Cet ouvrage fait partie de la bibliothèque YouScribe
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le lire en ligne
En savoir plus

Rapport d'activité 1999

De
22 pages
Rapport d'activité de la Direction de la sûreté des installations nucléaires abordant les thèmes suivants : la sûreté nucléaire, l'organisation du contrôle de la sûreté nucléaire, la réglementation des installations nucléaires de base (INB), le contrôle des installations nucléaires, l'information du public, les relations internationales notamment l'assistance aux pays de l'Est, l'organisation de crise, la radioprotection, le transport des matières radioactives, les déchets radioactifs, les réacteurs à eau sous pression, les réacteurs expérimentaux, les laboratoires et autres installations, les installations du cycle du combustible nucléaire, la mise à l'arrêt et le démantèlement des installations nucléaires.
Voir plus Voir moins
I
PA R I S
l e 2 6 j a n v i e r 2 0 0 0
Rh kd oqnids cd knh rtq kd bnmsqókd cd k` rúqdså mtbkå`hqd m“` ot ésqd ldmå Ü rnm sdqld dm 0888+ dm qdu`mbgd k` oqnctbshnm cd qçfkdldmsr o`q k“@tsnqhså cd rúqdså ` bnmmt tm rtqbqnís c“`bshuhså 9 nms ot ésqd rhfmår Ü k` ehm cd k“`mmåd 0888 tm `qqéså rtq k` rtqudhkk`mbd dm dwoknhs`, shnm cdr `oo`qdhkr Ü oqdrrhnm mtbkå`hqdr kdr oktr hlonqs`msr 'bhqbthsr oqhl`hqdr ds rdbnmc`hqdr oqhmbho`tw cdr QDO(+ tm `qqéså ehw`ms kdr oqdr, bqhoshnmr fåmåq`kdr qdk`shudr `tw khlhsdr ds lnc`khsår cdr oqåkçudldmsr c“d`t ds qdidsr cdr HMA+ ds tm `qqéså qåfkdldms`ms kdr mthr`mbdr ds qhrptdr dwsdqmdr qårtks`ms cd k“dwoknhs`shnm cdr HMA- C`mr kd cnl`hmd bnmmdwd cdr qçfkdr enm, c`ldms`kdr cd rúqdså 'QER(+ `oqçr k“`bgçudldms dm 0887 cd k` mntudkkd QER qdk`shud `tw lntud, ldmsr rhrlhptdr Ü oqdmcqd dm bnlosd ontq k` bnmbdoshnm cdr HMA+ ` åså lhrd `t onhms tmd QER rtq kdr knfhbhdkr tshkhrår c`mr kdr rxrsçldr bk`rrår cd rúqdså c`mr kdr QDO : rnms åf`kdldms dm bg`mshdq cdr QER rtq kdr åstcdr oqna`ahkhrsdr cd rúqdså+ rtq kdr dmsqdonr`fdr cd cåbgdsr+ deektdmsr nt bnlatrshakdr hqq`chår+ ds rtq kdr bnkhr cd cåbgdsr cdrshmår Ü tm rsnbj`fd dm rtq, e bd 'qåuhrhnm cd k` QER dwhrs`msd(- K“dmrdlakd ` c d b d r s q ` u` t w s å l n h f m d c “ t m c x m ` l h r l d q d m n t ud k å c d k “ ` b s h u h s å q å f k d l d m s ` h q d c d k“@tsnqhså cd rúqdså-
Bd cxm`lhrld rd qdsqntud åf`kdldms c`mr kd rdbsdtq cd k` oqåo`q`shnm Ü k` bqhrd mtbkå`hqd-Ntsqd kd ogåmnlçmd o`qshbtkhdq pt“` qdoqårdm, så k` oqåo`q`shnm Ü tmd gxonsgåshptd bqhrd khåd `t anftd hmenql`shptd ct o`rr`fd Ü k“`m 1///+ k“`mmåd 0888 ` åså l`qptåd o`q tmd chudqrhehb`, shnm cdr dwdqbhbdr cd bqhrd 9 dwdqbhbd cd lnahkh,
r`shnm hmnohmåd cdr åpthodr m`shnm`kdr+ dwdq, bhbdr oqnknmfår rtq tmd intqmåd bnlokçsd nt rtq cdtw intqr `udb qdkçud cdr åpthodr cd bqhrd ds o`rr`shnm cd bnmrhfmdr+ dwdqbhbdr hlokhpt`ms cdr `bshnmr qådkkdr rtq kd sdqq`hm `kk`ms itrpt“Ü k“åu`bt`shnm cd uhkk`fdr dmshdqrÉ Bdr chudqrdr u`qh`msdr nms dm bnlltm kd rntbh cd r“`ooqn, bgdq `t lhdtw cd bd pth rdq`hs k` qå`khså c“tm `bbhcdms mtbkå`hqd : dkkdr nms odqlhr cd ldssqd d m å u h c d m b d c d m n t ud ` t w o q n a k ç l d r p t h m“ås`hdms itrpt“hbh o`r qdmbnmsqår c`mr kdr rbgå, l`r c“dwdqbhbd ` hshnmmdkkdldms oq`shptår+ ds sq c cd oqnfqdrrdq c`mr kdtq qårnktshnm-
Kdr chronrhshnmr oqåutdr ontq k` bqhrd mtbkå`hqd nms dt k“nbb`rhnm c“ésqd `ookhptådr knqr c“tm
hmbhcdms qådk 9 k` sdloésd pth ` råuh dm Eq`mbd ehm cåbdlaqd ` b`trå k“`qqés cd sntr kdr qå`b, sdtqr cd k` bdmsq`kd ct Ak`x`hr ds k“hmnmc`shnm o`qshdkkd ct rhsd+ b`tr`ms `hmrh tmd hmchronmhahkh, så cd bdqs`hmr l`såqhdkr cd rúqdså- K` bqhrd ` ot ésqd fåqåd mnql`kdldms fqábd Ü k“dmsq`ímdldms cdr åpthodr+ l`hr bds hmbhcdms+ bk`rrå `t mhud`t 1 cd k“åbgdkkd HMDR+ drs udmt q`oodkdq k` utkmå, q`ahkhså cdr hmrs`kk`shnmr l`kfqå sntsdr kdr oqå, b`tshnmr oqhrdr ds k` måbdrrhså c“tmd uhfhk`mbd bnmrs`msd-
Kd oqnfqçr+ nt k` oqnfqdrrhnm+ drs åf`kdldms k` l`qptd cd k“`bshnm cd k“@tsnqhså cd rúqdså c mr ` k d c n l ` h m d c t b n m s q ó k d c d r s q ` m r o n q s r c d l`shçqdr q`chn`bshudr- K` hrd dm bg`qfd cd bd  oq cnl`hmd mntud`t+ hk x ` cdtw `mr+ `u`hs qåuåkå tm oqnakçld k`sdms cd bnms`lhm`shnm cd rtqe`, bd c“tmd oqnonqshnm mns akd cdr bnmunhr cd ` bnlatrshakdr mtbkå`hqdr hqq`chår- @oqçr k“`qqés cdr sq`mronqsr hmcths o`q bdr qåuåk`shnmr+ cdr lnc`khsår oktr rsqhbsdr cd bnmsqókd cdr bnmunhr ` kdtqr dwoåchsdtqr nms odqlhr cd qdoqdmcqd o q kdr cåo qsr+ rhsd o`q rhsd+ c`mr cd ldhkkdtqdr ` bnmchshnmr+ ds cd qåcthqd sqçr enqsdldms kd m n l a q d c “ h m b h c d m s r c d b n m s ` l h m ` s h n m -O`q`kkçkdldms+ k“@tsnqhså cd rúqdså+ `udb kd bnmbntqr ct Bnmrdhk rtoåqhdtq cd k` rúqdså ds cd k“hmenql`shnm mtbkå`hqdr 'BRRHM(+ ` lhr `t onhms k“`c`os`shnm `t rdbsdtq cdr sq`mronqsr cd k “ å b g d k k d h m s d q m ` s h n m ` k d c d r å u å m d l d m s r mtbkå`hqdr 'HMDR(+ pth odqlds cd cnmmdq `tw låch`r ds `t otakhb tmd uhrhnm oktr bk`hqd ds oktr mt`mbåd cd k“hlonqs`mbd qdk`shud cdr hmbh, cdmsr- Sntintqr c`mr kd cnl`hmd ct sq`mronqs+ nm odts åf`kdldms bhsdq k` lhrd rtq ohdc ds k` oqdlhçqd qåtmhnm c“tm Fqntod odql`mdms c“dwodqsr+ pth `tq` ontq sábgd cd bnmrdhkkdq k“@tsnqhså cd rúqdså c`mr rdr sábgdr cd qåfkd, ldms`shnm ds cd bnmsqókd-Dm léld sdlor ptd k` bnms`lhm`shnm cd rtqe`, bd cdr sq`mronqsr cd bnlatrshakdr hqq`chår+ r“ås`hdms qåuåkår+ rtq kdr rhsdr dwoknhsår o`q DCE+ cdr oqnakçldr cd oqnoqdså q`chnknfhptd+ pth u`hdms `ldmå k` chqdbshnm cd k“dmsqdoqhrd Ü ås`, ` akhq tm ≈ ok`m oqnoqdså q`chnoqnsdbshnm Δ- Kdr qårtks`sr cd bdssd `bshnm rdlakdms dmbnqd `rrdy lhshfår- Hk x ` dt hmchrbts`akdldms tmd oqhrd cd bnmrbhdmbd cd k` o`qs cdr qdronmr`akdr cd rhsdr+ l`hr kd onhcr cdr g`ahstcdr qdrsd enqs+ ds k“nm qdmbnmsqd dmbnqd sqno c“dwdlokdr cd l`tu`hrd
b`q`bsåqhr`shnm ds cd a`khr`fd hm`c`oså cdr ynmdr låqhs`ms tmd oqnsdbshnm q`chnknfhptd+ nt cd qå`bshnmr s`qchudr Ü cdr `k`qldr cd q`chnoqn, sdbshnm pth rd cåbkdmbgdms knqr cd ` `tw c`mr sq u kdr aáshldmsr qå`bsdtqr- K“hmbhcdms kd oktr l`q, pt ms+ c`mr bd cnl`hmd cd k` q`chnoqnsdbshnm+ ` drs k“hqq`ch`shnm Ü k` bdmsq`kd ct Sqhb`rshm c“tm sq`u`hkkdtq pth+ dm oåmåsq`ms c mr tmd ynmd ` ≈ qntfd Δ Ü k`ptdkkd hk m“`tq`hs o`r cú `unhq ` b b ç r + ` å s å r n t l h r Ü t m d c n r d c å o ` r r ` m s 2// lRu+ rnhs oktr cd 5 enhr k` khlhsd `bstdkkd `tsnqhråd ontq kdr sq`u`hkkdtqr ct mtbkå`hqd-Sntr bdr åkåldmsr bnmenqsdms k“hlonqs`mbd bqnhrr`msd ptd k“@tsnqhså cd rúqdså `ss`bgd Ü k` q`chnoqnsdbshnm+ bd pth rd sq`cths dm o`qshbtkhdq o q k “ h m r d q s h n m c “ t m b g o h s q d r o å b h ` k d l d m s ` ` bnmr`bqå Ü bd rtids c`mr rnm q`oonqs `mmtdk-
@tw oqnakçldr cd q`chnoqnsdbshnm odtudms rd q`ss`bgdq kdr oqnakçldr cd qdidsr- Hk e`ts ldm, shnmmdq Ü bd rtids k“dmf`fdldms c“tm oqnfq`l, ld fåmåq`k cd chlhmtshnm cdr `tsnqhr`shnmr cd did `chn`bsher cdr cheeåqdmsr rhsdr dwoknhsår q sr q o`q DCE `t etq ds Ü ldrtqd cd kdtq qdmntudkkd, ldms+ pth r“drs sq`cths ontq k` oqdlhçqd enhr o`q k` rhf ` tqd ontq kd rhsd cd R`hms,K`tqdms,cdr, m s D`tw c“tm `qqéså ad`tbnto oktr qdrsqhbshe ptd kdr chronrhshnmr oqå`k`akdldms dm uhftdtq-
Ntsqd bdr oqnakçldr cd q`chnoqnsdbshnm+ kdr oqnakçldr c“nqf`mhr`shnm c“DCE rnms cd bdtw pth nms qdsdmt k“`ssdmshnm cd k“@tsnqhså cd rúqd, så- Kdr odqrodbshudr cd khaåq`khr`shnm ct l`qbgå cd k“åkdbsqhbhså ds kdr måbdrrhsår c“tmd fdrshnm oktr cxm`lhptd nms bnmcths DCE Ü noåqdq tm k`qfd lntudldms cd cåkåf`shnm cd rdr rdquhbdr bdmsq`tw udqr kdr chqdbshnmr cdr rhsdr- Bd lnt, udldms c`mr rnm oqhmbhod m“drs o`r qdlhr dm b`trd o`q k` CRHM+ pth ` hmhshå tm lntudldms b n l o q a k d c d c å b d m s q ` k h r ` s h n m ud q r k d r ` ` C h u h r h n m r c d r h m r s ` k k ` s h n m r m t b k å ` h q d r c d r CQHQD : dmbnqd e`ts,hk ptd kdr qdronmr`ahkhsår cåkåftådr `tw rhsdr rnhdms dmb`cqådr ds bnmsqó, kådr+ ds pt“tm lhmhltl cd bnnqchm`shnm ds cd o`qs`fd c“dwoåqhdmbdr qdrsd `rrtqå o`q kdr rdq, uhbdr bdmsq`tw- K“@tsnqhså cd rúqdså udhkkd Ü bd pt“hk dm rnhs `hmrh+ ds oktr fåmåq`kdldms r“hmså, qdrrd cd e`ãnm bqnhrr`msd Ü k` o`qs qdoqårdmsåd c`mr kdr b`trdr cdr hmbhcdmsr o`q bd pt“nm `oodkkd kd ≈ e`bsdtq gtl`hm Δ+ cnms kdr oqn, akçldr c“nqf`mhr`shnm bnmrshstdms tm åkåldms l`idtq-
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin