Cet ouvrage fait partie de la bibliothèque YouScribe
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le lire en ligne
En savoir plus

Actas y decretos del Sacrosanto Ecuménico Concilio Vaticano hasta su suspensión en XII de octubre de MDCCCLXX...

De
163 pages

Texto en latín y español

Publié par :
Ajouté le : 01 janvier 1873
Lecture(s) : 32
Signaler un abus
ACTAS Y DECRETOS VATICANO .  II m U . APOSTOLICAE SEDIS de f • d eOctubre de 18«9, SOBRE LIMITACIÓN DE LAS CENSURAS IATAB SESTEICITAE, y algunas declaraciones y advertencias para su recta inteligencia. ' ZARAGOZA. Tipografía de D. José María Magallon, * AÑO DE MDCCCLXXIII.
SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI PII PAPAE IX LITTERAE APOSTOLICAE QVIBVS INDICITVR OECVMENICVM CONCILIVM ROMAE HABENDVM ET DIE IMMACVLATAE CONCEPTIONI DEIPARAE VIRGINIS SACRO AN. MDCCCLXIX INCIPIENDVM. PIVS EPISCOPVS SERVVS SERVORVM DEI AD FVTVRAM REÍ MEMORIAM AEterni Patris Unigenitus Filius propter nimiam, qua nos dilexit, charitatem, ut universum humanum genus a peccati iugo, ac daemonis captivitate, et errorum tenebris, quibus pnmi parentis culpa iamdiu misere premebatur, in plenitudine temporum vindicaret, de coelesti sede descen-clens , et a paterna gloria non recedens , mortalibus ex Immaculata Sanctissimaque Virgine Maria indutus exuviis doctrinam , ac vivendi disciplinan! e coelo de-latam manifestavit, eamdeinque tot admirandis operi-El Hijo Unigénito del Eterno Padre, por la excesiva caridad con que nos ha amado, para librar en la ple-nitud de los tiempos á todo el género humano del yugo del pecado, de la cautividad del demonio y de las ti-nieblas del error, que le oprimían tan miserablemente desde largo tiempo, bajando de su trono celestial sin sa-lir de la gloria del Padre, y vestido de la naturaleza mortal de la Immaculada y Santísima Virgen Maria, ha revelado una doctrina y regla de vida traída del cielo, y la ha atestiguado con un sinnúmero de admirables
4 ACTAS Y DECRETOS bus testatam fecit, ac semetipsum tradidit pro nobis oblationem et hostiam Deo in odorem suavitatis. Antequam vero, devicta morte, triumphans in coelum consessurus ad dexteram Patris conscenderet, misit Apostólos in mun-dum universum, ut praedicarent evanpreliuní omni crea-turae, eisque potestatem dedit regendi Ecclesiam suo san-guine acquisitam, et constitutam, quae est columna et /ir-mamentum veritatis, ac coelestibus ditata thesauris tutum salutis iter, ac verae doctrinae lucem ómnibus populis o-stendit, et instar navis in altum saeculi huñts ita natat, ut, pereunte mundo, omnes quos suscipit, servet illaesos [S. Max. Serm. XCIV). Ut autem éiusdem Ecclesiae régimen recte semper áteme ex ordine procederet, et omnis chri-stianus populus' in una semper fide, doctrina, charitate et commumone persisteret, tum semetipsum perpetuo afí'utu-rum usque ad consummationem saeculi promisit, tum etiam obras, y se ha entregado á sí mismo por nosotros, ofre-ciéndose á Dios como oblación y hostia en olor de sua-vidad. Pero, vencida la muerte, antes de subir triunfante al cielo, para sentarse á la diestra del Padre, envió sus Apóstoles al universo mundo, para que predicasen el Evangelio á toda criatura, y les dio la potestad de re-gir la Iglesia adquirida y constituida por su sangre: la cual Iglesia es columna y sosten de la verdad; y enri-quecida de tesoros celestiales, enseña á todos los pue-blos el camino seguro de salvación y la luz de la ver-dadera doctrina, flotando cual nave sobre la alta mar de este siglo, para guardar sanos y salvos á todos los que acoge, mientras el mundo perece (S. MÁXIMO, Sermón 94). Y para que el Gobierno de esta misma Iglesia obrase siempre con rectitud y orden, y todo el pueblo cristiano perseverase constante en unidad de fe, de doctrina, de caridad y comunión, no solo prometió asistir El mismo perpetuamente á la Iglesia hasta la consumación de los siglos; siuo que escogió además entre todos singular-
DEL CONCILIO VATICANO. 5 ex ómnibus unum selegit Petrum, quem Apostolorum Principem, suumqúe hic in terris Vicarium, Ecclesiaequé caput, fundamentum ac centrum constituit, ut cum ordi— nis et houoris gradu, tum praecipuae plenissiniaeque au-ctoritatis, potestatis, ac iurisdictionis amplitudine pasceret agnos et oves, confirmaret fratres, universamque regeret Ecclesiam, et esset coeli ianitor, ac ligandorum solven-dorumque arbiter, mansura etiam in coelis iudiciorum suorum dcfmitione [S. Leo. Serm. II). Et quoniam Ec-clesiae unitas et integritas, eiusque régimen ab eodem Cliristo institutum perpetuo stabile permanere debet, ic— circo in Romanis rontificibus Petri successoribus, qui in hac eadem Romana Petri Cathedra sunt collocati, ipsissi-ma suprema Petri in omnem Ecclesiam potestas, iurisdi-ctio, primatus plenissime perseverat ac vi^et. Itaque Romani Pontifices omnem Dominicum gregem pascendi potestate et cura ab ipso Christo Domino in mente á Pedro,, constituyéndole Príncipe de los Após-toles, su Vicario sobre la tierra, cabeza, fundamento y centro de la Iglesia, para que por este puesto de orden y de honor, y sobre todo por la primacía y plenitud de la autoridad, del poder y de la jurisdicción, apa-centase los corderos y las ovejas, confirmara á sus her-manos, rigiera á la Iglesia universal, y fuese él portero del cielo, el arbitro de lo que debe ser atado y desatado, cuya sentencia permanecerá en toda su fuerza en el cielo mismo (S. LEÓN. Serm. 2.°). Y porque la unidad y la integri-dad de la Iglesia y su régimen instituido por el mismo Cristo, deben permanecer perpetuamente estables; el mismo poder supremo de Pedro sobre toda la Iglesia, su jurisdicción y su primacia perseveran y continúan vi-gentes en toda su plenitud en los Romanos Pontifices, sucesores de Pedro colocados en esta su misma Cátedra Romana. Por eso los Romanos Pontífices, usando del poder y cuidado de apacentar toda la grey del Señor, cuyo
6 ACTAS Y DECRETOS persona Beáti Petri divinitus síbi commissa utentes, nun-quam intermiserunt omnes perferre labores, omnia susci-» pere consilia, ut a solis ortu usque ad occasum omnes populi, gentes, nationes evangelicam doctrinam agnosce-rent, et in veritatis ac iustitiae viis ambulantes vitam as-sequerentur aeternam. Omnes autem norimt quibus inde-fessis curis iidem Romani Pontífices fidei depositum, Cíe-ri disciplinam, eiusque sanctam doctamque institutionem, ac matrimonii sanctitatem dignitatemque tutari, et chri-stianam utriusque sexus iuventutis educationem quotidie magis promoveré, et populorum religionem, pietatem, mo-rumque honestatem fovere, ac iustitiam defenderé, et i-psius civilis societatis tranquillitati, ordini, prosperitati, ra-tionibus consulere studuennt. Ñeque omiserunt ipsi Pontífices, ubi opportunum• exi— stimarunt, in gravissimis praesertim temporum perturba-cargo les ha sido confiado divinamente por el mismo Cristo en la persona del bienaventurado Pedro, nunca han cesado de soportar .todos los trabajos, ni de tomar todas las medidas, para que, desde donde sale, el sol hasta su ocaso, todos los pueblos, gentes y naciones conozcan la doctrina evangélica, y caminando pof la senda de la verdad y de la justicia, consigan la vida eterna. Y todos saben con qué incesante cuidado, los mismos Romanos Pontífices han vigilado, para conservar el depósito de la fe, la disciplina del clero y su santa y docta educación; para defender la santidad y digni-dad del matrimonio; y para promover cada dia más la educación cristiana de la juventud de ambos sexos, fo-mentar en el seno de los pueblos la religión, la pie- dad y la honestidad de costumbres; para defenderla jus-ticia, y contribuir por todos los medios á asegurar la tranquilidad, el orden y la prosperidad de la misma so-ciedad civil. Y no han omitido tampoco los Papas, cuando lo han creido oportuno, sobre lodo en las gravísimas perturba-
DEL CONCILIO VATICANO. ? tionibus, ac sanctissimae nostrae religionis civilisque so-cietatis calamitatibus generaba convocare Conciba, ut cum totius catholici orbis Episcopis, quos Spiritus Sanctuspo-suit regere Ecclesiam Dei, collatis consiliis, coniunctisque viribus ea omnia provide sapienterque constituerent, quae ad fidei potissimum dogmata definienda, ad grassantes er-rores proñigandos, ad catbolicam propugnandam, illustran-dam et evoívendajii doctrinam, ad ecclesiasticam tuendam ac reparandam áreciplinam, ad corruptos populorum mo-res corrigendos possent conducere. Iam vero ómnibus compertum exploratumque est qua horribili tempestate nunc iactetur Ecclesia, et quibus quan-tisque malis civilis ipsa affligatur societas. Etenim ab acer-rimis Dei hominumque hostibus catholica Ecclesia, eius-que salutaris doctrina,- et veneranda potestas, ac supre-ma hujus Apostqlicae Sedis auctoritas oppugnata, procul-cata et sacra omnia, despecta, et ecclesiasüca bona dire-ciones de los tiempos, y en las calamidades de nuestra santísima Religión y de la sociedad civil, convocar Con-cilios generales, con el fin de proveer y establecer sa-biamente en unión con los Obispos de todo el orbe ca-tólico, á quienes el Espíritu Sanio instituyó para regir la Iglesia de Üios, mediante una deliberación y esfuerzo común, lodo cuanto pudiese conducir principalmente á definir los dogmas de fe, á destruir los errores domi-nantes, á defender, ilustrar y desarrollar la doctrina ca-tólica, á sostener y restablecer la disciplina eclesiástica, y corregir las costumbres corrompidas de los pueblos. Ahora, pues, conocida y sabida es de todos la hor-rible tempestad que combate hoy á la Iglesia, y cuan grandes males afligen á la misma sociedad civil. Porque los encarnizados enemigos de Dios y de los hombres atacan y conculcan la Iglesia católica y su doctrina sa-ludable, su veneranda potestad y la autoridad suprema de esta Sede Apostólica; desprecian las cosas sagradas; dilapidan los bienes eclesiásticos; vejan de todas maneras
8 ACTAS Y DECRETOS pta, ac Sacrorum Antistites, et spectatissimi viri divino ministerio addicti, hominesque catholicis sensibus prae-stantes modis ómnibus' divexati, et Religiosae Familiae extinctae, et impii omnis generis libri, ac pestiferae ephe-merides, et multiformes pernitiosissimae sectae undique diffusae, et miserae iuventutis instituí io ubique fere a Cle-ro amota, et quod peius est, non paucis in locis iniquita-tis et erroris magistris commissa. Hinc^cum summo Nos-tro et bonorum omnium moerore , et ftunquam satis de-plorando animarum damno ubique adeó propagata est impietas, morumque corruptio, et effrenata licentia, ac pravarum cumsque generis opinionum, omniumque vitio-rum, et scelerum contagio, divinarum humanarumque le-gum violatio, ut non solum sanctissima nostra religio, verum etiam humana societas miserandum in modum per-turbetur ac divexetur. á los Obispos y á los hombres más venerables consa-grados al ministerio divino y á las personas eminentes por sus sentimientos católicos; extinguen las Comunida-des religiosas; y los libros impíos de toda clase y los periódicos pestíferos son esparcidos por todas partes, di-fundidas por donde quiera las sectas perniciosas de todo género-, y la enseñanza de la mísera juventud es arrancada en casi todas parles al clero, y, lo que es peor, enco-mendada en muchos parajes á maestros de error é ini-quidad. De aquí han nacido con gran dolor Nuestro y de todos los buenos, y con daño de las almas, que nunca se deplorará bastante , la tan general propagación de la impiedad, la corrupción de las costumbres, la licencia des-enfrenada y el contagio de opiniones perversas de to-do género, de todos los vicios y crímenes, la viola-ción de las leyes divinas y humanas; de manera que no sólo nuestra santísima religión, sino también la hu-mana sociedad, están lastimosamente perturbadas y com-batidas.
