La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

Bep o va bep dien chiem linh thuong truong

2 pages

bep o dong thoi bep Bp t ng thi bp in chim trn thng trng Sau nhiu v n gas, bp và bp in t giá r chim trn thng trng n 80%. Bp gas tt c có kh nng c thay th gn nh hoàn toàn.

Publié par :
Ajouté le : 04 janvier 2014
Lecture(s) : 0
Signaler un abus
bep o dong thoi bep  Bp t ng thi bp in chim trn thng trng  Sau nhiu v n gas, bp vàbp in t giá rn 80%. Bp gas tt c có kh nng c thay th gnchim trn thng trng nh hoàn toàn.  Quãng thi gian qua liên tc nhng v n ga xy ra va mi làm cho không rt ít c nhà git ny ngi vi chic bp gas ang s dng ti nhà, tng i nhiu gia ình h hàng dù bp vn có mi có kh nng ã không còn nui tic xót trong khi vt b chúng và thay i vi các thit b nu không dùng gas nh làRecommended Sitebp in, bp hng ngoi.
 
 Da vào kho sát thì s hu nh tt c mt s c nhà va tâm tình:" ngay sau vic mt vài v n au lòng xy ra nh v 2 nh cht thm trong t quang bu, hay là v n gas cn c sn xut tc công c khí Thanh Bình khin cho 1 nhng ai t vong kèm vi sáu ngi b thng nng thì s hu ht chúng ta phi thay th bp hay gi d không tin thì cng phi gi nhng ngi ti kim tra ng dây gas kèm vi van gas."  Bp gas càng lúc càng óng bng thng trng thay i ti ó là bp và bp in có th c lên ngôi. Ti sao bp kèm theo bp in li có kh nng c quá nhiu nhng ai yêu chung th?  Bp t un nu mau chóng, cha sinh nhit , hiu sut nóng tp trung n 90% vì y dùng bp t u lnh, li nhanh sôi, tích kim in hn th cc k nhiu so sánh vi dùng bp ga, s dng bp t v sinh li nhàn hn na bp gas.  Bp in có kh nng nng c thng ti trên mt kính, v sinh tht d, không to ra khí CO2 gây ra hi cho sc vóc nhng ngi dùng.công sut t hp c coi là 60% trong lúc bp gas mi c chính là 40%.  
Ngi tiêu dùng ang a dn dn sang s dng bp  
Theo nh ch Hoa cán b bán hàng trung tâmcho thy, trc ây thng xuyên quy bp gas do chúng ta hút khách hn th bp ti t, vì bp ga chính là sp nu truyn thng, giá sn phm li úng mc hn na bp t. nhng mà
u nm 2012 quay tr li ây quy bp ga tròn bóng trong khi quy bp ca chúng tôi hãy huy ng thêm nhiu
ba cán b na ng t vn. doanh s bi bp t tng gp 3 t sánh vi bp gas.  Mt hng dn bi chúng ta trong khi i sm hàng mi ngi ti thi bp in tng trng trên chúng ta phi mua nhng ca hàng hay nh vài trng tâm thng nghip uy tín do nhiu shop manh mún ã tn dng cho buôn bán các hàng không chính hãng nhm cho chuc li.
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin