La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

Iphigeneia at Aulis

De
43 pages
The Project Gutenberg EBook of Iphigeneia at Aulis, by EuripidesThis eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it,give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online atwww.gutenberg.netTitle: Iphigeneia at AulisAuthor: EuripidesTranslator: Ioannis FragkiasRelease Date: October 6, 2008 [EBook #26784]Language: Greek*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK IPHIGENEIA AT AULIS ***Produced by Sophia CanoniΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΕΞΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝΕΥΡΙΠΙΔΗΣΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΕΝ ΑΥΛΙΔΙΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΙΩΑΝ. ΦΡΑΓΚΙΑΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΕΞΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝΕΥΡΙΠΙΔΟΥΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΔΙΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ ΙΩΑΝ. Γ. ΦΡΑΓΚΙΑΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΕΞΗ 1911Υ Π Ο θ Ε Σ I ΣΤου στρατού και του στόλου των Ελλήνων συναθροισθέντος παρά την Αυλίδα εν τω πορθμώ του Ευρίπου, όπως εκείθενομού, υπό την αρχιστρατηγίαν του Αγαμέμνονος, εκπλεύση κατά της Τροίας προς εκδίκησιν της υπό του Πάριδοςαρπαγής της Ελένης, νηνεμία διαρκής παρεκώλυε τον απόπλουν αυτού. Τούτο εθεωρήθη ως ένδειξις δυσμενείας τωνθεών, ο δε μάντις Κάλχας, εμπνευσθείς εχρησμοδότησεν ότι τότε μόνον θα ηδύνατο να πλεύση ο στόλος και θα εκυριεύετοτο Ίλιον, εάν ο Αγαμέμνωνεθυσίαζε την θυγατέρα του Ιφιγένειαν εις τον βωμόν της Αρτέμιδος, προστάτιδος θεάς τηςΑυλίδος. Εκάλεσε τότε ο Αγαμέμνωντην σύζυγόν του Κληταιμνήστραν να φέρη εκ Μυκηνών εις Αυλίδα την Ιφιγένειαν επί τηπροφάσει ότι εσκόπει να ...
Voir plus Voir moins
The Project Gutenberg EBook of Iphigeneia at Aulis, by Euripides
This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.net
Title: Iphigeneia at Aulis
Author: Euripides
Translator: Ioannis Fragkias
Release Date: October 6, 2008 [EBook #26784]
Language: Greek
START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK IPHIGENEIA AT AULIS *** ***
Produced by Sophia Canoni
ΡΧ ΑΩΝΑΙΛΛ ΕΩΝΗΝΓΥΣ ΦΑΡΓΕΝΩΕΠΙΡΥΒΒΙΙΛΘΟΚΗ ΗΕΦΗΞΔΙΣΗΡΠΣΙΞΑΩΡΠ 
ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ
ΗΤ
Η σκηνή εις το εν Αυλίδι στρατόπεδον και προ της σκηνής του Αγαμέμνονος.
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΙΩΑΝ. ΦΡΑΓΚΙΑ
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ, βασιλεύς των Μυκηνών. ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ, δούλος αυτού. ΧΟΡΟΣ γυναικών εκ Χαλκίδος. ΜΕΝΕΛΑΟΣ, βασιλεύς της Σπάρτης. ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ, σύζυγος του Αγαμέμνονος. ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ, Θυγάτηρ του Αγαμέμνονος και της Κλυταιμνήστρας ΑΧΙΛΛΕΥΣ, βασιλεύς της Φθίας. ΕΙΣ ΑΓΓΕΛΟΣ.
Του στρατού και του στόλου των Ελλήνων συναθροισθέντος παρά την Αυλίδα εν τω πορθμώ του Ευρίπου, όπως εκείθεν ομού, υπό την αρχιστρατηγίαν του Αγαμέμνονος, εκπλεύση κατά της Τροίας προς εκδίκησιν της υπό του Πάριδος αρπαγής της Ελένης, νηνεμία διαρκής παρεκώλυε τον απόπλουν αυτού. Τούτο εθεωρήθη ως ένδειξις δυσμενείας των θεών, ο δε μάντις Κάλχας, εμπνευσθείς εχρησμοδότησεν ότι τότε μόνον θα ηδύνατο να πλεύση ο στόλος και θα εκυριεύετο το Ίλιον, εάν ο Αγαμέμνωνεθυσίαζε την θυγατέρα του Ιφιγένειαν εις τον βωμόν της Αρτέμιδος, προστάτιδος θεάς της Αυλίδος. Εκάλεσε τότε ο Αγαμέμνωντην σύζυγόν του Κληταιμνήστραν να φέρη εκ Μυκηνών εις Αυλίδα την Ιφιγένειαν επί τη προφάσει ότι εσκόπει να δώση αυτήν εις γάμον προς τον Αχιλλέα, πράγματι όμως προτιθέμενος να υπακούση εις της θεάς την θέλησιν. Τούτο δε και συνέβη αληθώς. Αλλά καθ’ ην στιγμήν επί παρουσία σύμπαντος του ελληνικού στρατού, παρατεταγμένου περί τον βωμόν της Αρτέμιδος, η μάχαιρα της θυσίας κατεφέρετο επί τον λαιμόν της παρθένου, η μεν κόρη εξηφανίσθη, αντ’ αυτής δ’ έλαφος εφάνη ασπαίρουσα χαμαί και ραίνουσα διά του αίματός της τον βωμόν της θεάς. Π Ρ Ο Σ Ω Π Α
Υ Π Ο θ Ε Σ I Σ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ ΙΩΑΝ. Γ. ΦΡΑΓΚΙΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΕΞΗ 1911
ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΕΞΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ
ΚΗΣΗΝΑ .'ΑΓΑνοτ ςορπ( ΝΩΝΜΕΜνήκη σης τόςντ εΕ θλητ)νσεύβ ςρΠώ πρ, εδέρονέ, γο  τιγεεύ φοςπνύ Ο .ιαμώμιοκ ιτης όομίσΜη ναι. χρμο)ςΈ εμονρεόχν ίοαγάρΝΩΕΜΠοΝ .ςώλΜΑΓΑσυοπακ ιί μουβλέ οφθαλμο υακ ιιοήγαρ ςομον νοτ ς ,υοσ νυν έο νΤιεις ειέχΣΗΈ ΒΣΤΥια .χρμος σκο τη.ΠΡΕηνήςΠ;ιχΒΣΕΡΣΗΤΥξε( ηςλθρή γραγο ό ή;ΝΓΑΜΑΜΕΩΝ ΝαΘέ βασιλεύ ΑΓΑΜΕΜΝΩάλσσ ςαθ ςητσίοβ Σιγται.κούεης ακ νώνητπ ετύΟ ΝΩλο φτεούα ημάδελΕΡΒΣΤΥΣΗρύπινοΠ. βασιλεύ Και συ,ην ςίμενετ ήαίελ τει Εον καςέχατΣ ΕίΒΥΤΗο Σεναι ,ςό ρίοιπ ρετσςινα ήναε στ άτοι ίεκε νορΣΕΡΠ; ονς, εις το μέσον οτρυναύοΑ.ΑΓΕΜΝΜπλά ίοηστην επς τσατυορέελΠ οδάιολιγΠολύον όώτερακ ιοτ ςςο .δάξο εαςντζώ ασωμέν εληζ ςωμ ςυοτ ωύ πάντα, όστις δι,ωγ ρένο .ηΖελωύτον βίν  άονωσγνεχρέ ιατνίκαονυδημ .ανόκαλεξ νλήν δεειχώων τρά τύεληζ εΣ ΝΩΝΜΕΜΑΑΓν.μεθωέλισ εΑςητ ςκσνηασ ιξέ ωπεριφέρε, διατί  η ιυορφατάμακ ιίςυλοι κ ;ής Α ΗιΔ .ίανιολλά ιτό ηεν μτενεμέυσ δνωθ αιτ μ ταώε,νσα ταιούλπίδας ετ ιαίαμιλα ,ό 'λν ταησπλσοιά, υνότετα σιαθόνεμαθ πόσονείναι αλγεΝΩΕΜΑΜΑΓς.ωή ζης!ςολλάκ ςέδυεΨ Νναι ι είκεία Γλυεθ νκαόριτμ ωτνόαι κιμ τωμξιωνάτΣΗΤΥιαΚ Π.νώΒΣΕΡτά αποτε όμως αυάκλλςοτ ολνύτ  οαίεβ οωςτρ Ας εύσνεΔγε 'ηννέβ εσ συ, ω βασιλεύ. υο ,ποίοςοε σίιαρόνδ αρόχερυπς όγελ ιοταπ ιονεμ οι ρθοίι ούλόγοφ ίαμ ιοιαο οντνΣΗΤΥνεΔ Π.νωΒΣΕΡανν ώπθρμανώτωι σεοτ,ιγ ιαδ συράικίλαι κήν αι ποτυα νισυοφέρτσατκαδεε οτλλ άν,μώναη υτίχ νυε ιητρέπεανατας, ας μυλνχαί,νγ άρεφςι το γράμμα αυτό,ημ ελΑ .λβάλ ωπέι,ότνά ας ψαν τηγ νί ιαθτί ε,ηε ο θέσυ τ είτλειςιτ,Ό .ςό νυολέθ ί,εο θοικαό υτ ατι και σλος, διόηθ ςνθτη υγενεήναι καλ νχαα ηςίραπ ςλά ςσήπυω ια συ  Καιίου.ου βςιν ίεελ ηφοκαμόάν πηςαύολαπ' ίντ νώθαγα νωτ νωττευθής εις άνθρωνα .αΘτ νηε πμσι μόντηοιαλν ειήθλισα; ύεναΦ σωρέάρεωΤυνδος τς πριεελέ τσ έ ο νμε Μν.τόισεν δωςήπθαγα νοππ ιακ νόσυ,εγ ρέΝΜΝΩΆ οκον;ΑΓΑΜΕώον δούλπ νοκιορισωφνέμωσοα  αυ,γυηνίκναβίνη νοΦ ,ητρέςαυγατις θ τρενησενέγε αδήΛ υοίτσε Θου τρηκόΗ . ονίετακ ,ςσ ιαενύβ πιςινάλ,τ όγριέτ  οποίονοε ςιτ ας χείρας σου κρ οτ ,αμμγαρφσοπαπάς ειίζαι Κν.λι .αΚψαςαύοε  ιφαγισασφρά γράς τοηθαλ τώς Έί.ιςχεαραπνορφό νη νιψ δακρύων ρίπτειςον ναχαμτ νολ χύτε σσει  Τ ;τωούβ ,νοσότ ίερωχονώπουανθρτος ήσανιε ςάπχστα ί .ιΔχαμη Αν.γίμεα νίω νηρόκ ογυζύσ ςάρεωΤυνδα δών, νακεττσ ηοτ νχί εν τηρηκότον  κυ,ή ησ αν δ ημ ησώλων να την δώση ιαε ςιοποί νξεό τ ηθφέκσΕ .νάροφυμ σγηφύια δωςόπν  αητεσα ήπκ ιατήσηαπαι ν' έλοςμ ιοτσηνίεκε ιονπάι εςντκιορώσσθ υακοίτν νπε ίοτά σπονδώήρες, δι νλΚ ,ητνμσήτυια, ήττρανναι ιςεί ςόγυζύσιακ ,υομλέ Εην ταύ Τν.νηητ ςητ ςλΕνέςηδ ιεκδικούντες τηνίεχ ή αρνοθλ ιο ουπλώτσιοιατης τόνεςηγεμάδος Ελλπηίεδ  ενιςώ .εΔηρατιμ ααι κυνλοςυολήλλα ςορπ ςώντο πώς  ηγωνίζοα οπρκύοκέσαοτ,ςλοάλ, υς τωνς ουςότυνητ άλανα ηβφάλιεξηστος ς ούρόοκ ν οΌ ατορ.ςβαάρ βτεείς τοού ιανίε νηλλΈ ετίν του, ετην πόλικσψάσω ι ιαθακατλωόπκας τεάνενς έγωγπ ςωυοτ απα  αςωι ίδγυνοσ ζύπως ρη όξη ηεκλέθυελε ήθόκ η αρέτήνεσυς φε αν'ς ήταρ ςεμάττ χέην γέρων τους μνηστύατέ,νησιεπο νε τσε υηνσχπόη εσνισωσίπσαρεπυ αθ τάν εαι κόνυτ α,ςπ υζογηνύσΕ έλποί  λοις οιάντευοιοοπήδό ,ι ,ιτγίν  ηνη κτε ααιτ υο ςεθςοβ μωύοαλούμενοούς επικ, ινέσ θεκυν σθασύεταρτσάτακ ισωει παλάβαυτήαρ' σ ζυτ υοτ νηγύυοτοκ συυ γιζυύ κο ςητοκίοιακυτακ ις ήθελεν απαγάγιετ νην άειναδε ς,λήμπλαερ παλικ ,νηςοέννηνέμήφ  ενδύματερίχρυσαμυνέςοπ άρε δνδετως ουλλκάυ τον ήτιρκ ναξελέξε ίεδομδιαδγος ο Άρςιτ νηε άττ  νακλεφωίεθηεδ ςςητ ον τγά ησεπηεπν,ςατ τό εοτ υεΜεν εκείθεν αποδημίςαίελετυρε ,ιακ αρρββαα ολ πήςικιτ ς,ςή υαήτακ ιίς τασθελένηης Εθήλε ερπνπυεισ ςι την καοσελκύσεΚ .ςτ ιααίδρητ νέλεξενεξε όττήαυ ,κετυνώε αξέ ανον οος τν πρείνο αίεκυλγ η νοίοπέμς τηδίροΑφς τηήλθεν εκ Φρυγίαςε ςιΛ καδείαομανκε εοςίντο, πονο νοίτ ιαςιεραεθ ίθε   εη τονα μλέγε νξεέτ  εοπεν Μον τ Μν.αοέλγίλο 'τε ςωμό νοπάντες εεξαν δε ιχτσάρητέμω  ςρακας άρι ιίκαουππ .άλλέξΕαταμλοπ λφός αδείμαιου εδεδίν  αίεεθ .,ΩΜευ τον ριχάν γοίοπο υοτ ,υοάλενετ ςατό λπ αυσηνθροίσθησαν εδώ ελλΈ ςενηεξε θρεγτεένκας ρπιαανάσά ογτκςάπ ολτνςεαι σία κιάς τρατΑ ςητ ςιτ ςοδίλυνοτε σας αυςροπόκρό ,ςυοεραδςυοίταένυνςταγαπλθγεςοτ υο ςακολμύνεκαι, επι Ελλάδα ιο ετότ ιαΚ .ςοτμακήδι αου τινησδκκίςιε ςαε άπτνους εί τσκαλ προτης βον ρόυτνχφομ εγ 'τεήτυαιε ςν Ελένην και έφυάλυο ,παγήγα εητάφαρ πειην τοςορνώθλεναπχέρταιδ ο Μελλ' ος ενέλατ ςηρώνα.ςΑ Ί ηδρηκόη , ιανεγέφιρΑ νητ ςιε ,υομ τάτιπροσδα, τέμιρώςαςηχ άετναδθ λλ Ά οωςαύ τς.τητύοτθ νωνέδυ κε ωθή. Όταα κατορθτ ύοοτ ν νκήυοασσητόδομσνάμ ο νελχΚάς τι ττι όαςόμοντό εΑ λυ νξε θ' ίδοςλεύσαποπνεμω ιακκ αθσαταέψτρενωμην τόλ πνιτ νωΦ υρώγ,νό ταν θυσιασθή η Ιοπίδ ςμε ςαμραήκα δινεμί, νηλίδαμύορωπιαλατ ιακ υνλοόπαπν τοι ζενινήα τυςιητ νεδαργοί. Εεθα εδώ  ςίεηρχερε ,θητωαννίας μ αήνχαμητο αλον ιον παίσιε ςτε ο αλάάπτν όνώ εα,στο ς λοίξα ότυαρώΤ !αμωος είναι προ πολαρότ ςακ ι οτσλόεδι ειώ της Αυν σύολθηνυσιορονέμη μελεύσων Ατά τ,νε αχώιόρετνάπ ο , ψαραύςλειλΑχατίενρα πμυσαν ικαύχημα του οίκο υαμ.ςΔ όιιτ ,γέ έ ηχοξοφής  θμηνή ατ ια ήμι ιακΑνιχ ςοτπ ορμάνοοίουυ οπ, τολλέανί ώδε ςαμ νηρόκ γις εσωδών τηα υζόγ νομ ςητ νύσίλη την υ να στε,οτύιακ όνιεοτ νψαραρο πότ τέγε πυ αν εσδοτ ώτσομεν γωλόειέπατ κνώε οπλλων ντνχέφός αδελδιά μου  νηρ.υομλλΑ  ο 'αν θώσαττηω κόν νισέεωώγπ το έανιότι δεν θα συνα δν,ροληόκολα υμετάρτσ οτ ωύλοπαότι δον τόπεστρατ  οε ςιωφήντ  ημεη ληγά κναύξηρβύθλ νοιυρήκαΤακσως τον ταξα αμέόμ,νδ έιοτ νρχσητ νη ναν ηδεφ ρέλυταην Κστραιμνήτύοτ ςωμ
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ και ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ
ομυο  Τώ. όόνικστγάμου δήου περί λςγόςομ ςοψ υεήδειέπ τθεας μα  θαγυθςόρτ νεθ ςητως σμών ην η κόρτ νηέφηρεδ νορ νύτιοΤο. ανθί Φηντ ςιε υοτ νόγυζύ
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin