//img.uscri.be/pth/9b215d7ed34dd2eb01a297af84b412bebf659717
La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

Pausanias, Béotie-1, chapitre XVII

De
2 pages
PausaniasDescription de la Grèceédition bilingueDESCRIPTION DE LA GRECE: LIVRE IXΠΑΥΣΑΝΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ - ΒΟΙΩΤΙΚΑ Α' CHAPITRE XVII.ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IZ'.1 1Ἀρτέμιδος Εὐκλείας ναός. Temple de Diane Euclia. Les fillesἈντιποίνου θυγατέρες. Ἀθηνᾶς d'Antipoenus. Statues de Minerve Zostéria.Ζωστηρίας ἀγάλματα. Ζήθου καὶ Tombeau de Zéthus et d'Amphion. PhocusἈμφίωνος τάφος. Φῶκος καὶ et Antiope.Ἀντιόπη.LE temple de Diane Euclia est voisin de cestombeaux, la statue est de Scopas. On ditΠλησίον δὲ Ἀρτέμιδος ναός ἐστινqu'Androclia et Alcida, filles d'Antipaenus, sontΕὐκλείας· Σκόπα δὲ τὸ ἄγαλμα ἔργον.enterrées dans l'intérieur de ce temple. UnΤαφῆναι δὲ ἐντὸς τοῦ ἱεροῦ θυγατέραςcombat étant sur le point de se livrer entre lesἈντιποίνου λέγουσιν, Ἀνδρόκλειάν τεκαὶ Ἀλκίδα. Μελλούσης γὰρ πρὸς Orchoméniens et les Thébains commandés parὈρχομενίους γίνεσθαι μάχης Θηβαίοις Hercule, il fut rendu à ces derniers un oracle quiκαὶ Ἡρακλεῖ, λόγιόν σφισιν ἦλθεν leur promettait la victoire, si celui de leursἔσεσθαι τοῦ πολέμου κράτος citoyens le plus distingué par sa naissance,ἀποθανεῖν αὐτοχειρίᾳ θελήσαντος, ὃς voulait se tuer de sa propre main ; Antipoenus,ἂν τῶν ἀστῶν ἐπιφανέστατος κατὰ qui était celui dont la famille était la plus illustre,γένους ἀξίωμα ᾖ. Ἀντιποίνῳ μὲν οὖν ne paraissant pas disposé à sacrifier sa vie pourle salut du peuple, ses filles se dévouèrent et se(τούτῳ γὰρ τὰ ἐς τοὺς προγόνουςtuèrent elles-mêmes ; on leur rend enμάλιστα ὑπῆρχεν ἔνδοξα) οὐχ ἡδὺ ...
Voir plus Voir moins

Vous aimerez aussi

Pausanias Description de la Grèce édition bilingue
ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ - ΒΟΙΩΤΙΚΑ Α'
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IZ'.
1 Ἀρτέμιδος Εὐκλείας ναός. Ἀντιποίνου θυγατέρες. Ἀθηνᾶς Ζωστηρίας ἀγάλματα. Ζήθου καὶ Ἀμφίωνος τάφος. Φῶκος καὶ Ἀντιόπη. Πλησίον δὲ Ἀρτέμιδος ναός ἐστιν Εὐκλείας· Σκόπα δὲ τὸ ἄγαλμα ἔργον. Ταφῆναι δὲ ἐντὸς τοῦ ἱεροῦ θυγατέρας Ἀντιποίνου λέγουσιν, Ἀνδρόκλειάν τε καὶ Ἀλκίδα. Μελλούσης γὰρ πρὸς Ὀρχομενίους γίνεσθαι μάχης Θηβαίοις καὶ Ἡρακλεῖ, λόγιόν σφισιν ἦλθεν ἔσεσθαι τοῦ πολέμου κράτος ἀποθανεῖν αὐτοχειρίᾳ θελήσαντος, ὃς ἂν τῶν ἀστῶν ἐπιφανέστατος κατὰ γένους ἀξίωμα ᾖ. Ἀντιποίνῳ μὲν οὖν (τούτῳ γὰρ τὰ ἐς τοὺς προγόνους μάλιστα ὑπῆρχεν ἔνδοξα) οὐχ ἡδὺ ἦν ἀποθνήσκειν πρὸ τοῦ δήμου, ταῖς δὲ Ἀντιποίνου θυγατράσιν ἤρεσκε· διεργασάμεναι δὲ αὑτὰς, τιμὰς ἀντὶ τούτων ἔχουσι.
2 Τοῦ ναοῦ δὲ τῆς Εὐκλείας Ἀρτέμιδος λέων ἐστὶν ἔμπροσθεν, λίθου πεποιημένος· ἀναθεῖναι δὲ ἐλέγετο Ἡρακλῆς, Ὀρχομενίους καὶ τὸν βασιλέα αὐτῶν Ἐργῖνον τὸν Κλυμένου νικήσας τῇ μάχῃ. Πλησίον δὲ Ἀπόλλων τέ ἐστιν ἐπίκλησιν Βοηδρόμιος, καὶ Ἀγοραῖος Ἑρμῆς καλούμενος· Πινδάρου καὶ τοῦτο ἀνάθημα. Ἀπέχει δὲ ἡ πυρὰ τῶν Ἀμφίονος παίδων ἥμισυ σταδίου μάλιστα ἀπὸ τῶν τάφων· μένει δὲ ἡ τέφρα καὶ ἐς τόδε ἔτι ἀπὸ τῆς πυρᾶς.
3 Πλησίον δὲ Ἀμφιτρύωνος ἀνάθημα δύο ἀγάλματα λίθινα λέγουσιν Ἀθηνᾶς ἐπίκλησιν Ζωστηρίας· λαβεῖν γὰρ τὰ ὅπλα αὐτὸν ἐνταῦθα, ἡνίκα Εὐβοεῦσι καὶ Χαλκώδοντι ἔμελλεν ἀντιτάξεσθαι· τὸ δὲ ἐνδῦναι τὰ ὅπλα ἐκάλουν ἄρα οἱ παλαιοὶ ζώσασθαι· καὶ δὴ Ὅμηρον, Ἄρει τὸν Ἀγαμέμνονα ποιήσαντα ἐοικέναι τὴν ζώνην, τῶν ὅπλων τὴν σκευήν φασιν εἰκάζειν.
DESCRIPTION DE LA GRECE: LIVRE IX
CHAPITRE XVII.
1 Temple de Diane Euclia. Les filles d'Antipoenus. Statues de Minerve Zostéria. Tombeau de Zéthus et d'Amphion. Phocus et Antiope. LE temple de Diane Euclia est voisin de ces tombeaux, la statue est de Scopas. On dit qu'Androclia et Alcida, filles d'Antipaenus, sont enterrées dans l'intérieur de ce temple. Un combat étant sur le point de se livrer entre les Orchoméniens et les Thébains commandés par Hercule, il fut rendu à ces derniers un oracle qui leur promettait la victoire, si celui de leurs citoyens le plus distingué par sa naissance, voulait se tuer de sa propre main ; Antipoenus, qui était celui dont la famille était la plus illustre, ne paraissant pas disposé à sacrifier sa vie pour le salut du peuple, ses filles se dévouèrent et se tuèrent elles-mêmes ; on leur rend en reconnaissance des honneurs. [
2 Devant le temple de Diane Euclia est un lion de marbre ; il fut, dit-on, dédié par Hercule lorsqu'il eut défait les Orchoméniens et Erginus, fils de Clyménus, leur roi. Apollon surnommé Boédromius, et Mercure Agorteus sont tout auprès ; ce dernier est aussi une offrande de Pindare. Le bûcher des enfants d'Amphion est à un demi stade tout au plus de leurs tombeaux ; il y reste encore de la cendre qui en provient.
3 On voit près de la maison d'Amphitryon deux statues en marbre de Minerve, surnommée Zostéria ; on dit, en effet, qu'Amphitryon se revêtit de ses armes dans cet endroit, lorsqu'il partit pour aller faire la guerre à Chalcodon et aux Eubéens. Ce surnom de Zostéria vient de ce que les anciens employaient l'expression Zosasthai, se ceindre, pour dire qu'on revêtait ses armes ; et lorsqu'Homère dit qu'Agamemnon ressemblait à Mars par la ceinture, il entend parler de toute son armure.
4 Ζήθῳ δὲ μνῆμα καὶ Ἀμφίονι ἐν κοινῷ γῆς χῶμά ἐστιν οὐ μέγα. Ὑφαιρεῖσθαι δ' ἐθέλουσιν ἀπ´ αὐτοῦ τῆς γῆς οἱ Τιθορέαν ἐν τῇ Φωκίδι ἔχοντες· ἐθέλουσι δέ, ἐπειδὰν τὸν ἐν τῷ οὐρανῷ ταῦρον ὁ ἥλιος διεξίῃ· τηνικαῦτα γὰρ, ἢν ἀπ´ αὐτοῦ λαβόντες γῆν τῷ Ἀντιόπης μνήματι περιάψωσι, Τιθορεεῦσιν οἴσει καρπὸν ἡ χώρα, Θηβαίοις δὲ οὐχ ὁμοίως. Καὶ ἐπὶ τούτῳ φρουρὰν οἱ Θηβαῖοι τότε ἔχουσι τοῦ μνήματος.
5 Ταῦτα δὲ αἱ πόλεις αὗται πεπιστεύκασιν ἐκ χρησμῶν τῶν Βάκιδος. Ἔστι γὰρ καὶ τάδε ἐν τοῖς χρησμοῖς·Ἀλλ´ ὁπόταν Τιθορεὺς Ἀμφίονί τε Ζήθῳ τε Χύτλα καὶ εὐχωλὰς μειλίγματ´ ἐνὶ χθονὶ χεύῃ, Θελγομένου ταύροιο κλυτοῦ μένει ἠελίοιο, Καὶ τότε δὴ πεφύλαξο πόλει κακὸνοὐκ ἀλαπαδνόν Ἐρχόμενον· καρποὶ γὰρ ἀποφθινύθουσιν ἐν αὐτῇ Γαίης δασσαμένων, Φώκου δ´ ἐπὶ σῆμα φερόντων.
6 Φώκου δὲ μνῆμα ὁ Βάκις εἴρηκεν ἐπὶ αἰτίᾳ τοιᾷδε. Ἡ γυνὴ τοῦ Λύκου Διόνυσον θεῶν μάλιστα ἦγεν ἐν τιμῇ· παθούσης δὲ αὐτῆς τὰ λεγόμενα, Διόνυσος νεμεσᾷ τῇ Ἀντιόπῃ· ἐπίφθονοι δὲ ἀεί πως παρὰ θεῶν αἱ ὑπερβολαὶ τῶν τιμωριῶν εἰσι· λέγουσιν οὖν, Ἀντιόπην μανῆναι, καὶ ἐκστᾶσαν τῶν φρενῶν κατὰ πᾶσαν πλανᾶσθαι τὴν Ἑλλάδα· Φῶκον δὲ τὸν Ὀρνυτίωνος τοῦ Σισύφου περιτυχεῖν αὐτῇ, καὶ ἔχειν γυναῖκα ἰασάμενον· καὶ δὴ ὁ τάφος ἐν κοινῷ τῇ Ἀντιόπῃ καὶ Φώκῳ πεποίηται.
7 Τοὺς δὲ παρὰ τὸ Ἀμφίονος μνῆμα λίθους, οἳ κάτωθεν ὑποβέβληνται, μήτε ἄλλως εἰργασμένοι πρὸς τὸ ἀκριβέστατον, ἐκείνας εἶναί φασι τὰς πέτρας, αἳ τῇ ᾠδῇ τοῦ Ἀμφίονος ἠκολούθησαν. Τοιαῦτα δὲ ἕτερα λέγεται καὶ περὶ Ὀρφέως, ὡς κιθαρῳδοῦντι ἕποιτο αὐτῷ τὰ θηρία.
4 Le tombeau commun d'Amphion et Zéthus n'est qu'un tertre de terre peu considérable. Les habitants de Tithorée dans la Phocide, cherchent tous les ans à y dérober de la terre ; ils font cette tentative lorsque le soleil a parcouru dans le ciel le signe du Taureau ; ils prétendent que s'ils appliquent à cette époque au tombeau d'Antiope, la terre qu'ils ont prise de celui d'Amphion, le pays de Tithorée devient plus fertile, et que celui de Thèbes ne l'est pas autant; aussi les Thébains ont-ils alors grand soin de garder ce tombeau.
5 Ces deux villes croient cela d'après une prédiction de Bacis, qui dans ses oracles s'exprime ainsi :Lorsque le Tithoréen offrira des libations et des prières à Amphion et à Zéthus, et posera sur leur tombeau des gâteaux pétris avec du miel à l'époque où le taureau est échauffé par l'ardeur du soleil, alors soyez sur vos gardes, un grand malheur vous menace ; car les fruits de votre territoire périront, si on enlève de la terre de ce tombeau, et qu'on la porte sur celui de Phocus.
6 Voici pourquoi Bacis dit le tombeau de Phocus ; Dircé, femme de Lycus, révérait Bacchus plus qu'aucun autre dieu ; lorsqu'elle eut éprouvé tout ce qu'on raconte, Bacchus fut irrité contre Antiope; les vengeances excessives déplaisent en effet presque toujours aux dieux ; on assure donc qu'Antiope devint folle, et qu'ayant tout-à-fait perdu la raison, elle erra dans toute la Grèce ; Phocus, fils d'Ornytion, fils de Sisyphe, l'ayant rencontrée, la guérit et l'épousa. On érigea un tombeau en commun à Phocus et à Antiope.
7 Les pierres qu'on voit au bas du tombeau d'Amphion, et qui ne sont que grossièrepment travaillées, sont, à ce qu'on dit, celles qu'il attirait par ses chants. On raconte quelque chose de pareil d'Orphée ; savoir que les bêtes féroces le suivaient, lorsqu'il jouait de la cithare.