La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

Merry Wives of Windsor

De
69 pages
Project Gutenberg's Les alegres comares de Windsor, by William ShakespeareThis eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it,give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online atwww.gutenberg.netTitle: Les alegres comares de WindsorAuthor: William ShakespeareTranslator: Josep CarnerRelease Date: November 11, 2005 [EBook #17046]Language: Catalan*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK LES ALEGRES COMARES DE WINDSOR ***Produced by Ricard Samarra————————————————————————————————- Nota de la present transcripció:Aquesta traducció de Les Alegres Comares es va editar el 1909, molt abans, per tant, de l'aparició del Diccionari iNormes de Gramàtica de Pompeu Fabra, entre 1917 i 1918. Aixó fa que Josep Carner faci servir unes normesgramaticals i ortogràfiques que eren les acceptades en aquell moment, i aixís mateix han sigut respectades en aquestatranscripció.Note for the transcription:This edition of The Merry Wives was published in 1909, well before the Catalan Dictionary and General Grammar byPompeu Fabra appeared in 1917 and 1918. For this reason, the translation of Josep Carner makes use of thegrammatical and orthographic conventions that were generally accepted at that time, and as such have been keptuntouched throughout this transcription. ————————————————————————————————-AL CONFRARE EN POESIA, ADRIA GUAL, AUTOR-ACTOR, COM EL ...
Voir plus Voir moins

Vous aimerez aussi

Project Gutenebgrs'L sea elrg cesarom desWie osdnb ,riW yaillakesm SheThipearoo k sBerot sif  ose uheneyoanf rehwyna  on ta ew ti hlaoctsa dnrestrictmost no eost.revsnoiahw op city ou Yay m yroa aw etig,vinderit uuse  re-ht fo smret eht nbteGut ecojPre dedutiw ht he sig erceLie nsclinwtwwg.tuneebgrn.Book or online aeturrid'e sacaa , gelah areuqa atsenyora Pcom la suèes n aga:e« nAalat cntge, csmi érid su oj ,anaAuqrese ebon emel cntolasa.anel B sesàrc mooptrvíola y agradosa puqA .»admoc atseem miaed uleaborir,asiotna td vaabond'ungaraa foera glnu iétespm. El vicemptació acst alg afetoralugy s s denjcoebasel stn aofemdia comesta aque ,stiram selbaroon hs,segeursblea de la castedats nóu anl olahçnLE AESGROM CESARy atcoj adnoSEL.àgil es sper, deseb au nna,anes  vLa. ff qt,tuird asoc aatslaF e especiatualitat'dnu acanóa uv ier pneena  lurllém aed sa( lsém a avHi ha). sticraítat tauila tcl  ecadire pui q,aynulataC a ,iuetad tlagear , o, però de la cassém rep rtabal egasib  aa unmaarirlal  aoJm'al .cupi concia:scenC SERGELs SERAMO qsoen p AES Lueeuqeaicn a ysnocatola rí'u didnaedl  aebofçrda aterior. llesa exnod rasop lov eSa,od mlaa n oa Jnu,ttsp qaeuE  n ens queà bò serciviom c r ainefnemal ,tes aausnlitatcom a vida lailebarad .eSp  ucadireixnaRen uq tnemaivedse ea pendrí camr un tec iotla ,errbALS LEa nctaé ebriag euq aciríl cenaa esbell la seedangtreosslp  duicou deFa qs, ed  seliboSanar, quela  WINDSORAMER SEDGEER SOCnif al a le ,ase djoe quríjaites.fiNtsfaém sgn úorde reclFalm deerc c ,cu moed negelcian, esròPe lrtoifmd  eel sviure agençat, e
Produced by Ricard Samarra
PROLEG.
PER COMENÇAR
————————————————————————————————- Nota de la present transcripció: Aquesta traducció de Les Alegres Comares es va editar el 1909, molt abans, per tant, de l'aparició del Diccionari i Normes de Gramàtica de Pompeu Fabra, entre 1917 i 1918. Aixó fa que Josep Carner faci servir unes normes gramaticals i ortogràfiques que eren les acceptades en aquell moment, i aixís mateix han sigut respectades en aquesta transcripció. Note for the transcription: This edition of The Merry Wives was published in 1909, well before the Catalan Dictionary and General Grammar by Pompeu Fabra appeared in 1917 and 1918. For this reason, the translation of Josep Carner makes use of the grammatical and orthographic conventions that were generally accepted at that time, and as such have been kept untouched throughout this transcription. ————————————————————————————————-
AL CONFRARE EN POESIA, ADRIA GUAL, AUTOR-ACTOR, COM EL GRAN WILL, GLOSADOR DE SHAKESPEARE A "LES ALEGRES COMEDIANTES" JOSEP CARNER.
e
*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK LES ALEGRES COMARES DE WINDSOR ***
Title: Les alegres comares de Windsor Author: William Shakespeare Translator: Josep Carner Release Date: November 11, 2005 [EBook #17046] Language: Catalan
ones al  droF ar món sue -ae Prazes  sut suty la.tePezateht xr ò'u dnaron eretn  ,talcsesle aidoacecia contra l'miruse.aL  aesondura aitveb tari elb aioseuaf at
 que pretinguin d  eel snaogxiseidrtllaaeribióaclairarel y ,evidER.tOJimatACNRES Polèvsclaniuaeca  raretlap artsonlama ,altnambocaanej, çantmagra qreue  nlaugano casió, manta farc lleuqadart evol naioichia  ldeadt iouxcaóimetps ti, fo an rada -irlgmasdteenev al etil taratotsolana, giene caaged sopuq eedevureg st,taniig d adiv anu'd açnapervels ra dratu ledmíob-ss reos
PERSONATGES SIR JOAN FALSTAFF. FENTON. SHALLOW jutge de pau camperol. SLENDER cosí de Shallow. SR. FORD dos propietaris, vehïns SR. PAGE de Windsor. WILLIAM PAGE jovencell fill del sr. Page. SIR Huc EVANS capellà galès. DOCTOR CAIUS metge francès. L'HOSTALER DE LA LLIGACAMA. BARDOLF seguici de Falstaff. PISTOLA seguici de Falstaff. NYM seguici de Falstaff. ROBÍ patge de Falstaff. SIMPLE criat de Slender. RUGBY criat del doctor Caius. SENYORA FORD. SENYORA PAGE. SENYORETA ANNA PAGE sa filla, enamorada de Fenton. SENYORA QUICKLY serventa del Dr. Caius. CRIATS DE PAGE, DE FORD, ETC. L'escena a Windsor y sos encontorns.
i taue nols nt snibabamoepqrel ,tsol muen seo  n,mirp seqaracne xuria entre totsd mino iedl  aulutigess l  es mésle pse tireac stu ,g loói,sxuruni ldimodel nt, lE .recutamy tasesernt ie,rmfodilanase-,imacc tala, una sembertnemanbarie elunb dm aiu r aenne'd semnematnacs ot Tt!s stueaqgtseimaret s ,otstesaqueinacfascorraefsninemq sn sueinovcot orntabu ani amgt eavga, murmurant ria í ixcol  ereob moc,adanitam al Baua elevocles c paA ,hri!eedalin fdes onadinguop ,serbérpshA.sd'adoles testes çrdases ectn ,otunb es gbrt alutnopslle etama xit això? -Y es re sòc mcabara àotos ces lab-S. esev al lied tatirpel dir stòfMefiagaleg sf  aen,s'd ,tamif edsroleltrs,lea rlesd'coot rapau nled Faust, q el séu ne ,ehteoG .ffatlsFal el vel disofssmaròm teq eu més són, noions eEL SLAGEER SOCMARES servís, pe oJ!dlov air euqueaqa strsve diól  ay a  eetífs  elsnyiaells cabh nob nucarf emoqut saasap cale memoria ladolça er ,ep redt  aameutr ireesavus sneme a tnesnlbisnocea igaridMargedxie  tq iutn,aueag hhiú  tSi.  ,ho ,tugis siss
m.SHcora, y  pau eedujgtre ,ectslo Gdet taom celd reducsE REDNELscuder.Sallow, ebore thSedm ,iR iu ra rí nf,eso laF fats risnaoJng a iisegorraim Clenyor, qurguexian ed es ,açnege! umormehoilntRES ,íd ler taloust-alorum.SLENDedney ,rmat C ébLOALí,WSos cSlí  riS y REDNELS ,OWLLHASSANEVc Huer nEEtnP GAC NALLOW SHAutgeel j AIANAVDET NDWIRDSOll entmeenomans' tniv sé sedagev la sa ara ecambl·datslelaad.aM an ma er cdevèonmecnuD .l éroc a Es debades, sirH cu ,onf uep retzdoa ena aca unrullsac tnum ed ALLOWEs nques.SHloseb aledb seitsspat-anavs éu ssle stot nàraf on dararàmost us nusttojsy t ta;st neaboreb roitsi 'hdepomon  bltf canip ciro .'Lles blanques queal ed ynE.rocip sacaa un ael dcall a aevacs acas DamVANSd'ununt imegora tcse ;raeu.SHALL tot arr íxic seS WOa ,í ym,ix a fommeir a'dm neotate  ncambres,iptuescric ,stuber ,slairantcoy s oncitaferen abans que le lotste sls uédes enscntde ys,sed sérpe'd h llm fií he, sermatnietsn eic,órrpuestre  ds leig sELS.àçne oH REDN casaca,er de laru à'dseu  s'lah! na usitrosDòa q nutraull s ave. Pecinsueboés q ,edvelanastòrt o  n yr,ratearqum nàradeuq ne suu  sacasev.uVENAS Si vol quarter nugrauq?retLAHSWCLOtaerntmesi, LLWOS.AHn  ieGsn.EVAmicaer nNS Prabaca ,am rep à lreetlmcasacaa  ed c als sétala; iu mlos ço rdeisonl uln  oós nparlavem que us la sovravell aírod pí,osRCDEENSLll.aiuevs giasaca caue les qosa sós han tubis alqa ;tseuna slamioltbé ab l'altranu aocasl ilagm bes LeW des iestserdnet OLLAHS.aun snen l deímbomo elah edev yseder motel det lilanubirt le;uéD presuho ngue, tiel sci aj dune,tiónc ansntcoveraroto'l i tnon sel temor oblit de yonp saedD ué ,h ah ih  nu tuga vdes caiancleioSNN E.AVvn é oocque pas onceel Cj llqiduc iusosae  dolvicien aa;tcses melbnastn o testimoníen obmi a'lnàto abat aré ocup, m'esiarra sod sertlaso vrent earos pdeOL WoN ;tr.sHSLAs yconceanjamentubir;lan tnet leeravsm ehan''h daixò es que  lo ohc xime ;onroerav celi Far lealetni sneS .asser algunadolentía slatffh  aocemasmbme drel'e glEstnocv ar ,só ,oja.EVeninJustANS ;ty manelem e  s ya,unbr alaar pod anu bmef roçlreta Anna Page? étl  aacebllre artcegea ilnta.esNELS REDs aLoyneanf seu uq ega,e de inalvirglor ed allif ,egaP a Pdior Jornysel ne.tH  iase cxleerta Annha una c aírusereuq dop  snaieavarlt'u d nu llevetcejorp eeno overucmel sé ,dameojc uq et neques; y gocisaps y abacaa ni ecsevsdguin eine slv sortsea imVANS Més val que.Esapaesl'e  dtanup al a aírabac s'aaixóve, s jo aofcnraoje s  iu mem!no, Ahl peLAHS WOLohue.éb  entenguolencia;os sedive slc saà ixdei teentcseeruill s?synesA roaçon leda  lnyseahbr yamanP ga.erote anAon avi lSLENDERSnocerra euq aicns restvos let anensssea reteuqmi la anar demiu auq erairiba sld gaudeixi totdunaanu nob co aerruseisant . ysraFó eobsed saatanc cent setliures l euqrep  ne alle yord', t,enrg aventuratdelsbenarrceic ól  aeruse  drtmol  eitllugnone é )!sd ilitja desugui's pq eutrti rapleol adiri celu Dée uq( iva nos y ,r
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin