//img.uscri.be/pth/2fd51f261097b536daf2e9a8766e899cc61e95a6
La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Handelingen van het Europees Parlement Zitting 1989-1990. Volledig verslag van de Vergadering van 9 tot en met 13 oktober 1989

De
272 pages
ISSN 0378-5025 Bijlage Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen Nr. 3-381 uitgave in de Nederlandse taai Handelingen van het Europese Parlement Zitting 1989-1990 Volledig verslag van de Vergadering van 9 tot en met 13 oktober 1989 Huis van Europa, Straatsburg Inhoud Vergadering van maandag 9 oktober 1989 ι 1. Hervatting van de zitting, blz. 1 — 2. Goedkeuring van de notulen, blz. 3 — 3. Agenda, blz. 4-4. Meeteenheden, blz. 5-5. Statistische geheimhoudingsplicht, blz. 6 — 6. Vloeistoffen in voorverpakkingen, blz. 12. Vergadering van dinsdag 10 oktober 1989 14 1. Etikettierung van tabaksprodukten, blz. 16-2. Gevaarlijke stoffen en preparaten, blz. 21-3. Programma's STEP en EPOCH, blz. 25 - 4. Programma BRIDGE, blz. 29 — 5. Grondstoffen en recycling, blz. 35 — 6. Betaling van een douaneschuld, blz. 38 — 7. Consumentenkrediet, blz. 40 — 8. Stemming, blz. 41—9. Consumenten­krediet (voortzetting), blz. 41 — 10. Eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, blz. 42 — 11. Transacties van ingewijden, blz. 46—12. Beleggin­gen in effecten, blz. 50 — 13. Behandeling van voedsel en voedselingredienten met ioniserende straling, blz. 50 — 14. Gevaarlijke stoffen en preparaten, blz. 58 — 15. Vragenuur, blz. 62—16. Door de Commissie aan de adviezen van het Parlement gegeven uitvoering, blz. 76 — Bijlagen, blz. 77. Vergadering van woensdag 11 oktober 1989 85 1. Goedkeuring van de notulen, blz.5 — 2. Voltooiing van de interne markt, blz. 87 — 3.
Voir plus Voir moins

ISSN 0378-5025
Bijlage Publikatieblad
van de
Europese Gemeenschappen
Nr. 3-381
uitgave in de Nederlandse taai Handelingen van het Europese Parlement
Zitting 1989-1990
Volledig verslag van de Vergadering
van 9 tot en met 13 oktober 1989
Huis van Europa, Straatsburg
Inhoud Vergadering van maandag 9 oktober 1989 ι
1. Hervatting van de zitting, blz. 1 — 2. Goedkeuring van de notulen, blz. 3 —
3. Agenda, blz. 4-4. Meeteenheden, blz. 5-5. Statistische geheimhoudingsplicht,
blz. 6 — 6. Vloeistoffen in voorverpakkingen, blz. 12.
Vergadering van dinsdag 10 oktober 1989 14
1. Etikettierung van tabaksprodukten, blz. 16-2. Gevaarlijke stoffen en preparaten,
blz. 21-3. Programma's STEP en EPOCH, blz. 25 - 4. Programma BRIDGE,
blz. 29 — 5. Grondstoffen en recycling, blz. 35 — 6. Betaling van een douaneschuld,
blz. 38 — 7. Consumentenkrediet, blz. 40 — 8. Stemming, blz. 41—9. Consumenten­
krediet (voortzetting), blz. 41 — 10. Eenpersoonsvennootschappen met beperkte
aansprakelijkheid, blz. 42 — 11. Transacties van ingewijden, blz. 46—12. Beleggin­
gen in effecten, blz. 50 — 13. Behandeling van voedsel en voedselingredienten met
ioniserende straling, blz. 50 — 14. Gevaarlijke stoffen en preparaten, blz. 58 —
15. Vragenuur, blz. 62—16. Door de Commissie aan de adviezen van het Parlement
gegeven uitvoering, blz. 76 — Bijlagen, blz. 77.
Vergadering van woensdag 11 oktober 1989 85
1. Goedkeuring van de notulen, blz.5 — 2. Voltooiing van de interne markt,
blz. 87 — 3. Verklaring van de Commissie, blz. 127 — 4. Stemming (Europese Akte),
blz. 138-5. Vragenuur, blz. 145.
Vergadering van donderdag 12 oktober 1989 184
1. Goedkeuring van de notulen, blz. 185-2. Actualiteitendebat, blz. 193 — 3. Fi­
nancieringsregeling EOGFL, blz. 219 — 4. Uitvoering van de begroting van de Ge­
meenschappen voor 1989, blz. 223 — 5. Gewetensbezwaarden, blz. 234 — 6. Agenda,
blz. 239 — 7. Stemming, blz. 241 — 8. Gewetensbezwaarden (voortzetting), blz. 243
— 9. Midden-Amerika, blz. 247.
Vergadering van vrijdag 13 oktober 1989 252
1. Goedkeuring van de notulen, blz.2 — 2. Stemming, blz. 253 — 3. Midden-Ame­
rika (voortzetting), blz.6 — 4. Verklaring van de Commissie over de sector scha-
pevlees, blz. 261 — 5. Onderbreking van de zitting, blz. 265. TEN GELEIDE
Tegelijkertijd met de uitgave in de Nederlandse taal verschijnen er uitgaven in de acht andere
officiële talen der Gemeenschappen: Spaans, Deens, Duits, Grieks, Engels, Frans, Italiaans
en Portugees. De uitgave in de Nederlandse taal behelst de oorspronkelijke tekst van de in het
Nederlands gehouden redevoeringen en de Nederlandse vertaling van de redevoeringen in
een andere taal. In het laatste geval staat achter de naam van de spreker met de volgende
letters aangegeven in welke taal deze zich heeft uitgedrukt: (ES) voor Spaans, (DA) voor
Deens, (DE) voor Duits, (GR) voor Grieks, (EN) voor Engels, (FR) voor Frans, (IT) voor
Italiaans en (PT) voor Portugees.
De oorspronkelijke tekst van de vertaalde redevoeringen wordt gepubliceerd in de uitgave
in de desbetreffende taal.
Fracties Socialistische Fractie: Socialistische Fractie
Fractie van de Europese Volkspartij (Christendemocratische EVP(CD)-Fractie:
Fractie)
LDR-Fractie: Liberale en Democratische Fractie
ED-Fractie: Europeseee
Fractie Groenen: Fractie De Groenen in het Europees Parlement
UEL-Fractie: e voor een Unitairs Links
VED-Fractie: Fractie van verenigde Europese democraten
Fractie Rechts: Technische Fractie Europees Rechts
LC-Fractie: Fractie Linkse Coalitie
Regenboogfractie: Regenboogfractie
NI: Niet-ingeschrevenen
De tijdens de vergadering van 9 tot en met 13 oktober 1989 aangenomen resoluties zijn
opgenomen in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. C291 van
20. 11. 1989. Handelingen van het Europese Parlement Nr. 3-381/1 9.10.89
VERGADERING VAN MAANDAG 9 OKTOBER 1989
Inhoud
1. Hervatting van de zitting De leden Cassidy, Kellett-Bowman, Roth,
Ewing, Kellett-Bowman en de heer Bange­
mann (Commissie) Klepsch, Cot, Sir Fred Catherwood, Pannel­
la, Gollnisch, de la Malène, Cochet en Gal­
5. Statistische geheimhoudingsplicht - verslag land
(doc. A3-25/89), van de heer von Wogau
2. Goedkeuring van de notulen
De leden von Wogau, Roth, Martinez en de
De ¡eden Janssen van Raay, Navarro en heer Bangemann (Commissie)
McCartin
6. Vloeistoffen in voorverpakkingen - aanbe­
veling voor de tweede lezing (doc.A3-23/89) 3. Agenda
van mevrouw Banotti
4. Meeteenheden - aanbeveling voor de twee­
de lezing (doc. A3-25/89) van de heer Cas­ De leden Banotti, Jenssen en de heer Bange­
sidy mann (Commissie) 12
VOORZITTER: BARÓN CRESPO drukking gegeven aan de afschuw en de verontwaardi­
ging die alle recente aanslagen en misdaden bij ons
Voorzitter allen teweeg hebben gebracht, waarbij wij tegelijker­
tijd niet mogen vergeten dat alle democratische krach­
(De vergadering wordt te 17.00 uur geopend) ten moeten strijden tegen het terrorisme, in welke
vorm of van welke oorsprong dan ook.
1. Hervatting van de zitting Daarom heb ik uitdrukking gegeven aan onze ge­
schoktheid, onze solidariteit en ons verdriet, zowel
De Voorzitter. - Ik verklaar de zitting van het Euro­ aan de betrokken overheden als aan de familie van de
pese Parlement, die op 15 september 1989 is onder­ slachtoffers, zowel in het geval van de luchtramp te
broken, te zijn hervat. Tenere, die toch een aanslag lijkt te zijn, als bij het
blinde en laffe bloedbad dat is aangericht onder de
*
leerlingen van de Escuela Real de Marina Endil, de * *
aanval op het democratische stelsel in Griekenland die
De Voorzitter. - Dames en heren, tijdens de vorige de moord op Pavios Bakoyannis inhoudt of de uiting
vergaderperiode in Straatsburg is er een reeks terro­ van racistische haat, xenofobie en antisemitisme die
ristische aanslagen gepleegd op Europese burgers. Na­ de gewelddadige dood van Dr. Joseph Wybran in
mens het Europese Parlement wil ik uiting geven aan Brussel symboliseert, alsmede in het geval van de re­
onze solidariteit met de familie van de slachtoffers cente slachtoffers van de terreurdaden van de ETA of
van deze aanslagen. de IRA.
In mijn hoedanigheid van Voorzitter van dit Parle­ In alle gevallen moeten wij onze steun herhalen aan de
ment heb ik gedurende deze twee afgelopen weken uit­ democratische regeringen in hun strijd tegen het ter-Handelingen van het Europese Parlement Nr. 3-381/2 9. 10.89
Voorzitter
rorisme, omdat wij als vertegenwoordigers van de Sir Fred Catherwood (ED). - (EN) Mijnheer de Voor­
burgers van democratische landen niet kunnen accep­ zitter, ik wil alleen zeggen dat ik geheel achter hetgeen
teren dat terroristische bedreigingen en aanslagen de heren Klepsch en Cot hebben gezegd sta. Onze frac­
onze band met de democratie en de harmonie tussen tie leeft ook zeer met de gebeurtenissen mee en is ge­
alle volkeren en naties aantasten, van welk ras, welke schokt door de afschuwelijke moord op een lid van het
religie of politieke richting zij ook zijn. Griekse parlement. Wij leven zeer mee met de familie­
leden en onze gevoelens zijn dezelfde als die reeds zo
goed zijn verwoord. Ons Parlement vindt dat het de verplichting en ook de
verantwoordelijkheid heeft om, vaak helaas, zich uit
te spreken naar aanleiding van dergelijke voorvallen De heer Pannella (NI). - (FR) Mijnheer de Voorzitter,
in Europa en de wereld. Wij moeten een duidelijk ook ik dank u voor uw woorden die zeker uitdrukking
standpunt innemen bij de verdediging van onze waar­ geven aan ons aller gevoelens. Met name wil ik mijn
den, zonder te wijken voor de bedreigingen en provo­ leedwezen betuigen aan de familie van deze illustere
caties, hoe groot deze ook zijn. Dat is de beste manier vertegenwoordiger van de christen-democratie in
om onze volkeren, onze idealen en onze democratie te Griekenland na deze afschuwelijke aanslag.
verdedigen.
Mijnheer de Voorzitter, staat u mij toe ook uiting te
(De vergadering neemt staande een minuut stilte in geven aan mijn solidariteit - ik hoop dat u zich allen
acht) daarbij zult aansluiten - met de jonge Duitsers uit de
Duitse Democratische Republiek die eens te meer het
slachtoffer zijn van volstrekt blinde onderdrukking, De heer Klepsch (PPE). - (DE) Mijnheer de Voorzit­
ter, namens mijn fractie zou ik u zeer hartelijk willen terwijl zij bij hun zoeken naar vrijheid en met hun
danken voor de waardige verklaring die u voor ons ogen gericht op Europa, dezelfde weg op gaan als wij.
Parlement heeft afgelegd. Maar u zult begrijpen dat Ik vind dat wij moeten protesteren tegen de onder­
wij nu onze vriend Bakoyannis, evenals eerder Aldo drukking van deze gevoelens.
Moro, het slachtoffer geworden is van een verrader­
lijke en laffe moord, moeten zeggen: wij democraten De heer Gollnisch (DR). - (FR) Mijnheer de Voorzit­
staan aan de kant van hen die samen met ons op de ter, onze fractie sluit zich natuurlijk aan bij het ver­
bres staan voor vrijheid, recht en menselijke waardig­ driet van onze Griekse collega's, zonder onderscheid
heid in onze maatschappij en wij kunnen ons inden­ naar publieke voorkeur. Zij stemt in met de hier uit­
ken welk een groot verdriet de familieleden en vrien­ gesproken woorden. Zoals de heer Cot gezegd heeft,
den van de vermoorde heeft getroffen. berust onze beschaving inderdaad op eerbied voor het
leven. Wij hebbend de droeve plicht de
Ik wil nog graag uitdrukkelijk vermelden dat onze slachtoffers van het terrorisme te betreuren. Maar
fractie bij haar bezoek in Athene bloemen heeft neer­ meer nog hebben wij de plicht om dit terrorisme te be­
strijden, opdat er nooit meer mensen ten offer zullen gelegd bij de plaats van de moord, om duidelijk te ma­
vallen aan zulke afschuwelijke aanslagen als die onze ken hoe solidair wij ons voelen met een persoonlijk­
Griekse collega's hebben meegemaakt. heid die zijn hele leven heeft opgeofferd door de ont­
wikkeling van vrijheid en democratie. Wij willen het
hele Parlement danken voor de deelneming die het De heer De la Malène (RDE). - (FR) Mijnheer de
heeft getoond. Het bewustzijn dat destijds Aldo Moro Voorzitter, het is ongetwijfeld nauwelijks nodig dat ik
en vandaag onze vriend Bakoyannies hun leven voor mijn stem voeg bij de stemmen die zich reeds hebben
ons moesten geven, vervult ons met verdriet en wij uitgesproken, maar ik zou niet willen dat een stilte
zijn vastbesloten hun idealen hoog te houden en te mijnerzijds als afkeuring of verwijt zouden kunnen
verwezenlijken. worden uitgelegd. Daarom wil ik heel duidelijk stellen
dat ik mij zonder voorbehoud met evenveel verdriet
(Applaus) en verontwaardiging aansluit bij de gevoelens die door
uzelf en vervolgens door andere sprekers zijn uitge­
drukt. De heer Cot (S). - (FR) Mijnheer de Voorzitter, na de
heer Klepsch wil ook ik mij aansluiten bij de zeer te­
rechte woorden die u voor de slachtoffers van het ter­ De lijst van aanslagen of terreurdaden die de afge­
rorisme had. Ik geloof dat de schandalige gewelddaden lopen weken hebben plaatsgevonden, is helaas lang en
die wij in heel Europa zien optreden en die wij krach­ rijk aan doden. Eerst is er de aanslag op de woordvoer­
tig veroordelen ons aan het nadenken moeten zetten der van de Griekse regering, die velen hebben ge­
over de waarden waarvoor wij de verantwoording dra­ noemd, maar er zijn ook andere aanslagen, zoals uzelf
gen. gezegd heeft. Aan allen denken wij. Deze moeten lei­
den tot ons vastbesloten optreden om een einde te ma­
ken aan deze nieuwe aanslag op onze beschavings­Ons Europa is gebouwd op de waarden verdraagzaam­
waarden. heid, eerbied voor de ander en vooral voor het leven.
Ik geloof dat u hier de juiste woorden heeft gevonden.
De Socialistische Fractie kan zich daar volledig bij Ik ben er zeker van, mijnheer de Voorzitter, dat wij
aansluiten. het over dit optreden allen eens zijn. Handelingen van het Europese Parlement Nr. 3-381/3 9. 10.89
(Applaus) De heer Navarro (PPE). - (ES) Mijnheer de Voorzit­
ter, ik wil het concreet hebben over een onregelmatig­
heid die in de vorige vergaderperiode heeft plaats­De heer Cochet (V). - (FR) Mijnheer de Voorzitter,
gevonden bij de stemming over de ontwerp-resoluties dames en heren, u weet dat de Fractie Groenen bijzon­
overeenkomstig artikel 64. Er was een dringende ont-der gehecht is aan geweldloosheid en eerbied voor het
werp-resolutie op grond van dit artikel die was inge­leven. Natuurlijk sluiten wij ons aan bij al onze colle­
diend door drie fracties en uitmondde in een geza­ga's die reeds hebben gesproken om te zeggen dat ook
menlijke resolutie van deze drie fracties. In dit ver­wij geheel tegen iedere daad van terrorisme zijn, van
band staat in het commentaar op artikel 64: Gezien de welke kant dan ook. Met name denken wij aan de ge­
in artikel 64 vast te stellen termijnen voor de proce­zinnen van de vermoorden, maar ook aan allen die in
dure biedt de gezamenlijke ontwerp-resolutie vol­vele landen, maar ook in ons Europa, Oost of West,
doende waarborgen ten aanzien van de deelneming het slachtoffer kunnen worden van zulke daden van
van alle belangstellenden, zelfs bij afwezigheid van terrorisme en geweld.
mogelijkheden amendementen in te dienen op de tekst
die op zichzelf reeds een bewerking is van eerder inge­
De heer Galland (LDR). - (FR) Mijnheer de Voorzit­
diende teksten. Welnu, mijnheer de Voorzitter, de
ter, beste collega's, de Liberale en Democratische
Socialistische Fractie heeft amendementen ingediend
Fractie sluit zich natuurlijk aan bij de woorden die u,
die door het voorzitterschap zijn geaccepteerd en die
mijnheer de Voorzitter, heeft gesproken en die de een­
in stemming zijn gebracht, en nu verzoek ik het voor­
heid van ons Parlement illustreren. Onze fractie wil
zitterschap te antwoorden op de volgende vragen:
blijk geven van haar solidariteit met onze christen­
waarom heeft de fungerend voorzitter op dat moment
democratische collega's. De heer Klepsch heeft erop
ingestemd met stemming per onderdeel over de para­
gewezen hoezeer zij met Aldo Moro en de heer Ba­
grafen van een resolutie die een gezamenlijke resolutie
koyannis zijn getroffen.
overeenkomstig artikel 64 was? En, waarom hebben
de administratieve diensten van het Parlement toege­
Mijnheer de Voorzitter, we zouden willen dat de een­ staan dat deze in stemming werden gebracht?
heid waarvan wij hier vanavond blijk geven tegenover
deze risico's van een terrorisme dat wij opnieuw zien
opkomen, in de toekomst tot uiting komt door een Mijnheer de Voorzitter, ik verzoek u in de toekomst
creatieve en krachtige aanpak ter bestrijding van dit niet toe te staan dat de concrete belangen van een frac­
tie het winnen van het Reglement, de praktijk en de terrorisme.
gewoonten van dit Parlement.
2. Goedkeuring van de notulen
De Voorzitter. - Ik neem nota van uw protest. Deze
kwestie zal worden onderzocht.
De Voorzitter. - De notulen van vrijdag 15 september
zijn rondgedeeld.
(De notulen worden goedgekeurd)
Zijn er nog opmerkingen?
*
* * Janssen van Raay (PPE). - Mijnheer de Voorzitter, ik
heb de vorige keer ook naar aanleiding van de notulen
het woord gevraagd omdat in een ander vertoon van
De heer McCartin (PPE). - (EN) Ik wil het alleen even
eensgezindheid dit Parlement heeft gereageerd op de
hebben over uw recente bezoek aan Ierland, mijnheer
belediging mevrouw Veil aangedaan. In de Commissie
de Voorzitter. Ik weet zeker dat ik namens alle Ierse le­
Reglement heeft men mij verzocht naar aanleiding
den spreek wanneer ik zeg dat we heel blij zijn dat u
van de vier zeer concrete voorstellen welke de heer
gekomen bent.
Cot toen heeft gedaan, of ik rapporteur zou willen
worden van voorstellen die van uw kant de Commis­
sie Reglement zouden bereiken. Wat nu gebeurt is dat
Hoewel uw ontmoeting met onze politieke leiders zeer
ik rapporteur ben over een incidenteel geval op grond doeltreffend was, zijn wij, leden van dit Parlement,
van een andere resolutie over artikel 11 en het oudste niet tevreden over het feit dat we zo laat van uw be­
lid in jaren. Ik zou nogmaals willen verzoeken, gezien zoek hoorden. We denken dat het zowel had bijgedra­
de eensgezindheid toen, dat het Bureau de Commissie gen tot de doeltreffendheid van uw bezoek als tot ons
Reglement, met mij als rapporteur, de opdracht geeft publieke image als Europese afgevaardigden wanneer
de zeer concrete, belangrijke voorstellen van de heer we een redelijke tijd tevoren hadden gehoord van uw
Cot met spoed te behandelen, want deze zaak mag niet aanwezigheid in Ierland en wanneer we hadden kun­
in de vergetelheid wegzakken. nen deelnemen aan uw bezoek aldaar. Ik hoop dat u
dit onder de aandacht van uw personeel zult brengen
De Voorzitter. - Ik neem hier nota van en de zaak zal en dat de leden van dit Parlement wanneer u langs de
worden besproken in het Bureau in uitgebreide sa­ hoofdsteden van deze Gemeenschap reist met u kun­
menstelling. nen samenwerken aan ons gemeenschappelijke doel. Handelingen van het Europese Parlement Nr. 3-381/4 9. 10.89
De Voorzitter. - We zullen proberen de coördinatie (Het Parlement verwerpt het verzoek het debat uit te
stellen) van de bezoeken te verbeteren (')·
De heer Pannella (NI). - (FR) Mijnheer de Voorzitter,
3. Agenda ik wil alleen zeggen dat ik tegenstem - mijn stern-
machine werkte niet - en ik heb ook het woord ge­
De Voorzitter. - Overeenkomstig de agenda gaan we vraagd en niet gekregen om mij ten gunste van dit ver­
nu over tot de vaststelling van de werkzaamheden. zoek uit te spreken.
(De Voorzitter leest de wijzigingen in de agenda van De Voorzitter. - Mijnheer Pannella, ik heb gevraagd
maandag, dinsdag en woensdag voor) (2) wie het woord wilde voeren ten gunste van het ver­
zoek, en ik hoorde u „tegen" roepen. U was de tweede.
De Voorzitter. - Donderdag: Overigens kan ik u zeggen dat mijn diensten mij heb­
ben meegedeeld dat u tijdens de vorige vergaderperio­
De Fractie van de Europese Volkspartij heeft verzocht de binnen het Reglement en buiten het Reglement om,
het verslag (doe. A3-15/89) van mevrouw Schmid- 56 minuten hebt gesproken.
bauer over gewetensbezwaren, dat nu onder nr. 224
vermeld staat op de agenda voor de vergaderperiode De heer De la Malène (RDE). - (FR) Mijnheer de
van november te plaatsen. Om dit verzoek toe te lich­ Voorzitter, ik wil het voorzitterschap alleen een vraag
ten is het woord de heer Chanterie, namens de Fractie stellen. Ik ben voor noch tegen dit verslag, maar ik zou
van Europese Volkspartij. willen vragen op grond van welk artikel van het Regle­
ment - ik zou dat heel precies willen horen - de Com­
missie verzoekschriften een verslag over gewetens­De heer Chanterie (PPE). - Het verslag van de Com­
bezwaren heeft kunnen opstellen. Ik weet dat de intel­missie verzoekschriften over de dienstweigering stond
ligentie van het Bureau groot is en de interpretatie­vorige maand al op de agenda; toen is het uitgesteld
omdat een aantal amendementen vanuit de Socialisti­ mogelijkheden ook maar toch zou ik willen weten wat
sche Fractie zoek was geraakt. Onze fractie heeft ver­ voor verslag dit is. Is dit een verslag naar aanleiding
leden week vastgesteld dat dit verslag nog een aantal van een verzoekschrift? Een initiatief-verslag? Wat is
elementen bevat die wij nader wensen te bestuderen; het?
ook de amendementen van de Socialistische Fractie
wensen we nader te bestuderen. Wij zouden willen dat De Voorzitter. - Overeenkomstig artikel 129, lid 1,
hierover nader overleg tussen de fracties plaatsvindt van het Reglement kan de ter zake bevoegde commis­
omdat het hier gaat om een belangrijk verslag en om­ sie besluiten een verslag op te stellen of zich uit te
dat een zo groot mogelijke consensus in het Parlement spreken over de ontvankelijk verklaarde verzoek­
schriften. Ik begrijp dat de concrete vraag van de heer over dit onderwerp van bijzonder belang is; wij zou­
de la Malène is dat hij wil weten wat het karakter van den de tijd tussen nu en de zitting van november wil­
het verslag van de Commissie verzoekschriften is, of len gebruiken om het overleg hierover tussen de frac­
het op grond van het verzoekschrift op zich is, over de ties op gang te brengen en een aantal essentiële punten
gang van zaken of over de kwestie zelf. Het Reglement nog eens nader te kunnen bespreken en onderzoeken.
zoals het nu is regelt dezee niet gedetailleerd. Ik En om die redenen verzoeken wij om uitstel, ten laat­
begrijp dat dit iets is waarover moet worden nage­ste tot de zitting van november.
dacht in de hiertoe bevoegde organen van het Parle­
ment, maar nu gaat het om een verslag dat op de agen­De heer Gollnisch (DR). - (FR) Mijnheer de Voorzit­
da staat. In elk geval neem ik goede nota van uw op­ter, het lijkt wellicht op het eerste zicht wel verrassend
merking, mijnheer de la Malène. wanneer de woordvoerder als een fractie als de mijne
zich uitspreekt voor onmiddellijke behandeling van
een dergelijk debat. Eerlijk gezegd hebben we, deze De heer De la Malène (RDE). - (FR) Mijnheer de
ontwerp-resolutie gelezen. Volgens mij is hier geen en­ Voorzitter, u heeft mij geantwoord dat dit een verslag
kel aanvullend onderzoek op zijn plaats. De ontwerp­ is dat is opgesteld door de commissie. Dat wil ik wel
resolutie is geheel in de lijn van hetgeen in het Euro­ geloven, maar u heeft me niet gezegd op grond van
pees Parlement gebruikelijk is. Het ligt geheel in de welke toestemming en op grond van welke bevoegd­
lijn van de degeneratie van de samenleving, en wij heid de Commissie verzoekschriften - waar ik zeer op
achten ons voldoende geïnformeerd om hier onmid­ gesteld ben - niet bevoegd kan zijn over alle onderwer­
dellijk over te kunnen spreken. We geloven niet dat pen waarover een verzoekschrift ingediend is ener­
eindeloos geredekavel over dit soort teksten ook maar zijds, en anderzijds kan zij zich niet zomaar het recht
enige positieve bijdrage tot het debat kan leveren. toeëigenen een verslag op te stellen. Zij moet evenals
alle commissies voor een initiatief-verslag het Bureau
in uitgebreide samenstelling om toestemming vragen.
(') Samenstelling van het Parlement - Onderzoek geloofs­ Ik herhaal dus mijn vraag: op grond van welke toe­
brieven - Samenstelling van de fracties - Verzoekschriften stemming heeft de Commissie verzoekschriften een
- Aanwijzing commissies - Machtiging tot opstellen van
verslag opgesteld waarvoor ik geen naam heb omdat verslagen - Kredietoverschrijvingen - Ingekomen stukken
het geen initiatief-verslag is omdat we er geen toestem­- Van de Raad ontvangen teksten: zie Notulen.
(2) Zie Notulen. ming voor hebben verleend. Ik wil hier geen precedent 9. 10. 89 Handelingen van het Europese Parlement Nr. 3-381/5
De la Malène
scheppen. Ik heb het niet over de inhoud, mijnheer de lijn te brengen met de rest van de Gemeenschap. Dit is
Voorzitter, maar over de procedure, over het Regle­ een grote stap vooruit, omdat het gaat om Ierland en
ment. Ik vind dit een schending van het Reglement en het Verenigd Koninkrijk. Denemarken was al in over­
ik wil niet dat dit als precedent wordt gebruikt. Dat is eenstemming met de Europese standaardmaten. In de
alles. eerste lezing is deze kwestie zonder debat door dit Par­
lement behandeld aangezien de regering van Ierland en
van het Verenigd Koninkrijk hadden ingestemd met De Voorzitter. - Mijnheer de la Malène, artikel 129,
een ontwerp van de Commissie dat aan het Parlement lid 1, van het Reglement stelt de commissie in de gele­
is voorgelegd. Het Parlement heeft dit zonder amende­genheid te besluiten om een verslag op te stellen. In elk
menten aanvaard en het is, zoals ik al zei, zonder debat geval begrijp ik dat de gestelde vraag van voldoende
behandeld. Het is bij de Raad van ministers geweest en belang is - niet zozeer van uit het al dan niet reglemen­
is nu weer terug bij het Parlement voor de tweede le­taire karakter van de parlementaire werkzaamheden -
als wel om, in uw geval, wanneer de terzake bevoegde zing. In dit geval zult u vinden dat het Parlement goed­
organen daartoe beslissen, over te gaan tot een her­ keuring van het gemeenschappelijk standpunt moet
ziening van het Reglement. In elk geval kan ik u zeg­ aanbevelen. Zonder verder commentaar verzoek ik het
gen dat dit deel uitmaakt van de te verwezenlijken wij­ Parlement dan ook dit te doen.
zigingen die de Voorzitter urgent acht(0.
(Applaus)
(De Voorzitter leest de wijzigingen in de agenda van
donderdag voor) (2)
De heer Roth (V). - (DE) Zeer geachte mijnheer de
(Het Parlement keurt de aldus gewijzigde agenda Voorzitter, collega's, ondanks de allerwegen hoogge­
goed) prezen pluraliteit van de levensstijlen in de post­
moderne tijd werkt in de industriële maatschappijen
een stomme dwang tot homogenisering, tot uniformi-
sering, tot culturele verarming. Deze komt tot stand via 4. Meeteenheden
de vormen van moderne massaproduktie, die voor de
De Voorzitter. - Aan de orde is de aanbeveling voor de aflossing van het daarin gebonden kapitaal grote series
tweede lezing (doc. A3-26/89) van de Commissie eco­ vereisen. Hiervoor zijn dan weer grote afzetmarkten
nomische en monetaire zaken en industriebeleid over noodzakelijk die op overeenkomstige manier gestruc­
het gemeenschappelijk standpunt van de Raad (doe. tureerd moeten zijn.
C3-1/89) betreffende het voorstel voor een richtlijn tot
wijziging van richtlijn 80/18l/EEG inzake de onder­ Verschillende meeteenheden in de staten van de Ge­
linge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten op meenschap veroorzaken kostbare ombouwmaatrege-
het gebied van de meeteenheden (Rapporteur: de heer len en werken op een bepaalde manier als handels­
Cassidy). belemmeringen, die moeten worden opgeheven wan­
neer de grote binnenmarkt moet worden gerealiseerd.
De heer Cassidy (ED). - (EN) Mijnheer de Voorzitter,
ik moet u en het Parlement helaas teleurstellen, maar
Tegelijkertijd vormen echter de in een gebied gebruike­
ik ben niet de rapporteur voor dit verslag. Ik verwijs u
lijke meeteenheden samen met andere elementen de
en het Parlement naar artikel 47, lid 3, van het Regle­
cultuur van het leven van alledag aldaar. Een uniformi-
ment, waarin staat: Tenzij anders wordt beslist, is de
sering van deze eenheden draagt bij tot de culturele ho­
rapporteur voor de eerste lezing tevens rapporteur
mogenisering in Europa en vormt, ook wanneer deze
voor de tweede lezing. Daarom heeft de Commissie stap op het eerste gezicht onbetekenend lijkt, een aan­
economische en monetaire zaken en industriebeleid tasting van het culturele pluralisme.Daarom heeft de
besloten dat de heer Kellett-Bowman rapporteur is voor ons liggende richtlijn, die lidstaten slechts een
voor deze tweede lezing, zoals hij ook was voor de korte overgangstijd toestaat traditionele meeteen­
eerste lezing. Hij moet dus verzocht worden te heden te gebruiken, een hoge symbolische waarde. In
spreken. naam van een oppervlakkige rationaliteit van een
markt, wordt geen cultuur van verschillen meer toe­
De heer Kellett-Bowman (ED), rapporteur. - (EN) gelaten. U kunt zich voorstellen dat wij deze ontwikke­
Mijnheer de Voorzitter, ik wil de heer Cassidy graag ling niet steunen.
danken voor zijn ruimhartig beroep op het Reglement,
waardoor hij mij in staat stelt het verslag te presen­
Mevrouw Ewing (ARC). - (EN) Mijnheer de Voorzitter,
teren. Het is een heel dun verslag. Het gaat om een
ik wou dat de rapporteur wat uitgebreider was geweest
kwestie die de landen die op 1 januari 1973 tot de Ge­
voor degenen van ons die niet in de gezegende positie
meenschap zijn toegetreden aangaat. Deze landen is
zijn geweest om zoals hij de hele achtergrond te ken­
verzocht om hun meeteenheden stap voor stap op één
nen. Het is zeker waar dat veel van deze woorden zoals
acre en gill zoals de vorige spreker zei, een zekere cultu­
(') Andere wijzigingen in de agenda van donderdag: zie No­
rele dierbaarheid bezitten. Nu we ze moeten gaan har­tulen.
moniseren, vind ik dat we dankbaarn zijn dat we (2) Procedure zonder verslag - Indieningstermijn voor amen­
dementen - Spreektijd: zie Notulen. voor een aantal ervan wat meer tijd hebben gekregen. Nr. 3-381/6 Handelingen van het Europese Parlement 9. 10.89
Ewing
Ik heb echter een vraag over de fathom. We vragen plaats gedaan omdat een dergelijke noodzaak zich op
hier het publiek niet alleen aan een nieuwe eenheid te de ene grote markt voortvloeit uit de economische
wennen maar we hebben hier te maken met een meet­ vereisten; veeleer spelen daarbij natuurlijk ook een he­
eenheid die ruim wordt toegepast bij hydrografische le reeks overwegingen van consumentenbelang een rol.
gegevens en kaarten - in de mate dat we niet alleen zoals bij voorbeeld veiligheidsaspecten voor degenen
met een maat te maken hebben - maar met de veilig­ die als gebruiker opeens geconfronteerd wordt met een
heid van de mensen op zee. Om kort te gaan, vraag ik groot aantal verschillende meetmethoden en meeteen­
me af of iemand mijn vrees rond de fathom kan weg­ heden.
nemen. Ik begrijp dat we tot december 1999 de tijd
hebben om de harmonisatie te voltooien, maar het is Daarom heeft de Commissie dit voorstel gedaan, en
niet zo dat grote delen van de wereld de term fathom wij zijn de parlementaire commissie en haar rappor­
gebruiken? Daarom gaat de harmonisatie misschien teur dankbaar zij dit voorstel hebben overgenomen.
juist de verkeerde kant op. Ik spreek hierover omdat Wat nu dat bijzondere begrip en de daarmee verbon­
mariniers en anderen hun bezorgdheid hebben geuit, den moeilijkheid met de vadem in zeekaarten betreft,
en misschien kan iemand mij bij de afronding op dit zal mevrouw Ewing zich stellig niet persoonlijk aange­
gebied geruststellen. vallen voelen wanneer ik zeg dat zeekaarten door ver­
schillende landen worden vervaardigd. Natuurlijk zijn
De heer Kellett-Bowman (ED), rapporteur. - (EN) Britse zeekaarten van een bijzondere kwaliteit en wer­
Mijnheer de Voorzitter, ik ben u dankbaar dat u mij in ken die tot dusver met de meeteenheid fadem, zoals
staat stelt een of twee minuten van de tijd die ik niet het Britse meetsysteem ook nog vele andere begrippen
heb gebruikt te besteden aan de gestelde vragen, en kent, maar er zijn ook zeekaarten met meters werken.
met name aan de laatste over de fathom. Dit was op Wanneer mevrouw Ewing, die zich immers op zeer
verzoek van internationale autoriteiten. Heel toevallig bijzondere wijze met deze kwesties beziggehouden
waren de oorspronkelijke cartografen de mathematici heeft, eens met mij zou zeilen, en wij zouden dan in
van die tijd en daarom is Greenwich in het Verenigd een stormachtige nacht voor de Schotse kust een zee­
Koninkrijk 0 graden en werd de fathom vanaf het be­ kaart te voorschijn halen en niet dadelijk kunnen zien
gin van de cartografie gebruikt. Deze deskundigen of die kaart nu in Schotland dan wel in Duitsland is
hebben om het gebruik hiervan gevraagd. Op die ma­ gemaakt, zou het wel eens kunnen gebeuren dat wij
nier zal deze worden beschermd. met volstrekt verschillende gegevens betreffende de
diepte zouden moeten navigeren. Dat is soms hele­
Wat het culturele aspect betreft, kan ik het alleen maar maal niet zo goed voor veiligheid.
eens zijn met de betrokken dame, want daarom ook
heeft het Verenigd Koninkrijk gevraagd pints getapt Daarom verzoek ik u om begrip dat wij dit goede oude
bier en getapte cider te laten blijven totdat de Britse begrip - dat overigens, mijnheer Kellett Bowman,
regering en de Britse bevolking afstand wenst te doen voor zover ik mij kan herinneren, niets van doen heeft
van deze maat. In haar opmerkingen heeft de Britse met geografische afmetingen maar eenvoudigweg
regering gezegd dat dit volstrekt geen invloed heeft op daarmee dat het peillood dat aan een touw bevestigd
de produktie behalve op het formaat van de glazen die was, op bepaalde afstanden met een touwtje gemerkt
worden gebruikt in cafés en andere drankgelegen- was -, thans afschaffen ten gunste van de prozaïsche
heden in het Verenigd Koninkrijk en Ierland, waar meter. Ook de Commissie betreurt dat, mijnheer de
nog steeds pints worden getapt. Voorzitter, in het belang van de veiligheid van de zee­
lieden en van de reizigers zien wij ons echter genood­
Mevrouw Ewing had het ook over acres. De acre is er zaakt dit voorstel te handhaven.
op speciaal verzoek van de Ierse autoriteiten en maakt
op zich geen verschil voor het mededingingsbeleid dat De Voorzitter. - Het debat is gesloten.
zij noemde. Ik vind ook dat de culturele aspecten van
maten niet verloren hoeven te gaan. In het Verenigd De stemming vindt woensdag te 17.00 uur plaats.
Koninkrijk moeten we uitmaken wanneer we mis­
schien veranderen - als we dat al doen - van de mijl
naar de kilometer. Daarvoor moeten heel wat ver­ 5. Statistische geheimhoudingsplicht
anderingen worden aangebracht in verkeersborden,
kinderliedjes, enz. De Voorzitter. - Aan de orde is het verslag (doe.
A3-25/89) van de heer von Wogau, namens de Com­
De heer Bangemann, vice-voorzitter van de Commis­ missie economische en monetaire zaken en industrie­
sie. - (DE) Mijnheer de Voorzitter, ook ik wil om te beleid, over het voorstel van de EG-Commissie aan de
beginnen de heer Cassidy danken, niet alleen omdat Raad (COM(89) 3 def. - doc. C3-59 89) voor een ver­
dit op mijn spiekbriefje staat, maar ook omdat ik van ordening (EEG/Euratom) betreffende de toezending
mening ben dat zijn grootmoedigheid ten opzichte van van onder de statistische geheimhoudingsplicht val­
zijn voorganger, die ik eveneens zeer hartelijk wil dan­ lende gegevens aan het Bureau voor de Statistiek van
ken, het werk ietwat heeft vergemakkelijkt. Ik begrijp de Europese Gemeenschappen.
wel dat men vooral wanneer men uit het Angelsak­
sische cultuurgebied afkomstig is, dit voorstel met een De heer von Wogau (PPE), rapporteur. - (DE) Mijn­
zekere weemoed bekijkt. Het is ook niet in de eerste heer de Voorzitter, waarde collega's, op de agenda Nr. 3-381/7 9. 10.89 Handelingen van het Europese Parlement
von Wogau
staat vanavond één van de verslagen over de statistie­ zaken en industriebeleid hebben tot resultaat gehad
ken in het intracommunautaire goederenverkeer. Bij dat Commissie en Parlement vrijwel op dezelfde lijn
deze gelegenheid dienen wij ons één keer af te vragen liggen. Er zijn twee punten waar wij als Parlement
waarom het eigenlijk nodig is dat wij ons op dit zo late amendementen hebben ingediend. Ten eerste zijn wij
uur in dit Parlement bezighouden met het vraagstuk van mening dat de preambule korter en duidelijker
van de statistieken. moet worden geredigeerd dan in het voorstel van de
Commissie is gebeurd. Dat is een algemeen probleem
De reden daarvoor is de volgende: op 31 december bij de wetgeving van de Europese Gemeenschap.
1992 vallen de grenscontroles tussen de lidstaten van Steeds weer zien wij dat de preambules bij richtlijnen
de Europese Gemeenschap weg en tot nu toe werden en verordeningen meer dan 2 of 3 bladzijden omvat­
aan de grenzen tussen de lidstaten statistische ge­ ten en in elke paragraaf al vooruitlopen op de richtlijn
gevens vergaard. Aangezien dit in combinatie met de om dan in de volgende artikelen weer precies hetzelfde
douaneprocedure gebeurde, had men de beschikking te regelen.
over statistische gegevens die in zeer hoge mate gespe­
cificeerd waren en wel 9000 rubrieken telde. Dit alles Dat is niet de taak van de preambule van wet en daar­
valt na 31 december 1992 weg en wij moeten ons af­ om hebben wij ook in samenwerking met de Commis­
vragen of wij ook na 1992 eigenlijk nog statistieken sie bepaalde voorstellen gedaan om deze tekst te
over het intracommunautaire verkeer nodig hebben. stroomlijnen en tot het meest wezenlijke te beperken.
Men zal ook kunnen zeggen dat dit niet nodig is, want
Wij hebben nog een verzoek. In dít voorstel voor een
wij beschikken immers ook niet over dergelijke ge­
richtlijn zijn ramingen van de kosten van deze statis­
detailleerde statistieken betreffende de handel tussen
tische procedure opgenomen. Wij zijn van mening dat
Schotland, Engeland en Wales of tussen Baden-Würt­
men begrotingsprocedure en wetgevingsprocedure
temberg, Beieren en Schleswig-Holstein. Aangezien
niet op deze wijze met elkaar mag vermengen. Het is
wij na 1992 een gemeenschappelijke markt zullen heb­
heel goed mogelijk om in samenhang met een derge­
ben, kan men ook het standpunt huldigen dat wij na
lijke wet en in samenhang met de toelichting een der­
die datum geen behoefte meer hebben aan statistische
gelijke raming te geven, maar die mag geen voorwerp
gegevens in de mate zoals die thans worden ver­
zijn van de wetgeving als zodanig en dient dus niet in
zameld.
de tekst van de richtlijn te worden opgenomen. Wij
zouden graag zien dat de Commissie op deze amende­
Er moet voorts tussen ons duidelijkheid bestaan over
menten zou kunnen ingaan; bij de voorbereidingen
de vraag op welke wijze deze statistische gegevens
zag het daar wel naar uit.
voortaan zullen worden vergaard.
Ik wil echter ook ingaan op dat deel van het hele pro­Ik wil op twee punten ingaan die ons als Parlement, als
gramma dat vanavond nog niet op de agenda kan pleitbezorger van de burgers en ook als advokaat van
staan. Ik zal ook heel duidelijk zeggen waarom wij de de kleine en middelgrote bedrijven in het bijzonder ter
behandeling van het voorstel inzake de statistische ge­harte moeten gaan. Dat is allereerst de vrees dat de bu­
gevens in het intracommunautaire goederenverkeer reaucratie niet wordt afgeschaft maar alleen van de
nog niet hebben afgesloten. Dit voorstel staat in zeer grens weg wordt verplaatst. Het verslag-Cecchini heeft
nauw verband met de BTW. Zolang wij echter niet ons verteld dat de hinderpalen in het intracommunau­
precies weten of bij de BTW-wetgeving het beginsel taire goederenverkeer kosten in de orde van grootte
van het land van oorsprong dan wel het beginsel van van 200 miljard ecu veroorzaken. Cecchini heeft ons
het land van de stemming wordt ingevoerd, omdat wij in het vooruitzicht gesteld dat wij de mogelijkheid
niet weten of er een clearing nodig is, is het voor ons hebben om besparingen in die orde van grote te doen.
buitengewoon moeilijk ons over dit voorstel betreffen­Dit zal echter stellig niet mogelijk zijn wanneer wij de
de statistische gegevens uit te spreken. bureaucratie louter van de grens weg verplaatsen
doordat wij nu de bedrijven vragenlijsten toesturen
voor het invullen waarvan zij speciaal personeel in Volgens het oude voorstel van de Commissie werd im­
dienst moeten nemen. Daarom moet dat een van de mers een c/ean'ngsysteem voorgesteld, en wij hebben
belangrijkste punten van het Europese Parlement zijn samen met de Commissie de opvatting gehuldigd dat
ervoor te zorgen dat het gevaar dat onnodige bureau­ deze clearing op basis van macro-economische gege­
cratie, die zou moeten worden afgeschaft, uitsluitend vens zou moeten plaatsvinden. Volgens dit voorstel
naar elders verplaatst wordt, wordt uitgebannen. waarvan het Parlement voorstander was, zouden de
statistische gegevens dus één van de grondslagen zijn
Voorts moeten wij als parlementariërs er in het bijzon­ geweest, de wezenlijke grondslag voor dit c/earingstel-
der op letten dat daardoor speciaal voor kleine en sel. Het onderhavige voorstel gaat er daarentegen van
middelgrote ondernemingen geen onaanvaardbare be­ uit dat de BTW-gegevens die door de belastingdien­
lastingen ontstaan. sten worden vergaard, van hun kant basis voor de sta­
tistiek moeten zijn. Alleen al deze twee feiten laten
Ik wil vervolgens ingaan op het verslag dat nu op de zien dat wij ons niet definitief kunnen uitspreken al­
agenda staat, namelijk dat over de geheimhoudings­ vorens niet vaststaat welke weg de Europese Gemeen­
plicht. De gesprekken in de Commissie economische schap zal inslaan. Nr. 3-381/8 Handelingen van het Europese Parlement 9. 10.89
von Wogau
Daarmee komen wij bij een zeer principieel vraagstuk: stige gegevens door te geven aan de bureaus voor de
hoe staat het met de BTW? Op dit gebied hebben wij statistiek.
de voorstellen van de Commissie die door Lord Cock-
field zijn uitgewerkt. Wij hebben van de nieuwe Com­ Dit lijkt mij enigszins schizofreen te zijn, en ik vind
missie een zekere wijziging ontvangen die echter ook dat wij in de komende weken en maanden de onderne­
nog steeds op dezelfde lijn, namelijk het beginsel van mingsbonden nog eens heel duidelijk de politieke
het land van oorsprong met een ietwat grotere soepel­ vraag moeten stellen: „Willen jullie het een of willen
heid toegepast dan in de voorstellen tot dusverre het jullie het ander? Willen jullie een onderverdeling in
geval was. Nu zijn er een bepaald aantal voorstellen tienduizend tariefposten, dan wordt het niet onbu­
die niet op de tafel van het Parlement liggen, waarover reaucratisch, of willen jullie het wel onbureaucratisch
wij echter elke dag in de krant kunnen lezen, namelijk hebben, dan kunnen jullie geen dusdanig gedetailleer­
de voorstellen die werden gedaan door de Franse dele­ de statistieken krijgen." Ik vraag mij ook werkelijk af
gatie en die vervolgens samen met de Commissie in de of dit nu werkelijk nodig is, want op de grote markten
Raad zijn besproken. Er is de ad hoe-groep die tot be­ Frankrijk, Duitsland en Engeland nebben wij immers
paalde resultaten is gekomen. Hier werd echter een deze statistieken tot dusver niet. Er zijn andere metho­
procedure gekozen die niet in overeenstemming is met den voor marktonderzoek waarover de onderneming
de voorschriften van het Verdrag van Rome. Het Ver­ beschikt en de ondernemingen moeten nu ook in feite
drag van Rome bepaalt namelijk dat de Commissie de beseffen dat na 1992 een thuisland alleen niet meer de
voorstellen doet, het Parlement daarover advies uit­ markt is maar de Europese Gemeenschap als zodanig.
brengt en de Raad vervolgens een beslissing neemt. Dat is het eerste accent dat wij in deze beraadslagin­
Wij hebben deze werkwijze bij de oorspronkelijke gen moeten plaatsen. Wij dienen ons ook af te vragen
voorstellen van de Commissie toegepast, maar na alles of wanneer dergelijke statistieken worden opgesteld,
wat wij dagelijks meemaken, zijn deze helemaal niet die inderdaad alle ondernemingen moeten omvatten.
meer onderwerp van besprekingen in de Raad. Ik wil Men zegt mij dat ongeveer 80% van de intercommu­
heel duidelijk zeggen dat wij als Parlement deze proce­ nautaire omzet gerealiseerd wordt door 20% van de
dure niet kunnen aanvaarden en dat gewaarborgd ondernemingen. Dit zou een uitgangspunt kunnen zijn
moet worden dat het Parlement op een behoorlijke dat men waarborgt dat slechts één bepaald aantal on­
manier moet worden betrokken bij deze beslissende dernemingen gegevens voor statistieken leveren; mis­
beraadslagingen over de BTW die voor de topconfe­ schien degenen die daar eerder toe in staat zijn dan an­
rentie van Straatsburg plaatsvinden. deren.
Nu echter terug tot het eigenlijke onderwerp van de Voorts moeten wij een accent leggen waar het gaat om
statistische gegevens. Ik zei al, zolang wij niet een be­ de drempelwaarden van de kleine- en middelgrote on­
slissing hebben genomen over de BTW, kunnen wij als dernemingen. Hierbij gaat het voorstel voor een richt­
Parlement ook niet een definitief besluit nemen over lijn ervan uit dat de drempelwaarden niet in de­
de statistieken. Desondanks ben ik van mening dat wij lijn zelf worden vastgelegd, maar op een zeer veel later
vanavond enkele accenten moeten plaatsen. Om te be­ tijdstip door de Commissie in samenwerking met het
ginnen is daar de vraag welke statistische gegevens wij beheerscomité of het raadgevend comité, al naar­
voortaan nodig hebben in het intracommunautaire gelang er besloten wordt. Ik ben van mening dat de
goederenverkeer? kwestie van de drempelwaarden voor kleine- en mid­
delgrote ondernemingen geen technische zaak is, maar
Ik moet constateren dat de adviezen waarover ik als een politiek vraagstuk, want de voorwaarden voor
rapporteur beschik, van een zekere schizofrenie getui­ kleine- en middelgrote ondernemingen staan immers
gen, want ook uit het kamp der ondernemers wordt in feite centraal bij datgene wat wij met de totstand­
ons steeds weer gezegd: „Jullie als parlementariërs brenging van de interne markt willen bereiken.
moet er voor zorgen dat een en ander zo eenvoudig en
ongecompliceerd mogelijk wordt en dat de onderne­ Deze interne markt moet er immers niet in de eerste
mingen, met name de kleine- en middelgrote bedrij­ plaats toe dienen dat de grote bedrijven binnen de Eu­
ven niet worden belast met extra vragenlijsten, met ropese Gemeenschap zich nog sterker aaneensluiten
bureaucratie die immers, zoals wij weten, heel veel en de toegang die zij nu reeds tot de markten hebben,
geld kost." Dat is het standpunt. Maar aan de andere net zo lang verder verbeteren tot dat er voor bepaalde
kant huldigen de ondernemersbonden voor het meren­ goederenleveranties nog slechts heel weinig onder­
deel het standpunt dat ook na 1992 de noodzaak be­ nemingen zijn. De eigenlijke uitdaging voor 1992 ligt
staat even gedetailleerde statistieken als tot dusver immers in het feit dat wij deze grote markt van 320
over het intracommunautaire goederenverkeer op te miljoen burgers ook openen voor de kleine- en middel­
stellen. Daarbij hoort men zeer vaak de mening ver­ grote bedrijven en daarom zijn drempelwaarden voor
kondigen dat men ook in de toekomst het douane­ deze ondernemingen een politieke kwestie die in richt­
tarief moet blijven gebruiken. Dat zou betekenen dat lijnen moet worden opgehelderd, en weliswaar niet
speciale afdelingen van de ondernemingen zich eerst zonder maar met deelneming van het Europese Parle­
er mee bezighouden om goederenleveranties naar an­ ment.
dere lidstaten van de Europese Gemeenschap in te de­
len volgens het bijna tienduizend posten tellende Ten slotte wil ik met betrekking tot de procedure nog
douanetarief om dan vervolgens de dienovereenkom­ een persoonlijke mening uitspreken die afwijkt van de