεικνύμενος
ὡς
καταφρονεῖ μὲν τῶν ἐν τῷ σώματι καλῶν ἢ
αἰσχρῶν καὶ πλούτου καὶ δόξης
,
ἀφορᾷ δὲ ἐς τὸν
φίλον καὶ τὸν Μενεκράτη
,
οὐδὲ οἴεται χείρω πρὸς
φιλίαν ὑπὸ τῆς ψήφου τῶν ἑξακοσίων γεγονέναι
.
Πλὴν ἤδη γε τούτων οὕτως αὐτὸν ἠμείψατο ἡ
τύχη
.
Παιδίον γὰρ πάγκαλον ἐκ τῆς αἰσχίστης
αὐτῷ
ταύτης
ἐγένετο
,
καὶ
πρῴην
γε
,
ἐπεὶ
ἀράμενος
αὐτὸ
εἰσεκόμισεν
πατὴρ
εἰς
τὸ
βουλευτήριον
θαλλῷ
ἐστεμμένον
καὶ
μέλανα
lune.
25. Ménécrate se plaignait un jour à
Zénothémis
de
ses
malheurs.
"Console-toi, cher Ménécrate, lui dit
ce dernier, tu ne manqueras jamais du
nécessaire, et ta fille trouvera un
époux digne de sa naissance." En
disant cela, il le prit par la main et le
conduisit dans sa maison, où il lui fit
présent d'une partie de son immense
fortune. Ensuite il fit préparer un
repas auquel il invita plusieurs de ses
amis avec Ménécrate, comme s'il avait
déterminé
quelqu'un
de
sa
connaissance à épouser la fille de
celui-ci. A la fin du repas, après les
libations faites aux dieux, il remplit sa
coupe, et la présentant à Ménécrate :
"Reçois," dit-il, "cette coupe de la
main
de
ton
gendre
;
j'épouse
aujourd'hui ta fille Cydimaque, et il y
a longtemps que j'ai reçu sa dot, qui
est de vingt-cinq talents. - Fi donc ! "
s'écrie
Ménécrate.
"Ni
toi,
Zénothémis, ni moi-même je ne serai
assez fou pour vouloir qu'un homme
jeune et beau épouse une fille laide et
contrefaite." Il parlait encore, que
Zénothémis emmène la fiancée dans
la
chambre
nuptiale
et
ne
sort
qu'après avoir consommé le mariage.
Depuis ce moment il ne la quitte pas,
l'aime avec tendresse, et, comme tu
vois, la conduit partout avec lui.
26. Non seulement il ne rougit pas de
l'avoir épousée ; il s'en fait même
honneur, montrant par là qu'il n'a
souci ni de la beauté, ni de la laideur,
ni des richesses, ni de l'opinion, mais
qu'il songe avant tout à son ami, à
Ménécrate, qu'il ne croit pas devoir
moins
aimer
à
cause
de
la
condamnation dont il a été frappé par
les Six-Cents. Du reste, la fortune l'a
déjà récompensé de ses sentiments
généreux, et de cette femme si laide il
a eu un petit enfant charmant. Il n'y a
pas longtemps, son père l'a conduit au
sénat, couronné d'olivier et revêtu
d'une robe noire, afin d'inspirer plus
ἀμπεχόμενον
,
ὡς ἐλεεινότερον φανείη ὑπὲρ τοῦ
πάππου
,
τὸ μὲν βρέφος ἀνεγέλασε πρὸς τοὺς
βουλευτὰς καὶ συνεκρότει τὼ χεῖρε
,
ἡ βουλὴ δὲ
ἐπικλασθεῖσα πρὸς αὐτὸ ἀφίησι τῷ Μενεκράτει
τὴν καταδίκην καὶ ἤδη ἐπίτιμός ἐστι
,
τηλικούτῳ
συνηγόρῳ
χρησάμενος
πρὸς
τὸ
συνέδριον
.
Τοιαῦτα ὁ Μασσαλιώτης ἔλεγεν τὸν Ζηνόθεμιν
εἰργάσθαι ὑπὲρ τοῦ φίλου
,
ὡς ὁρᾷς
,
οὐ μικρὰ οὐδὲ
ὑπὸ πολλῶν ἂν Σκυθῶν γενόμενα
,
οἵ γε κἂν τὰς
παλλακὰς
ἀκριβῶς
τὰς
καλλίστας
ἐκλέγεσθαι
λέγονται
.
de pitié pour son aïeul ; l'enfant sourit
aux sénateurs et frappa dans ses
mains. Le sénat, attendri par ce
spectacle, fit remise à Ménécrate de sa
condamnation et le réintégra dans ses
premiers honneurs, grâce au nouvel
avocat qu'il avait trouvé devant le
tribunal."
Voilà ce que le Massaliote me raconta
de la générosité de Zénothémis envers
son ami. Tu le vois, c'est une belle
action, et il n'y a pas beaucoup de
Scythes qui l'eussent faite, car on dit
qu'ils ont grand soin de se choisir de
jolies maîtresses.
Traduction E. Talbot, 1912
Site Ph. Remacle :
http://remacle.org/bloodwolf/philosophes/Lucien/table.htm
Soyez le premier à déposer un commentaire !

17/1000 caractères maximum.