//img.uscri.be/pth/8982467c3a48474f549800efcf3e58b235bc9609
Cet ouvrage fait partie de la bibliothèque YouScribe
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le lire en ligne
En savoir plus

Partition complète pour ATB enregistrements, 12 sonates of Three parties par Henry Purcell

De
8 pages
Obtenez la partition de 12 sonates of Three parties partition complète pour ATB enregistrements, sonates, par Purcell, Henry , Z. 790–801. La partition baroque dédiée aux instruments tels que:
  • 2 violons
  • basse violon ou viole de basse
  • Continuo

La partition compte plusieurs mouvements: 12 sonates et l'on retrouve ce genre de musique classifiée dans les genres pour 2 musiciens avec continuo, pour 3 enregistrements (arr), partitions pour violon, partitions pour enregistrement, pour 2 violons, continuo, pour 3 musiciens, sonates, partitions avec basso continuo
Obtenez dans le même temps tout une collection de musique pour basse violon ou viole de basse, 2 violons, Continuo sur YouScribe, dans la rubrique Partitions de musique baroque.
Date composition: ca. 1680
Edition: R. D. Tennent
Durée / duration: 72 minutes
Dédicace: King Charles II of England (1630–1685)
Voir plus Voir moins

.

`
P
ˇ

ˇ´
P
ˇ

ˇ
P
ˇ
ˇ
ˇ´
W
ˇ
˘
´
˘
ˇ
˘
.
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ´
`
)
ˇ
ˇ´
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
.
.
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ´
`
ˇ
´
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
`
.
ˇ
ˇ
)
)
˘
ˇ
`
`
ˇ
ˇ
´
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
´
`
.
ˇ
ˇ
)
.
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
.
ˇ
˘
`
ˇ
´
ˇ
ˇ
`
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
`
ˇ
ˇ
)
˘
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ´
˘
ˇ
ˇ´
ˇ
˘
`
ˇ´
ˇ
ˇ
.
ˇ
ˇ´
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
`
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ

ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
.
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ´
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
´
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ´
ˇ
ˇ
.
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
´
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
`
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ

ˇ
ˇ
`
ˇ
)
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
.
ˇ
ˇ

ˇ
`
Sonata 12
Z.801
from Sonatas of Three Parts(1683)
†ArrangedforATBRecordersbyR.D.Tennent HenryPurcell(1659–1695)
Adagio ĄĄÁÁ ČĄĄ Č2R ÃČAG ĞĽ
4 ĄĄ2R 6 Ą Á ČTG ÃČĞĽ
8IRB 2
5
Ą2 ČČG ĄĄČ
2G
8I ÁĄĄ Á2 ÃÃČĄČ
10
2 Ç ÇÉ Ê ÇG Ê
ĽĽ ĞĞ2G ĄČ
8 ĽČ ĞI Ą2
†OriginalinDMajor.
c R.D.Tennent2009 LicensedundertheCreativeCommons Attribution–Noncommercial–ShareAlikelicense.ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
Canzona
Allegro = =2S ĹAG ĹĽ Ľ Ď
ÊŔŐ2S 6 2TG ÂÂĆ ÃÃŽČ ŽĎ
8I = = = =SB 2
5
2 < < ĹG ĹĎ Ľ ĽĽ
ÚÈ ÚÈ ŔŐ2 ÂG Ã ÈÈÚÚ ŽŽĎ8 ŔŐI< Ï2 6 ÏŤŢ
9
2 6G Ć ÖĆŻ ÎÎ ĹČČ É ĹĎ ÏĎ ÖÏ ĽĽ
Ŕ ŔŔŐŐ ŔŐŐ2 6 6G ĄĆĆ ĆĆČ Ď ČČ Ď ČĚ
8I 42 6 ĆĆ ĹĹÖ Û ČĹĹ Č ĽĽÖ Ł
12 ĽĽĹĹ2 6 6G ĹĹĽ ĎĽ ĎĎĎĎĎ
2 6 ĹĹG Ľ ĹĹĽ ĽĽĎĎ ÐÐ
8I 42 6 ÂÂÃÃŻĎĎ
–2–P

ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
-
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
W
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
P
ˇ
P
ˇ
ˇ
ˇ
W
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
W
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ

ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
15 4Ĺ 4 4Ï2 Ľ Ï È È ĆG Č
42 6 6G ÃÃÁÄĎ ÚÚĎ
Ď
8 ŔŐI2 6 6
19 22 ŁG ĆĆ ŁČ ĎČ Ď
ŔŐŔŐ2G ÂĹ ÂĹ ÃÃĽ ŻĽĎĎ
8I 22 ĹĹĽĽ
22 2 22G Ĺ ĹÈ ÎÈ Ľ ĎĽÎ ĽĽ ĎÉÈ2 < <G
8I 2 ˝^2 Ð Ð ÖĹĎĽĽ ĎĎ
26
tr2 ÉG Ð ĎĎĎĎÐŔŐŔ2 ÎG ÎĹĹŁ ĎĎÐ8 ÉI2
–3–˘

˘

˘
˘
ˇ
˘
˘
˘
˘
˘
˘
˘
˘
˘
ˇ
˘
˘
˘
˘
˘
`
˘
˘
˘
˘
ˇ
ˇ
˘
˘
˘
˘
`
˘
˘
˘
˘
˘
˘
˘
˘
`
W
˘
˘
˘

˘
˘
˘
˘
`
˘

˘
˘
˘
˘
˘
`
˘
`
˘
˘
˘
ˇ
˘
˘
˘˘
˘
ˇ
˘
ˇ
ˇ
˘
˘
˘
˘
˘
˘
˘
ˇ
˘
`

ˇ
˘
˘

˘
˘

˘
ˇ
˘
˘
`

`
˘

˘
`
`
˘
`
ˇ
˘
˘
˘

˘
˘
˘
˘
˘
˘

˘
˘
˘
˘
˘
ˇ
˘
˘
˘
`
˘
˘
˘

ˇ
˘
ˇ
˘
˘
˘
˘
˘
ˇ
˘
ˇ
˘
˘

˘
˘
˘
˘

˘

˘
ˇ
˘
ˇ
ˇ
˘
˘
˘
˘
˘
˘

˘
ˇ

˘

˘
˘
˘
˘


˘
˘
˘
˘
˘
ˇ
˘
˘

˘
`

`
˘
˘
˘
`


˘
ˇ
˘
˘

˘
˘
˘
˘
˘
˘
˘
`
˘
˘
˘
`
˘
˘
˘
ˇ
˘

˘
˘
˘
˘
`
ˇ
˘
˘
˘

˘

ˇ
˘
PocoLargo
23AG
2
32 6TG 2
8I
3B 2
2
7
tr2G Ĺ
42G
8I 42 6
14
tr242G
tr22G
8I 242
21 6 62G
4 42 6G
8I 22
–4–ˇ

ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
-
-
`
ˇ
ˇ
`
-

˘
`
`
`
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

˘
P
`
?
˘
ˇ
˘
`
`
-
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
˘
`
`
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
`
˘

˘
`
`
ˇ
ˇ
ˇ
-

ˇ
`
˘

˘
ˇ
`
ˇ
˘
-
˘
ˇ
ˇ
`
ˇ
`
ˇ
(
˘
ˇ
˘
ˇ
˘
˘
˘
`
˘
`
˘
ˇ

?

ˇ
W
ˇ

ˇ
`
ˇ

?

`
˘
˘
˘
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
˘
˘
˘
˘
ˇ
˘
ˇ
(
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
˘
˘

W
˘
P
˘
P
˘

˘
˘
˘

˘
ˇ
˘
-

ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
`
ˇ
-
ˇ
`
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
?
ˇ
˘
ˇ

ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
ˇ
`
˘
`
˘
ˇ
˘
ˇ
˘
˘

ˇ
`
`
˘
ˇ
`
`
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
(
˘
`
˘
ˇ
`
ˇ
˘
-
˘
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
˘
ˇ
`
(
ˇ
(
-
˘
ˇ
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
`
˘
ˇ
˘
-
˘
ˇ
ˇ
˘

˘
ˇ
`
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
˘
˘
ˇ
˘
ˇ
˘
˘
˘
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
28
2G
p
2G
p
8I2 4
p
35
2G
2 6G
8I26
Grave 442R 6 2AG ŹŻ
2R 2TG 4
8I 2 6RB 2
6 Presto2 22G È
È Ĺ2 22 6G
8I = =2 ˝^2
–5–ˇ

ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
`
ˇ

ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
W
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
(
˘
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
`
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
W
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
?
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
˘
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
˘
ˇ
˘
`
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
˘
(
ˇ
ˇ
ˇ
`
-
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
`
ˇ
ˇ
(
-
ˇ
ˇ
(
˘
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
˘
`
`
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
`
ˇ
ˇ

ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
P
`
P
˘
P
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
˘
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
W
`
ˇ
ˇ
ˇ
-
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
-
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
W
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
`
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
12 È22G Ł ÄÈ 42 6G
Ê Ł8I 422 È
18 ˝Z 6 42G Ĺ
Ž4 6 4 4 62 6G ŊŊÈ ŔÉÉ
8I2
24 2 42G Ğ ĞĽ Ľ
ÊĹ26G
Ž Ê
8I 22 6
30
2 ŊŊ ÈG ŔŰ Ğ ĹĹĹ Ď Ž ÈÈ 22G ˝^
8I4 62
–6–ˇ

ˇ

ˇ
-
-

ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
(
-
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
-
`
ˇ
`
W
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

`
ˇ
ˇ
ˇ
W
-
ˇ
(
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
?
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
-
-
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
?
-
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
`
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
?
?
-
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
(

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
Allegro= = = = = =23 ŊAG ŔŔ8
= = =32TG Ŕ8 Ŋ ŔŔŔ
6 68I
3 ŔB 2 ŔŊ8 ŔŔ
10 6 6 6 6Ŕ Ŋ Ŕ2Ŕ ŔŔG ŔĽĽŢŢ
4 4 =2 ĽG Ľ ŔĽĽ Ľ ŔĽŢŢ 2
8I ŔŔ2 ĽĽŢ ŊŢ ŔŔ
19 6 Ľ2 6 ĽG ŢĽĽ Ţ
Č ŔČ ŔŔŔŊ= =2 6G ĽĽ
8I2 Ŕ ŔŔ Ŕ
28
=4 4 Ŋ2G ŘŔÐŁ
42G ŊŁŁ ŔŘŔ
8I2 6
–7–ˇ

ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
-
`
ˇ
W
-
ˇ
ˇ
`
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
)
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
-
ˇ
ˇ
-
`
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
-
`
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ

ˇ

W
ˇ
(
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
W
ˇ
(

ˇ
ˇ
(
`
ˇ´
ˇ
ˇ
ˇ
`
-
ˇ
ˇ
ˇ
`
`
ˇ
ˇ
W
`
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
.
ˇ
)
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
`
ˇ
ˇ
´
(
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
(
-
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
`
ˇ
ˇ
W
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ

´
ˇ
ˇ
?
)
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`

ˇ
`

ˇ

-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
P
ˇ

ˇ
P
ˇ

-
P
ˇ
.
ˇ
W
ˇ
`
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ´
(
ˇ
ˇ
ˇ
)
36 4 4Ä2 Ř ĎG
ŔŘŔŘŊŊ2 2 22 6G ÄŁ Ď
ŁĽ8 ĞI 2 22
45
=2 ŁG ŁŊ ŁŘŔÄ
2 6 6G ÄŘ Ł
8I2 Ł
53 2
ÇŁ ÊÉ2ŁŁG
2 Ä ÄGŁŁŁŁ
8I2 ŁŁ
61 Adagio 2 22R 2G Ą ĄČČ ČČ
ČČĄ2R 2G ˝^
8IR2 2
–8–