7 jours d'essai offerts
Cet ouvrage et des milliers d'autres sont disponibles en abonnement pour 8,99€/mois

Partagez cette publication

ˇ

ˇ
`
ˇ
P
ˇ

ˇ
`
ˇ
P
ˇ
˘
`
˘
(
˘
ˇ
˘

˘

˘
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

>

(
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
?
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
?
ˇ
˘
ˇ
˘
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
?
?
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
?
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

?
ˇ
˘
ˇ

ˇ

ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?

ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
˘
?
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ

ˇ
ˇ
Sonata x
from TwelveSonatasfor TwoViolins; with a Bassfor the Violoncello or Harpsicord(1747)
WilliamBoyce(1711–1779)
1. Adagio
ĽĽ ÉĽ ĹĽ É4 ĹSV1 G ÊÊ 4
Ê
4 = = =SV2 G ÊÊ
5 ÈĽ ÈĽ È4 Ĺ ÈG ĎĎp f
p4G 4
Ê
f
9
tr4 4 44 4G Ř ÃÃp f ÉÉÚÚ4 4 4G ÛĽĽ Û
p f
144G 4 ČČÉÉp f pÉÉ É4 É 44G 44 ČČ
p f p
18
tr tr4 <4G Ê
f p pf
44 <G 4 4
p pf f
c R.D.Tennent2011 LicensedunderaCreativeCommonsAttribution–ShareAlikelicense.ˇ
ˇ

-
ˇ
ˇ
>

>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ

ˇ

>
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
`
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
>
?
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
`

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
7
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
.
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
`
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`

ˇ
>
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ

7

ˇ
ˇ
>
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
`
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
`
>
ˇ
ˇ
ˇ
`
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
`
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
7
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
7
`

ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
2.Allegro
3 3 3 3
3 3 Ï4 Ï4 ÍÎ3 ÎV1 G 4
ÎÎ4 =3V2 G 4 3 4
3 3
5
34 34 34 4 44G ÉÉÉÉ ŔŔ
4G
10 3
3 44 34G ĽĽČÈ ČÈ
4 4G ÇÊ ÇÊ
14 3
3 3 3
34 3 3 34 4 44G ĄÉ ÉĹ É Č ÉĹ
3 3 34 3 3 34 4 4 4 44 4 4G ÚÚ Ą ĄÉ É3 Č É Č ÉČ
18 3 3
3 34 3 6 34 34ÉÉ ÏG ÏŔ 3Ŕ Ŕ 3Ŕ 3
4 4 4G
23
3 3 ÉÉĹĹ4 33G ČČ ÉÉŔĽ 3Ľ Ŕ3
3ĹĹ ĚĄ4 Ą3=G ČČĽĽ3
—flfl
3
Editor’snote:play as .
–2–ˇ

ˇ

ˇ
>
ˇ
>
ˇ
˘
ˇ
˘
`
7
ˇ
7
ˇ
>
`
?
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
˘
`
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
`
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
`
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ

˘
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
˘
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ

ˇ
ˇ
`
ˇ
>
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
`
>
ˇ
˘
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ

ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
`
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
>
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
˘
ˇ
ˇ
ˇ
˘
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ

ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>

27
3 ÉÉ tr4 34 4 4G ÉÉ ěŔ 3Ŕ ğ
4 Ľ 3Ľ ŻŹŻŹĹĹ 4G ČČ3
3
32
3 3É É 3É É34 3 33 4 4G Č É Č É Č ÉÉ 3 3 3 3
4 4 4G
37 3 3 3É4 4G ÍÏ
3 p
4G
p
42 333 333 4 ˝^4 4 4 ÉÉ ČÉ ČG É ČÏ ČČÏ Č
34 33 4 44G ĽĽ ĽĽĽĽ
46
3 344 333 44É É 4G É ÉÉ Ľ
f
33 3 3 É4Ĺ4 6 3G Ã 6Ľ ÈÈĽ 4É
3f 3
51 1. 2.3 É3 tr4 3 34 44 ÉG Č ÉĽĽ 3 3
34
3G È 4É
–3–ˇ
7
ˇ
7


ˇ
`
˘

`
`
˘
ˇ
˘

˘

ˇ
ˇ
7

˘
˘
ˇ
`
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
˘
˘
˘
˘
˘
˘
˘

˘
˘
˘

˘
ˇ
˘
ˇ

ˇ
`
ˇ
˘

˘
˘
ˇ
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
˘
˘
`
ˇ


˘
˘
˘
˘
˘
ˇ
˘
˘
˘
˘
˘
˘
˘
`
˘
˘
˘
˘

ˇ
˘
˘
`
ˇ
˘

˘
ˇ
˘
ˇ
˘
˘
˘


ˇ


˘
`
ˇ
`
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
˘
˘
˘
˘
ˇ
˘
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
˘
ˇ
`
ˇ
`
˘
ˇ
ˇ
˘
ˇ
˘
`
˘
˘
˘
ˇ


˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ


ˇ
˘
`
˘
`
`

˘
7
˘
7
˘
7
ˇ
3.Largo
4
3 <V1 G 2
p
4
3 <V2 G 2
p
64 4G
4 ĹĹ 4 4G
114 6 ˝\G
44 4G
164 <G
4 6 ˝\< <G Ľ
204G
4 < < ĹĹG 6 ˝\
–4–ˇ
7
ˇ
7
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
P
ˇ
ˇ
`
`
ˇ
P
.
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ

ˇ
ˇ
`
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`

7

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
(
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
?
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
`
-
`
ˇ
7
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
?
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
@

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
7
ˇ
7
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
`
`
`
ˇ
ˇ
`
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ

ˇ

ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
@
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
(
ˇ
@
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
?
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ

?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
4.TempodiMinuetto:Allegro
4 4 4 43V1 G Ď8ĎĎĎ
4 = 4 4 = 43V2 G ÊÊ8 ĎĎ
94 4 4 4 4 4G ÊÊ Ľ ÊÐÐ Ľ
ÊÊ Ð É Ð4= 4 4 4G Ê
16 ÎÎŰ Í ÕÍŰ4 6 6 ˝\G ĹĽÊÊ
ÊÈ4 ÈG Û
244 6 4 4G 4 ÐÐÊÊĹĹ ŰŰ Ö4 ÄÄ 4Á 4Á ÕÕG 6 ÕÕ
314 4ÐG ÖÐ Ä Ä ÖÖÖ ÖÖÖ44 4 =G
38 ÐÐ Ä ĹĹ4 Á4G ÈÈ ÊÊÊ
ÊÊ4 4 ČČG ÄÄ 4 4 ÈÈÊ
–5–