//img.uscri.be/pth/803356c0ed1183580d6041b3f3d32a557a5e9b9e
Cet ouvrage fait partie de la bibliothèque YouScribe
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le lire en ligne
En savoir plus

Partition complète, Palimpsestes, Mousset, Franck

De
24 pages
Visualisez les partitions de la musique Palimpsestes partition complète, pièces, de Mousset, Franck. Cette partition moderne dédiée aux instruments tels que: 4 Percussions, 1. 1. 1. 1, Clavecin, Harpe et Cordes, 1. 1. 2. 1, Timbales
La partition offre 1 mouvement et est classifiée dans les genres
  • pièces
  • pour orchestre
  • partitions pour orchestre

Consultez en même temps tout un choix de musique pour 4 Percussions, 1. 1. 1. 1, Clavecin, Harpe et Cordes, 1. 1. 2. 1, Timbales sur YouScribe, dans la rubrique Partitions de musique variée.
Date composition: 2008
Edition: Franck Mousset
Dédicace: A la mémoire d'Anton Webern
Voir plus Voir moins

1A la mémoire d'Anton Webern
Palimpsestes
Sur la série des Variations pour orchestre opus 30
d'Anton Webern
A
Franck MoussetCalmo, sostenuto
e = 56 (Tempo I)
1 2 3 4 5 6 7 8
j· · Îä Ï Ï.4 5 . 4 3 5Flûte & bÏ ú ú Ï Ï Ï¸ ¸
Ïj j j· · j ääÎ · ·bÏ ÏCor anglais & 8 bÏ Ï 8 8 8 8ÏÏF
· · · · · · · ·Clarinette &
? · ä. . · · · · ·r r äClarinette basse bÏ Ï Ï Ï¸ ¹ ¸
? · · · · · · · ·Contrebasson
· · · · · · · ·&Cor
· · · · · · · ·&Trompette
? · · · · · · · ·Trombone
? · · · · · · · ·Tuba
? Î · · · · · ·Ti mb al es ¾bú bÏ>p F
Percussion · · · · · · · ·
· · · · · · · ·Glockenspiel  
· · · · · · · ·&Xylophone
· · · · · · · ·Marimba &
>8' Ï-· Ï ¨Åä · · · · · ·& Ï.FClavecin Ï? -ä bÏ · · · · · · ·-bÏ-
3 r#Ï>- ? #Ï· Î Î · · · Î ää #Ï ·- bÏ& #Ï &nÏ J R
3 pEsHarpe Cs, Ds, Es, Fs, Gn, Af, Bs En Bsf j-? #Ï· Î ä ¨Å · · · · äää#ÏÏ J-
3.#Ï>
-nÏ.Ï· · Î ä · · ·&Violon solo Ï- bÏp
-nÏ.
1° Violons Ï· · Î ä · · ·&
(Les autres) Ï- bÏp
· · · · · · · ·2° Violons &
3
ÏB · · · · · · · äAltos bÏ #ÏF
bÏ .Ï? B ?Ï· · · · Î ä ·4 5 4 3 5Violoncelle solo bÏÏ J- pp subi to
pi z z.bÏ jVioloncelles ? B Ï ?· · · · Î ä · ·8 8 bÏ 8 8 8
(Les autres) Ï J- ¹p
subi to
? j· · ÎÅ ä · ·jContrebasses .Ï Ï Ï
bÏ . ú Ï
¹
Copyright © Franck Mousset - 20082
9 10 11 12 13 14 15 16
jÏ äÎ . Åä5 4 5 . 3 . 4 5 3 4Fl. & bú ú Ï Ï Ï Ï. ú Ï.Ï Ï .J ¸
3 j· · · · · Î bÏ Ï Î ·Cor angl. & 8 8 8 8 8 8 8 8#Ï- ÏÏ .ÏF P
subito· · · · · · · ·Clar. &
5:4 ÏrbÏ? Ï J· · · · · · ä ÎClar. basse .Ï-p
? · · · · · äCbssn
bÏ. Ï.Ï Ï.p
· · · · · · · ·Cor &
· · · · · · · ·Trp. &
? · · · · · · · ·Trb.
? · · · · · · · ·Tuba
? äÎ . · · · · · · ·jTimb. bÏ-p
Tam-Tam
(Très grave)
Perc. ä Ï. ú ä· · · · · ·
¹
· · · · · · · · Glocksp.
· · · · · · · ·&Xylo.
· · · · · · · ·Mar. &
Ï. ÏÎ Î · · · · · ·&
¸Clvc. Ï .Ï? -Îä bÏ ¨Å · · · · · ·
bÏ>
3
3- - ?· #Ï ääÎ · Îä ää#Ï · · · ·& J JF3Hp. - -#Ï #Ï
3 3- -? #Ï J JÎä ää ääÎ · Îä ää #Ï äää · · ·J J
3F
Ï-Ï. Ï .· · · · Î ·Vln. solo & bÏp f
Ï-.Ï Ï .· · · · Î ·&1° Vln. bÏp f
· · · · · · · ·&2° Vln.
. Ï.Ï-nÏ Ï. Ï.B ÅÎ · · Å #Ï #Ï Î · ·Altos J¹ F 5:4
oú ú Ï.Ï Ï.? B5 · · · ·4 5 3 4 5 3 4Vcl. solo ¹ -#Ï
(pizz.) arco -ÏÏ .? j· Îä ä · · · ·JVcl. 8 8 bÏ 8 8 8 8 8 8Ï-
piùff
? · · · · · · · ·Cbs.3
B
Un peu plus animé
e = 88 (Tempo II) \ e = e | \ e = e |
17 18 19 20 21 22 23 24 25
· · · · · · · Î ä #Ï ú4 3 4 3 5 4 6 5 4 6Fl. &
¹
5:4 j· · · · · · · · ÎCor angl. & 8 8 8 8 8 8 8 8 8 Ï 8- bÏf >
· · · · · · · Îä Ï úClar. & ¹bÏ.
? ä · · · · · · Îä Ï úClar. basse
¹
? .ä ä · · · · · · ·Cbssn r
ú Ï
Ï ú?· · · · · · · ÎäCor & ¹
5:4 jÏ. j· · · · · · ä ä ·bÏTrp. & Ï Ï .#Ϲp
? · · · · · · · · ·Trb.
? · · · · · · · ÎäTuba Ï ú¹
>? #Ï· · · · · ää · ·Timb. ¾ ¾. J#ú #Ïp F
Perc. · · · · · · · · ·
· · · · · · · · · Glocksp.
· · · · · · · · ·&Xylo.
· · · · · · · · ·Mar. &
· · · · · · · · ·&
Clvc.
? · · · · · · · · ·
3 3 3 -3 Ï#Ï- - -? j ?ä #Ï äÎ äää #ÏääÎ · Îä ää#Ï · · Îää ·J& &J #Ï- J JFF F EnHp. 3- 3 -F #Ï #Ï3 3 Cn, Dn, As
3 j j- -? #Ï J JÎ ää ä ää ääÎ · Îä ää ääÎ · Îä Ï ä ·#Ï #Ï- -J J
>Ï ³-
pi zz. arco Ï-&- Ï -. #Ïä #Ï Ï ä · · · · · Î ä ä ÎVln. solo & JR #Ï fFF 3f> ³Ï non div. -
pi zz. arco Ï- j- &. Ïä #Ï Ï ä · · · · · Î ä ä Î& Ï1° Vln. R #Ï#Ï - fFF 3f
5:4Ï j .· · · · · Î Î · ·&2° Vln. Ï.Ï -F
5:4 Ï ÏÏ. bÏ. #Ï úB Î Å Å · · · · · ÎäAltos
F ¹
oú Ï Ï.Ï ú. #Ï úB ?4 · · · Îä3 4 3 5 4 6 5 4 6Vcl. solo ¹ ¹bÏ -- .bÏÏ #Ï ú? J· · Î · · ÎäVcl. 8 8 8 8 8 bÏ 8 8 8 8 8Ï - ¹F Ä
pi zz.? · · · · · · · Îää ·Cbs. jÏ-f4
32 33 3426 27 28 29 30 31
ú. ú6 4 6 · 4 · 6 · 4 3 · 6 · 4Fl. & ú ú¹p
5:4 j j#ú. ú ú. #Ï. ú.ä · ÎCor angl. & 8 Ï 8 8 8 8 8 Ï Ï 8 8 8-bÏ. bÏ Ï.¹ ¹F >
subito>Ï. 5:6-bÏ· bÏ · ·Clar. & ú. ú JJ Ï Ï> #ú úp F >
5:6¹ Ï? .ú ú · · · ú ú · äClar. basse Ï &
Fp ¹
? · · ·Cbssn #Ï-Ï Ï. ú.-ú ú ú. . ¹ pp
ú ú.ú ú? · · · · ·Cor ¹¸
· · · ·Trp. & #Ï. ú.. .#ú ú ú5:4 ¹-Ï ¹#Ï. Ï - #ú. ú ú.? J j B ?ä ä Ï · · Ï. ú.Trb. bÏ-F ¹ ¹
? · ·· · ·Tuba ú. ú ú ú¸ ¹
5:4 Gs : Gn-? #Ï . jääÎ Î ä ä · · · · · · ·Timb. J #Ï-f
T-tam
Perc. . .Î Ï ú· · · · · · ·
¹
5:65:6- -Ï Ï- -- -bÏ bÏ· · · · Ï Î · · · Î ÏGlocksp.  
ÄÄ
· · · · · · · · ·Xylo. &
baguettes très dures > >#Ï > > #Ï?· · · · Î. ää äÎ · Î ääÎ .Mar. & Ï Ï
Ä
>#Ï. - #Ï . #ÏÎ ää · äÎ · î - Å J ä ä ·Ï H& Ï Hn Ï Ï Ï r Ï#Ï - #Ï- bÏ -FF 5:6 >Clvc. f f F-nÏK? # Ï #Ï.· äÎ nÏ äÎ · Î Î Å - · ä ·bÏ bÏ-- Ï-
-Ï-? #Ï. Ï· · ääÎ · · Ï äÎ · ää ·& j JÏ J-
Hp. FFf -? .· · ääÎ · · äÎ · Ï ää ·j j JÏÏ Ï- -
5:4
5:4 ²pi z z. -- arco Ï Sul pont.³ ú pi zz.#Ï j J.Î J ä Ï ää · · Î ä ää ·Vln. solo & j- Ï. ú.bÏ.- #Ï-F f ¹p
5:45:4pi z z. ² -- arco Ï Sul pont.³ ú pi zz.#Ï j J.Î J ä Ï ää · · Î ä ää ·1° Vln. & j- Ï. ú.bÏ. #Ï- -F f ¹p
arco > 5:6Ï #Ï
Sul pont. -
pi z z. pos.ord. bÏ Sul pont.Ï j J.Î äÎ Å Ï Åä2° Vln. & J Ï r Ïú. ú ú. Ï. ú.> bÏf ¹f ¹ > ¹F
ú. ú #ú úB · · · · ·Altos
F ¹
Sul pont.ú. ú ú. pos.ord..ú ú? #ú ú · ·Vcl. solo 6 4 6 4 6 4 3 6 4¹F ¹
Sul pont.ú. ú ú. pos.ord.ú. ú? #ú ú · ·Vcl. 8 8 8 8 8 8 8 8 8¹F ¹
Sul II.
arco o o? · · ú. ú ú. · · Ï. ú.Cbs.
