Partition complète pour ATB enregistrements, 12 sonates of Three parties par Henry Purcell

De
Publié par

Obtenez la partition de 12 sonates of Three parties partition complète pour ATB enregistrements, sonates, par Purcell, Henry , Z. 790–801. La partition baroque dédiée aux instruments tels que:
  • 2 violons
  • basse violon ou viole de basse
  • Continuo

La partition compte plusieurs mouvements: 12 sonates et l'on retrouve ce genre de musique classifiée dans les genres pour 2 musiciens avec continuo, pour 3 enregistrements (arr), partitions pour violon, partitions pour enregistrement, pour 2 violons, continuo, pour 3 musiciens, sonates, partitions avec basso continuo
Obtenez dans le même temps tout une collection de musique pour basse violon ou viole de basse, 2 violons, Continuo sur YouScribe, dans la rubrique Partitions de musique baroque.
Date composition: ca. 1680
Edition: R. D. Tennent
Durée / duration: 72 minutes
Dédicace: King Charles II of England (1630–1685)
Publié le : mardi 28 février 2012
Lecture(s) : 14
Licence : En savoir +
Paternité, partage des conditions initiales à l'identique
Nombre de pages : 8
Prix de location à la page : 0,0000€ (en savoir plus)
Voir plus Voir moins
7 jours d'essai offerts
Ce livre et des milliers d'autres sont disponibles en abonnement pour 8,99€/mois

.

`
P
ˇ

ˇ´
P
ˇ

ˇ
P
ˇ
ˇ
ˇ´
W
ˇ
˘
´
˘
ˇ
˘
.
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ´
`
)
ˇ
ˇ´
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
.
.
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ´
`
ˇ
´
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
`
.
ˇ
ˇ
)
)
˘
ˇ
`
`
ˇ
ˇ
´
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
´
`
.
ˇ
ˇ
)
.
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
.
ˇ
˘
`
ˇ
´
ˇ
ˇ
`
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
`
ˇ
ˇ
)
˘
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ´
˘
ˇ
ˇ´
ˇ
˘
`
ˇ´
ˇ
ˇ
.
ˇ
ˇ´
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
`
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ

ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
.
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ´
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
´
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ´
ˇ
ˇ
.
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
´
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
`
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ

ˇ
ˇ
`
ˇ
)
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
.
ˇ
ˇ

ˇ
`
Sonata 12
Z.801
from Sonatas of Three Parts(1683)
†ArrangedforATBRecordersbyR.D.Tennent HenryPurcell(1659–1695)
Adagio ĄĄÁÁ ČĄĄ Č2R ÃČAG ĞĽ
4 ĄĄ2R 6 Ą Á ČTG ÃČĞĽ
8IRB 2
5
Ą2 ČČG ĄĄČ
2G
8I ÁĄĄ Á2 ÃÃČĄČ
10
2 Ç ÇÉ Ê ÇG Ê
ĽĽ ĞĞ2G ĄČ
8 ĽČ ĞI Ą2
†OriginalinDMajor.
c R.D.Tennent2009 LicensedundertheCreativeCommons Attribution–Noncommercial–ShareAlikelicense.ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
Canzona
Allegro = =2S ĹAG ĹĽ Ľ Ď
ÊŔŐ2S 6 2TG ÂÂĆ ÃÃŽČ ŽĎ
8I = = = =SB 2
5
2 < < ĹG ĹĎ Ľ ĽĽ
ÚÈ ÚÈ ŔŐ2 ÂG Ã ÈÈÚÚ ŽŽĎ8 ŔŐI< Ï2 6 ÏŤŢ
9
2 6G Ć ÖĆŻ ÎÎ ĹČČ É ĹĎ ÏĎ ÖÏ ĽĽ
Ŕ ŔŔŐŐ ŔŐŐ2 6 6G ĄĆĆ ĆĆČ Ď ČČ Ď ČĚ
8I 42 6 ĆĆ ĹĹÖ Û ČĹĹ Č ĽĽÖ Ł
12 ĽĽĹĹ2 6 6G ĹĹĽ ĎĽ ĎĎĎĎĎ
2 6 ĹĹG Ľ ĹĹĽ ĽĽĎĎ ÐÐ
8I 42 6 ÂÂÃÃŻĎĎ
–2–P

ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
-
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
W
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
P
ˇ
P
ˇ
ˇ
ˇ
W
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
W
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ

ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
15 4Ĺ 4 4Ï2 Ľ Ï È È ĆG Č
42 6 6G ÃÃÁÄĎ ÚÚĎ
Ď
8 ŔŐI2 6 6
19 22 ŁG ĆĆ ŁČ ĎČ Ď
ŔŐŔŐ2G ÂĹ ÂĹ ÃÃĽ ŻĽĎĎ
8I 22 ĹĹĽĽ
22 2 22G Ĺ ĹÈ ÎÈ Ľ ĎĽÎ ĽĽ ĎÉÈ2 < <G
8I 2 ˝^2 Ð Ð ÖĹĎĽĽ ĎĎ
26
tr2 ÉG Ð ĎĎĎĎÐŔŐŔ2 ÎG ÎĹĹŁ ĎĎÐ8 ÉI2
–3–˘

˘

˘
˘
ˇ
˘
˘
˘
˘
˘
˘
˘
˘
˘
ˇ
˘
˘
˘
˘
˘
`
˘
˘
˘
˘
ˇ
ˇ
˘
˘
˘
˘
`
˘
˘
˘
˘
˘
˘
˘
˘
`
W
˘
˘
˘

˘
˘
˘
˘
`
˘

˘
˘
˘
˘
˘
`
˘
`
˘
˘
˘
ˇ
˘
˘
˘˘
˘
ˇ
˘
ˇ
ˇ
˘
˘
˘
˘
˘
˘
˘
ˇ
˘
`

ˇ
˘
˘

˘
˘

˘
ˇ
˘
˘
`

`
˘

˘
`
`
˘
`
ˇ
˘
˘
˘

˘
˘
˘
˘
˘
˘

˘
˘
˘
˘
˘
ˇ
˘
˘
˘
`
˘
˘
˘

ˇ
˘
ˇ
˘
˘
˘
˘
˘
ˇ
˘
ˇ
˘
˘

˘
˘
˘
˘

˘

˘
ˇ
˘
ˇ
ˇ
˘
˘
˘
˘
˘
˘

˘
ˇ

˘

˘
˘
˘
˘


˘
˘
˘
˘
˘
ˇ
˘
˘

˘
`

`
˘
˘
˘
`


˘
ˇ
˘
˘

˘
˘
˘
˘
˘
˘
˘
`
˘
˘
˘
`
˘
˘
˘
ˇ
˘

˘
˘
˘
˘
`
ˇ
˘
˘
˘

˘

ˇ
˘
PocoLargo
23AG
2
32 6TG 2
8I
3B 2
2
7
tr2G Ĺ
42G
8I 42 6
14
tr242G
tr22G
8I 242
21 6 62G
4 42 6G
8I 22
–4–ˇ

ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
-
-
`
ˇ
ˇ
`
-

˘
`
`
`
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

˘
P
`
?
˘
ˇ
˘
`
`
-
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
˘
`
`
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
`
˘

˘
`
`
ˇ
ˇ
ˇ
-

ˇ
`
˘

˘
ˇ
`
ˇ
˘
-
˘
ˇ
ˇ
`
ˇ
`
ˇ
(
˘
ˇ
˘
ˇ
˘
˘
˘
`
˘
`
˘
ˇ

?

ˇ
W
ˇ

ˇ
`
ˇ

?

`
˘
˘
˘
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
˘
˘
˘
˘
ˇ
˘
ˇ
(
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
˘
˘

W
˘
P
˘
P
˘

˘
˘
˘

˘
ˇ
˘
-

ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
`
ˇ
-
ˇ
`
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
?
ˇ
˘
ˇ

ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
ˇ
`
˘
`
˘
ˇ
˘
ˇ
˘
˘

ˇ
`
`
˘
ˇ
`
`
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
(
˘
`
˘
ˇ
`
ˇ
˘
-
˘
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
˘
ˇ
`
(
ˇ
(
-
˘
ˇ
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
`
˘
ˇ
˘
-
˘
ˇ
ˇ
˘

˘
ˇ
`
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
˘
˘
ˇ
˘
ˇ
˘
˘
˘
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
28
2G
p
2G
p
8I2 4
p
35
2G
2 6G
8I26
Grave 442R 6 2AG ŹŻ
2R 2TG 4
8I 2 6RB 2
6 Presto2 22G È
È Ĺ2 22 6G
8I = =2 ˝^2
–5–ˇ

ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
`
ˇ

ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
W
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
(
˘
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
`
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
W
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
?
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
˘
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
˘
ˇ
˘
`
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
˘
(
ˇ
ˇ
ˇ
`
-
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
`
ˇ
ˇ
(
-
ˇ
ˇ
(
˘
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
˘
`
`
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
`
ˇ
ˇ

ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
P
`
P
˘
P
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
˘
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
W
`
ˇ
ˇ
ˇ
-
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
-
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
W
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
`
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
12 È22G Ł ÄÈ 42 6G
Ê Ł8I 422 È
18 ˝Z 6 42G Ĺ
Ž4 6 4 4 62 6G ŊŊÈ ŔÉÉ
8I2
24 2 42G Ğ ĞĽ Ľ
ÊĹ26G
Ž Ê
8I 22 6
30
2 ŊŊ ÈG ŔŰ Ğ ĹĹĹ Ď Ž ÈÈ 22G ˝^
8I4 62
–6–ˇ

ˇ

ˇ
-
-

ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
(
-
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
-
`
ˇ
`
W
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

`
ˇ
ˇ
ˇ
W
-
ˇ
(
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
?
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
-
-
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
?
-
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
`
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
?
?
-
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
(

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
Allegro= = = = = =23 ŊAG ŔŔ8
= = =32TG Ŕ8 Ŋ ŔŔŔ
6 68I
3 ŔB 2 ŔŊ8 ŔŔ
10 6 6 6 6Ŕ Ŋ Ŕ2Ŕ ŔŔG ŔĽĽŢŢ
4 4 =2 ĽG Ľ ŔĽĽ Ľ ŔĽŢŢ 2
8I ŔŔ2 ĽĽŢ ŊŢ ŔŔ
19 6 Ľ2 6 ĽG ŢĽĽ Ţ
Č ŔČ ŔŔŔŊ= =2 6G ĽĽ
8I2 Ŕ ŔŔ Ŕ
28
=4 4 Ŋ2G ŘŔÐŁ
42G ŊŁŁ ŔŘŔ
8I2 6
–7–ˇ

ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
-
`
ˇ
W
-
ˇ
ˇ
`
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
)
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
-
ˇ
ˇ
-
`
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
-
`
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ

ˇ

W
ˇ
(
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
W
ˇ
(

ˇ
ˇ
(
`
ˇ´
ˇ
ˇ
ˇ
`
-
ˇ
ˇ
ˇ
`
`
ˇ
ˇ
W
`
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
.
ˇ
)
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
`
ˇ
ˇ
´
(
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
(
-
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
`
ˇ
ˇ
W
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ

´
ˇ
ˇ
?
)
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`

ˇ
`

ˇ

-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
P
ˇ

ˇ
P
ˇ

-
P
ˇ
.
ˇ
W
ˇ
`
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ´
(
ˇ
ˇ
ˇ
)
36 4 4Ä2 Ř ĎG
ŔŘŔŘŊŊ2 2 22 6G ÄŁ Ď
ŁĽ8 ĞI 2 22
45
=2 ŁG ŁŊ ŁŘŔÄ
2 6 6G ÄŘ Ł
8I2 Ł
53 2
ÇŁ ÊÉ2ŁŁG
2 Ä ÄGŁŁŁŁ
8I2 ŁŁ
61 Adagio 2 22R 2G Ą ĄČČ ČČ
ČČĄ2R 2G ˝^
8IR2 2
–8–

Soyez le premier à déposer un commentaire !

17/1000 caractères maximum.