La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

Pausanias, Béotie-1, chapitre XVIII

De
2 pages
PausaniasDescription de la Grèceédition bilingueDESCRIPTION DE LA GRECE: LIVRE IXΠΑΥΣΑΝΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ - ΒΟΙΩΤΙΚΑ Α' CHAPITRE XVIII.ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IH'.1 1Μνημεῖα Θηβῶν ἕξω. Μελάνιππος. Monuments hors de Thèbes. Mélanippus.Οἰδίποδος παίδων μνήματα. Tombeau des enfants d'Oedipe ; celuiἜκτορος τάφος. d'Hector.Ἐκ Θηβῶν δὲ ὁδὸς ἐς Χαλκίδα κατὰ LA route de Thèbes à Chalcis passe par lesπύλας ταύτας ἐστὶ τὰς Προιτίδας. Τάφος portes Proetides ; on vous montre d'abord surδὲ ἐπὶ τῇ λεωφόρῳ δείκνυται cette route le tombeau de Mélanippus, l'un desΜελανίππου, Θηβαίων ἐν τοῖς μάλιστα Thébains les plus renommés par sa valeur ;ἀγαθοῦ τὰ πολεμικά· καὶ ἡνίκα lorsque les Argiens vinrent assiéger Thèbes, ceἐπεστράτευσαν οἱ Ἀργεῖοι, Τυδέα ὁ Mélanippus tua Tydée et Mécistéus, l'un desΜελάνιππος οὗτος καὶ ἀδελφῶν τῶν frères d'Adraste, et fut tué lui-même, à ce qu'onἈδράστου Μηκιστέα ἀπέκτεινε· καί οἱ dit, par Amphiaraüs.καὶ αὐτῷ τὴν τελευτὴν ὑπὸ Ἀμφιαράουγενέσθαι λέγουσι.2 2Τούτου δὲ ἐγγύτατα τρεῖς εἰσιν ἀργοὶ Il y a tout auprès de son tombeau trois pierresλίθοι· Θηβαίων δὲ οἱ τὰ ἀρχαῖα brutes ; ceux des Thébains qui connaissent lesμνημονεύοντες, Τυδέα φασὶν εἶναι τὸν antiquités du pays, assurent qu'elles désignentἐνταῦθα κείμενον, ταφῆναι δὲ αὐτὸν ὑπὸ l'endroit où Tydée a été enterré par Maeon ; ilsΜαίονος· καὶ ἐς μαρτυρίαν τοῦ λόγου citent pour preuve, ce vers d'Homère, dansπαρέσχον τῶν ἐν Ἰλιάδι ἔπος. l'Iliade : Tydée que la terre couvre dans leschamps de Thèbes ...
Voir plus Voir moins
Pausanias Description de la Grèce édition bilingue
ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ - ΒΟΙΩΤΙΚΑ Α'
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IH'.
1 Μνημεῖα Θηβῶν ἕξω. Μελάνιππος. Οἰδίποδος παίδων μνήματα. Ἔκτορος τάφος. Ἐκ Θηβῶν δὲ ὁδὸς ἐς Χαλκίδα κατὰ πύλας ταύτας ἐστὶ τὰς Προιτίδας. Τάφος δὲ ἐπὶ τῇ λεωφόρῳ δείκνυται Μελανίππου, Θηβαίων ἐν τοῖς μάλιστα ἀγαθοῦ τὰ πολεμικά· καὶ ἡνίκα ἐπεστράτευσαν οἱ Ἀργεῖοι, Τυδέα ὁ Μελάνιππος οὗτος καὶ ἀδελφῶν τῶν Ἀδράστου Μηκιστέα ἀπέκτεινε· καί οἱ καὶ αὐτῷ τὴν τελευτὴν ὑπὸ Ἀμφιαράου γενέσθαι λέγουσι.
2 Τούτου δὲ ἐγγύτατα τρεῖς εἰσιν ἀργοὶ λίθοι· Θηβαίων δὲ οἱ τὰ ἀρχαῖα μνημονεύοντες, Τυδέα φασὶν εἶναι τὸν ἐνταῦθα κείμενον, ταφῆναι δὲ αὐτὸν ὑπὸ Μαίονος· καὶ ἐς μαρτυρίαν τοῦ λόγου παρέσχον τῶν ἐν Ἰλιάδι ἔπος. Τυδέος, ὃνΘήβῃσι χυτὴ κατὰ γαῖα καλύπτει.
3 Ἑξῆς δέ ἐστι τῶν Οἰδίποδος παίδων μνήματα, καὶ τὰ ἐπ´ αὐτοῖς δρώμενα οὐ θεασάμενος πιστὰ ὅμως ὑπείληφα εἶναι. Φασὶ γὰρ καὶ ἄλλοις οἱ Θηβαῖοι τῶν καλουμένων ἡρώων καὶ τοῖς παισὶν ἐναγίζειν τοῖς Οἰδίποδος· τούτοις δὲ ἐναγιζόντων αὐτῶν, τὴν φλόγα, ὡσαύτως δὲ καὶ τὸν ἀπ´ αὐτῆς καπνὸν διχῇ διίστασθαι. Ἐμὲ δὲ ἐπηγάγοντο, ὧν λέγουσιν, ἐς πίστιν, ἰδόντα ἄλλο τοιόνδε.
4 Ἐν Μυσίᾳ τῇ ὑπὲρ Καΐκου πόλισμά ἐστι Πιονίαι· τὸν δὲ οἰκιστὴν οἱ ἐνταῦθα Πίονιν τῶν τινα ἀπογόνων τῶν Ἡρακλέους φασὶν εἶναι· μελλόντων δὲ ἐναγίζειν αὐτῷ καπνὸς αὐτόματος ἄνεισιν ἐκ τοῦ τάφου· ταῦτα μὲν οὖν συμβαίνοντα ἴδον. Θηβαῖοι δὲ καὶ Τειρεσίου μνῆμα ἀποφαίνουσι, πέντε μάλιστα καὶ δέκα ἀπωτέρω σταδίοις ἢ Οἰδίποδος τοῖς παισίν ἐστιν ὁ τάφος· ὁμολογοῦντες δὲ καὶ οὗτοι συμβῆναι Τειρεσίᾳ τὴν τελευτὴν ἐν τῇ Ἁλιαρτίᾳ, τὸ παρὰ σφίσιν ἐθέλουσιν εἶναι κενὸν μνῆμα.
DESCRIPTION DE LA GRECE: LIVRE IX
CHAPITRE XVIII.
1 Monuments hors de Thèbes. Mélanippus. Tombeau des enfants d'Oedipe ; celui d'Hector. LA route de Thèbes à Chalcis passe par les portes Proetides ; on vous montre d'abord sur cette route le tombeau de Mélanippus, l'un des Thébains les plus renommés par sa valeur ; lorsque les Argiens vinrent assiéger Thèbes, ce Mélanippus tua Tydée et Mécistéus, l'un des frères d'Adraste, et fut tué lui-même, à ce qu'on dit, par Amphiaraüs.
2 Il y a tout auprès de son tombeau trois pierres brutes ; ceux des Thébains qui connaissent les antiquités du pays, assurent qu'elles désignent l'endroit où Tydée a été enterré par Maeon ; ils citent pour preuve, ce vers d'Homère, dans l'Iliade :Tydée que la terre couvre dans les champs de Thèbes.
3 Vous trouvez ensuite les tombeaux des fils d'Oedipe ; quoique je n'aie pas vu ce qui se fait sur leurs tombeaux, je ne l'en crois pas moins véritable ; les Thébains, à ce qu'ils disent, offrent des sacrifices à plusieurs d'entre ceux qu'on nomme les héros, et aux fils d'Oedipe ; lors donc qu'ils sacrifient à ces derniers, la flamme ainsi que la fumée qui en sort, se sépare en deux. Cela ne me paraît pas très difficile à croire, ayant vu moi-même ce que je vais raconter.
4 Il y a dans la Mysie au-dessus du Caïque, une ville nommée Pionies, qui a eu pour fondateur, à ce que racontent les habitants, Pionis l'un des descendants d'Hercule; lorsqu'ils doivent lui sacrifier, il sort naturellement de la fumée de son tombeau ; c'est ce que j'ai vu moi-même. Les Thébains montrent aussi le tombeau de Tirésias, qui est quinze stades tout au plus, au-delà de ceux des fils d'Oedipe ; ils conviennent cependant que Tirésias est mort à Haliarte, et que le tombeau qu'ils montrent n'est qu'un cénotaphe.
5 Ἔστι δὲ καὶ Ἕκτορος Θηβαίοις τάφος τοῦ Πριάμου πρὸς Οἰδιποδίᾳ καλουμένῃ κρήνῃ· κομίσαι δὲ αὐτοῦ τὰ ὀστᾶ ἐξ Ἰλίου φασὶν ἐπὶ τοιῷδε μαντεύματι· Θηβαῖοι Κάδμοιο πόλινκαταναιετάοντες, Αἴ κ´ ἐθέλητε πάτρανοἰκεῖν σὺν ἀμύμονι πλούτῳ, Ἕκτορος ὀστέα Πριαμίδου κομίσαντες ἐς οἴκους Ἐξ Ἀσίης Διὸς ἐννεσίῃς ἥρωα σέβεσθαι.
6 Τῇ δὲ Οἰδιποδίᾳ κρήνῃ τὸ ὄνομα ἐγένετο, ὅτι ἐς αὐτὴν τὸ αἷμα ἐνίψατο Οἰδίπους τοῦ πατρῴου φόνου. Πρὸς δὲ τῇ πηγῇ τάφος ἐστὶν Ἀσφοδίκου· καὶ ὁ Ἀσφόδικος οὗτος ἀπέκτεινεν ἐν τῇ μάχῃ τῇ πρὸς Ἀργείους Παρθενοπαῖον τὸν Ταλαοῦ, καθὰ οἱ Θηβαῖοι λέγουσιν, ἐπεὶ τά γε ἐν Θηβαΐδι ἔπη τὰ ἐς τὴν Παρθενοπαίου τελευτὴν Περικλύμενον τὸν ἀνελόντα φησὶν εἶναι.
5 On voit aussi à Thèbes le tombeau d'Hector, fils de Priam, il est près de la fontaine nommée Oedipodie ; les Thébains ont apporté ses os de Troie, à ce qu'ils prétendent, d'après l'oracle suivant :Thébains qui habitez la ville de Cadmus, voulez-vous jouir dans votre patrie de la plus grande abondance? apportez de l'Asie dans votre ville les restes d'Hector, fils de Priam, et rendez des honneurs à ce héros ; car telle est la volonté de Jupiter.
6 La fontaine Oedipodie a pris son nom d'Oedipe, qui s'y lava pour se purifier du sang qui avait jailli sur lui, lorsqu'il tua son père. Le tombeau d'Asphodicus est vers cette fontaine ; cet Asphodicus, à ce qu'assurent les Thébains, tua lors de la bataille qu'ils livrèrent aux Argiens, Parthénopæus, fils de Talaüs ; cependant l'auteur de la Thébaïde dit que Parthénopaeus fut tué par Périclyménus.
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin