Cet ouvrage et des milliers d'autres font partie de la bibliothèque YouScribe
Obtenez un accès à la bibliothèque pour les lire en ligne
En savoir plus

Partagez cette publication

1A la mémoire d'Anton Webern
Palimpsestes
Sur la série des Variations pour orchestre opus 30
d'Anton Webern
A
Franck MoussetCalmo, sostenuto
e = 56 (Tempo I)
1 2 3 4 5 6 7 8
j· · Îä Ï Ï.4 5 . 4 3 5Flûte & bÏ ú ú Ï Ï Ï¸ ¸
Ïj j j· · j ääÎ · ·bÏ ÏCor anglais & 8 bÏ Ï 8 8 8 8ÏÏF
· · · · · · · ·Clarinette &
? · ä. . · · · · ·r r äClarinette basse bÏ Ï Ï Ï¸ ¹ ¸
? · · · · · · · ·Contrebasson
· · · · · · · ·&Cor
· · · · · · · ·&Trompette
? · · · · · · · ·Trombone
? · · · · · · · ·Tuba
? Î · · · · · ·Ti mb al es ¾bú bÏ>p F
Percussion · · · · · · · ·
· · · · · · · ·Glockenspiel  
· · · · · · · ·&Xylophone
· · · · · · · ·Marimba &
>8' Ï-· Ï ¨Åä · · · · · ·& Ï.FClavecin Ï? -ä bÏ · · · · · · ·-bÏ-
3 r#Ï>- ? #Ï· Î Î · · · Î ää #Ï ·- bÏ& #Ï &nÏ J R
3 pEsHarpe Cs, Ds, Es, Fs, Gn, Af, Bs En Bsf j-? #Ï· Î ä ¨Å · · · · äää#ÏÏ J-
3.#Ï>
-nÏ.Ï· · Î ä · · ·&Violon solo Ï- bÏp
-nÏ.
1° Violons Ï· · Î ä · · ·&
(Les autres) Ï- bÏp
· · · · · · · ·2° Violons &
3
ÏB · · · · · · · äAltos bÏ #ÏF
bÏ .Ï? B ?Ï· · · · Î ä ·4 5 4 3 5Violoncelle solo bÏÏ J- pp subi to
pi z z.bÏ jVioloncelles ? B Ï ?· · · · Î ä · ·8 8 bÏ 8 8 8
(Les autres) Ï J- ¹p
subi to
? j· · ÎÅ ä · ·jContrebasses .Ï Ï Ï
bÏ . ú Ï
¹
Copyright © Franck Mousset - 20082
9 10 11 12 13 14 15 16
jÏ äÎ . Åä5 4 5 . 3 . 4 5 3 4Fl. & bú ú Ï Ï Ï Ï. ú Ï.Ï Ï .J ¸
3 j· · · · · Î bÏ Ï Î ·Cor angl. & 8 8 8 8 8 8 8 8#Ï- ÏÏ .ÏF P
subito· · · · · · · ·Clar. &
5:4 ÏrbÏ? Ï J· · · · · · ä ÎClar. basse .Ï-p
? · · · · · äCbssn
bÏ. Ï.Ï Ï.p
· · · · · · · ·Cor &
· · · · · · · ·Trp. &
? · · · · · · · ·Trb.
? · · · · · · · ·Tuba
? äÎ . · · · · · · ·jTimb. bÏ-p
Tam-Tam
(Très grave)
Perc. ä Ï. ú ä· · · · · ·
¹
· · · · · · · · Glocksp.
· · · · · · · ·&Xylo.
· · · · · · · ·Mar. &
Ï. ÏÎ Î · · · · · ·&
¸Clvc. Ï .Ï? -Îä bÏ ¨Å · · · · · ·
bÏ>
3
3- - ?· #Ï ääÎ · Îä ää#Ï · · · ·& J JF3Hp. - -#Ï #Ï
3 3- -? #Ï J JÎä ää ääÎ · Îä ää #Ï äää · · ·J J
3F
Ï-Ï. Ï .· · · · Î ·Vln. solo & bÏp f
Ï-.Ï Ï .· · · · Î ·&1° Vln. bÏp f
· · · · · · · ·&2° Vln.
. Ï.Ï-nÏ Ï. Ï.B ÅÎ · · Å #Ï #Ï Î · ·Altos J¹ F 5:4
oú ú Ï.Ï Ï.? B5 · · · ·4 5 3 4 5 3 4Vcl. solo ¹ -#Ï
(pizz.) arco -ÏÏ .? j· Îä ä · · · ·JVcl. 8 8 bÏ 8 8 8 8 8 8Ï-
piùff
? · · · · · · · ·Cbs.3
B
Un peu plus animé
e = 88 (Tempo II) \ e = e | \ e = e |
17 18 19 20 21 22 23 24 25
· · · · · · · Î ä #Ï ú4 3 4 3 5 4 6 5 4 6Fl. &
¹
5:4 j· · · · · · · · ÎCor angl. & 8 8 8 8 8 8 8 8 8 Ï 8- bÏf >
· · · · · · · Îä Ï úClar. & ¹bÏ.
? ä · · · · · · Îä Ï úClar. basse
¹
? .ä ä · · · · · · ·Cbssn r
ú Ï
Ï ú?· · · · · · · ÎäCor & ¹
5:4 jÏ. j· · · · · · ä ä ·bÏTrp. & Ï Ï .#Ϲp
? · · · · · · · · ·Trb.
? · · · · · · · ÎäTuba Ï ú¹
>? #Ï· · · · · ää · ·Timb. ¾ ¾. J#ú #Ïp F
Perc. · · · · · · · · ·
· · · · · · · · · Glocksp.
· · · · · · · · ·&Xylo.
· · · · · · · · ·Mar. &
· · · · · · · · ·&
Clvc.
? · · · · · · · · ·
3 3 3 -3 Ï#Ï- - -? j ?ä #Ï äÎ äää #ÏääÎ · Îä ää#Ï · · Îää ·J& &J #Ï- J JFF F EnHp. 3- 3 -F #Ï #Ï3 3 Cn, Dn, As
3 j j- -? #Ï J JÎ ää ä ää ääÎ · Îä ää ääÎ · Îä Ï ä ·#Ï #Ï- -J J
>Ï ³-
pi zz. arco Ï-&- Ï -. #Ïä #Ï Ï ä · · · · · Î ä ä ÎVln. solo & JR #Ï fFF 3f> ³Ï non div. -
pi zz. arco Ï- j- &. Ïä #Ï Ï ä · · · · · Î ä ä Î& Ï1° Vln. R #Ï#Ï - fFF 3f
5:4Ï j .· · · · · Î Î · ·&2° Vln. Ï.Ï -F
5:4 Ï ÏÏ. bÏ. #Ï úB Î Å Å · · · · · ÎäAltos
F ¹
oú Ï Ï.Ï ú. #Ï úB ?4 · · · Îä3 4 3 5 4 6 5 4 6Vcl. solo ¹ ¹bÏ -- .bÏÏ #Ï ú? J· · Î · · ÎäVcl. 8 8 8 8 8 bÏ 8 8 8 8 8Ï - ¹F Ä
pi zz.? · · · · · · · Îää ·Cbs. jÏ-f4
32 33 3426 27 28 29 30 31
ú. ú6 4 6 · 4 · 6 · 4 3 · 6 · 4Fl. & ú ú¹p
5:4 j j#ú. ú ú. #Ï. ú.ä · ÎCor angl. & 8 Ï 8 8 8 8 8 Ï Ï 8 8 8-bÏ. bÏ Ï.¹ ¹F >
subito>Ï. 5:6-bÏ· bÏ · ·Clar. & ú. ú JJ Ï Ï> #ú úp F >
5:6¹ Ï? .ú ú · · · ú ú · äClar. basse Ï &
Fp ¹
? · · ·Cbssn #Ï-Ï Ï. ú.-ú ú ú. . ¹ pp
ú ú.ú ú? · · · · ·Cor ¹¸
· · · ·Trp. & #Ï. ú.. .#ú ú ú5:4 ¹-Ï ¹#Ï. Ï - #ú. ú ú.? J j B ?ä ä Ï · · Ï. ú.Trb. bÏ-F ¹ ¹
? · ·· · ·Tuba ú. ú ú ú¸ ¹
5:4 Gs : Gn-? #Ï . jääÎ Î ä ä · · · · · · ·Timb. J #Ï-f
T-tam
Perc. . .Î Ï ú· · · · · · ·
¹
5:65:6- -Ï Ï- -- -bÏ bÏ· · · · Ï Î · · · Î ÏGlocksp.  
ÄÄ
· · · · · · · · ·Xylo. &
baguettes très dures > >#Ï > > #Ï?· · · · Î. ää äÎ · Î ääÎ .Mar. & Ï Ï
Ä
>#Ï. - #Ï . #ÏÎ ää · äÎ · î - Å J ä ä ·Ï H& Ï Hn Ï Ï Ï r Ï#Ï - #Ï- bÏ -FF 5:6 >Clvc. f f F-nÏK? # Ï #Ï.· äÎ nÏ äÎ · Î Î Å - · ä ·bÏ bÏ-- Ï-
-Ï-? #Ï. Ï· · ääÎ · · Ï äÎ · ää ·& j JÏ J-
Hp. FFf -? .· · ääÎ · · äÎ · Ï ää ·j j JÏÏ Ï- -
5:4
5:4 ²pi z z. -- arco Ï Sul pont.³ ú pi zz.#Ï j J.Î J ä Ï ää · · Î ä ää ·Vln. solo & j- Ï. ú.bÏ.- #Ï-F f ¹p
5:45:4pi z z. ² -- arco Ï Sul pont.³ ú pi zz.#Ï j J.Î J ä Ï ää · · Î ä ää ·1° Vln. & j- Ï. ú.bÏ. #Ï- -F f ¹p
arco > 5:6Ï #Ï
Sul pont. -
pi z z. pos.ord. bÏ Sul pont.Ï j J.Î äÎ Å Ï Åä2° Vln. & J Ï r Ïú. ú ú. Ï. ú.> bÏf ¹f ¹ > ¹F
ú. ú #ú úB · · · · ·Altos
F ¹
Sul pont.ú. ú ú. pos.ord..ú ú? #ú ú · ·Vcl. solo 6 4 6 4 6 4 3 6 4¹F ¹
Sul pont.ú. ú ú. pos.ord.ú. ú? #ú ú · ·Vcl. 8 8 8 8 8 8 8 8 8¹F ¹
Sul II.
arco o o? · · ú. ú ú. · · Ï. ú.Cbs.
¹¹5
35 36 37 39 40 4138
#ú. ú ú. ú ú4 · 3 · 6 4 6 4 5 ä 4Fl. &
¹
ú Ï. · · · · ·Cor angl. & 8 8 8 8 8 8 8 8
5:6 ÏÅ Å Å äClar. & Ï Ï #ú. ú ú. ú úÏ J J bÏbÏ ¹F F> >
? ú. ú ú. ú úÏ · äClar. basse & -bÏ- ¹
? · · · · ·Cbssn ú Ï.
. .ú ú ú ú ú? · · äCor ¹
3
mettre la sourdine straightú
5:6· · Î ä ·ÏTrp. & .ú Ï. #ÏF #Ï
3? ú Ï. · · Î Î ä ·Trb. #ú Ï.>F
? · · äTuba ú. ú ú. ú ú¹
5:6 Å? #Ï #Ï· Å · · · · ÎTimb. nÏ Ï
f 5:6f
Grosse caisse
Perc. Ï ÎÎ Ï Îη · · · ·f f
· · · · · · ·Glocksp.  
> -Ï Ï --Ï Ï3J- -Å ä · · · · · ÎäXylo. & #Ï #Ï
Ä Ä
? · · · · · · ·Mar.
>Ï· · î ä · · ·Ï& bÏ
5:6
Clvc.
? #Ïä · Î Î Å ä · · Îä-#Ï-F
-Ï? Ï· · Ï ÎÎ · · · · &
Bn fHp. Fn, Gs, An
? · · ÎÎ · · · ·ÏÏ-
arco
pos.ord.²#Ï
5:6 -bÏ ú.pi z z. jä ä ä Ï Å · ·Vln. solo & j Ïú Ï. -bÏ- o pff
5:6
pi z z. jä ä ä · · · ·1° Vln. & j Ïú Ï. -bÏ-f
· · · · ·2° Vln. & ú Ï.
