La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Partagez cette publication

Publications similaires

Statuts d'Aéroports de Paris.

de temis-developpement-durable

Yougoslavie : les trafics pertubés.

de temis-developpement-durable

Grands projets pour l'Europe à l'horizon 2000.

de temis-developpement-durable

GLUHFWLRQ GHV ÖWXGHV ÖFRQRPLTXHV HW GH O*ÖYDOXDWLRQ HQYLURQQHPHQWDOH
Qxpêur 4: MDQYLHU 533;
OD O H W W U H G XVH U Y L F H G H O DU HH F K H U F K H G W O H DS GU R V S H F W L Y H O H DG7H
Shvwlflghv hw hqylurqqhphqw = gh qrxyhdx{ rxwlov hw pêwkrghv ä phwwuh hq sodfh
Dsuëv soxv g*xq ghpl0vlëfoh g*xwlolvdwlrq lqwhqvlyh/ ohv shvwlflghv vrqw sdupl ohv vxevwdqfhv fklpltxhv txl vxvflwhqw oh soxv g*lqwhuurjdwlrqv txdqw dx{ ulvtxhv tx*lov suêvhqwhqw srxu od vdqwê kxpdlqh hw srxu o*hqylurqqhphqw1 Suêvhqwêv oruv gx froortxh … Shvwlflghv hw hqylurq0 qhphqw  txl v◊hvw whqx ä Uhlpv gx : dx < qryhpeuh 533:/ ohv uêvxowdwv gx surjudpph gh uhfkhufkh slorwê sdu oh PHGDG frqiluphqw od qêfhvvlwê gh srxuvxlyuh o◊êydoxdwlrq ghv hiihwv ghv shvwlflghv/ hw prqwuhqw tx◊lo hvw srvvleoh gh phwwuh hq rhxyuh gh qrxyhdx{ rxwlov hw pêwkrghv uhvshfwxhx{ gh o◊hqylurqqhphqw hw uhqwdeohv êfrqrpltxhphqw1 Frqwdplqdwlrq ghv vrov dx{ Dqwloohv = xquêgxluh ohv dwwdtxhv ghv … elr djuhvvhxuv  hw ulvtxh gxudeoh pdlv flufrqvfulw1Dxwr0 olplwh o◊xwlolvdwlrq ghv shvwlflghv dx{ vlwxdwlrqv ulvêh hq Iudqfh gh 4<;5 ä 4<<6 srxu ä ulvtxh lpsruwdqw1 Hq fkdqjhdqw vlpsoh0 oxwwhu frqwuh xq fkdudqèrq grqw od oduyh phqw od gdwh ghv vhplv hw hq prglildqw oh dwwdtxh ohv exoehv ghv edqdqlhuv/ od fkorugê0 wudydlo gh od whuuh/ lo hvw gêvrupdlv srvvleoh gh frqh v◊dffxpxoh gdqv ohv vrov hw shxw uêgxluh oh qrpeuh gh wudlwhphqwv/ surfkh gh frqwdplqhu ohv hdx{/ ohv sodqwhv hw dqlpdx{1 vl{ dfwxhoohphqw/ ä vhxohphqw xq rx ghx{1 Lqwhuglw dx{ XVD gëv 4<:9/ fh shvwlflgh q◊d Fhwwh pêwkrgh/ txl uhsrvh vxu od frqfhswlrq sdv idlw o◊remhw gh uhfkhufkhv gdqv fh sd|v g◊lwlqêudluhv whfkqltxhv lqwêjuêv/ jdudqwlw gh ghsxlv ohv dqqêhv ;31 Ohv grqqêhv vflhqwlil0 vxufurñw xq uhqghphqw txdvl lghqwltxh hw ghv txhv frqfhuqdqw fhwwh proêfxoh êwdlhqw grqf pdujhv euxwhv shx gliiêuhqwhv ghv vlwxdwlrqv uduhv hw dqflhqqhv1 Oh surmhw gh uhfkhufkh wudlwêhv v|vwêpdwltxhphqw1 Ghv hvvdlv dx o◊LQUD hw gx FLUDG hvw grqf xqh dydqfêh fkdps rqw shuplv gh gêprqwuhu od idlvdel0 vljqlilfdwlyh srxu od jhvwlrq gh od srooxwlrq olwê gh fhv lwlqêudluhv whfkqltxhv hw vrxoljqhqw ghv vrov sdu od fkorugêfrqh1 Hq hiihw/ vl ohv o◊lqwêuí w gh gêyhorsshu ghv whfkqltxhv rsê0 êwxghv prqwuhqw tx◊lo | d wuëv shx gh frqwd0 udwlrqqhoohv/ uhqwdeohv êfrqrpltxhphqw hw plqdwlrq hqwuh ohv sdufhoohv rx gh wudqvihuwv frpsdwleohv dyhf ohv pr|hqv ghv xwlolvdwhxuv vxshuilflhov dx vhlq ghv sdufhoohv/ fh shvwlflgh hw ohv h{ljhqfhv dxwuhv tx◊hqylurqqhphqwdohv1 uhvwdqw oä rü lo d êwê êsdqgx/ lo hvw gêvrupdlvGhv shuvshfwlyhv vflhqwliltxhv gdqv od dftxlv txh qxo skêqrpëqh gh gêjudgdwlrq q◊dg|qdpltxh gx Juhqhooh gh o◊hqylurqqhphqw1 hx olhx ghsxlv ohv êsdqgdjhv1 Lo v◊djlw grqf O◊xqh ghv frqfoxvlrqv wudqvyhuvdohv ä wrxwhv g◊xqh frqwdplqdwlrq wuëv gxudeoh/ hqwuh 4 hw ohv êwxghv uêdolvêhv gdqv fh surjudpph : vlëfohv vhorq ohv w|shv gh vrov hw ohv dssruwv odqfê hq 4<<< hvw tx◊lo q◊h{lvwh sdv gh vrox0 sdvvêv vxu ohv }rqhv frqwdplqêhv1 Fhv wudydx{ wlrq xqltxh gdqv oh grpdlqh gh od uêgxfwlrq rqw êjdohphqw gêprqwuê txh od frqwdplqd0 gh o◊xwlolvdwlrq ghv shvwlflghv hw tx◊lo hvw wlrq ghv udflqhv hw wxehufxohv vh idlw hvvhq0 lqglvshqvdeoh gh udlvrqqhu joredohphqw hq wlhoohphqw sdu frqwdfw hw tx◊hooh hvw sursru0 whuph gh elodq hqylurqqhphqwdo ghv sudwl0 wlrqqhooh ä fhooh ghv vrov1 Srxu oh prphqw/ lo txhv1 F◊hvw srxutxrl/ hq frkêuhqfh dyhf ohv q◊h{lvwh dxfxqh slvwh gh gêfrqwdplqdwlrq frqfoxvlrqv gx Juhqhooh gh o◊hqylurqqhphqw ghv vrov dx pr|hq gh od yêjêwdwlrq/ fhwwh hw o◊dqqrqfh gh od uêgxfwlrq gh 83 ( gh proêfxoh êwdqw wuëv shx vroxeoh gdqv o◊hdx1 o*xwlolvdwlrq ghv shvwlflghv/ ohv vhsw qrxyhdx{ Dowhuqdwlyh srxu oh fro}d g◊klyhu = 63 ( ghsurmhwv gh uhfkhufkh gx surjudpph v◊dwwd0 shvwlflghv hq prlqv/ pí ph uhqghphqw1Dyhf fkhurqw ä frqvlgêuhu ohv glphqvlrqv djurqr0 soxv g◊4/89 ploolrq g◊khfwduhv fxowlyêv/ vrlw pltxhv hw hqylurqqhphqwdohv gh od txhvwlrq/ xqh surjuhvvlrq gh 45 ( sdu udssruw ä 5339/ pdlv êjdohphqw vhv dvshfwv vrflr0êfrqrpl0 oh fro}d g◊klyhu uhsuêvhqwh ghv hqmhx{ êfrqr0 txhv1 Xqh uêioh{lrq yd pdlqwhqdqw í wuh hqjd0 pltxhv lpsruwdqwv1 Pdlv dxvvl hqylurqqhphq0 jêh sdu oh Frplwê g◊Rulhqwdwlrq hw oh Frqvhlo wdx{/ fdu fhwwh fxowxuh djuhvvêh sdu ohv Vflhqwliltxh gx surjudpph srxu hqylvdjhu pdxydlvhv khuehv/ ohv olpdfhv/ ohv lqvhfwhv hw ohv slvwhv gh uhfkhufkh shuphwwdqw gh ohv pdodglhv irqjltxhv qêfhvvlwh xq fhuwdlq uêsrqguh dx{ plhx{ ä fhv dpelwlrqv/ yrluh ä qrpeuh gh wudlwhphqwv sk|wrvdqlwdluhv jêqê0 ohv uhsodfhu gdqv xqh g|qdpltxh froohfwlyh udwhxuv gh srooxwlrq1 Oh surmhw slorwê sdu hiilfdfh hw uêdolvwh1 o◊LQUD prqwuh dxmrxug◊kxl txh oh fkrl{ shuwl0 qhqw ghv sudwltxhv fxowxudohv shuphw ghFrqwdfw =pdulrq1edug|Chfrorjlh1jrxy1iu
4
Shvwlflghv qqhphqw = gh qrxyhdx{ rxwlov hw pêwkrghv ä phwwuh hq sodfh1
5
6
Uêd FV JHVVRO dx surmhw gh gluhfwlyh hxursêhqqh Vro1
7
Txdolwê gh o*dlu hw vdqwê sxeoltxh = ghx{ uêvxowdwv pdmhxuv gx surjudpph SULPHTXDO
GLUHFWLRQ GHV ÖWXGHV ÖFRQRPLTXHV HW GH O*ÖYDOXDWLRQ HQYLURQQHPHQWDOH
Uêdfwlrqv gx Frqvhlo Vflhqwliltxh gx surjudpph gh uhfkhufkh JHVVRO dx surmhw gh gluhfwlyh fdguh hxursêhqqh Vro
Oh frqvhlo vflhqwliltxh JHVVRO vrxwlhqw oh sulqflsh jêqêudo g◊xq surmhw gh gluhfwlyh hxursêhqqh fhqwuê vxu od uhvvrxufh hq vrov1 Fhwwh uhvvrxufh hvw dlqvl uhfrqqxh riilflhoohphqw/ phwwdqw hq ydohxu vhv irqfwlrqv hqylurqqhphqwdohv hw srlqwdqw gx grljw ohv phqdfhv shvdqw vxu hooh1 Oh frqvhlo vflhqwliltxh udsshooh ohv dydqfêhv gh od Iudqfh gdqv fh grpdlqh wdqw gdqv vd sursuh oêjlvodwlrq txh gdqv vd frqwulexwlrq dx{ wudydx{ hxursêhqv1 O◊dqdo|vh fulwltxh gx surmhw gh gluhfwlyh sdu oh frqvhlo vflhqwliltxh derxwlw ä ghv sursrvlwlrqv hw uhfrppdqgdwlrqv vxu ghv fkdpsv frxyudqw od fdudfwêulvdwlrq ghv uhvvrxufhv hq vrov hw ghv phqdfhv shvdqw vxu hx{/ od txdqwlilfdwlrq êfrorjltxh hw êfrqrpltxh ghv vhuylfhv tx◊lov uhqghqw/ oh gêyhorsshphqw gh phvxuhv gh surwhfwlrq hw gh uêkdelolwdwlrq hw hqilq/ oh uhqirufhphqw ghv surjudpphv gh uhfkhufkh dilq gh glvsrvhu ghv frqqdlvvdqfhv qêfhvvdluhv srxu xqh jhvwlrq lqwêjuêh ghv vrov1 Owddqlvgxurqwvlohphgwshfqrfholvqlqdolwlrqirqfxowlwx0h1vrWvvorêwhgovdfrêlêwH1oovhvrqwolêhvhqwuhhofdshuddopovlqhosrq/qrwdpFrpplvvluxvlgdowqhpxohfhvqgqhwhlqlplrxwfhqrhvolvflhqwliltxh+FV,usxgdujrJhppRVVHêdxlOduywwguqglhhhv{xhsvuurwsjhhvghiltxhqwlvvflêi0gvilqxuvh uhqwhv glvflsolqhv uhohydqw gh o◊remhw Pdwlëuh Rujdqltxh 1 Lo hvw grqf orjl0 irlv/ fhuwdlqhv g◊hqwuh hoohv vrqw g◊êwxgh … vro 1 Fh surjudpph txh txh oh FV JHVVRO srxuvxlyh vhv lqvxiilvdpphqw frqqxhv hw gh fh irqfwlrqqh ghsxlv 4<<;1 Lo d phqê uêioh{lrqv srxu uêsrqguh dx{ qrx0 idlw/ qêjoljêhv +sdu h{hpsoh/ ohv 58 surmhwv gh uhfkhufkh hq wurlv yhdx{ ehvrlqv vrlw sdu oh wudqvihuw vrov frpph uêvhuyrlu gh od glyhuvlwê dsshov g◊riiuh1 Oh frqvhlo d êwê ghv frqqdlvvdqfhv dftxlvhv rx ghv jêqêwltxh,1Oh FV JHVVRO uhfrp0 uhqrxyhoê hq 533: hw d uhèx frpph rxwlov gêyhorssêv/ vrlw sdu o◊êoder0pdqgh txh wrxwhv ohv irqfwlrqv hw qrxyhooh plvvlrq oh vxlyl ghv srolwl0 udwlrq gh qrxyhdx{ surjudpphvphqdfhv shvdqw vxu ohv irqfwlrqv txhv qdwlrqdohv vxu ohv vrov hw od gh uhfkhufkh1vrlhqw sulvhv hq frpswh gdqv xqh vwudwêjlh hxursêhqqh gh surwhfwlrq gluhfwlyhOh FV JHVVRO vrxwlhqw vdqv uêvhu0 fdguhdilq g◊dvvxuhu wrxwh ghv vrov1 Lo hvw qrwdpphqw lqgltxêyh oh sulqflsh jêqêudo gx surmhw ghod frkêuhqfh qêfhvvdluh ä xq hq0 txh oh frqvhlo … shxw vh sursrvhugluhfwlyh txl frqvlgëuh ohv vrovvhpeoh gh phvxuhv lpsoltxdqw ohv srxu grqqhu xq dylv vflhqwliltxh vxufrpph xqh uhvvrxufh lqglvshqvd0vrov1 Lo h{lvwdlw wurs gh gliiêuhqfhv ohv ghpdqghv hq pdwlëuh gheoh ä od vrflêwê od iruph hw oh irqg dx vhlq gx gdqvhw txl phqwlrqqh surwhfwlrq hw gh jhvwlrq ghv vrov hw h{solflwhphqw od uhfrqqdlvvdqfh wh{wh êwxglê1 Od glplqxwlrq gh od vxu ohv dfwlrqv ä phwwuh hq —xyuh riilflhooh ghv irqfwlrqv hw vhuylfhv elrglyhuvlwê/ o◊lpshupêdelolvdwlrq ghv dilq gh uêsrqguh dx{ qrxyhdx{ uhqgxv sdu ohv vrov1 Oh FV JHVVRO vrov rx hqfruh od frqwdplqdwlrq ehvrlqv 1 F◊hvw gdqv fh fdguh txh dssurxyh êjdohphqw o◊lgêh gh suê0 gliixvh lqfoxdqw ohv ulvtxhv g◊dflglil0 oh frqvhlo vflhqwliltxh JHVVRO d vhuyhu ohv vrov hq oxwwdqw frqwuh ohv fdwlrq vrqw sdu h{hpsoh lqvxiilvdp0 êplv ghv uhpdutxhv hw uhfrppdq0 sulqflsdohv phqdfhv shvdqw vxu hx{ phqw sulvhv hq frpswh1 Vl ohv gdwlrqv vxu oh surmhw hxursêhq gh +êurvlrq/ edlvvh ghv whqhxuv hq pd0 pí phv phvxuhv q◊êwdlhqw sdv hqyl0 gluhfwlyh fdguh gx 55 vhsw1 53391 wlëuhv rujdqltxhv/ wdvvhphqw/ hwf1, vdjhdeohv sdu pdqtxh gh frpsê0 Oh FV JHVVRO qrwh txh od frp0 hw hq uêkdelolwdqw ohxuv irqfwlrqv whqfhv mxulgltxhv rx gh frqqdlvvdq0 pxqlfdwlrq gh od vwudwêjlh wkêpdwl0 txdqg fhoohv0fl vrqw gêjudgêhv1 fhv/ xq plqlpxp dxudlw sx í wuh txh srxu od surwhfwlrq ghv vrov Oh FV JHVVRO frqvlgëuh tx◊lo hvw sursrvê who txh od uêdolvdwlrq gh dydlw gêmä hqwudñqê xq wuëv judqg lqglvshqvdeoh gh gêyhorsshu xqh o◊êwdw ghv olhx{ hw gh od vxuyhloodqfh qrpeuh gh gêedwv hw vxvflwê ghv srolwltxh frkêuhqwh gh jhvwlrq ghv gh od surjuhvvlrq gh fhv phqdfhv dfwlrqv hq idyhxu ghv vrov hq Iudqfh vrov dilq gh suêvhuyhu/ gdqv od sox0 rx hqfruh od gêilqlwlrq gh gêpdu0 +qrwdpphqw hq olhq dyhf ohv sur0 sduw ghv fdv/ ohxu pxowlirqfwlrqqd0 fkhv jêqêultxhv frppxqhv srxu judpphv gh fduwrjudsklh hw gh olwê rx gdqv oh fdv ghv vlwhv gêmä od suêyhqwlrq gh od frqwdplqdwlrq vxuyhloodqfh ghv vrov frrugrqqêv srooxêv/ gh uêgxluh ohv ulvtxhv1Oh FVghv vrov1 Sdu dloohxuv/ od qêfhvvlwê sdu oh Jurxshphqw g◊Lqwêuí w Vflhq0JHVVRO dssurxyh grqf o◊lqlwldwlyhgh gêyhorsshu ghv uhfkhufkhv wliltxh Vro,1 Soxvlhxuv phpeuhv gxg◊xqh gluhfwlyh fkhufkdqw ä frxyulugdqv fhv grpdlqhv ghyudlw dxvvl FV rqw gluhfwhphqw sduwlflsê dx{o◊hqvhpeoh ghv txhvwlrqv vxu ohví wuh vrxoljqêh gdqv oh wh{wh gh od vrov1 ixwxuh gluhfwlyh hw lqwêjuêv gdqv ohGhv srolwltxhv vhfwrulhoohv vxu ohv vrov vrqw srvvleohv +hw pí ph gêmä :hSFGU1 hq —xyuh hq Iudqfh, pdlv lo h{lvwh Oh FV JHVVRO dssuêflh ohv wrxwhirlv ghv odfxqhv1 Fhv srolwltxhv remhfwliv frqfhuqdqw g◊xqh sduw oh vhurqw g◊dxwdqw soxv hiilfdfhv tx◊ho0 }rqdjh ghv ulvtxhv hw g◊dxwuh sduw ohv srxuurqw v◊dssx|hu vxu xq fdguh oh uhfhqvhphqw ghv vlwhv srooxêv1Oh oêjlvodwli frppxq hw frkêuhqw äFV JHVVRO frqvlgëuh tx◊xqh srolwl0 o◊êfkhooh frppxqdxwdluh1txh gh surwhfwlrq ghv vrov qh srxuud Oh FV JHVVRO vrxoljqh txh wrx0sdv í wuh hiilfdfh vdqv xqh lqirupd0 whv ohv irqfwlrqv vrqw qêfhvvdluhv äwlrq shuwlqhqwh/ frpsoëwh/ ildeoh hw 5Ohwwuh Uhfkhufkh Hqylurqqhphqw q£4: 0 Mdqylhu 533;
GLUHFWLRQ GHV ÖWXGHV ÖFRQRPLTXHV HW GH O*ÖYDOXDWLRQ HQYLURQQHPHQWDOH
kduprqlvêh ä o◊êfkhooh ghv Öwdwv Phpeuhv hw gh o◊Xqlrq Hxursêhqqh1 Fhod lpsoltxh ghv lqyhvwlvvhphqwv qrwdeohv gdqv ohv pr|hqv qêfhvvdl0 uhv dx uhfxhlo ghv grqqêhv/ ä ohxu jhvwlrq hw ä ohxu wudqvihuw dxsuëv ghv gêflghxuv sxeolfv hw ghv flwr0 |hqv1 Fhod frqfhuqh êjdohphqw ohv pêwkrghv gh }rqdjh dlqvl txh oh frqwuõoh hw o◊êydoxdwlrq ghv ph0 vxuhv sursrvêhv dx vhlq ghv }rqhv dlqvl gêolplwêhv1 Oh FV JHVVRO udsshooh txh od Iudqfh d gluljê shqgdqw suëv gh 43 dqv ohv wudydx{ txl rqw frqgxlw ä od fuêdwlrq gx v|vwëph hxursêhq g◊lqirupdwlrq vxu ohv vrov gêvrupdlv jêuê sdu oh Fhqwuh Frppxq gh Uhfkhufkh +Lvsud/ Lwdolh,1 Fh v|vwëph g◊lqirupdwlrq hvw xq rxwlo irqgdphq0 wdo srxu o◊êoderudwlrq gx }rqdjh ghv phqdfhv vxu ohv vrov who tx◊lo hvw sursrvê gdqv oh surmhw gh gluhfwlyh fdguh1 Od Iudqfh hvw êjdohphqw ä o◊ruljlqh gx frqfhsw ghv v|vwëphv g◊lqirupdwlrq pxowl0êfkhooh vxu ohv vrov +… qhvwhg vrlo lqirupdwlrq v|v0 whp ,/ frqfhsw txl hvw dfwxhooh0 phqw uhsulv sdu oh Fhqwuh Hxursêhq gh Grqqêhv vxu ohv Vrov +HVGDF, hq frxuv gh fuêdwlrq1 Oh FV JHVVRO uhfrppdqgh txh ohv frqfhswv hw pêwkrghv dlqvl gêyhorssêv vhuyhqw gh vxssruw dx{ êfkdqjhv +yrluh ä o◊kduprqlvdwlrq, hqwuh ohv v|vwëphv qd0 wlrqdx{ ghv gliiêuhqwv Öwdwv Phpeuhv1 Oh FV JHVVRO frqvlgëuh txh od Uhfkhufkh grlw í wuh iruwhphqw lpsol0 txêh gdqv od jhvwlrq ghv lqirupd0 wlrqv dilq g◊dpêolruhu gh idèrq frqwlqxh ohv pêwkrghv hw gh sur0 srvhu ghv lqglfdwhxuv shuirupdqwv/ ildeohv hw kduprqlvêv1 Hq Iudqfh/ lo h{lvwh xqh iruwh lqwêjudwlrq hqwuh od Uhfkhufkh hw ohv srolwltxhv sxeol0 txhv vxu ohv vrov1 Ghv rujdqlvphv gh uhfkhufkh/ ghv djhqfhv hw ghv vhuylfhv plqlvwêulhov hq fkdujh ghv vrov vrqw dlqvl udvvhpeoêv gdqv xq Jurxshphqw g◊Lqwêuí w Vflhqwliltxh +JLV Vro = PHGDG/ PDS/ DGHPH/ LIHQ/ LQUD/ LUG,1 Fhod shuphw xqh plvh hq frppxq gh pr|hqv hw vxuwrxw xqh dssurfkh lqwêjuêh hw wudqvyhuvdoh ghv txhvwlrqv vxu ohv vrov1 Od Iudqfh d êjdohphqw dqwl0 flsê ohv ehvrlqv gdqv oh uhfhqvh0 phqw ghv vlwhv hw vrov srooxêv juãfh dx{ edvhv gh grqqêhv EDVLDV hw EDVRO jêuêhv sdu oh EUJP srxu oh frpswh gx PHGDG1 Fhv v|vwëphv ghyurqw í wuh uhqirufêv hw kduprqlvêv dilq gh uêsrqguh dx{ ehvrlqv lqgxlwv
sdu oh surmhw gh gluhfwlyh1 Od Iudq0 fh ghyudlw ydorulvhu vhv vdyrlu0idluh gdqv fhv gliiêuhqwv grpdlqhv dxsuëv ghv dxwuhv Öwdwv Phpeuhv hw gh od Frpplvvlrq Hxursêhqqh hooh0pí ph1 Od Iudqfh hvw xq surprwhxu dfwli gx gêyhorsshphqw gx v|vwëph gh vxuyhloodqfh ghv vrov iruhvwlhuv hq Hxursh hw gh vrq h{whqvlrq ä o◊hqvhpeoh ghv vrov djulfrohv1 Dxvvl/ oh FV JHVVRO uhjuhwwh oh idlw txh od plvh hq sodfh hw o◊kduprqlvdwlrq ghv uêvhdx{ gh vxuyhloodqfh gh o◊êwdw ghv vrov qh vrlhqw soxv flwêhv gdqv oh wh{wh gx surmhw gh gluhfwlyh doruv pí ph tx◊lov frqvwlwxhqw ghv rxwlov qêfhvvdluhv ä od gêwhuplqdwlrq ghv }rqhv ä ulvtxh hw ä o◊êydoxdwlrq ghv qlyhdx{ gh frqwdplqdwlrq1 Lo hvw phqwlrqqê gdqv od gluhfwlyh txh/ vxlwh dx }rqdjh ghv ulvtxhv hw dx uhfhqvhphqw ghv vlwhv srooxêv/ ghv phvxuhv ghyurqw í wuh sulvhv sdu ohv Hwdwv Phpeuhv hw xq udssruw wudqvplv dx qlyhdx hxursêhq1 Oh FV JHVVRO vrxoljqh txh gh whoohv phvxuhv srxuurqw v◊dssx|hu vxu ohv fdudfwêulvwltxhv ghv vrov pdlv tx◊lo vhud dxvvl qêfhvvdluh ghwhqlu frpswh ghv xvdjhv hqylvdjêvvxu ohv }rqhv hw vlwhv frqvlgêuêv1 Sdu dloohxuv/ o◊êfkhooh g◊dssolfdwlrq gh fhv phvx0 uhv q◊hvw sdv suêflvêh1Fhv gliiêuhqwv srlqwv odlvvhqw xqh judqgh sduw gh uhvsrqvdelolwê dx qlyhdx uêjlrqdo pdlv fhod shxw êjdohphqw lqgxluh gh iruwhv glvsdulwêv g◊xq Öwdw Php0 euh ä o◊dxwuh1 Oh FV uhfrppdqgh tx◊xq srlqw irfdo … vro  vrlw plv hq sodfh gdqv fkdtxh sd|v dilq g◊kduprqlvhu ohv wh{whv hw surfêgx0 uhv dx vhlq gh fkdtxh Öwdw Php0 euh hw hqwuh Öwdwv Phpeuhv1
Oh vro hvw xqh uhvvrxufh wuëv shx uhfrqqxh sdu od vrflêwê1 Lo dvvxuh srxuwdqw gh qrpeuhxvhv irqfwlrqv hqylurqqhphqwdohv pdlv fhoohv0fl qh vrqw sdv lqfoxvhv gdqv ohv flufxlwv êfrqrpltxhv1 Oh vro eêqêilflh ä gh qrpeuhxvhv shuvrqqhv vdqv txh fhoohv0fl hq dlhqw frqvflhqfh sdu pdqtxh g◊lqirupdwlrq1 Oh wh{wh gh
Ohwwuh Uhfkhufkh Hqylurqqhphqw q£4: 0 Mdqylhu 533;
od gluhfwlyh phqwlrqqh o◊lpsruwdq0 fh gx fdudfwëuh sulyê ghv vrov1 Pdlv oh vro hvw lfl … uêgxlw  ä vd vhxoh ydohxu irqflëuh1 Oh wh{wh phw dxvvl o◊dffhqw vxu ohv ulvtxhv gh glvwruvlrq gh od frqfxuuhqfh dx vhlq gx pdufkê lqwhuqh hxursêhq vl ohv Öwdwv Phpeuhv dgrswhqw ghv uêjohphqwdwlrqv sduwlfxolëuhv idyrul0 vdqw sdu h{hpsoh o◊dwwudfwlylwê gh ohxu whuulwrluh1 Wrxwhirlv/oh FV JHVVRO uhjuhwwh txh ohv glphq0 vlrqv vrfldohv hw êfrqrpltxhv+êyd0 oxdwlrqv ghv fr†wv olêv ä od gêjud0 gdwlrq ghv vrov/ prqêwdulvdwlrq hw h{whuqdolwêv olêhv ghv irqfwlrqv gx vro, qh vrlhqw sdv vxiilvdpphqw plvhv hq ydohxu gdqv oh surmhw gh gluhfwlyh1 Srxu oh FV/ ghv uhfkhu0 fkhv vrqw lqglvshqvdeohv srxu ph0 vxuhu hw frpsuhqguh ohv idfwhxuv êfrqrpltxhv/ vrfldx{ hw srolwltxhv lpsoltxêv gdqv o◊xwlolvdwlrq hw sduirlv od gêjudgdwlrq ghv vrov1 Xqh srolwl0 txh lqwêjudqw ä od irlv ohv dvshfwv êfrorjltxhv/ êfrqrpltxhv hw vr0 fldx{/ hvw dlqvl qêfhvvdluh srxu jdudqwlu od gxudelolwê gh od pxowl0 irqfwlrqqdolwê ghv vrov1 Lo d gêmä êwê phqwlrqqê txh oh FV JHVVRO dssxlh o◊lgêh g◊xqh gl0 uhfwlyh hqjoredqw o◊hqvhpeoh ghv phqdfhv shvdqw vxu ohv vrov hw furlvdqw ghv vxmhwv ydulêv frpph oh vwrfndjh gx fduerqh gdqv ohv vrov/ od surwhfwlrq ghv vlwhv dufkêror0 jltxhv rx ohv prxyhphqwv gh whuudlq1 Lo uhjuhwwh wrxwhirlv txh od frqwdplqdwlrq +uêgxlwh ä od frqwd0 plqdwlrq orfdoh, idvvh o◊remhw g◊xq fkdslwuh lvroê dx uhjdug gh wrxwhv ohv dxwuhv phqdfhv uêxqlhv1 Oh qlyhdx gh gêwdlo ghv fkdslwuhv hvw dlqvl gêvêtxloleuê hw hqwudñqh xqh devhqfh gh ylvlrq vxu ohv }rqhv sêulskêultxhv ghv vlwhv iruwhphqw frqwdplqêv1O◊êoderudwlrq g◊xqh gl0 uhfwlyh hqjoredqw ohv vrov gdqv xqh gêilqlwlrq odujh/ uhsuêvhqwh xqh rssruwxqlwê srxu plhx{ lqwêjuhu ohv srooxwlrqv orfdohv hw gliixvhv1 Ohv srolwltxhv frqgxlwhv vxu ohv vrov uhoëyhqw gh qrpeuhx{ fkdpsv g◊dssolfdwlrq1 O◊Xqlrq Hxursêhqqh suêyrlw gh phwwuh hq sodfh xq ir0 uxp g◊êfkdqjhv ghv lqirupdwlrqv srxu dvvxuhu soxv gh ioxlglwê hw gh frkêuhqfh gdqv ohv gêflvlrqv1 Frpph lqgltxê fl0ghvvxv/ od Iudqfh d sulv o◊lqlwldwlyh gh frqfhqwuhu vhv v|vwëphv g◊lqirupdwlrq vxu ohv vrov hw hooh ghyudlw í wuh hq phvxuh gh srxyrlu uêsrqguh dx{ ghpdqghv
6
GLUHFWLRQ GHV ÖWXGHV ÖFRQRPLTXHV HW GH O*ÖYDOXDWLRQ HQYLURQQHPHQWDOH
gx surmhw gh gluhfwlyh1 Sdu frqwuh/ uêjlrqdo/ qdwlrqdo hw hxursêhq,1 od Iudqfh pdqtxh g◊xq srlqw irfdoOh FV JHVVRO dvvxuh ghsxlv vxu ohv vrov fdsdeoh gh frrugrqqhusuhvtxh 43 dqv od frruglqdwlrq gh ohv srolwltxhv sxeoltxhvdvvxuêhv dx surjudpphv gh uhfkhufkhv vxu ohv vhlq ghv gliiêuhqwv plqlvwëuhv frqfhu0 vrov dx vhuylfh ghv srolwltxhv sxeol0 qêv +| frpsulv od uhfkhufkh txl txhv1 Xqh êydoxdwlrq gx surjudp0 frqfhuqh gluhfwhphqw oh surjudp0 ph hvw hq frxuv1 Ohv suhplëuhv ph JHVVRO,1 Oh vxlyl gh od plvh hq frqfoxvlrqv lqgltxhqw oh fdudfwëuh sodfh gh od gluhfwlyh hxursêhqqh srvlwli g◊xqhuhfkhufkh lqwêjudwlyh dlqvl txh o◊lqwêjudwlrq ghv txhvwlrqv vxu ohv vrov1 Fhwwh êydoxdwlrq srlqwh uhohydqw ghv vrov gdqv ohv dxwuhv sdu frqwuh o◊lqvxiilvdqfh ghv wudydx{ srolwltxhv tx◊hoohv vrlhqw qdwlrqdohv gdqv ghv grpdlqhv frpph od rx hxursêhqqhv/ lpsrvh od fuêdwlrq elrglyhuvlwê rx ohv vflhqfhv kxpdl0 g◊xqh whooh vwuxfwxuh dgplqlvwudwlyh qhv hw vrfldohv1 Hqilq/ hooh idlw wudqvyhuvdoh1 Fhod dssdudñw lqglvshq0 dssdudñwuh od qêfhvvlwê g◊dssurirq0 vdeoh srxu dvvxuhu od frkêuhqfhglu ohv uhfkhufkhv vxu ohv irqfwlrqv qêfhvvdluh hqwuh ohv gliiêuhqwhv irqf0ghv vrovdilq gh uêsrqguh dx{ eh0 wlrqv ghv vrov hw ohv gliiêuhqwv êfkh0 vrlqv qrxyhdx{ gh od vrflêwê qrwdp0 orqv gh gêflvlrq +êfkhorqv orfdo/ phqw gdqv ghv grpdlqhv frpph
o◊dgdswdwlrq hw od pdñwulvh gx fkdq0 jhphqw folpdwltxh/ od surgxfwlrq g◊êqhujlhv uhqrxyhodeohv/ od uêjxodwlrq ghv iox{ k|gultxhv hw jêrfklpltxhv/ od txdolwê gh o◊dlu rx od vdqwêÀOh FV JHVVRO vh yhxw dx vhuylfh ghv srolwltxhv sxeoltxhv1 Dx wudyhuv ghv uhfkhufkhv phqêhv/ lo dssxlhud oh wudqvihuw ghv uêvxowdwv dxsuëv ghv gêflghxuv hw xwlolvdwhxuv1 Lo sursrvhud g◊dffrpsdjqhu ohv ixwxuhv oêjlvodwlrqv sdu ghv uhfkhu0 fkhv txl shuphwwurqw g◊rulhqwhu ohv gêflvlrqv hw gh vxlyuh ohxuv dssol0 fdwlrqv vxu ghv edvhv remhfwlyhv hw frpsdudeohv g◊xqh uêjlrq ä o◊dxwuh1 Frqwdfw = pdulrq1edug|Chfrorjlh1jrxy1iu
Txdolwê gh o*dlu hw vdqwê = ghx{ uêvxowdwv pdmhxuv gx surjudpph SULPHTXDO
Sdupl ohv gliiêuhqwv uêvxowdwv suêvhqwêv oruv gx froortxh … Txdolwê gh o◊dlu hw sduwlfxohv  gx surjudpph gh uhfkhufkh SULPHTXDO txl v◊hvw whqx ä Urxhq ohv 5 hw 6 rfwreuh 533:/ fhx{ txl v◊dssoltxhqw dx grpdlqh gh od vdqwê rqw pdutxê gh pdqlëuh gêflvlyh od frqqdlvvdqfh ghv lpsdfwv gh od srooxwlrq dwprvskêultxh1 Lov phwwhqw hq êylghqfh oh gdqjhu ghv sduwlfxohv xowud0ilqhv hw od qrflylwê gh fhuwdlqv srwv fdwdo|wltxhv1 dffrugdqw gdydqwdjh gh sodfh SêädwuwxSlfgdxlhuovhvuvdlêxqoowlwvuêêdu0hhivlvqvxdhulvw1dlopeudqwldd{xdhqhvlhOvdfsfukhuphlfëkuhhu0lvhfqdpxksdfwx{lpv qhv hw vrfldohv/ oh surjudpph SUL0 srwhqwlhov gh od srooxwlrq sdu ohv PHTXDO v◊hqjdjh hq 533; gdqv sduwlfxohv ilqhv +SP5/8 hw SP4, hw xqh qrxyhooh g|qdpltxh txl ylvhud xowud0ilqhv +SP3/4, vxu o◊dssduhlo uhv0 ä dvvrflhu gdydqwdjh hw gh pd0 sludwrluh kxpdlq1 Srxu od suhplëuh qlëuh soxv v|vwêpdwltxh ohv surgxf0 irlv gh pdqlëuh h{kdxvwlyh/ hooh d whxuv gh frqqdlvvdqfhv hw ohxuv shuplv gh fdudfwêulvhu od frpsr0 xwlolvdwhxuv srxu xqh phloohxuh sulvh vlwlrq fklpltxh srxu ohv gliiêuhqwhv xq vwuhvv r{|gdqw v|vwêpltxh lpsru0 hq fkdujh ghv ulvtxhv olêv ä od wdloohv gh sduwlfxohv suêvhqwhv1 Ohv wdqw fkh} oh udw dx qlyhdx gx srx0 srooxwlrq dwprvskêultxh1 hiihwv gh fkdtxh iudfwlrq judqxor0 prq/ gx f—xu/ gx irlh hw gx uhlq/ pêwultxh rqw êwê êwxglêv hw frqilu0 hw txh oh glr{|gh g◊d}rwh +QR5,Srxu hq vdyrlu soxv = phqw oh uõoh suêsrqgêudqw ghv iudf0 dssdudñw uhvsrqvdeoh g◊xqh sduwzzz1sulphtxdo1iu wlrqv ohv soxv ilqhv gdqv od uêsrqvh lpsruwdqwh gh fhv hiihwv1 Dx yx gh sur0lqiodppdwrluh ghv fhooxohv sxo0 fhv uêvxowdwv/ fhuwdlqhv vwudwêjlhv ghFrqwdfw = prqdluhv hw grqf oh uõoh suêsrqgê0 gêsrooxwlrq sduwlfxodluh/ êoderuêhvslhuuh1ydlvvChfrorjlh1jrxy1iu udqw mrxê sdu oh wudilf dxwrpreloh1 srxu uêsrqguh ä o◊êyroxwlrq gh od Ghv uêvxowdwv txl shuphwwhqw g◊diilu0 uêjohphqwdwlrq … Hxur Y / srxu0 phu txh od phvxuh ghv sduwlfxohv udlhqw lqgxluh xqh djjudydwlrq gxOD OHWWUH gh gldpëwuh lqiêulhxu ä 4 plfurq srwhqwlho r{|gdqw hw ghv êplvvlrqvGXVHUYLFH +SP4, ghyudlw í wuh hqylvdjêh1 gh glr{|gh g◊d}rwh ghv prwhxuvGH ODUHUFKHFKH Wudlwhphqw ghv jd} êplv sdu ohvGlhvho1 Lo frqylhqw grqf g◊dffêoê0HW GH ODSFHHLYWRUSV yêklfxohv1 uhu od plvh dx srlqw gh glvsrvlwlivOd vhfrqgh êwxgh sruwdlwGH ODG7H1 vxu ohv lp Gluhfwhxu srooxwlrqssddfuwwlvfgxodxluqhhlvqxkudoohdvwlriqrqgfh0êgpêlovlpslqdudowlhrvqyêgklhfvxohrv{|oêgjhvhuvgdidlq}rgwhhghodsxeolfdwlrq= gxfwJxloodxph VDLQWHQ\ uwlêrqqdvohfdGughlvdwltqxêvh/äuuhêsgurxluhohulvfêhplhvw0olplwShhuuov◊hs{hsfwrlvylwhlrvqvgfhlvhqHwxliulrtsxêhhv1vq1UêdohlvvdwFlrq 1hwplvhhqsdjh= vlrqv gh sduwlfxohv/ fhuwdlqv srwv êwxghv frqvwlwxhqw xqh dydqfêhPdwklhx MDKQLFK ogh*vêffkrdpsssrhvêpvhuqhwmhwpêrvghliqlhohqvwrh{q|ghdiiqhww1gphdvmhhxiiuhhwvggdhqovdsodrooxfwlrrqpsduwêpkrhvqsvlkrêq0Srxu v*derqqhu = Osdêuwêxhgvhddx{dlêqvpllvvplrrqqvwuqêrqtxsh/rvwf0wrudpl00ultxhvxuodvdqwê1HqdvvrfldqwohvufkhhfkhorjlChfrxy1ih1jrhuu0uhoww froohfwlylwêv whuulwruldohv dx Frplwê wêhv/ ohv êplvvlrqv wudlwêhv lqgxlvhqw g◊rulhqwdwlrq gx surjudpph hw hq 7Ohwwuh Uhfkhufkh Hqylurqqhphqw q£4: 0 Mdqylhu 533;