¹¹5
35 36 37 39 40 4138
#ú. ú ú. ú ú4 · 3 · 6 4 6 4 5 ä 4Fl. &
¹
ú Ï. · · · · ·Cor angl. & 8 8 8 8 8 8 8 8
5:6 ÏÅ Å Å äClar. & Ï Ï #ú. ú ú. ú úÏ J J bÏbÏ ¹F F> >
? ú. ú ú. ú úÏ · äClar. basse & -bÏ- ¹
? · · · · ·Cbssn ú Ï.
. .ú ú ú ú ú? · · äCor ¹
3
mettre la sourdine straightú
5:6· · Î ä ·ÏTrp. & .ú Ï. #ÏF #Ï
3? ú Ï. · · Î Î ä ·Trb. #ú Ï.>F
? · · äTuba ú. ú ú. ú ú¹
5:6 Å? #Ï #Ï· Å · · · · ÎTimb. nÏ Ï
f 5:6f
Grosse caisse
Perc. Ï ÎÎ Ï Îη · · · ·f f
· · · · · · ·Glocksp.  
> -Ï Ï --Ï Ï3J- -Å ä · · · · · ÎäXylo. & #Ï #Ï
Ä Ä
? · · · · · · ·Mar.
>Ï· · î ä · · ·Ï& bÏ
5:6
Clvc.
? #Ïä · Î Î Å ä · · Îä-#Ï-F
-Ï? Ï· · Ï ÎÎ · · · · &
Bn fHp. Fn, Gs, An
? · · ÎÎ · · · ·ÏÏ-
arco
pos.ord.²#Ï
5:6 -bÏ ú.pi z z. jä ä ä Ï Å · ·Vln. solo & j Ïú Ï. -bÏ- o pff
5:6
pi z z. jä ä ä · · · ·1° Vln. & j Ïú Ï. -bÏ-f
· · · · ·2° Vln. & ú Ï.
#ú. ú ú. ú úB · · äAltos
¹
Sul II.? . .4 · 3 · 6 ú 4 ú 6 ú 4 ú 5 ú ä 4Vcl. solo
¹
Sul II.? . .· · ú ú ú ú ú äVcl. 8 8 8 8 8 8 8 8
¹
o? .ú Ï · · · · ·Cbs.6
C
Toujours Tempo II
e = 88 \ e = e | \ e = e |
43 44 45 46 4742 48 49..- #Ï Ï -Ï nÏ ú Ï- Ï.Ï - #Ï J4 #Ï - ¨Åää 5 · · 6 ÎÎŨ 4 #Ï Ï 6 äÎÎ 5Fl. & - Ï.Ï - f F
menop
3 3-Ï - Ï Ï ÏÏ - #Ï Ï #Ï #Ï. Ï.¨Åää · · ÎÎ Ï ¨Å ŨCor angl. & 8 #Ï - 8 8 8 #Ï 8 #Ï 8- - RÏ ï.Ï - ÏÏ nÏú- -FFF & - - - - - &Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï. . .· · ÎÎÅ Î · · ÎÎäClar. & R Rp F p& - - - - -#Ï #Ï Ï Ï Ï Ï #Ï. &#Ï? R R. .· · ÎÎÅ Î · · ÎÎäClar. basse pp F
? . .r· · ÎÎÅ Î · · ÎÎäCbssn r Ï'Ï Ï. Ï Ï. p-p F
? · · · · · · · ·Cor
avec sourdine straight r· · Î Î År Î. · · ÎÎä .Trp. & #Ï#Ï #Ï Ï Ï Ï Ï #Ï. '' - - - --p F p
? · · · · · · · ·Trb.
? · · · · · · · ·Tuba
? r j .r· · ÎÎÅää äTimb. ¾ ¾ ¾ ¾Ï Ï Ï Ï Ï ú. ú ú ú Ïp p
Grosse caisse
T-tamj
Perc. .ú Ï äÎ ä Ï ä· · · · ·p f ¹
· · · · · · · ·Glocksp.  
j äÎ · · · · · · ·Xylo. & #Ï-
? · · · · · · · ·Mar.
-#Ï- --Ï Ï ÏÏ . .· Î · · Î ä · ä äÎ- #Ï R& #Ï #Ï
Clvc. F
3.? Ï. .· Î ÅÎ · · · Ï ·-Ï
-Ï >Ï- - - . -· · · Î · ä Î ä& #Ï #Ï #Ï #Ïä - 3f - 5:4Hp. -.Ï Ï Ï? ä Ï. Ï. Ï.- . .· ä ÅÎ · Å ä · · ä äJ ->
Ï Ï -Ï bÏ.jJ JÎä · · · · ·Vln. solo & #Ï Ï¹ -
arcoú. ú ú ú· · · · Î1° Vln. & ¹
· · · · Î2° Vln. & #ú. ú ú ú
¹
#ú. #ú ú úB · · · · ÎAltos
¹ -bÏ o#Ï -ÏÏ? J ?4 · · 5 · · 6 ä 4 · 6 · 5Vcl. solo Ï &-F
? · · · · · · · ·Vcl. 8 8 8 8 8 8
? · · · · ÎCbs.
ú. ú ú úp7
50 51 52 53 55 5654 - ..#Ï Ï nÏ.Ï5 · 6 · 4 · · 6 · ÎÎÅ 3 #Ï Ï 4Fl. & J
3f
3 j ÏÏ #Ï.· · · · · ÎÎ ÏCor angl. & 8 8 8 8 8 #Ï 8-Ï
F- - - - -Ï Ï Ï Ï Ï Ï. .Î · · · · ·Clar. & F- - - - -#Ï Ï Ï Ï Ï #Ï.? .Î · · · · ·Clar. basse F
? .Î · · · · ·Cbssn . .Ï Ï Ï-F
? · · · · · · ·Cor
Î. · · · · ·Trp. & #Ï Ï Ï Ï Ï #Ï.- - - -- F
? · · · · · · ·Trb.
? · · · · · · ·Tuba
? jää Î · ·Timb. ¾ ¾ ¾ ¾Ï Ï Ï Ï ú. ú ú úp
T-tam
Perc. ÎÎ Ï ú ú ÏäÎη · ·J¾ ¾ ¾¸ ¸ ma distinto
· · · · · · ·Glocksp.  
NÙ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.#ú #ú #ú #ú· Î · ·Xylo. &
f
NÙ? · Î · ·Mar. & #ú. #ú #ú #úf
>#Ï- & - -Ï Ï Ï Ï -#Ï· · · · · Å Î ÎR& JF 3
Clvc.
? · · · · · · ·
>#Ï- -- -- Ï Ï -- Ï #Ï #Ï Ï -#Ï #Ï 3- -- - 3- - Ï Ï - -#Ï #Ï#Ï Ï Ï #Ï-· Î - Î Îä ä Î ·& Ï Ï #Ï- #Ï #Ï#Ï 3 3 - - #Ï -3 3 - Ï-3fDs, Fs, Gn 3 f Gs GnHp. >#Ï33 3 - - - -- - Ï Ï - -Ï Ï #Ï #Ï Ï Ï? #Ï #Ï ?- - -· ä ää ÎÎ Î Î ·& ÏJÏ Ï- -
3 3Ï Ï3- >
· · · · · · ·Vln. solo &
ú. ú ú ú· Î · ·1° Vln. & ¹
· Î · ·2° Vln. & #ú. ú ú ú¹
#ú. ú ú úB · Î · ·Altos
¹
? 5 · 6 · 4 · · 6 · · 3 · 4Vcl. solo
? · Î · ·Vcl. 8 8 8 8 8 8.ú ú ú ú¹
? · Î · ·Cbs.
ú. ú ú úp8
Poco rit.
57 58 59 60 61 62 63 64
3ú ÏJ #Ï4 5 ääÎ 4 · · 5 · 4 · 3 ä - j 4 #Ï Î 6Fl. & .-Ï#Ï - Ï- -F menop
3Ï. #Ïä · · · · · ä j ÎCor angl. & 8 8 8 8 8 8 - 8 #Ï. 8-Ï#Ï - Ï- -F
.Îä r ä · · · · ·Clar. & #Ï #Ï Ï Ï Ï Ï #Ï.' - - - --p F& - - - - -#Ï #Ï Ï Ï Ï Ï #Ï.? R. ä · · · · ·Clar. basse Fp
? .Îä ä · · · · ·Cbssn r
Ï Ï. Ï Ï.p F
? · · · · · · · ·Cor
& - ôtez la sourdine- - - -Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï.Îä . ä · · · · ·Trp. & Rp F
? · · · · · · · ·Trb.
? · · · · · · · ·Tuba
Gn : Cn? .r j jÎä ää äää · ·Timb. Ï Ï Ï Ï Ï ú¾ ú¾ Ͼ. Ͼ Ïp p ¹
Triangle Ï äÎPerc. · · · · · · ·F
· · · · · · · ·Glocksp.  
j äÎ · · · · · · ·Xylo. & #Ï-f
· · · · · · · ·Mar. &
-5:4 .#Ï-- -ÏÏ Ï.Î · · · · · ä ä ÅäJ&
5:4 p
Clvc. .? Ï Î · · · · · · ·-
>#Ï- -Ï- #ÏÏ #ÏÏ -#Ï #Ï- - -- Ï Ï -# Ï #ÏÏ Ï#Ï Ï #Ï . -· · äää äää Å ä Î& - Ï Ï - J #Ï#Ï #Ï# Ï # Ï
5:4FFn GsHp. F >#ÏÏ .Ï Ï Ï? ? -· · ä ä · J ääÎ ä ä · Î&Ï Ï Ï Ï- -Ï Ï- -
· · · · · · · ·Vln. solo &
arco
pos.ord.-Ï
Sul pont.ú ú Ï. Ï ú· · · Î1° Vln. & ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¸¹
Sul pont.· · ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ · ·2° Vln. & #ú #ú #Ï. Ï #ú¹
Sul pont.#ú #ú #Ï. Ï #úB · · · ·Altos ¾ ¾ ¾ ¾ ¾¹
- 5:4.bÏ - o#Ï -Ï.Ï? J ?4 · 5 · 4 · · 5 · 4 ä 3 4 6Vcl. solo Ï &- pp
subito
Sul pont.? · · · ·Vcl. 8 8 8 ¾ ¾ 8 ¾ 8 ¾ 8 8 8. ¾ú ú Ï Ï ú¹
? · · · · · · · ·Cbs.9
D
Retour au Tempo I e = 56 Poco rit. Tempo I°
Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï
65 6966 67 68 70 71 72 73 Ï-Ï -Ï j bÏ..· · · · · · · Î6 5 6 5 4 5 4 - 3 6Fl. & Ï bÏ-F 3
5:45:4 -Ï.Ïj. bÏ. #Ï ÏÎ Î ää · · · · Î jCor angl. & 8 J 8 J Ï 8 8 8 8 8 8 8#Ï. Ϲ #Ï p-
· · · · · · · · ·&Clar.
3- .Ï Ï.Ï? Ï· Îä ä Îä · · · · · ·Clar. basse #Ï ¹p
5:4- -? ú Ï Ï.· · · · · · ·Cbssn J¹
? · · · · · · · · ·Cor
· · · · · · · · ·Trp. &
? · · · · · · · · ·Trb.
? · · · · · · · · ·Tuba
? · · · · · · · · ·Timb.
Grosse caisse
Perc. .ÎÎÏ Ï Ï ú· · · · · ·p
· · · · · · · · ·Glocksp.  
- -#Ï Ïj.· · Î äJä · · ääÎ · ÎJ ä ·& #ÏXylo. -f
j #Ï· · ä äÎä · · · ÎÎ- äÎ ·Mar. & Ï- Ï-f
5:45:4 --- Ï. . Ï#Ï #Ï· - Î ä · · · Î ·-& Ï J. Ï Ï J-ppClvc.
? #Ï. Ï· Î ä · · · · Î ·- -#Ï-
#Ï -> - Ï#Ï #Ï -j #Ï· ä Îä · · Å Î Îä · ·bÏ& Ï J#Ï- f EnFFs, Gn, AfHp. Es
3 3bÏ .? Ï #Ï nÏ· ä Î ä · · · · · ·- >
récitatif (mesto) -.Sul III. ϲ -² Ï #Ï- Ï#Ï j -· · Î Î äJ ä ä · · · ·& Ï #ÏVln. solo o ¹FF subito
.Ï #Ï 5:4o-#Ï Ï ä · · · · · · ·1° Vln. & J Ï.-p
· · · · · · · · ·&2° Vln.
arco - -5:4#Ï #Ïpos.ord. - 5:4 -- Ï ÏÏ. Ï. Ï.B ä · · · · ·J JAltos bÏ bÏ Ï.-¹ ¹
o-.#Ï Ï ú Ï? B J ?6 · · · · · · ää5 6 5 4 5 4 3 6Vcl. solo p-arco Ï. Ï Ï5:4pos.ord.? -Ï J· · · · · ä ä äÎ ·Vcl. 8 8 8 8 8 8 8 8 8#Ïp F
? · · · · · · · · ·Cbs.10
74 75 78 79 80 82 8376 77 81-ú6 Î 5 · 6 · 5 · · 4 · 6 · · · 5 · 6Fl. &
5:4. > >Ï Ï#Ï.Î j ä · · · · · · · ·Cor angl. & 8 8 8 8 8 8 8 8Ïp
- .#Ï j#Ï.· · · · · Î ä¨ ä ä ·Clar. & Ï ú. ú ÏÏÏ -. Ï p¹ - 3¹? · · · · · · · · · ·Clar. basse
5:6 Ï Ï? Ïäää · · · · · ä #Ï Î · ·Cbssn p.#Ï #Ï- -¹¹
subito
.Ï ú Ï- . ÏÏ.. Ï -bÏ? J· Ï. ääÎ · · · · · ·Cor Jp
3
· · · · · · · · · ·Trp. &
? · · · · · · · · · ·Trb.
? · · · · · · · · · ·Tuba
. .? #Ï #Ï Ï #ú· · · Î · · · ·Timb. ¾ ¾ ¾ ¾p
Perc. · · · · · · · · · ·
· · · · · · · · · ·Glocksp.  
- -Ï #Ï- . .· ÎÎ ÎÎ · · · · ÎÎ · ·Xylo. & Ï J
f
-Ï jJÎÎ . · Î. ä ääÎ · · ÎÎ . · · ·Mar. & bÏ ÏÏ- - -bÏf -f
>Ï 5:6 5:6 -Ï -j ÏJ #Ï-· · ä äÎ · · · ä- bÏ -& Ï Ï ÏÏ .
5:6FClvc. F pj +> -bÏ Ï? #Ï- Ï· · Î Î · · Î · -J #Ï-#Ï-
· · · · · · · · · ·&
Hp. p
? .äÎ · · · · · · · · ·#Ï
#Ï-
à nouveau récitatif (mesto) -.Sul III. ϲ -² Ï Ï #Ï#Ï j -· · · ÎÎJ Ï ä #Ï ä · · · ·Vln. solo & o F ¹F subito² 5:6-Ï #Ï ÏJ #Ï· ä · · · · · · ·1° Vln. & J Ï.¹
· · · · · · · · · ·2° Vln. &
5:6 -bÏ -bú Ï. Ï-Ï nÏ>B · · · · · · · ä ÅAltos Ï> ¹p
? 6 · 5 · 6 · 5 · · 4 · 6 · · · 5 · 6Vcl. solo
5:6- -Ï ÏÏ Ï.pizz. arco? - JÏ Ï Ï· Îä Å ä · · · Î · ·Vcl. 8 8 8 8 8 8 8 8bÏ J #Ï- 5:6 >f F F
? · · · · · · · · · ·Cbs.