#ú. ú ú. ú úB · · äAltos
¹
Sul II.? . .4 · 3 · 6 ú 4 ú 6 ú 4 ú 5 ú ä 4Vcl. solo
¹
Sul II.? . .· · ú ú ú ú ú äVcl. 8 8 8 8 8 8 8 8
¹
o? .ú Ï · · · · ·Cbs.6
C
Toujours Tempo II
e = 88 \ e = e | \ e = e |
43 44 45 46 4742 48 49..- #Ï Ï -Ï nÏ ú Ï- Ï.Ï - #Ï J4 #Ï - ¨Åää 5 · · 6 ÎÎŨ 4 #Ï Ï 6 äÎÎ 5Fl. & - Ï.Ï - f F
menop
3 3-Ï - Ï Ï ÏÏ - #Ï Ï #Ï #Ï. Ï.¨Åää · · ÎÎ Ï ¨Å ŨCor angl. & 8 #Ï - 8 8 8 #Ï 8 #Ï 8- - RÏ ï.Ï - ÏÏ nÏú- -FFF & - - - - - &Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï. . .· · ÎÎÅ Î · · ÎÎäClar. & R Rp F p& - - - - -#Ï #Ï Ï Ï Ï Ï #Ï. &#Ï? R R. .· · ÎÎÅ Î · · ÎÎäClar. basse pp F
? . .r· · ÎÎÅ Î · · ÎÎäCbssn r Ï'Ï Ï. Ï Ï. p-p F
? · · · · · · · ·Cor
avec sourdine straight r· · Î Î År Î. · · ÎÎä .Trp. & #Ï#Ï #Ï Ï Ï Ï Ï #Ï. '' - - - --p F p
? · · · · · · · ·Trb.
? · · · · · · · ·Tuba
? r j .r· · ÎÎÅää äTimb. ¾ ¾ ¾ ¾Ï Ï Ï Ï Ï ú. ú ú ú Ïp p
Grosse caisse
T-tamj
Perc. .ú Ï äÎ ä Ï ä· · · · ·p f ¹
· · · · · · · ·Glocksp.  
j äÎ · · · · · · ·Xylo. & #Ï-
? · · · · · · · ·Mar.
-#Ï- --Ï Ï ÏÏ . .· Î · · Î ä · ä äÎ- #Ï R& #Ï #Ï
Clvc. F
3.? Ï. .· Î ÅÎ · · · Ï ·-Ï
-Ï >Ï- - - . -· · · Î · ä Î ä& #Ï #Ï #Ï #Ïä - 3f - 5:4Hp. -.Ï Ï Ï? ä Ï. Ï. Ï.- . .· ä ÅÎ · Å ä · · ä äJ ->
Ï Ï -Ï bÏ.jJ JÎä · · · · ·Vln. solo & #Ï Ï¹ -
arcoú. ú ú ú· · · · Î1° Vln. & ¹
· · · · Î2° Vln. & #ú. ú ú ú
¹
#ú. #ú ú úB · · · · ÎAltos
¹ -bÏ o#Ï -ÏÏ? J ?4 · · 5 · · 6 ä 4 · 6 · 5Vcl. solo Ï &-F
? · · · · · · · ·Vcl. 8 8 8 8 8 8
? · · · · ÎCbs.
ú. ú ú úp7
50 51 52 53 55 5654 - ..#Ï Ï nÏ.Ï5 · 6 · 4 · · 6 · ÎÎÅ 3 #Ï Ï 4Fl. & J
3f
3 j ÏÏ #Ï.· · · · · ÎÎ ÏCor angl. & 8 8 8 8 8 #Ï 8-Ï
F- - - - -Ï Ï Ï Ï Ï Ï. .Î · · · · ·Clar. & F- - - - -#Ï Ï Ï Ï Ï #Ï.? .Î · · · · ·Clar. basse F
? .Î · · · · ·Cbssn . .Ï Ï Ï-F
? · · · · · · ·Cor
Î. · · · · ·Trp. & #Ï Ï Ï Ï Ï #Ï.- - - -- F
? · · · · · · ·Trb.
? · · · · · · ·Tuba
? jää Î · ·Timb. ¾ ¾ ¾ ¾Ï Ï Ï Ï ú. ú ú úp
T-tam
Perc. ÎÎ Ï ú ú ÏäÎη · ·J¾ ¾ ¾¸ ¸ ma distinto
· · · · · · ·Glocksp.  
NÙ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.#ú #ú #ú #ú· Î · ·Xylo. &
f
NÙ? · Î · ·Mar. & #ú. #ú #ú #úf
>#Ï- & - -Ï Ï Ï Ï -#Ï· · · · · Å Î ÎR& JF 3
Clvc.
? · · · · · · ·
>#Ï- -- -- Ï Ï -- Ï #Ï #Ï Ï -#Ï #Ï 3- -- - 3- - Ï Ï - -#Ï #Ï#Ï Ï Ï #Ï-· Î - Î Îä ä Î ·& Ï Ï #Ï- #Ï #Ï#Ï 3 3 - - #Ï -3 3 - Ï-3fDs, Fs, Gn 3 f Gs GnHp. >#Ï33 3 - - - -- - Ï Ï - -Ï Ï #Ï #Ï Ï Ï? #Ï #Ï ?- - -· ä ää ÎÎ Î Î ·& ÏJÏ Ï- -
3 3Ï Ï3- >
· · · · · · ·Vln. solo &
ú. ú ú ú· Î · ·1° Vln. & ¹
· Î · ·2° Vln. & #ú. ú ú ú¹
#ú. ú ú úB · Î · ·Altos
¹
? 5 · 6 · 4 · · 6 · · 3 · 4Vcl. solo
? · Î · ·Vcl. 8 8 8 8 8 8.ú ú ú ú¹
? · Î · ·Cbs.
ú. ú ú úp8
Poco rit.
57 58 59 60 61 62 63 64
3ú ÏJ #Ï4 5 ääÎ 4 · · 5 · 4 · 3 ä - j 4 #Ï Î 6Fl. & .-Ï#Ï - Ï- -F menop
3Ï. #Ïä · · · · · ä j ÎCor angl. & 8 8 8 8 8 8 - 8 #Ï. 8-Ï#Ï - Ï- -F
.Îä r ä · · · · ·Clar. & #Ï #Ï Ï Ï Ï Ï #Ï.' - - - --p F& - - - - -#Ï #Ï Ï Ï Ï Ï #Ï.? R. ä · · · · ·Clar. basse Fp
? .Îä ä · · · · ·Cbssn r
Ï Ï. Ï Ï.p F
? · · · · · · · ·Cor
& - ôtez la sourdine- - - -Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï.Îä . ä · · · · ·Trp. & Rp F
? · · · · · · · ·Trb.
? · · · · · · · ·Tuba
Gn : Cn? .r j jÎä ää äää · ·Timb. Ï Ï Ï Ï Ï ú¾ ú¾ Ͼ. Ͼ Ïp p ¹
Triangle Ï äÎPerc. · · · · · · ·F
· · · · · · · ·Glocksp.  
j äÎ · · · · · · ·Xylo. & #Ï-f
· · · · · · · ·Mar. &
-5:4 .#Ï-- -ÏÏ Ï.Î · · · · · ä ä ÅäJ&
5:4 p
Clvc. .? Ï Î · · · · · · ·-
>#Ï- -Ï- #ÏÏ #ÏÏ -#Ï #Ï- - -- Ï Ï -# Ï #ÏÏ Ï#Ï Ï #Ï . -· · äää äää Å ä Î& - Ï Ï - J #Ï#Ï #Ï# Ï # Ï
5:4FFn GsHp. F >#ÏÏ .Ï Ï Ï? ? -· · ä ä · J ääÎ ä ä · Î&Ï Ï Ï Ï- -Ï Ï- -
· · · · · · · ·Vln. solo &
arco
pos.ord.-Ï
Sul pont.ú ú Ï. Ï ú· · · Î1° Vln. & ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¸¹
Sul pont.· · ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ · ·2° Vln. & #ú #ú #Ï. Ï #ú¹
Sul pont.#ú #ú #Ï. Ï #úB · · · ·Altos ¾ ¾ ¾ ¾ ¾¹
- 5:4.bÏ - o#Ï -Ï.Ï? J ?4 · 5 · 4 · · 5 · 4 ä 3 4 6Vcl. solo Ï &- pp
subito
Sul pont.? · · · ·Vcl. 8 8 8 ¾ ¾ 8 ¾ 8 ¾ 8 8 8. ¾ú ú Ï Ï ú¹
? · · · · · · · ·Cbs.9
D
Retour au Tempo I e = 56 Poco rit. Tempo I°
Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï
65 6966 67 68 70 71 72 73 Ï-Ï -Ï j bÏ..· · · · · · · Î6 5 6 5 4 5 4 - 3 6Fl. & Ï bÏ-F 3
5:45:4 -Ï.Ïj. bÏ. #Ï ÏÎ Î ää · · · · Î jCor angl. & 8 J 8 J Ï 8 8 8 8 8 8 8#Ï. Ϲ #Ï p-
· · · · · · · · ·&Clar.
3- .Ï Ï.Ï? Ï· Îä ä Îä · · · · · ·Clar. basse #Ï ¹p
5:4- -? ú Ï Ï.· · · · · · ·Cbssn J¹
? · · · · · · · · ·Cor
· · · · · · · · ·Trp. &
? · · · · · · · · ·Trb.
? · · · · · · · · ·Tuba
? · · · · · · · · ·Timb.
Grosse caisse
Perc. .ÎÎÏ Ï Ï ú· · · · · ·p
· · · · · · · · ·Glocksp.  
- -#Ï Ïj.· · Î äJä · · ääÎ · ÎJ ä ·& #ÏXylo. -f
j #Ï· · ä äÎä · · · ÎÎ- äÎ ·Mar. & Ï- Ï-f
5:45:4 --- Ï. . Ï#Ï #Ï· - Î ä · · · Î ·-& Ï J. Ï Ï J-ppClvc.
? #Ï. Ï· Î ä · · · · Î ·- -#Ï-
#Ï -> - Ï#Ï #Ï -j #Ï· ä Îä · · Å Î Îä · ·bÏ& Ï J#Ï- f EnFFs, Gn, AfHp. Es
3 3bÏ .? Ï #Ï nÏ· ä Î ä · · · · · ·- >
récitatif (mesto) -.Sul III. ϲ -² Ï #Ï- Ï#Ï j -· · Î Î äJ ä ä · · · ·& Ï #ÏVln. solo o ¹FF subito
.Ï #Ï 5:4o-#Ï Ï ä · · · · · · ·1° Vln. & J Ï.-p
· · · · · · · · ·&2° Vln.
arco - -5:4#Ï #Ïpos.ord. - 5:4 -- Ï ÏÏ. Ï. Ï.B ä · · · · ·J JAltos bÏ bÏ Ï.-¹ ¹
o-.#Ï Ï ú Ï? B J ?6 · · · · · · ää5 6 5 4 5 4 3 6Vcl. solo p-arco Ï. Ï Ï5:4pos.ord.? -Ï J· · · · · ä ä äÎ ·Vcl. 8 8 8 8 8 8 8 8 8#Ïp F
? · · · · · · · · ·Cbs.10
74 75 78 79 80 82 8376 77 81-ú6 Î 5 · 6 · 5 · · 4 · 6 · · · 5 · 6Fl. &
5:4. > >Ï Ï#Ï.Î j ä · · · · · · · ·Cor angl. & 8 8 8 8 8 8 8 8Ïp
- .#Ï j#Ï.· · · · · Î ä¨ ä ä ·Clar. & Ï ú. ú ÏÏÏ -. Ï p¹ - 3¹? · · · · · · · · · ·Clar. basse
5:6 Ï Ï? Ïäää · · · · · ä #Ï Î · ·Cbssn p.#Ï #Ï- -¹¹
subito
.Ï ú Ï- . ÏÏ.. Ï -bÏ? J· Ï. ääÎ · · · · · ·Cor Jp
3
· · · · · · · · · ·Trp. &
? · · · · · · · · · ·Trb.
? · · · · · · · · · ·Tuba
. .? #Ï #Ï Ï #ú· · · Î · · · ·Timb. ¾ ¾ ¾ ¾p
Perc. · · · · · · · · · ·
· · · · · · · · · ·Glocksp.  
- -Ï #Ï- . .· ÎÎ ÎÎ · · · · ÎÎ · ·Xylo. & Ï J
f
-Ï jJÎÎ . · Î. ä ääÎ · · ÎÎ . · · ·Mar. & bÏ ÏÏ- - -bÏf -f
>Ï 5:6 5:6 -Ï -j ÏJ #Ï-· · ä äÎ · · · ä- bÏ -& Ï Ï ÏÏ .
5:6FClvc. F pj +> -bÏ Ï? #Ï- Ï· · Î Î · · Î · -J #Ï-#Ï-
· · · · · · · · · ·&
Hp. p
? .äÎ · · · · · · · · ·#Ï
#Ï-
à nouveau récitatif (mesto) -.Sul III. ϲ -² Ï Ï #Ï#Ï j -· · · ÎÎJ Ï ä #Ï ä · · · ·Vln. solo & o F ¹F subito² 5:6-Ï #Ï ÏJ #Ï· ä · · · · · · ·1° Vln. & J Ï.¹
· · · · · · · · · ·2° Vln. &
5:6 -bÏ -bú Ï. Ï-Ï nÏ>B · · · · · · · ä ÅAltos Ï> ¹p
? 6 · 5 · 6 · 5 · · 4 · 6 · · · 5 · 6Vcl. solo
5:6- -Ï ÏÏ Ï.pizz. arco? - JÏ Ï Ï· Îä Å ä · · · Î · ·Vcl. 8 8 8 8 8 8 8 8bÏ J #Ï- 5:6 >f F F
? · · · · · · · · · ·Cbs.

Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin