Cet ouvrage et des milliers d'autres font partie de la bibliothèque YouScribe
Obtenez un accès à la bibliothèque pour les lire en ligne
En savoir plus

Partagez cette publication

Publications similaires

Vous aimerez aussi

PREZENTACE
Pražský spole
č
enskov
ě
dní seminá
ř
:
¾
je ur
č
en
diplomant
ů
m a doktorand
ů
m
, kte
ř
í sm
ěř
ují k diserta
č
ní práci
v t
ě
chto oborech: antropologie, historie, filozofie, politologie, sociologie,
ekonomie, mezinárodní teritoriální studia;
¾
po
ř
ádá
ro
č
ní cyklus
tematických a interdisciplinárních setkání vedených ve
francouzštin
ě
:
- doktorský seminá
ř
po
ř
ádaný jednou za m
ě
síc. Je ur
č
en pro studenty navšt
ě
vující
Seminá
ř
výchovy k v
ě
decké práci a sm
ěř
ující k získaní možnosti doktorského
studia
pod dvojím (
č
esko-francouzským)
vedením (thèse
en
co-tutelle).
(CEFRES, Vyšehradská 49, Praha 2, pond
ě
lí 14-16 hod.);
- seminá
ř
výchovy k v
ě
decké práci po
ř
ádaný jednou za m
ě
síc a v
ě
novaný
v každém roce p
ř
edem stanovené tematice s d
ů
razem na interdisciplinaritu. Koná
se v p
ř
edem ur
č
ené pond
ě
lí od 9.30 – 11.30 hod. (CEFRES, Vyšehradská 49,
Praha 2).
- odborné konzultace (tutorat de recherche) jsou poskytovány na základ
ě
žádosti
student
ů
;
¾
dává student
ů
m možnost využívat
specializovanou knihovnu
z oblasti
spole
č
enských v
ě
d v CEFRES (po-
č
t: 9-17 hod.);
¾
poskytuje
prostor pro setkávání a diskuse
mezi
č
eskými a francouzskými
studenty zabývajícími se problematikou
Č
eské republiky, st
ř
edoevropských a
východoevropských zemí a Evropské unie;
¾
Zájemci se mohou hlásit e-mailem u kordinátor
ů
.
PODMÍNKY P
Ř
IJETÍ
Ur
č
eno pro uchaze
č
e z
ř
ad diplomant
ů
a doktorand
ů
. P
ř
edpokládá se, že každý
ú
č
astník bude prezentovat své výzkumy v rámci doktorského seminá
ř
e, které se
budou týkat diserta
č
ní práce nebo p
ř
ípravného projektu diserta
č
ní práce. Text
svého referátu poskytne v písemné form
ě
dva týdny p
ř
ed svým vystoupením, aby
mohl být e-mailovou cestou rozeslán
č
len
ů
m seminá
ř
e.
UZNÁVÁNÍ
Č
esko-francouzský seminá
ř
ve spole
č
enských v
ě
dách je pro
č
eské poslucha
č
e
Univerzity Karlovy volitelným p
ř
edm
ě
tem v rámci magisterského studia. Za
aktivní a pravidelnou ú
č
ast na seminá
ř
i jsou student
ů
m ud
ě
lovány
t
ř
i
kredity.
Pouze jedna zd
ů
vodn
ě
ná absence je omluvitelná.
Université Charles de Prague
École des hautes études en sciences sociales
École normale supérieure – Lettres et Sciences humaines de Lyon
Centre français de recherche en sciences sociales
ATELIER EN SCIENCES SOCIALES DE PRAGUE
PRAŽSKÝ SPOLE
Č
ENSKOV
Ě
DNÍ SEMINÁ
Ř
Encadrement scientifique
Marie-Claude Maurel (CEFRES)
Lenka Rovná (Faculté des sciences sociales / FSV)
Pascal Marty (CEFRES, CNRS)
Karel Novotný (Faculté des humanités / FHS)
Jakub
Č
apek (Faculté des lettres / FF)
Coordination à Prague
Eliška Tomalová (FSV)
eliska@tomala.cz
Année universitaire 2008-2009