DEL CONCILIO VATICANO. 9 In tanta igitur calamitatum, qjiibus cor Nostrum obrui-tur, mole supremum Pastorale mmisterium Nobis divinitus ecroamnimuiss svuirme s exaidg itÉ, ccult esoiame nerse pNaroasntrdaass  mruaignisa s,m aagdi squunei vexe—r- si Dominici gregis salutem curandam, ad exitiales eorum ímpetus conatusque reprimendos, qui ipsam Ecclesiam, si ñeri uncmam posset, et civilem societatem funditus ever-tere connituntur. Nos quidem, Deo auxiliante, vel ab ipso supremi Nostri Pontificatus exordio nunquaní pro gravis-simi Nostri officii debito destitimus pluribus Nostris Con*  Nostram asittstoollreiralei bvuos ceAmll,o cauct ioDneiib uesi,u seqtu eA psaosntcotlaice is ÉLcictlteesriiase causam Nobis a Christo Domino concreditam ¿>mm studio constan-ter defenderé, atque huius Apostolicaáfeedis, et iustitiae veritatisque iura propugnare, et inimicorum hominum in-sidias detegere , errores falsasque doctrinas damnare, et En tal cúmulo de calamidades que oprimen nuestro corazón, el supremo ministerio pastoral á Nos divina-mente confiado Nos impone el deber de poner en ac-ción cada vez más todas nuestras fuerzas para reparar las ruinas de la Iglesia, procurar la salvación de toda la grey del Señor, detener los perniciosos esfuerzos y rechazar la furia de los que se empeñan en destruir hasta sus fundamentos, si tal pudiera suceder, la igle-sia misma y la sociedad civil. Nos en verdad con el auxilio divino, desde el principio mismo de Nuestro Su-mo Pontificado, no hemos cesado jamás, por medio de. Nuestras Alocuciones consistoriales y Nuestras diversas Letras Apostólicas de levantar Nuestra voz y defender constantemente con todas nuestras fuerzas la cauea de Dios y de su santa Iglesia á Nos confiada por Nuestro Señor Jesucristo, y los derechos de esta Sede Apostólica, de la justicia y la verdad, de manifestar las asechanzas de los enemigos, de condenar los errores y las falsas doctrinas, de proscribir las sectas de la impiedad, y de .vigilar y proveer á la salvación de toda la grey del
10 ACTAS Y DECRETOS impietatis sectas proscribere, ac universi Dominici gregis saluti advigilare et considere. Verum illustribus Praedecessorum Nostrorum vestigiis inhaerentes opportunum propterea esse existimavimus, in Genérale Concilium., quod íamdiu Nostris erat in votis, cogeré omnes Venerabiles Fratres totius catholici orbis Sacrorum Antistites, qui in sollicitudinis Nostrae partem vocati sunt. Qui cmidem Venerabiles Fratres singulari in catholicam Ecclesiam amore incensi, eximiaque erga Nos et Apostolicam lianc Sedem pietate et observantia spe-ctati, ac de animarum salute anxii, et sapientia, doctrina, eruditione praestantes, et una Nobiscum tristissimam rei cum sacrae tum jautblicae conditionem máxime dolentes nihil antiquius hfflbont, quam sua Nobiscum communka-re et conferre consilia, ac salutaria tot calamitatibus ad-hibere remedia. In OEcumenico enim hoc Concilio ea o-mnia accuratissimo examine sunt perpendenda ac sta-tuenda, quae liisce praesertim asperrimis temporibus ma-Señor. Pero, siguiendo las huellas de Nuestros ilustres predecesores, hemos creido oportuno, por todo loexpues- to, reunir en un Concilio general, como lo deseábamos hace mucho tiempo, á todos Nuestros Venerables Her-manos los Prelados del orbe católico, que están lla-mados á participar de Nuestra solicitud. Inflamados es-tos Venerables Hermanos de ardiente amor por la Igle-sia católica, esclarecidos por su insigne piedad y reve-, rencia hacia Nos y hacia esta Sede Apostólica, ansiosos por la salvación de las almas, ilustres por su sabiduría, su doctrina y su ciencia, y juntamente con Nos en ex-tremo afligidos por el tristísimo estado de la religión y de la sociedad civil; nada desean más vivamente que deliberar y poder comunicar con Nos, y aplicar á tan-tos males saludables remedios. Porque en este Concilio ecuménico se examinará y determinará con el mayor cuidado lo que conviene mejor en estos difíciles tiem-pos para la mayor gloria de Dios, integridad de la fé,